Hotărârea nr. 84/2019

Hotărârea 84/2019 - Aprobarea cotizației anuale aferente municipiului Cluj-Napoca la „EUROCITIES” – Rețeaua marilor orașe europene.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cotizației anuale aferente municipiului Ciuj-Napoca Ia ”EUROCITIES” - Rețeaua marilor orașe europene

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale aferente municipiului Cluj-Napoca la ”EUROCITIES” - Rețeaua marilor orașe europene - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 54425/42/31.01.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune aprobarea cotizației anuale aferente municipiului Cluj-Napoca la ”EUROCITIES” - Rețeaua marilor orașe europene;

Având în vedere adresa EUROCITIES, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 53563/105/30.01.2019, prin care ne informează asupra taxei anuale de membru al Rețelei marilor orașe europene;

în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4), ari. 16 alin. (1) și art. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 35 alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Aii. 1. Se aprobă cotizația anuală aferentă municipiului Cluj-Napoca la "EUROCITIES” -Rețeaua marilor orașe europene în cuntam de 16.300 Euro.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea art. 2 al Hotărârii nr. 547/2017.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Direcția economică și Serviciul Relații Externe și Investitori.


Nr. 84 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)