Hotărârea nr. 842/2019

Hotărârea 842/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 29; beneficiar: Bogos Dan și Bogos Gabriela Anca Felicia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.D - construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 29


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Emaninând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 29 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 590029/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 590172 din 14.11.2019 al Direcției Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 29, beneficiari: Bogos Dan și Bogos Gabriela Anca Felicia;

Reținînd Avizul Arhitectului șef nr. 937 din 27.09.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură nr. 1259/Z/l 1.01.2018, avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 29, beneficiari: Bogos Dan și Bogos Gabriela Anca Felicia, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 316968;

Documentația reglementează:

 • -  amplasarea față de limita laterală vestică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 29,25m de la aliniament;

 • -  amplasarea față de limita laterală estică: cu retragere de minim 4,5m;

 • -  retragerea față de limita posterioară: minim 9m;

 • -  accesul auto și cel pietonal: din str. Clinicilor;

 • -  staționarea autovehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spații specializate dispuse la subsol;

 • -  echipare tehnico-edilitară: completă pe str. Clinicilor;

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G. la strada Clinicilor va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică și transferată cu titlu gratuit în proprietate publică anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă (c/1 art. 15 și 16 din Regulament aferent U.T.R ZCP_M2) Aceasta va fi realizată la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Clinicilor, până la recepția investiției. Suprafața de referință pentru calculul P.O.T. și C.U.T va fi suprafața totală a parcelei inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.


ROMÂNIAPRIMĂRIA Șl C.ONSIi IUL lOCAi CLUI-NAPOCA
Ca urmare a cererii adresate de Bogoș Dan cu domiciliul în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Sion nr. 13, înregistrată cu nr. 80549/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:


Nr. . W. . . din .2£.f?.

pentru P.U.D - Construire imobil mixt S+P+2E+R, str. Clinicilor nr. 29

generat de imobilul cu nr. cad. 316968;

Inițiatori : Bogoș Dan;

Proiectant: S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Claudiu Boțea;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D. : parcelă în suprafață de 579 mp, cu front la strada Clinicilor, delimitată de parcele cu fond construit perimetral.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

UTR ZCP M2 - Zonă construită protejată. Zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă arterelor de importanță locală.

funcțiune predominantă', zonă cu funcțiuni mixte dezvoltată inițial ca locuire de tip periferic începând de la sfârșitul Secolului al XlX-lea în lungul unor artere de importanță locală, pe trasee istorice.

-regim de construire: se remarcă printr-o structură funcțională heterogenă, caracterizată de mixajul între activitățile de interes general, cu acces public (servicii, comerț etc.), ce tind să ocupe clădirile existente ca rezultat al creșterii interesului pentru acest teritoriu, și locuirea de tip individual. Țesutul urban e marcat de persistența structurii spațiale inițiale. Parcelarul e în general inegal, regăsindu-se parcele cu fronturi înguste spre stradă (în general de 10-18 m) și adâncimi variabile, ocupate de clădiri aparținând tipologiei tradiționale, de tip periferic, situate în general în aliniament. Specifică e tendința de adaptare / restructurare / extindere a clădirilor tradiționale și de închidere a fronturilor. Regimul de înălțime, predominant parter, are tendința de creștere. Structura urbană relevă un grad ridicat de diferențiere, rezultat al evoluției istorice.

-înălțimea maximă admisă', clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 12 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. în plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: (a) regimul de înălțime va fi (S/D)+P+2+M; (S/D)+P+2+lR (în acest caz ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m);

(b) pentru clădirile de colț, înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 16 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 16 m, respectiv un regim de înălțime de (l-3S)+P+3; (c)se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă reglementată; (d) corpurile de clădire situate în interiorul parcelei se vor încadra în înălțimea maximă la cornișă admisă pe strada respectivă, chiar dacă corpul existent din aliniament are un regim de înălțime diferit.

- indici urbanistici'.

Pentru parcelele comune: POT Maxim = 60%, CUT maxim= 1.8 ADC/mp

ROMÂNIA

PRIMĂRIA SI CONSILIUL LOCAL

Ciill-NAPOCA


ROMÂNIA

pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 50% x St. (suprafața terenului) Pentru parcelele de colț: POT maxim = 70% , CUT max=2,2 ADC/mp

pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 60% x St (suprafața terenului) Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9: POT maxim = 80% , CUT max=3,0 ADC/mp -retragere min. față de aliniament: clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis).

-retragerea min. față de limitele laterale și față de limita posterioară: conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de curți în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare, identificate ca atare prin studiul istoric.

Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament. Se admite și dezvoltarea în adâncime de-a lungul uneia sau ambelor laturi, pe o adâncime de maximum 40 m, cu condiția ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane. în acest caz se vor aplica tipologii nrecum « L », « U », « C », « T », « O » etc.

Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi conformate conform normelor specifice.

Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul (imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul reconstrucției / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fața celei (celor) vecine, cu lungimea cel puțin egală cu aceasta și cu o retragere față de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4,50 m. în plus, în dreptul calcanelor sau a curților de lumină învecinate se pot amplasa curți de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m și adâncimea de minimum 2 m dacă spre acestea nu se deschid spații de locuit sau care adăpostesc activități ce necesită lumină naturală.

Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială / situația existentă impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 3 m.

în cazul în care parcela se învecinează pe limita posterioară de proprietate cu o UTR destinată locuirii de tip individual, clădirile se vor retrage cu o distanță minim egală cu înălțimea acestora, dar cu nu mai puțin decât 6 m. -amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: în cazul curților interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate, închise pe trei sau patru laturi, între fațadele interioare paralele se va asigura o distanță minimă egală cu jumătate din înălțimea acestora, dar nu mai puțin de 6 m (sunt admise configurații în retrageri transversale succesive, cu condiția îndeplinirii la orice nivel a relației menționate). în cazul coexistenței pe aceeași parcelă a două corpuri de clădire, între fațadele paralele ale acestora se va asigura aceeași relație.

Prevederi P.U.D. Propuse:

 • -  amplasarea față de limita laterală vestică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 29,25m de la aliniament;

 • -  amplasarea față de limita laterală estică: cu retragere de minim 4,5m;

 • -  retragerea față de limita posterioară: minim 9m;

 • -  accesul auto și cel pietonal: din str. Clinicilor;

 • -  staționarea autovehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spații specializate dispuse la subsol;

 • -  echipare tehnico-edilitară: completă pe str. Clinicilor.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 23.08.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu cu condiția retragerii clădirii la 4,5m față de limita de proprietate estică.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la strada Clinicilor va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică (conform Art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale.

ROMÂNIA

PRIMĂRIA $1CONSII IUI I OCAl CI.III-NAPOCA


ROMÂNIA

Hotărârea nr.737/2017) și va fi și va fi realizată cu aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și strada Clinicilor până la recepția investiției.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 5507 din 15.11.2017, emis de Primăria Cluj-Napoca.Șef birou Strategii u

arh. AndrAchitat taxa de 12 lei. conform Chitanței nr......................................din................................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct.prin poștă ia data de...................................


^ROPRIETATETTWA^~


alipire la calcan imobl’ existent str

Clinicilor nr. 33


pR0P<”eT'ae'


alipire ia calcan imobil str. Jj

Clinicilor nr 31 - face obiectul unei alte documentații pentru: obținere P.U.D. si A.C


PROPRIETATE PRIVATA

-j..                                     4

-11 ' ^1

SUPRAFAȚA PROPUSA SPRE

DEZMEMBRARE IN VEDERE)

< REALIZĂRII

l

Servitutii publice 33.80 n

---- ------------------------ , nwiwl

2


D1AC ANCA-MARțA domiciliu: str. Clipicilor 'r^, Cluj Napoca,'pud. CL JJ

I

Dioc An ca-«Vai

îl

1

..„4

r 5/ uJr

-------------X--

--------r

: »>.. *+ ».<•j V

viabil

nr....


IfiâtkohTadi ’ isdier Cadastru)INIȚIALA TEREN

PROPUSA PENTRU DEZMEMBRARE

PENTRU REALIZAREA SERVfTU’H PU9UCE

REN OJPA DEZMEMBRARE

DE CALCUL POT CU* ,'SUPRAFAȚA INIȚIALA »

0 5 * SUPRAFAȚA DF7MFMBRATAi

CONSTRUITA PROPUSA

S CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA

S SPATII VERZI PE SOL NATURAL PROPUSA


Imobil propus str. Clinicilor, nr. 31 - face obiectul unei alte documentații pentru obținerea autorizației de construire Contur subsol imobil propus


Nr. spatii comert/servlciimpuse =1 (S.u. varețarc

Nr. apartamente propuse = 9


BOGOS DAN si soția

BOGOS GABRIELA ANCA FELICIA str. Clinicilor, nr. 31

Steren = 585 mp C.F. nr. 269311

nr. cad. 269311

- face obiectul unei alte documentații pentru obținerea autorizației de construire


FRWARfA MUN» ----LOMIPL* ’

’ rrsRrro           __   _

W 842 ^./f

* » F »er « —           r ’ *


_____ ULUI CLUJ MAZ-O cKKCA DC AMENAJARE R.- uRIULU» S: DE URBANISM


V.'ZAT


Nr. TOTAL tocuri de parcare auto necesare = 12

Nr. locuri de parcare auto necesare COMERT/SERVICII

= 3 (1loc/35 mp S.u. vanzare)

Nr. locuri de parcare auto necesare LOCUIRE

- 9 (1loc/ap. cu A(J<100 m2)

Nr. locuri de parcare auto propuse insubteran= 9

Nr. locuri de parcare auto propuse pe sol


0

|

A

1

1

J

OtDIMllAllimEaW du ac&to 2228 '


nr cad.: 317417 POPA MARCEL domiciliu: str. Observatorului, nr. 140, bl.

VII A, ap. 12, Cluj Napoca, jud. CLUJ


Suprafața teren

Suprafața propusa spre dezmembrare pentru realizarea servitutii publice Suprafața construita

Suprafața construita desfasurata

Suprafața cons. desf. fara subsol


PARCAM! sNGACPAik IN TAL UZ SUB COTA TERENULUI NATURAL -------------------------------------------------1---------------- ~i~"


Nr. locuri de parcare biciclete necesare ~ 9

Nr. locuri de parcare biciclete propuse SUBSOL- 9


ARH

A 4 H I 7 E C V


Clnudiu

BOȚEA


MARSistem

Siste m


de proiecție: St de cote: Mareo


ROPRIETARI: SOGOS

BOGOS


SPAȚIU

TEȘiMC


ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU IMOBIL MIXT, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARI EXTERIOARE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, RACORDURI Si BRANȘAMENTE LA UTILITATI, OPERAȚIUNI NOTARIALE


Beneficiar

BOGOS DAN.

BOGOS GABRIELA-ANCA-FELICtA

Cluj-Napoca, Str. Gheorghe Sion, nr 13. Jud C»uj


i Nr. pct.

X (m)        Y(m)

Lungimi laturi (m)

302

585989,936 j 391416,345

15.13

309 I 585991,253 > 391431,413

21,02

310 1 585970,338 | 391433,540

18.78

311    585951,817 I 391436,627

13,71

312    585949,545  391423,108

0,51

303  • 585949,546 | 391422,597

40,87


Inaltime maxima

Inaltime la comisa

Regirn de inaltime

Număr parcari

POT maxim (conform PUG) CUT maxim (conform PUG)


284.12 mp 49.07%

1 472.87 mp

1 069.33 mp

185.83 mp

109,05 mp

16m

11.80 m

S+P+2+R

12

47.68%

1.79”


SPAltU COMERCIAL


ADAPOST


ETAJ 2

L^..J

etaj 1

i              *.WL j

■MMM*

PARTER SPAȚIU    J

COMERCIAL

4

SUBSOL a PARCARE

SUBTER>»,r<A


CLINICILORAdresa investiției

Cluj-Napoca. str. Clinicilor, nr 29, jud Cluj


Proiect nr.

Faza

Scara

Format planșă


127672017

P.U.D.

1 200

A2

aprllre 2019


PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE


Acest deîcn 5 r/ormaljS; cutrnie Vi el nu pe* t ocțxuto repmdl^-sau LXtauia, carnal uu in îrtegtrrr ixU cu acanM wsx. M ți nu pK li fcfcwln l> 14C WWirtwA iw» (tonțru cros


P.U.D. - Construire imobil mixt S+P+2E+R str. Clinicilor nr. 29

Nr. 533616/17.10.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012


• Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

• Inițiatori: BOGOȘ DAN și BOGOȘ GABRIELA ANCA FELICIA

• Proiectant: S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu

Documentul de planificare nr. 80549/13.02.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire imobil mixt S+P+2E+R -str. Clinicilor nr. 29

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 5507/15.11.2017

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 937/27.09.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 80549/13.02.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 28.08.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări P.U.D.

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în datele de 30.08.2018, 19.06.2019 și 23.08.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 24.07.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în datele de : 30.08.2018 - ora 11:30, 19.06.2019 - ora 14 și 23.08.2019 - ora 9.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în datele de : 30.08.2018 - ora 11:30, 19.06.2019 - ora 14 și 23.08.2019 - ora 9.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Diac Anca Maria - str. Clinicilor nr. 27

 • •  Popa Marcel - str. Observatorului nr. 140, bl. VII A, ap. 12

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 30.08.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Cristian Bănuț.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

La dezbaterea din 19.06.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Cristian Bănuț.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

La dezbaterea din 23.08.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

Prin adresa cu nr. 413238/04.09.2018, d-na. Diac Anca Maria cu domiciliul în str. Clinicilor nr. 27, comunică următoarele obiecțiuni :


-------------V—-----------------------

//

Cu mulțumiri,

Data:


Semnătura:


B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Ca răspuns la sesizările d-nei. Diac Anca Maria cu domiciliul în str. Clinicilor nr. 27, cu nr. 413238/04.09.2018, proiectantul lucrării - S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.-arh. Cristian Bănuț, precizează următoarele :

Documentația P.U.D. (Plan urbanistic de detaliu) reglementează condițiile de amplasament si de construire pe parcela de pe strada Clinicilor nr. 29. Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Cluj Napoca, aprobat cu H.C.L. nr. 493/2014, actualizat cu

H.C.L. 579 din data de 06.07.2018, parcela de pe str. Clinicilor nr. 29 este incadrata in U.T.R. (Unitate Teritoriala de Referința) ZCP_M2, fiind situata in interiorul zonei de protecție a valorilor istorice si arhitectural urbanistice. Regulamentul aferent U.T.R. ZCPM2 prevede ca regula generala amplasarea construcțiilor in front continuu (pe aliniament, intre limitele laterale ale parcelelor) si acoperirea calcanelor existente de pe parcelele vecine:

“Parcelarul e în general inegal, regăsindu-se parcele cu fronturi înguste spre stradă (în general de 10-18 m) și adâncimi variabile, ocupate de clădiri aparținând tipologiei tradiționale, de tip periferic, situate în general în aliniament. Specifică e tendința de adaptare / restructurare / extindere a clădirilor tradiționale și de închidere a fronturilor. " (R.L.U. pentru U.T.R. ZCP_M2, secțiunea 1).

“Clădirile se vor amplasa in aliniament,.în front continuu (închis).1 (R.L.U. pentru U.T.R. ZCPJV12, secțiunea 3, articolul 5);

“Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament." (R.L.U. pentru U.T.R. ZCPJVI2, secțiunea 3, articolul 6).

In concluzie, clădirea propusa pe parcela de la nr. 29 nu se poate amplasa cu retragerea ceruta de 4.50m de la limita laterala de proprietate intrucat aceasta ar reprezenta o contradicție cu tendința generala de inchidere a fronturilor si o încălcare a regulamentului de urbanism care prevede construire intre limitele laterale de proprietate.

18 Septembrie 2018                                            întocmit,

Arh. Cristian Banul

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Prin notificarea cu nr. 415855/433/05.09.2018 obiecțiunile formulate în adresa mai sus menționată au fost transmise beneficiarului, iar proiectantul prin adresa cu nr. 487428/16.10.2018, răspunde acestor observații.

Răspunsul proiectantului referitor la obiecțiunile primite a fost transmis vecinei de parcelă prin adresa cu nr. 494344/433/19.10.2018.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.

Arhitect Șef,

DajurfRop


Șef Birou,

Andreea Mur^Jan


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan