Hotărârea nr. 844/2019

Hotărârea 844/2019 - Aprobarea P.U.Z. – restructurare unitate industrială, Calea Dezmirului – Sud; beneficiare: S.C. Rematinvest S.R.L., S.C. Opentrans S.R.L., Societatea de distribuție a energiei electrice Transilvania S.A., S.C. Filiala de întreținere și servicii energetice Electrica Serv S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - restructurare unitate industrială, Calea Dezmirului - Sud

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - restructurare unitate industrială, Calea Dezmirului-Sud - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492590/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492923 din 27.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal restructurare unitate industrială, Calea Dezmirului-Sud, beneficiare: S.C. REMATINVEST S.R.L., S.C. OPENTRANS S.R.L., Societatea de distribuție a energiei electrice Transilvania Nord S.A., S.C. Filiala de întreținere și servicii energetice „Electrica Serv” S.A.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 847 din 2.09.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - restructurare unitate industrială, Calea Dezmirului-Sud, beneficiare: S.C. REMATINVEST S.R.L., S.C. OPENTRANS S.R.L., Societatea de distribuție a energiei electrice Transilvania Nord S.A., S.C. Filiala de întreținere și servicii energetice „Electrica Serv” S.A.., pe parcelele cu nr. cad. 256422, nr. Cad. 257613, nr. Cad. 280757, nr. Cad. 310831.

Documentația reglementează:

UTR Ei - zona de activități economice cu caracter industrial

 • - funcțiunea predominantă', producție industrială și activități complementare -administrative, de depozitare, de cercetare, sociale etc - direct legate de funcția de bază; servicii de tip industrial sau cvasiindustrial; sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial sau cvasiindustrial - administrative, de depozitare, comerciale etc; incubatoare de afaceri pentru domeniile industrial sau cvasiindustrial; (e) formare profesională; poli tehnologici, de cercetare etc.

 • - regimul de construire', deschis;

 • - înălțimea maximă admisă'. (1-2S)+P+4E+R, Hmax. cornișă - 21 m, Hmax. - 25 m;

 • - indicii urbanistici'. P.O.T. maxim = 60% C.U.T. maxim = 1,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament: 10 m;

 • - retragerile minime față de limitele laterale și posterioare: H/2 dar nu mai puțin de 6 m;

 • - circulații și accese: accesul auto se realizează dintr-un drum de interes local regularizat la ampriză de 9 m ce se desprinde din Calea Dezmirului spre sud. Drumul din incinta industrială aflat în prelungirea drumului de acces, este reglementat la ampriză de 9m;

 • - echiparea tehnico-edilitară: zonă echipată edilitar complet;

U.T.R Ve - Zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

-funcțiune predominantă: plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport si alte activități în aer liber compatibile ,edicule, componente ale amenajării peisagere, lucrări și amenajări hidrotehnice;

-indicatorii urbanistici - P.O.T max = 1%, CUT max= 0,01;

-înălțimea maximă admisă, retragere față de aliniament, limitele laterale și posterioară: nu e cazul.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la Calea Dezmirului - profil II.F 26m, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de „ teren rezervat pentru servitute de utilitate publică”, conform Art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017). Suprafața de teren necesară realizării benzii de decelerare și a lărgirii drumului de acces în incintă, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de „ drum ”, anterior emiterii A. C. pentru investiție.

La faza D. T.A.C. va fi asigurat un număr de minim 50 de locuri de parcare pentru biciclete.

Art, 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Secretarul 'gener/Mar municipiului, Jr. Au/oraJIușca

Nr. 844 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

ARHITECT-ȘEF

Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, tel 0264-336 216


Ca urmare a cererii adresate de S.C. REMATINVEST S.R.L., cu sediul în            apoca,

Piața Cipariu, nr.15, str. Bloc IHA, spațiu comercial, nr. 66/A/66/B, înregistrată la nr. 111203/433/2019 și completări depuse sub nr.343580/433 din 03.07.2019 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr..M.A^n

pentru P.U.Z. - restructurare unitate industrială, Calea Dezmirului-Sud

generat de imobilele cu nr. Cad. 256422, nr. Cad. 257613, nr. Cad. 280757, nr. Cad. 310831

Inițiator: S.C. REMATINVEST S.R.L.

Proiectant de specialitate: S.C. Linie Punct S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură R.U.R: arh. Corina Ileana A. Moldovan

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z:teritoriu de reglementat, în suprafață de 48.269mp este delimitat de strada Sânicoara în partea de est și sud-est, Calea Dezmirului în partea de nord și de linia ferată industrială în partea de vest și sud-vest

Prevederi P.U.G. - R.L.U. aprobate anterior:

 • - UTR Ei - Zonă de activități economice cu caracter industrial

 • - funcțiune predominantă Structură funcțională dedicată activităților economice de tip industrial

 • (a) producție industrială și activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare, sociale etc - direct legate de funcția de bază;

 • (b) servicii de tip industrial sau cvasiindustrial;

 • (c) sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial sau cvasiindustrial - administrative, de depozitare, comerciale etc;

 • (d) incubatoare de afaceri pentru domeniile industrial sau cvasiindustrial;

 • (e) formare profesională;

 • (f) poli tehnologici, de cercetare etc.

 • - înălțimea maximă admisă'. înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 21 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m. Pentru clădirile aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin P.U.Z. se pot stabili regimuri de înălțime mai mari. Pentru înălțimi mai mari de 28 m se va obține Avizul de la Autoritatea Aeronautica Civilă Română.

 • - indici urbanistici'. P.O.T. maxim = 60% C.U.T. maxim = 1,2

 • - retragerea minimă față de aliniament: aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul P.U.G. sau P.U.Z. de reabilitare / restructurare prevăd realinierea. în cazul adăugării de noi clădiri, al extinderii celor existente, acestea se vor dispune în retragere față de aliniament, în front discontinu (deschis). în situația parcelelor de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Dimensiunea retragerii se va stabili prin P.U.Z. / P.U.D., după caz, aceasta putând fi mai mare sau cel mult egală cu cea a clădirilor existente, învecinate, dar nu mai puțin de 8 m.

 • - retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale ale parcelei cu o distanță mai mare sau cel mult egală cu jumătate din înălțimea clădirilor dar nu mai puțin de 6 m. în cazul existenței unui calcan vecin, aparținând unei clădiri conforme reglementărilor zonei, noile construcții se vor alipi de acesta. Nu vor fi luate în considerare calcanele construcțiilor anexe și/sau provizorii sau ale clădirilor restructurabile (lipsite de valoare economică sau de altă natură), de pe parcelele vecine. Sistemul concret de cuplare sa va stabili prin P.U.D., în cadrul căruia se va analiza frontul stradal aferent unui întreg cvartal. între vecini se pot încheia convenții de cuplare pe limita de proprietate. Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirilor, dar nu mai puțin de 6 m.

U.T.R Ve - Zona verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

-funcțiune predominantă', plantații înalte, medii și joase . sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo .mobilier urban, amenajări pentru jocacă. odihnă, sport si alte activități în aer liber compatibile .edicule, componente ale amenajării peisagere .lucrări și amenajări hidrotehnice

-indicatori urbanistici - P.O.T max = 1%, CUT max= 0.01;

-inăitimea maximă admisă, retragere țață de aliniament. Urnitele laterale șiposterioară: nu e cazul:

Prevederi P.U.Z. - R.L.U. propuse:

UTR Ei - zona de activități economice cu caracter industrial

 • - funcțiune predominantă', producție industrială și activități complementare - administrative, de depozitare, de cercetare, sociale etc - direct legate de funcția de bază; servicii de tip industrial sau cvasiindustrial; sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial sau cvasiindustrial - administrative, de depozitare, comerciale etc; incubatoare de afaceri pentru domeniile industrial sau cvasiindustrial; (e) formare profesională; poli tehnologici, de cercetare etc.

 • - regim de construire', deschis;

 • - înălțimea maximă admisă'. (1 -2S)+P+4E+R, Hmax. cornișă - 21 m, Hmax. - 25 m;

 • - indici urbanistici'.          P.O.T. maxim = 60% C.U.T. maxim = 1,2;

 • - retragerea minimă față de aliniament: 10 m;

 • - retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: H/2 dar nu mai puțin de 6m;

 • - circulații și accese: accesul auto se realizează dintr-un drum de interes local regularizat la ampriză de 9m ce se desprinde din Calea Dezmirului spre sud. Drumul din incinta industrială aflat în prelungirea drumului de acces, este reglementat la ampriză de 9m;

 • - echipare tehnico-edilitară: zonă echipată edilitar complet;

U.T.R Ve - Zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic

-funcțiune predominantă: plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo ,mobilier urban, amenajări pentru jocacă, odihnă, sport si alte activități în aer liber compatibile ,edicule, componente ale amenajării peisagere ,lucrări și amenajări hidrotehnice -indicatori urbanistici - P.O.T max = 1%, CUT max= 0,01;

-înălțimea maximă admisă, retragere față de aliniament, limitele laterale și posterioară: nu e cazul;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 14.06.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și Regulamentul aferent acestuia.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la Calea Dezmirului- profil II. F 26m, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform Art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017). Suprafața de teren necesară realizării benzii de decelerare și a lărgirii drumului de acces în incintă, se va dezmembra din parcela inițială și înscrie în CF cu titlul de „ drum ”.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art.63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.^.?/. din c?.'?-.(?<i>.^(?/%mis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, în aceleași condiții urbanistice ca și certificatul de urbanism nr. 4674 din 15.09.2016.

pecialitate, ;ia Subțirică


Șef birou Strategii urbane

Arh. AndreeadMuresanC.F. nr. 310831

C.F. nr. 280757

C.F. nr. 257613

C.F. nr. 256422

mp

%

mp

%

mp

%

mp

%

Sferen aflat in propr.

beneficiarului

22.521,00 mp

100,00%

1.542,00 mp

7.092,00 mp

17.114,00 mp

Sferen propus centru dezmembrare

996 mp

3,51%

Sferen după dezm.

21.525,00 mp

95,58% (100,00%)

1.542,00 mp

100,00%

7.092,00 mp

100,00%

17.114,00 mp

100,00%

Sconstr. max.

12697,82 mp

60%

925,20 mp

60%

13.199,00 mp

60%

13.199,00 mp

60%

^desf. max.

15237.38 mp

1.850,40 mp

-

26.398,00 mp

-

26.398,00 mp

Smin. spatii verzi

4.399,00 mp

20%

4.399,00 mp

20%

4.399,00 mp

20%

4.399,00 mp

20%

Umax.

P+4+R

P+4+R

P+4+R

P+4+R

P-O.T-max

60%

60%

60%

60%

C.U.T. max.

1.2

1,2

1,2

1,2


S.C. REMATINVEST S.R.L. - nr. C.F. 310831

S.C. FILIALA DE ÎNTREȚINERE SI SERVICII ENERGETICE "ELECTRICA SERV" S.A. - nr. C.F. 257613

S.C. FILIALA DE ÎNTREȚINERE SI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD S.A. - nr.

C.F.280757

S.C. OPENTRANS S.R.L - nr. C.F. 256422 s TEREN STUDIAT PRIN P.U.Z. ~ 54.742,00 mp

(conf. Aviz de Oportunitate nr. 400417/433/867/2015), din care:

S TEREN ÎNCADRAT IN U.T.R. Ei ~ 50.780,00 mp

s TEREN ÎNCADRAT IN U.T.R. Ve = 3.962,00 mp

S TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA BENEFICIARILOR ~ 48.269,00 mp

S teren aflat in proprietatea beneficiarilor = 48.269,00 mp din care:

S teren încadrat in u.t.r. Ei - 47.002,19 mp

s TEREN ÎNCADRAT IN U.T.R. Ve = 270,81 mp

BILANȚ TERITORIAL:


Sferen aflat :n propr beneficiarului ___ 48.269,00 mp_______100,00%

Sferen in U.T.R. Ei  ________________________________________________47.998,19 mp_______99,43%

Sferen in U.T.R. Ve                                                    270,81 mp        0,57%


Sferen propus pentru dezmembrare Sferen in UTR Ei după dezm.


996,00 mp

47.002,19 mp


Sferen in U.T.R. Ei

EXISTENT                PROPUS

Sferen

47.998,19 mp

100,00%

47.998,19 mp

Sferen propus pentru dezmembrare

996,00 mp

Sferen ramas după dezmembrare

47.002,19 mp

100,00%

Sconstr.

3.556,00 mp

7,36%

9.110,00 mp

19,38%

Sdesf.

3.791,00 mp

-

10.670,00 mp

Ssp. verzi pe sol natural

32.559,00 mp

67,45 %

15.200,00 mp

32,34%

Splatforme betonate

12.154,00 mp

25,19 %

18.123,00 mp

38.56%

^circulații auto

0

-

4.840,00 mp

9,72%

P.O.T.

7,36%

19,38%

C.U.T.

0,07

0,23


P.O.T. max = 60%

C.U.T. max= 1,2

Sferen in U.T.R. Ve


EXISTENT                PROPUS

Sferen

270,81 mp

100,00%

270,81 mp

100,00%

Sconstr.

0,00 mp

0,00%

0,00 mp

0,00%

Sdesf.

0,00 mp

-

0,00 mp

Ssp. verzi pe sol natural

191,31 mp

70,64 %

15.200,00 mp

0,00%

Spiatforme pietonale

79,50 mp

29,36 %

270,81 mp

100,00%

P.O.T.

0,00%

0,00%

C.U.T.

0,00

0,00


U.T.R. Ei ■ CARACTERISTICI

- zonă de activități economice cu caracter industrial -


Utilizări admise:

(a) producție industrială și activități complementare; (b) servicii de tip industrial sau cvasiindustrial; (c) sedii / puncte de lucru pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii ce desfășoară activități complexe bazate pe producția de tip industrial sau cvasiindustrial; (d) incubatoare de afaceri pentru domeniile industrial sau cvasiindustrial; (e) formare profesională; (f) poli tehnologici, de cercetare


P.O.T. maxim

60%

C.U.T. maxim

1,2

H TOTAL

max. 25,00 m

H CORNIȘA

21,00 m


REGIM DE ÎNĂLȚIME

(1-2S)+P+4+R

FRONT STRADAL

min. 50,00 m

SUPRAFAȚA MINIMA

3.000,00 mp

ALINIAMENT

front continuu deschis • minim 8,00 m

RETRAGERI FATA DE

LIMITELE LATERALE/

POSTERIOARE

- H/2, min. 6,00 m

min. 20,00%


SPATII VERZI


LEGENDA

• • Limita Zona Studiata

|      | Limita intravilanului

— Limite U.T.R.

Suprafața de teren propusa pentru dezmembrare

“ — Limite parcele studiate

----- Limite parcele invecinate

 • ►  Acces auto

 • ►   Acces pietonal

L J Suprafața construibila

|      | Circulații auto

|      [ Circulații pietonale

i-----1 Clădiri existente pe

*-----' parcelele vecine

|      | Spatii libere de construcții / verzi

VZĂ U T.R. Ei

VZ2 U.T.R. Lip

U.T.R. Ve

Suprafața cedata pentru realizarea unei benzi de decelerare prin translatarea limitei de proprietate cu latimea de 3.5 mINVENTAR DE COORDONATE


r

I 8ct-

Coordonate STEREC'70

Lungimi laturi

D{i,iti)

X

Y [ml

Z (rr.)

SCO

587491.820

400747.601

312.20

26.075

901

597493.617

400773.614

312.26

30.752

902

587495.749

400804.292

312.33

14.579

903

587496.821

400318.932

312.37

37.493 j

772

587499.471

400856.231

332.46

14.87 7 f.

41

537500.432

-100871.077

312.51

8.537

J 302

587500.557

400879.613

312.59

14.950

805

587485.671

400876.228

312.31

18.236

806

587467.436

400878.003

312.09

22.898 h

807

587444.578

400876.651

312.17

27.247 l

808

587417.339

400875.976

312.12

29.063 j

809

587388.298

40C874.850

311.69

16.922

810

587371.414

400873.724

311.80

32.210 1

1 811

587339.204

400673.614

312.70

19.708

, 812

587319.561

43Q672.C13

311.86

30.718

813

587236.860

400870.994

311.76

30.477

814

587256.404

400869.870

312.34

33.611

815

587224.839

400868.110

311.95

31.329

816

587193.538

400866.788

312.17

24.668

817

587163.914

400865.322

312.96

34.111

818

567134.819

400864.284

312.42

17.510

819

587117.332

400363.383

312.61

0.826

82C

587116.514

400963.271

312.82

13.158 1

821

597103.391

400362.311

313.15

1.360 i

97

587102.142

400360.933

313.45

73.654 :

324

587076.723

400791.804

312.68

76.675 |

315

587143.850

400754.750

312.01

28.503

|    311

587169.200

4C0741.720

312.20

31.084

435

587198.070

4C0730.200

311.95

40.437 |

1   796

587237.767

4C0722.502

312.56

17.136 [

49

587254.590

400719.240

311.98

38.747

7 97

587293.330

4C0719.990

311.84

2.310

56

587295.470

4C0720.860

311.88

10.782

793

587306.221

400720.047

312.25

51.112 |

7 99

587357.055

400725.373

311.88

33.612 1

II 686

587390.117

400731.427

311.74

5.965

687

587390.192

400737.392

311.76

24.106 1

800

587414.296

400737.064

311.74

30.135 |

713

587444.422

400737.812

311.81

34.649 |

801

567476.562

400743.727

312.13

7.366 1

II 731

587485.775

400745.221

312.30

1.915

||    710

587437.469

400746.114

312.38

4.598 1


PROFIL II.F ■ 26 M (ZONA MIXTA)

- CONFORM P.U.G.9.001 liKtîeWnct


Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vlahuta, bl. lama B, Jud. Cluj e-mail: arh.corina.moldovan(â)gmail.com tel: 0757.796.706


ECHIPA DE ELABORARE


PROIECTANT GENERAL


SEF PROIECT                     Semnătură

arh. Ferencz Bakos

PROIECTAT

arh. stag. Vladovici Alexandru

arh. Cristian Urcan

s


DESENAT

arh. stag. Vladovici Alexandru

COORDONATOR URBANISM

arh. urb. Corina MoldovanELABORARE P.U.Z. IN BAZA LEGII NR. 350/2001 PENTRU RESTRUCTURARE

ADRESA AMPLASAMENT:

str. Cantonului f.n., str. Sannicoara nr. 2, mun. Cluj-

Napoca, jud. Cluj, Romania


CLIENT:

S.C. REMATINVEST S.R.L.


ADRESA CLIENT:

str. P-ta Cipariu, Sp. corn. nr. 66/A, 66/B, nr. 15, bloc

III A, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romaniadecât cu acordul scris al SQM Architecture


P.U.Z. - Restructurare unitate industrială - Calea Dezmirului - Sud

Nr. 465255/12.09.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiatori : S.C. REMATINVEST S.R.L. și ASOCIAȚII

 • •  Proiectant general : S.C.SQM ARCHITECTURE S.R.L.

 • •  Proiectant de specialitate : S.C. LINIE PUNCT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 111203/28.02.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, tară a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z. - Restructurare unitate industrială -Calea Dezmirului - Sud

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 3631/27.08.2019

-Aviz de oportunitate nr. 1308/25.02.2019

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 847/02.09.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 111203/28.02.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 23.02.2017

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglmentări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în datele de : 14.06.2018 și 14.06.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 13.01.2017

Dezbaterea publică a avut loc Ta sediul Primăriei, în datele de : 14.06.2018 - ora 9 și 14.06.2019 -ora 8:30.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de : 14.06.2018 - ora 9 și 14.06.2019 - ora 8:30.         •

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.Z. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  S.C. OPEN TRANS S.R.L. - str. Cantonului nr. 9

 • •  S.C. SMITH ROTRANS S.R.L. - str. Clujului nr. 23A, Sânnicoara, jud. Cluj

 • •  S.C. SIFI CJ LOGISTIC S.A. - str. Traian Vuia nr. 206

 • •  S.C. A.C.I. S.A. - Calea Dezmirului nr. 14

 • •  S.C. T.C.I. C.G. S.A. - str. Alexandru Vaida Voevod nr. 2

 • •  Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. - Sucursala Regională „CF” Cluj - Piața Avram Iancu nr. 17

 • •  Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa - str. Vânătorului nr. 17

S-a obținut acordul proprietarilor pentru terenul cuprins și studiat prin documentația Plan Urbanistic Zonal - Restructurare unitate industrială - Calea Dezmirului - Sud, beneficiar S.C. REMATINVEST S.R.L. și Asociații:

 • •  S.C. REMATINVEST S.R.L. - Piața Cipariu nr. 15, bloc IHA, sp. corn. 66A, 66B

 • •  Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj - Napoca - str. Taberei nr. 20

 • •  Societatea Filiala de întreținere și Servicii Energetice „Electrica Serv” S.A. - șos. Ștefan cel Mare nr. IA, sector 1, București

 • •  S.C. OPEN TRANS S.R.L. - str. Principală nr. 141, sat Coroieni, jud. Maramureș

Au fost amplasate pe teren panouri de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca și ale proiectantului la care se pot trimite observații și propuneri.


 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea publică a studiului de urbanism a avut loc în datele de : 14.06.2018 - ora 9 și 14.06.2019-ora 8:30.

La dezbaterea din 14.06.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul : arh Bakos Ferencz și arh. Corina Moldovan.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

La dezbaterea din 14.06.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul : arh. Bakos Ferencz.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan