Hotărârea nr. 840/2019

Hotărârea 840/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință familială (cu două unități locative) P+E+R, str. Vântului nr. 37; beneficiari: Balla Attila, Balla Elida, Iakab Bela, Szabo Tamas-Oscar și Gylai-Korpos Ágnes.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

construire locuință familială (cu două unități locative) P+E+R, str. Vântului nr. 37

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială (cu două unități locative) P+E+R, str. Vântului nr. 37 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 590024/1/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 590203 din 14.11.2019 al Direcției Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială (cu două unități locative) P+E+R, str. Vântului nr. 37, beneficiari: Balla Attila, Balla Elida, Iakab Bela, Szabo Tamas-Oscar și Gylai-Korpos Agnes;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 767 din 9.08.2019, avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin.l, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :


Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială (cu două unități locative) P+E+R, str. Vântului nr. 37, beneficiari: Balla Attila, Balla Elida, Iakab Bela, Szabo Tamas-Oscar și Gylai-Korpos Âgnes pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 318547.

Documentația reglementează:

 • -  retragerea față de limita estică: min. 3 m;

 • -  retragerea față de limita vestică: min. 4 m;

 • -  retragerea față de limita nordică: min. 6 m;

 • -  accesele auto și pietonale: din str. Vântului;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Vântului.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Suprafețele de teren necesare regularizării străzii Vântului au fost dezmembrate și înscrise în CF cu titlul de „drum” anterior întocmirii prezentei documentații.

Art. 2. -

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 840 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)PRIMĂRIA $1 Cn.’JSII lin 10CA.

CIÎII-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax: +40 264 599 329

wwxv.priinariackijnapoca.ro | wxvw.ckijbusiness.ro | wwxv.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIA


Priinar,

EMIL BOC

Ca urmare a cererii adresate de Balla Attila, cu domiciliul în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. Sighișoarei nr. 20, înregistrată sub nr. 215304/2019 și a completărilor depuse sub nr. 389854/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

AVIZ

Nr. ...S’.?...din

,ntru P.U.D - construire locuință familială (cu două unități locative) P+E+R, str. Vântului nr. 37, generat de imobilul cu nr. cad. 318547;

Inițiatori: Balla Attila, Balla Elida, Iakab Bella;

Proiectant: S.C. Grup Arh. Stephano S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Colina Moldovan;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 423 mp, situată pe frontul nordic al străzii Vântului, la nr. 37, delimitată de parcelă cu fond construit în partea vestică și drum de servitute în partea estică.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

- UTR Liu - Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban

-funcțiune predominantă'. Zona este caracterizată de funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominant locuințe unifamiliale), de parcelarul omogen și regulat, rezultat al unor operațiuni de urbanizare (cu parcele generoase, având deschiderea la stradă de 12 - 20 m, adâncimea de 30 - 55 m și suprafața de 450 - 1000 mp) și de regimul de construire izolat, cu clădiri de locuit de tip urban modern, retrase din aliniament (caracterul fiind marcat de prezența arhitecturii național romantice și a stilului internațional).

-regim de construire: izolat

'nălțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m față de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P+l+M, (S)+P+l+R, D+P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisol, P - parter, M - mansardă, R - nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m.

-indici urbanistici : POT maxim = 35% și CUT maxim = 0,9 -retragere min. față de aliniament : în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate. în situațiile cu alinieri variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m și cu cel mult 5 m de la aliniament. Garajele se vor retrage cu minimum 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

-retragere min. față de limitele laterale : clădirile se vor retrage în mod obligatoriu de la limitele laterale în situațiile în care pe acestea nu există calcane, cu o distanță minimă de 3 m. Prin excepție, în situația în care se poate identifica în zonă o „regulă locală” (regulă a zonei, obicei al locului) de amplasare a clădirilor pe parcelă - demonstrată prin prezentarea imobilelor din vecinătate pe planul de situație - ce implică o retragere mai mică de la limita laterală de proprietate (dar nu mai puțin de 2 m). aceasta se poate aplica numai pe una din laturi, cu condiția ca imobilul învecinat să aibă spre limita în cauză o retragere minimă de 3 m. In acest caz înălțimea clădirii, pe această parte nu va depăși 4,50 m.

-retragere min. față de limitele posterioare : clădirile se vor retrage de la limita posterioare a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6 m.


PRIMĂRIA Șl C.n.’JSII IUL LOCA.

Clill-NAPOCA


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301; fax; +40 264 599 329 wwAv.primariack1jnap0ca.ro | wAVAv.clujbusiness.ro | w wAv.visitckijnapoca.ro


ROMÂNIA


*x u o o.

z n

D . J O


Prevederi P.U.D. propuse:

o  retragerea față de limita estică: min. 3m;

o retragerea față de limita vestică: min. 4m; o retragerea față de limita nordică: min. 6 m; o accesul auto și pietonal: din str. Vântului;

o staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

o echipare tehnico-edilitară: completă pe str. Vântului.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 24.07.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu cu condiției ca nivelul retras să se retragă de la toate fațadele clădirii vizibile din spațiul public.

Suprafețele de teren necesare regularizării străzii Vântului au fost dezmembrate și înscrise în CF c titlul de „drum” anterior întocmirii prezentei documentații.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea ni'. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de

urbanism nr. 789 din 4.03.2019, emis de Primăria Cluj-Napoca.

Arhijecț'ȘeC^^

/

Ir

‘ X           /

jșjkctpf specialitate,

Șef Birou Strategii urbane

AfhrDaniel Pop

AH

î.Exp.Ligia Subțirică /

/

/

arh. Andreea Mureșan

1

/

Red. Sex.

consilier arh. Adriana Borza

SAM.


Achitat ta.xa de 12 lei. conform Chitanței nr....,7f          .............din

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct prin poștă la data de .

P.U.D. - Construire locuință familială (cu două unități locative) P+E+R

str. Vântului nr. 37

Nr. 528037/15.10.2019

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

0 Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

o Inițiatori : BALLA ATTILA, BALLA ELIDA, IAKAB BELA, SZABO TAMAS-OSCAR, GYALAI-KORPOS AGNES

o Proiectant: S.C. GRUP ARH. STEPHANO S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 215304/17.04.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010. conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință familială (cu două unități locative) P+E+R - str. Vântului nr. 37

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 789/04.03.2019

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 767/09.08.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 215304/17.04.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 07.06.2018

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

0 Plan reglementări urbanistice

0 Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei. în data de 24.07.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 11.05.2018

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 24.07.2019 - ora 14.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 24.07.2019 - ora 14.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

o Chiș Gheorghe - str. Bradului nr. 31

o Sorban Elena - str. Bradului nr. 31

o Santa Claudia - str. Vântului nr. 35

o Santa Andrei - str. Vântului nr. 35

o Has Cristina - str. Vântului nr. 35

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 24.07.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh. Corina Moldovan.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului. împreună cu doc um en t aț i a c o mp le t ă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului. Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.
Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan397.


Bradului nr.( 31 ) Chîs Ghoorgho Sorban Elena NR.TEL 0744 134 156


S=423nrip \


LEGENDA:


407.24


------------- Limita de proprietate după regularizare drum

II Imobil propus p- | Acces pietonal


I            I  Acces auto

resi Parcare

|          j Suprafața verde amenajata

i             i  Circulații auto dale inierbate

Circulații pietonale

Y//J=\ Teren cedat pentru drum

39


* "22 1

Zona analizata

mp

%

mp

%

423

100%

423

100%

EXISTENT

PROPUS

/suprafața construita

O

0,0%

125

30%

suprafața desfășurată

O

0.0%

330.20

suprafața verde

423

100%

169

40%

suprafața pietonala

O

0

17

4%

circulații auto - subsol

O

0

112

26%

Roglm înălțime propus -P+E+Er Locuri parcare propuso - 2loc

C.U.T. existent ■ 0,00

C.U.T. propus =0.78(fara subsol)

P.O.T. oxlstont = 0,00%

P.O.T. propus 30%


S Teren -423 mp (după regularizarea drumului)I

TEREN CEDAT • REGULARIZARE DRUM(77mp)

S Construita existenta - Omp

S Construita propusa -125mp

S Construita desfintata -Omp

S Construita total -125mp

S Desfășurată existenta-Omp

S Desfășurată total-33020 mp

POT existent-0%

POT propus -30% (Sconstruita total-125mp / Steren- 423mp x 100=30%)

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII-’C

ZONA SEISMICA-ag=0,03g Tc=0.7sec

CUT existent-0,00

CUT propus • 0,78 (Sdesfesurata propusa- 32920mp I Steren- 423mp=0,78) Regimul de înălțime propus ■ P+E+Er

Nr.de apartamente existente-0

Nr.de apartamente propuse -2

Nr.TOTAL de apartamente -2

Nr. de locuri de parcaredin incinta existente - 0

Nr. de locuri de parcare din incinta propuse - 2

BILANȚ TERITORIAL

Spatii verzi propuse:- 169mp

Trotuare propuse+terase-17 mp

Suprafața carosabil -112mp

GARD-80 ml

Corpi

Sc= 65.00 mp

Sd= 176.70 mp

VERIFICAT:

VERIFICAT:

cawmr

AtAtl.

PROIECTANT URBANISM: SC LINIE PUNCT SRL tel: 0757796706

Beneficiar: BALLA ATT1LA, BALLA EL1DA, IAKAB BELA, SZABO TAMAS-OSCAR si GYALAI-KORPOS AGNES str. Sighisoarei, nr 20, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Faza:

P.U.D.

cocfltonafaf proioct

MKuaac.movAN

/

019

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

«.«2019

proiectat

ARH. URS. C. tiOLDOVAN

wra cotor jud. CLUJ, locali tete CLUJ-NAPOCA, str.Vantulul, nr. 37.

desenat

ARH. URB. C. KOLDCVAN

12

PUW» ML3