Hotărârea nr. 843/2019

Hotărârea 843/2019 - Aprobarea P.U.Z. și a P.U.D. – Centru de agrement S+P+E+R, Colonia Făget nr. 12 prov.; beneficiar: Huszak Ioan Paul.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. și P.U.D. - Centru de agrement S+P+E+R, Colonia Făget nr. 12 prov.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și al Planului Urbanistic de Detaliu - Centru de agrement S+P+E+R, Colonia Făget nr. 12 prov. proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 578192/1/8.11.2019 conex cu nr. 491817/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 578427 din 8.11.2019 conex cu nr. 491886 din 26.09.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea P.U.Z. și P.U.D. - Centru de agrement S+P+E+R, Colonia Făget nr. 12 prov.;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 634 din 24.04.2017, Avizul Arhitectului Șef nr. 990 din 31.10.2018, avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă P.U.Z. și P.U.D. - Centru de agrement S+P+E+R, Colonia Făget nr. 12 prov., pe

teren înscris în CF nr. 310234 cu nr. cad. 310234; beneficiar: Huszak Ioan Paul,

Prevederi P.U.Z. propuse:

UTR Aapp - SPA- Zonă de agrement pentru public

-funcțiune predominantă', facilități dedicate agrementului pentru public;

-principiu de dezvoltare: terenul se utilizează neparcelat, clădirile fiind dispuse pe baza unui plan general de amplasare;

-regim de construire: deschis;

-înălțimea maximă admisă', trei nivele supraterane, (S)+P+1E+M, (S)+P+1E+R, D+P+M, D+P+R;

-indici urbanistici'. P.O.T maxim = 10% , C.U.T maxim = 0,25;

-retragere față de aliniament: min. 8 m;

-retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: 6 m;

-circulații, accese: din Drumul Sfântul Ioan, reglementat prin P.U.G. la profil tip III.D-18 m; -staționarea autovehiculelor', parcaje la sol în incintă, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament P.U.G;

-echipare tehnico-edilitară: se propune echipare edilitară completă, conform avizelor deținătorilor de rețele.

Prevederi P.U.D. propuse:

-amplasarea pe parcelă:

 • - centru de agrement: 6m față de limita estică, min.8m față de Drumul Sfântul Ion regularizat la 18m;

 • - piscină exterioară - min. 6m față de limita estică, min.3m față de centrul de agrement;

 • - accesul auto șipietonal'. două accese auto din Drumul Sf. Ion, un acces pietonal;

 • - staționarea vehiculelor (auto și velo): parcaje la sol - două platforme de parcare în partea nordică și sudică a amplasamentului, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferentă PUG 2014, servitutea de utilitate publică la Drumul Sfântul Ioan este reglementată la profil tip III.D - 18m și grevează parcela studiată. Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică va fi dezmembrată și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism așa cum a fost modificat prin HCL nr. 737/2017.

Suprafața de teren necesară regularizării la profil de 12 m a aleeii de interes local din partea sudică a zonei studiate va fi dezmembrată și înscrisă in CF cu titlul de „drum” anterior autorizării construcției.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art.2- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Nr. 843 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Ca urmare a cererii adresate de S.C. Paem Transilvania Trans               szak Ioan Paul cu

domiciliul în județul Maramureș, localitatea Vișeu de Sus, str. Poduri, nr. 9, înregistrată cu nr. 367675 din 1.08.2018 în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:


AVIZ .. din


pentru P.U.Z și P.U.D- Centru de agrement, drumul Sfântul Ion

generat de imobilul cu nr. cad. 310234

Inițiator: S.C. Paem Transilvania Trans S.R.L prin Huszak Ioan Paul

Proiectant: S.C. Ektra Studio S.R.L

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Vlad Ovidiu A. Câmpean

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.Z.: teritoriul studiat prin P.U.Z este U.T.R. Aapp, așa cum apare delimitat pe planșa 3.2 “Reglementari Urbanistice -Unități Teritoriale de Referință” aferente P.U.G, delimitat de drumul Sf. Ion în partea de nord și est, alee de interes local în partea de sud și zonă rezidențială în partea de vest. Teritoriul studiat cuprinde zona de reglementat ( terenul beneficiarul în suprafață de 6638mp) și vecinătățile adiacente. Prin P.U.D se detaliază prevederile pentru parcela cu nr. Cad. 310234.

Prevederi P.U.G. - R.L.U aprobate anterior :

 • - UTR Aapp-Zonă de agrement pentru public /privat

-regim de construire: Zona este dedicată activităților de agrement desfășurate în cadrul natural, în vecinătatea pădurilor din sau din afara intravilanului. Terenurile sunt în general pajiști adiacente lizierei pădurilor. Agrementul pentru public presupune utilizarea unor facilități dedicate - de alimentație publică, pensiuni, vile turistice, spații pentru picnic, camping, dotări / terenuri sportive, de echitație etc. Agrementul privat presupune utilizarea parcelelor pentru grădinărit, culturi pomicole, viticole, apicultura, petrecerea timpului liber etc.

-înălțimea maximă admisă: Agrement pentru public:Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter, etaj și mansardă), (parter, etaj și etaj retras), (demisol parter și mansardă]) sau (demisol parter și etaj retras). Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S) +P+1+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - etaj retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul etajului neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul etajului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m. Agrement privat: Regimul maxim de înălțime admis este (S)+P.

-indici urbanistici: POT maxim = 10% , CUT maxim = 0,25 și CUT maxim - 0,1 pt agrement privat

-retragere min. față de aliniament : Agrement pentru public: Clădirile se vor retrage cu cel puțin 8 m de la aliniament. Agrement privat: Construcții le se vor retrage cu cel puțin 5 m de la aliniament în cazul străzilor, drumurilor, aleilor de acces local și cu cel puțin 8 m de la aliniament în celelalte cazuri.

-retragere min. față de Urnitele laterale și posterioare:Agrement pentru public: Clădirile se vor retrage cu cel puțin 6 m de la limitele laterale de proprietate. Agrement privat: Construcțiile se vor retrage cu cel puțin 3 m de la limitele laterale de proprietate.

 • - amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă:Agrement pentru public: Distanța minimă dintre două clădiri aflate pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea clădirii mai înalte, măsurată la cornișă sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin decât 4,5 m. în cazul în care încăperi principale sunt orientate spre spațiul dintre cclc două clădiri, distanța minimă va fi de 6 m. Agrement privat: Nu e cazul.

Prevederi P.U.Z propuse

U.T.R Aapp_SPA - Zonă de agrement pentru public

-funcțiune predominantă: facilități dedicate agrementului pentru public;

-principiu de dezvoltare : terenul se utilizează neparcelat, clădirile fiind dispuse pe baza unui plan general de amplasare;

-regim de construire: deschis;

-înălțimea maximă admisa: trei nivele supraterane; (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R -indici urbanistici: P.O.T maxim = 10% , C.U.T maxim = 0,25;

-retragere fața de aliniament: min. 8 m;

-retragere față de limitele laterale șiposterioară: min. 6 m;

-circulații, accese: din Drumul Sfântul Ion, regularizat la profil de 18m;

-staționarea vehiculelor (auto și velo): pe parcelă, necesarul calculându-se conform Anexei 2 la Regulament Local de Urbanism

-echipare tehnico-edilitară: se propune edilitară completă, conform avizelor de la deținătorii de rețele;

Prevederi P.U.D propuse

-amplasarea pe parcelă:

 • - centru de agrement :6m față de limita estică, min.8m față de Drumul Sfântul Ion regularizat la 18m;

 • - piscină exterioară - min.6m față de limita estică, min.3m față de centrul de agrement;

 • - accesul auto și pietonul: două accese auto din Drumul Sf. Ion, un acces pietonal;

 • - staționarea vehiculelor (auto și velo): parcaje la sol - două platforme de parcare în partea nordică și sudică a amplasamentului, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament.

Documentația P.U.Z și P.U.D - Centru de agrement, Drumul Sf. Ion, înregistrată sub nr. 28233/2018 a fost dezbătută în ședința Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 15.05.2018. în urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de urbanism și a verificării completărilor depuse sub nr. 367675/2018 în ședința operativă a comisiei din data de 11.09.2018 se avizează favorabil Planul urbanistic zonal și regulamentul aferent acestuia și Planul urbanistic de detaliu.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin PUG la Drumul Sf. Ion va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform Alt. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017).

Suprafața de teren necesară regularizării la profil de 12m a aleii de interes local din partea sudică a zonei studiate, va fi dezmembrată și înscrisă în CF cu titlu de „drum”.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z./P.U.D răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z/P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z/P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z/P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Preze '          te valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de

urbanism nr.           '.03.2017, emis de Primăria Cluj-Napoca.


/

Ar        op


Arh


btor specialitate,

p. Ligia Subțirică


Director executiv, ngk dorina Ciuban

Șef birou,

Arh. AndrceaJMMP

%

MP

%

CONSTRUCȚII

663.8

10

PISCINA

-

-

325

4.9

CAROSABILA + PARCARI

-

-

925

13.9

S PIETONALA

130

2

SPAȚIU VERDE

6638

100

3320

50

TEREN DEZMEMBRAT GREVAT DE

UTILITATE PUBLICĂ

-

/            '-.t'

4274 Z

19.2

STEREN


i

t

i


PROFIL STRADAL PROPUS pentru drum sud - tip III.H - 12m

Psircela(6S38t!ip.) F

........

Nr. Pct.

Coordonate- pci.de contur

Lungimi laluri

Llji.Uli

X Im)

V im)

32

681329.34S

390958.857

11,334

33

581318.964

390962.020

20.277

34

581299.54»

330067.642

64.521?

35

581237.064

390983.950

53.021

36

581186.520

090999.905

7 612

3?

581180.308

391034.365

24.279

38

581*63.396

39’021.785

19.346

39

581159.630

391012.149

■35.270

40

581154.807

390974.178

; 10.060 1

41

581156 424

390064.249

' 23.223

42

581173,776

390943.815

70.447

43

581244.009

390943.324

40.571

44

56’284.457

390940.162

3.202

45

581267.601

390940.798

19.076

46

581306.522

390942.218

28.571

Sf6633mp.)=6538.29mp

Pc424.ai5m


UTR Aapp - ZONA STUDIATA

BILANȚ TERITORIAL

-ZONA STUDIATĂ

SITUAȚIA EXISTENTA SITUAȚIA PROPUSA

MP   %

MP

DRUM PUBLIC

2608     13.2

4584

76.7

PARCELE PRIVATE

17108     86.8

15132

23.3

S ZONA STUDIATA

19716    100

19716

100

S teren dezmembrat greva de utilitate publica

1976 mp

Curs de apa sezonier regularizat propus: 148+165=313 mp

proiect nr:Paiceia(663î

Nf. Per.

Coorrfonatft pci.do contur

V [nr

32

58132048

3i)0958.65Z

33

581S 13.934

390962.020

34

531238,541

39l>?.?.843

35

581237.004

390389.850

30

681136.520

390099.005

37

$1130.303

381004.365

3$

5M163J96

391021.735

.$1150.630

391012.149

40

s&nsi.so?

390074.173

41

581156.424

398964.249

_   43

581244.009

390043.32-i

'44,

5tH2.34.45?

393940.162

46

267.601

3W040.78B

46

50l306to>

$90942 216


proiect nr:

001

data: 25/06/2019

r

U.4


BILANȚ TERITORIAL - ZONA REGLEMENTATA

SITUAȚIA EXISTENTA SITUAȚIA PROPUSA

MP

MP

%

CONSTRUCȚII

-

663.8

10

PISCINA

-

-

325

4.9

CAROSABILA + PARCARI

-

-

925

13.9

S PIETONALA

-

-

130

2

SPAȚIU VERDE

6638

100

3320

50

TEREN DEZMEMBRAT GREVAT DE

UTILITATE PUBLICĂ

-

-

1274

19.2


P.U.Z./P.U.D.: Centru de Agrement - Colonia Făget nr. 12 provizoriu

Nr. 83763/15.02.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : S.C. PAEM TRANSILVANIA TRANS S.R.L.

 • •  Proiectant: S.C. EKTRA STUDIO S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 367675/01.08.2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC ZONAL - P.U.Z./P.U.D. - Construire Centru de Agrement - Colonia Făget nr. 12 provizoriu

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 1068/17.03.2017

-Aviz de oportunitate nr. 634/24.07.2017

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 990/31.10.2018

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 367675/01.08.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 04.10.2017

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglmentări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 15.05.2018

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 03.08.2017

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 15.05.2018, ora 10:30.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de 15.05.2018, ora 10:30.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.Z. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Blum Iolanda- str. Lăcătușului nr. IC

 • •  Pintea Liana Angela - str. Mogoșoaia nr. 2, ap. 11

 • •  Mich Ana - str. Mogoșoaia nr. 2, ap. 11

 • •  Păcurariu Dorina Emilia - str. Mogoșoaia nr. 2, ap. 11

 • •  Danci Ligia Ioana - str. Mogoșoaia nr. 2, ap. 11

 • •  Făgăraș Daniela Maria Ofelia - str. Mogoșoaia nr. 2, ap. 11

 • •  Stoica Maria Rodica - str. Constantin Noica nr. 14, ap. 20

 • •  Vușcan Anastasia - str. Constantin Noica nr. 14, ap. 20

 • •  Rusu Anca Cosmina - Colonia Făget nr. 1 OU

 • •  Grindean Paul Tănase - Colonia Făget nr. 10U

 • •  Așchilean Ioan și Așchilean Florina Cristina - Colonia Făget nr. 10V

 • •  S.C. AIB CONSULTING S.R.L. - Colonia Făget nr. 10V

 • •  Proorocu Marian - Colonia Făget nr. 10W

A fost amplasat pe teren un panou de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale proiectantului la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

Dezbaterea publică a studiului de urbanism a avut loc în data de 15.05.2018, ora 10:30.

La dezbaterea din 15.05.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul : arh. Tulogdy Laszlo.

Din partea publicului s-au prezentat 3 vecini :

 • •  dl. Petruș Sergiu Alin proprietar al imobilului situat pe str. Janovics Jeno nr. 5, sesizează următoarele :

- dacă există studiu de impact privind utilitățile fiind vorba de alimentarea cu apă a două bazine și a dușurilor, pentru că ar afecta zona

 • - deversările pentru că nu există canalizare în zonă

 • - alimentarea cu energie electrică pentru că în zonă este doar medie tensiune

 • - să se țină cont de poziționare între casele de vacanță

 • - vecini vor fi afectați de zgomot datorită piscinei exterioare

 • - sunt corturi de nunți amplasate la 1 km de la care se aude zgomotul

 • - dacă se poate preciza protecția fonică

 • - trebuie să se țină cont că proiectul este unul insular printre locuințe

 • •  dl. Așchilean Ioan proprietar al imobilului situat pe Colonia Făget nr. IOV, sesizează următoarele :

 • - zgomot și circulație

 • - în zonă sunt case de vacanță și de locuit

 • - să se țină cont de locuitorii din zonă chiar dacă sunt case de vacanță, dar acolo se locuiește

 • - să se angajeze să mențină un nivel redus de zgomot datorită echipamentelor sau dacă se organizează nunți și botezuri

 • - în Regulamentul PUZ ar trebui să se reglementeze ce activități sunt permise și ce nu

 • - pârâul nu are debit deloc

 • - proiectarea stației de epurare astfel încât diluția să nu ajungă la casele din zonă

 • - în zonă sunt stații de epurare

 • - este greu ca cineva să vină să verifice calitatea apei epurate

 • - în Regulament să se specifice cum se face epurarea apelor

 • - drumul este realizat, merge în jurul pădurii cu lățime de 8m reglementat de Ministerul Pădurii și Mediului. Până la nr. 10W este reglementat, apoi este în proprietatea Bisericii Catolice

 • •  dl. Bogdan Bănuț proprietar al imobilului situat pe aleea Vlad Mugur nr. 7, sesizează următoarele :

 • - cum se va respecta promisiunea că vor respecta nivelul de zgomot

Prin adresa cu nr. 99729/22.02.2018, d-na. Rusu Anca Cosmina cu domiciliul în str. Buftea nr. 12, sc. 5, et. 1, ap. 47, comunică următoarele obiecțiuni :
f

Cu mulțumiri,

Semnătura:Data:   «22- 0Z-

Prin adresa cu nr. 99729/22.02.2018, S.C. ATB CONSULTING S.R.L. cu sediul în Colonia Făget nr. 10V, comunică următoarele obiecțiuni :
Prin adresa cu nr. 100643/22.02.2018, dl. Proorocu Marian cu domiciliul în str. Cireșilor nr. 17, comunică următoarele obiecțiuni:


Prin adresa cu nr. 121291/07.03.2018, d-na. Așchilean Florina Cristina cu domiciliul în str.

Bisericii Ortodoxe nr. 53A, comunică următoarele obiecțiuni:

Prin adresa cu nr. 125304/08.03.2018, Asociația de Proprietari „Prepeniș”, comunică următoarele obiecțiuni:

înțelegem sî respectam dreptul la proprietate privata a beneficiarilor Planului Urbanistic zonal in cauza, si în nici un caz nu ne opunem unei utilizării a terenului conform reglementarilor aferente Zonei de agrement privat.

In calitatea noastra de proprietari ai parcelelor direct învecinate ale viitorului Centru de agrement, formulam aceasta cerere raportat la faptul ca nu consideram proiectul oportun iar prin dezvoltarea unui astfel de proiect vom fi privați de avantajele unei vieți normale, acesta constituind implicit o ingerința in exercitarea dreptului nostru la respectarea vieții private si de familie. Dezvoltarea unui astfel de proiect duce de la sine cel puțin la o poluare fonica mare, asupra zonei învecinate acestuia, poluare fonica dezvoltata in mod curent prin particularitățile unei astfel de acfivitati.

De asemenea specificam faptul ca zona de dezvoltare a acestui proiect se afla in imediata vecinătate a situ-lui protejat „Natura 2000", finalizarea unui astfel de proiect ducând la o afectare directa a speciilor de animale protejate (prin poluarea fonica creata de specificul acetui gen de activitate) si care sunt cuprinse in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE.

Menționam ca in ceea ce privește poluarea sonora, la nivelul tarilor membre ale Consiliul Europei, un rol deosebit l-a avut Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO care, prin interpretarea Articolului 8 ai Convenției Europene - Dreptul la respectarea vieții private sî de familie, a identificat dreptul la un mediu sănătos ca fiind un drept existent distinct, parte integranta a sferei mai largi a dreptului la respectarea vieții private si de familie.

Romania, prin Constituția sa, in art. 35, recunoaște dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos si echilibrat ecologic, asigurând, totodată, cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. Același articol, in alineatul final, arata îndatorirea persoanelor fizice si juridice de a proteja si a ameliora mediul inconjurator.

Conform Articolul 1 al Convenției Europene, State Semnatare ale Tratatului, înaltele Parti Contractante, recunosc oricărei persoane aflate sub jurisdicția lor drepturile si libertățile protejate de

Convenția Europeana si de Protocoalele Adiționale la aceasta. Din aceasta îndatorire primara se desprind doua obligații: una negativa, de a nu incalca drepturile si libertățile, si una pozitiva, de a le ocroti prin dotarea cu un arsenal juridic necesar si recurgerea la acesta, de cate ori se impune.

Pentru aceste motive:

-Existenta in zona a mai multor obiective de agrement similare celui propus (vezi camping Făget, Vila Serena, Hotel Golden Tulip, Ansamblul de agrement Wonderland, Pensiunea Roata, diverse terenuri de sport) care acopera necesarul utilizatorilor zonei.

 • - poluarea fonica pe care o presupune o activitate de agrement Public

 • - amplasarea insulara învecinat direct cu un ansamblu de aproximativ 40 locuințe individuale

-configurație geo-morfologica a amplasamentului studiat:

-diferența de aproximativ 4 m intre la cota drumului si cota parcelei in cauza

 • - distrugerea cadrului natural existent - arbori maturi, vegetație, etc-;

- existenta paraului care traversează median suprafața studiata si care rezolva actualmente problema colectării apelor piuviale pe un areal extins-

-accesibilitatea greoaie a amplasamentului in cauza care ar genera un pericol iminent pentru traficul din zona- data fiind zona de curbe

va solicitam, prin avizul negativ acordat cererii SC PAEM TRANSILVANIA SRL prin EKTRA STUDIO SRL, sa asigurați respectarea drepturilor noastre si dezvoltarea urbanistica coerenta a zonelor. Perturbarea întregii zone, prin agreerea unui astfel de proiect, care presupune un trafic exacerbat, gălăgie aferenta activîtatii tipice, este diametral opus viziunii urbanistice anterioare a Primăriei Cluj, in baza careia, persoane fizice, care s-au bazat pe o coerenta a politicii de dezvoltare urbanistica zonala a Primăriei Cluj, au făcut investiții cumulate de milioane de euro in imobilele construite legal, tocmai in scopul dezvoltării unei zone linisîtite.

Subsemnatii:

cu domiciliul in                   J \        iR calitate de-

proprietar al imobilului situat in                          O' VZv1

P/fSCZV                   cu domiciliul in T&hj Oi J in calitate de

proprietar al imobilului situat in            Ni C\ bL AN, '«i-


__, cu domiciliul in _ _ proprietara! imo^fijlui sitdet inV'^'Wcu domiciliul în yw/ proprietar al imobilului situat in           /13^ U..

^-7Vz7?z7/ cu domiciliul                       A-VO/Zin calitate de

proprietar al imobilului situat in^A

' 7%'^ l('C€^C, cu.domiciliul in 7Ci^fe^cle?^-proprietar al imobilului situat        Mdp(j'C.C(               C/

(ZuPȘA (gA’VfaL. , cu dOfnîCj|iU| jn âffi          2 ! 1*3

proprietar al imobilului situat in A > C î0L- AaZ

<3A#Ai                 __, cu domiciliul in J

proprietar al imobilului situat in . CiZ/A


in calitate de

ate de


<4?


îZ»


T/


Z-~\

<7


.....domiciliul in proprietar al imobilului situat in             zZxzv Z-AZ-^z^Z.

. cu domiciliul InZ^zM.

proprietar al imobilului situat in ,/ZZZAZ^           .3?(A 6* ttAA H'Fy

jS f Lfrtr&l AAA-AtyA ? *~-!t cu domiciliul in proprietar al imobilului situat in /H_£-£vZ VI CJq U3, £d-M


s..1                           C |     \ iTi ca

TJMlMMArvM M . £ ( *

,     . ...                                      A o - ’ r+ t .

cu domiciliuwn __________________' m calitate de

proprietar al imobilului situat in 4rZ£‘~.Z- (ZiAM

VA\-HVCM Ad< A______, cu domiciliul in ștr, i?ZAin calitate de

proprietar al imobilului situat in                 C i OZ Ati

SoHlCA                 , cu domiciliul in șM \) iN <AJ /* & fa       in calitate de

proprietar al imobilului situat in X-tA.V^ C                  i’l ^2. h,          /

toti atat in nume propriu, cat si in calitate de membrii ai Asociației_______________,

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările vecinilor :

 • - nr. 99729/22.02.2018 - d-na. Rusu Anca Cosmina, str. Buftea nr. 12, sc. 5, et. 1, ap. 47

 • - nr. 99729/22.02.2018 - S.C. ATB CONSULTING S.R.L., Colonia Făget nr. IOV

 • - nr. 100643/22.02.2018 - dl. Proorocu Marian, str. Cireșilor nr. 17

 • - nr. 121291/07.03.2018 - d-na. Așchilean Florina Cristina, str. Bisericii Ortodoxe nr. 53A

 • - nr. 125304/08.03.2018 - Asociația de Proprietari „Prepeniș” beneficiarul lucrării - S.C. PAEM TRANSILVANIA TRANS S.R.L., precizează următoarele :

  1.

  Referitor la adresa nr 121291/433 din 07 martie 2018 va comunicam:

  Conform Certificatului de Urbanism nr. 1068 din 12.03.2017 , in temeiul doucumentatiei de urbanism PUG aprobata cu Hofararea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr.493/22.12/2014 , HCL nr.l 18/01.04/2015 terenul studiat se incadreaza in UTR. Aapp - Agrement public si privat.

  Pentru scopul solicitat sa obtinut Avizul de Oportunitate nr 634 din 24.07.2017.

  Tema de proiectare nu prevede realizarea unei săli de evenimente pentru organizarea de nunti si botezuri. Nivelul de zgomot generat se va încadra in normele specifice existente si va respecta legislația in vigoare.(Normativ privind protecția la zgomot).

  2.

  Referitor la adresa nr 125304/433 din 08 martie 2018 va comunicam:

  Conform Certificatului de Urbanism nr. 1068 din 12.03.2017 , in temeiul doucumentatiei de urbanism PUG aprobata cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr.493/22.12/2014 , HCL nr.l 18/01.04/2015 terenul studiat se incadreaza in UTR. Aapp - Agrement public si privat.

  Pentru scopul solicitat sa obtinut Avizul de Oportunitate nr 634 din 24.07.2017.

  Nivelul de zgomot generat se va încadra in normele specifice existente si va respecta legislația in vigoare. Parcela nu se afla in imediata vecinătate a sitului Natura 2000 ROSCI0074 - “Făgetul Clujului - Valea Morii” . Distanta fata de limita sitului natural este de 0,56km.

  funcțiunea propusa nu va genera poluare fonică.

  funcțiunea propusa este complemetară funcțiunilor rezidențiale. Funcțiunea de spa- centru de agrement si sport nu se regăsește in funcțiunile existente din zona.

  Piscinele cu stafii de innot contra curent reprezintă o noutate in serviciile sportive , aduc un aport la serviciile din zona si nu concurează cu restul funcțiunilor existente.

  studiul geotehnic realizat permite realizarea construcțiilor.

  diferentele de nivel vor fi gestionate printr-un proiect de sistematizare verticala cadrul natural nu șe va distruge. Un cadrul proiectului sunt prevăzute plantari de arbori arbuști. Spatiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 60% din suprafața totala, cursul de apa sezonier existent se va menține intr-o forma optimizata, regularizată

  - Accesul pe teren se realizează din strada Sfanțul loan. Frontul la strada este de cca,180m. Pentru scopul solicitat s-a obtinut aviul de principiu nr 4977/446 eliberat de Serviciul Siguranța Circulației Urbane. Accesul la parcare si accesul de aprovizionare se v-a realiza in sectoarele cu drum dreapt si vizibilitate maxima.

  3.

  Referitor la adresa nr 99729/433 din 22 februarie 2018 va comunicam:

  Conform Certificatului de Urbanism nr. 1068 din 12.03.2017 , in lemeiul doucumentatiei de urbanism PUG aprobata cu Hotararea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr.493/22.12/2014 , HCL nr.l 18/01.04/2015 terenul studiat se incadreaza in UTR.. Aapp - Agrement public si privat.

  Pentru scopul solicitat sa obtinut Avizul de Oportunitate nr 634 din 24.07.2017.

SC PAEM TRANSILVANIA TRANS SRL, cu sediul în orș. Vișeu de Sus, str. Poduri, nr. 9, jud. Maramureș, înregistrată la ORC Maramureș sub nr. J24/243/2015 având CUI 34230136, prin administrator HUSZAK GHEORGHE, născut la 17.04.1971 în orș. Vișeu de Sus, jud. Maramureș, domiciliat în mun. Bistrița, str. Vasile Alecsandri, nr. 27, jud. Bistrița-Năsăud, având cetăjenia română, posesor al CI seria XB nr. 398054 eliberat de SPCLEP Bistrița la 27.03.2013, va comunicăm următoarele:

Referitor la obiecțiunile formulate de vecini, cu privire la lucrarea “Construire centru de agrement pentru public S+P+l+R , in speță adresele 126539/433/09.03.2018 (observațiile nr 121291/07.03.2018, nr. 125304/08/03/2018) si 120381/433/06.03.2018 (observațiile nr. 99729/22.02.2018, nr. 100643/22.02.2018) apreciem faptul că acestea sunt nefondate și total neîntemeiate deoarece motivul principal la care fac referire reclamațiile mai sus menționate, este poluarea fonică (zgomot). Aceasta nici nu poate intra in discuție, atat timp cat lucrările de construcție prevăd deja anlifonarea, izolarea și etanșarea cu materiale superioare calitative a construcțiilor închise în cauză. Existența in zonă a celorlalte obiective (camping, Făget, Vila Serena, Hotel Golden Tulip, Ansamblul de agrement Wonderland, Pensiunea Roata, Terenurile de sport) ne conving de faptul că zona se pretează a fi ideală pentru desfășurarea acestor activități specifice, care au primit aviz favorabil de construcție, respectiv de funcționare, neîngradind drepturile si libertățile riveranilor.

Prin investiția necesară construirii centrului de agrement, prin creearea unor noi locuri de muncă necesare funcționării acestuia, prin atragerea de turiști din țară și străinătate, prin contribuțiile virate către bugetul locar, însumate ar însemna un plus de valoare adus comunității locale cat și dezvoltării acesteia, valorile proprietăților învecinate ar înregistra o creștere semnificativă pe piața imobiliară, toate aceste beneficii fiind posibile fără a aduce atingere nici direct și nici indirect asupra dreptului oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat. Dimpotrivă, amenajarea pe care dorim să o efectuăm conține și plantarea de gazon, copaci, vegetație luxuriantă, care nu doar că nu distruge cadrul natural existent, dar il îmbunațațește ca aspect și asigură stoparea unei eventuale poluării fonice, chimice (praf, pulbere in suspensii, etc ) si vizuale.

în speranța unui aviz pozitiv și a unei soluționări favorabile, vă mulțumim anticipat I

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarca propunerilor.

Prin notificările cu nr. 120381/433/06.03.2018 și 126539/433/09.03.2018, obiecțiunile formulate în adresele mai sus menționate au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul prin adresa cu nr. 193800/18.04.2018, răspunde acestor observații.

Răspunsurile beneficiarului referitor la obiecțiunile primite au fost transmise vecinilor de parcelă prin adresele cu nr. :   196719/433/20.04.2018,   196731/433/20.04.2018,

196745/433/20.04.2018, 196751/433/20.04.2018 și 196753/433/20.04.2018

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan