Hotărârea nr. 841/2019

Hotărârea 841/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+4E+R, str. Someșului nr. 28; beneficiară: Asociația Magdala Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Construire imobil mixt 2S+P+4E+R, str. Someșului nr. 28

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Construire imobil mixt 2S+P+4E+R, str. Someșului nr. 28- proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr.590016/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 590095 din 14.11.2019 al Direcției Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt 2S+P+4E+R, str. Someșului nr. 28, beneficiar: Asociația Magdala Cluj Napoca.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 931 din 27.09.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art.56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt 2S+P+4E+R, str. Someșului nr. 28, beneficiar: Asociația Magdala Cluj Napoca, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad.283671.

Documentația reglementează:

 • -  retragerea față de limita laterală estică: min. 4,5m;

 • -  retragerea față de limita laterală vestică: pe limita de proprietate;

 • -  retragerea față de limita posterioară'. H/2 dar nu mai puțin de 6m;

 • -  accesul auto și pietonal: din strada Someșului;

 • -  staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

La faza D.T.A.C documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G. la strada Someșului va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca str. Someșului și transferată cu titlu gratuit în proprietate publică anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă țcf Art. 15 și Art. 16 din Regulament aferent U.T.R. RrMl). Suprafața de referință pentru calculul P.O.T. și C.U.T va fi suprafața totală a parcelei inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică.

Art. 2. -


Art. 3. -


Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Urbanism.Nr. 841 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)CbntrâsemriePRIMĂRIA $1 PANSII IUI IACA.

PI III.NAPnPZ.


ROMANIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; lax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.roARHITECT-ȘEFCLU3-NAPOCA


Ca urmare a cererii adresate de S.C. TNK INVEST S.R.L., cu sediul în jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Nicolae Tonitza nr.4-6, înregistrată sub nr. 140771/433/2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:

Nr....W din .4^.^

pentru P.U.D. - Construire imobil mixt 2S+P+4E+1R, str. Someșului nr. 28

generat de imobilul cu nr. cadastral 283671

Inițiator: S.C. TNK INVEST S.R.L. Proiectant: S.C. Arhimar Serv S.R.L

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Claudiu Boțea

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 590m (665m din acte), situată pe latura sudică al străzii Someșului, delimitată de parcele cu fond constrruit în partea estică, vestică și sudică.

l. Prevederi P.U.G.- R.L.U. aprobate anterior:

- U77? RrMl - Parcelar riveran principalelor artere de trafic, destinat restructurării - Zonă mixtă cu regim de construire închis

-funcțiune predominantă/ regim de construire : caracterul propus - Spații urbane cu funcțiune mixtă, de tip subcentral. Organizare urbană pe principiul cvartalului, cu fronturi închise. Clădiri dispuse în aliniament, cu regim mediu de înălțime, cu aliniere la cornișa situată la o înălțime de 1 8 m, cu tipologii de tip compact (L, U, C, O etc). Spre Someș clădiri retrase cu 6 m față de aliniament, dispuse în regim de construire discontinuu, cuplat.

-înălțimea maximă admisă". Clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 18 m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50 m este admisibilă. In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii: (a) pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 22 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25

m, respectiv un regim de înălțime de (l-3S)+P+5+lR. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80 m (b) pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (13S)+P+5+l R, (1-3S)+P+6 (c) pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt (d) se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă / totală reglementată (e) înălțimea totală maximă a corpurilor / porțiunilor de clădire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 18 m.

-indici urbanistici'. Pentru parcelele comune: POT maxim = 50%. Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 40% x St (suprafața terenului). Pentru parcelele de colț, pentru cele cu deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse (ce taversează cvartalul) și adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante): POT maxim = 70%. Pentru nivelele cu destinație de locuire AC maximă = 50% x St (suprafața terenului). Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9: POT maxim = 80%. In cazul în care parcela este parțial grevată dc o servitute de utilitate publică (servitute de realiniere etc), porțiunea de teren implicată va fi achiziționată/expropriată înainte de emiterea Autorizației de Construire, iar suprafața de referință pentru calculul POT va fi cea efectiv rămasă în proprietate privată. Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafața de referință pentru calculul POT va fi suprafața totală a parcelei inițiale + 0.5 x suprafața trecută în proprietate publică. Pentru parcelele comune: CUT maxim = 2.6. Pentru parcelele de colț, pentru cele cu

•î+v

ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329

■ ’ *              /    \ ț

: “ 41 * - © : •»

PRIMARII Șl mNSPIISI lOCă. ni isi-NApnrj.

www.primariaclujnapoca.rowww.clujbusiness.rowww.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIA

ARHITECT-ȘEF

CLUJ-NAPOCA

deschideri spre spațiul public pe două laturi opuse (ce taversează cvartalul) și adâncimea mai mică de 40 m sau pentru cele situate în poziții particulare (dominante): CUT maxim = 3,2. Pentru parcele ce includ clădiri pentru garaje/parcaje colective cu o capacitate cel puțin dublă față de necesarul stabilit la punctul 9: CUT maxim = 4,0. în cazul în care parcela este parțial grevată de o servitute de utilitate publică (servitute de realiniere etc), porțiunea de teren implicată va fi achiziționată/expropriată înainte de emiterea Autorizației de Construire, iar suprafața de referință pentru calculul CUT va fi cea efectiv rămasă în proprietate privată. Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafața de referință pentru calculul CUT va fi suprafața totală a parcelei inițiale +0,5 x suprafața trecută în proprietate publică.

-retragere min. față de aliniament: Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul PUG prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o reajiniere locală. Prin excepție, clădirile orientate spre râul Someș se vor dispune în regim de construire deschis, în cupluri, cu o retragere de 6 m de la aliniament, paralel cu acesta, conform PUZ.

-retragere min. față de limitele laterale și retragere față de limitele posterioare: Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de curți în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare sau cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament (destinate restructurării). Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament. Se admite și dezvoltarea în adâncime până la maximum 40 m - de-a lungul uneia sau ambelor laturi, cu condiția ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane, sau ca amplasarea să se facă central. In acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « T », « O » etc.

Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi realizate conform normelor specifice. Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei, imobilul (imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul reconstrucției / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puțin egală cu aceasta și cu o retragere față de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4,50 m. In plus, în dreptul calcanelor sau a curților de lumină învecinate se pot amplasa curți de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m și adâncimea de minimum 2 m dacă spre acestea nu se deschid spații de locuit sau care adăpostesc activități ce necesită lumină naturală. Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială impune local deschideri în fi'ontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m. In cazul parcelelor cu adâncimea mai mare de 20 m, clădirile se vor dispune numai în interiorul fâșiei de teren adiacente aliniamentului (sau alinierii) având adâncimea egală cu 65% din cea a parcelei. In cazul parcelelor cu adâncimea mai mică de 20 m, retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m.

II. Prevederi P.U.D. propuse:

 • -  retragerea față de limita laterală estică: min. 4,5m;

 • -  retragerea față de limita laterală vestică: pe limita de proprietate;

 • -  retragerea față de limita posterioară: H/2 dar nu mai puțin de 6m;

 • -  accesul auto și pietonal: din strada Someșului;

 • -  staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 23.07.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu, cu condiția amenajării unui stand pentru biciclete, pe porțiunea de teren rezervată pentru servitutea de utilitate publică.

La faza D.T.A.C documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.


PRIMĂRIA $1 mNmi IIII inCA. ri m.NAPnrz.


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001, Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro


ROMÂNIA


CLUJ-NAPOCA


ARHITECT-ȘEF

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G. la strada Someșului va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică și transferată cu titlu gratuit în proprietate publică anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă., conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017).

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz,fin conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 5685 din 23.11.2017, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.


Red., 3ex. Arh. Anamaria Popa inspector, Biroul Strategii urbanecialitate,

igia Subțirică
Achitat taxa de 12 lei, conform Chitanței nr. ...^>.^N.^.'^...din................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direcl/p+in-peștă-la data de . ...ic. *0,

profil tip IILE - 16m - conf. PUG


TABEL DE COORDONATENr. i Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

209

587439.6484

392865.5322

31.18

208

587439.9230

392866.3210

0.84

207

587442.5530

392879.1880

13.13

206

587444.8400

392881.8300

3.49 1

205

587468.0810

392881.3749

23.25

204

587474.2656

392881.2538

6.19

203

587472.5253

392871.4398

9.97

202

587471.1290

392863.8727

7.69

201

587470.3388

392860.0282

3.93

S(1Cc)=590mp P=99.66m

IL====^T7.----:---- -^=^-3


ETAJ R LOCUIRE

+16.20

mi.........Ti................

ETAJ 4 LOCUIRE


ETAJ 3 LOCUIRE           +g gș

ETAJ 2 LOCUIRE           +6.75

ETAJ 1 LOCUIRE           +3.80

PARTER COMERT/SERVICII

,+0.00

SUBSOL 1 PARCARI, SPATII TEHNICE


SITUAȚIA PROPUSĂ                        I

IMOBIL MIXT - REGIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS

1-2S+P+4E+1R

SUPRAFATATEREN din acte

590.00 mp

SUPRAFATATEREN pentru calcul POT si CUT

653.00 mp

P.O.T. PROPUS

39.62%

C.U.T. PROPUS

2.26

S. CONSTRUITA PROPUSA

258.77 mp

S. CONSTRUITA DESFASURATA PROPUSA

1 480.46 mp

S. SPAȚIU VERDE PE SOL NATURAL (20%)

92.78 mp

PARCARI AUTO PROPUSE - TOTAL

-17

PARCARI AUTO PROPUSE - SUBSOL

~ 16

PARCARI AUTO PROPUSE - LA SOL (servicii)

1

APARTAMENTE LOCUIRE PROPUSE

~ 16

SPATII SERVICII PUBLICE

1


P.U.D. - Construire imobil mixt 2S+P+4E+1R

str. Someșului nr. 28

Nr. 533624/17.10.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor Ia implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

® Inițiator : S.C. TNKINVEST S.R.L.

 • • Proprietar : ASOCIAȚIA MAGDALA

® Proiectant: S.C. ARHIMAR SERV S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 140771/12.03.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire imobil mixt 2S+P+4E+1R -str. Someșului nr. 28

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 5685/23.11.2017

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 931/27.09.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 140771/12.03.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 21.03.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe 1a. Dezbaterea publică 1a. sediul Primăriei, în data de 23.07.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 11.04.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 23.07.2019 - ora 15.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordine! de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avutToc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 23.07.2019 - ora 15.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Nagy Magdalena ™ str. Someșului nr. 26

 • •  Molnar Csaba - str. Someșului nr. 30-32

 • •  S.C. IQUEST - str. Someșului nr. 30-32

 • •  Direcția Patrimoniul Municipului și Evidența Proprietății

A fost amplasat pe teren panouri de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca și ale proiectantului la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 23.07.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh Claudiu Boțea.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul,

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


Șef Birou,Responsabil cu'informarea și consultarea publicului

Simona Cipcigan