Hotărârea nr. 839/2019

Hotărârea 839/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Doinei nr. 45E; beneficiari: Prișcorniță Marinel-Cătălin și Prișcorniță Iulia.

CONSTLTUT. LOCALAL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+E, str. Doinei nr. 45E

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul du hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu — construire locuință unifamilială D+P+E, str. Doinei nr. 45E - proiect din inițiativa primarului:

Reținând Referatul de aprobare nr. 588946/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca. în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589182 din 14.11.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcție: Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P-E, str. Doinei nr. 45E, beneficiari: Prișcomiță Marinei-Cătălin și Prișcomiță Iul ia;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 947 din 3.10.2019. avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei dc specialitate;

Potrivit prevederilor ari. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând eoni dc prevederile Regulamentului Local dc Urbanism, aprobai prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin.l, 139 și 196 din Ordonanța dc Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Sc aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu - construire locuință unifamilială, din str. Doinei nr. 45E, beneficiari: Prișcomiță Marinel-Cătalin și Prișcorniță lulia pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 332553.

Documentația reglementează:

retragerea fața dc limita nordică: min, 6 m;

 • -  retragerea față de limita estică: min. 6.2 ni;

 • -  retragerea față de limita vestica: min. 9 m;

 • -  retragerea față de limita sudică: min. 17 m;

 • -  accesul auto și pieional: din aleea de deservire locală ce se desprinde din str. Doinei;

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la parter;

 • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Doinei.

Toate investițiile propuse prin documentația dc urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Suprafața de teren necesară regularizării drumului de acces va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu Uliul de „drum”. Anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, se. va realiza la strat de piatră spartă cilindrată și echipa edililor drumul de acces. Recepția construcției este condițională de realizarea drumului de acces la strat de uzură.

Art. 2. - Sc stabilește perioada dc valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală dc Urbanism.

președinte de ședință,

A/Qan Ștefan turcea


Nr. 839 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

P.l.D. - Construire locuință unifamilială D+P+E

str. Doinei nr. 451<

Nr. 572 766/06.11.2019

11 /” r \

\ttl. ivit V

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neacoptare a planului dc urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2011) emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare :i publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și dc urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor dc urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu II.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Munc.piului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : PIUSCORN1ȚĂ MARINEL-CĂTÂLTN și PRISCORNIȚĂ1UL1A

’ Proiectant: S.C. METRIC SPACE ARCHITECTURE S.R.L.

Procesul de infirmare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformi Uite cu Documentul de planificare nr. 254344/14.05.2019

Având în vedere ari. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia. pentru documentațiile aflate în curs de elaborare sc face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANlSllC DE DETALIU - Construire locuința unifamiliaia D-rP-rE - str. Doinei nr. 45E

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Clui-Napoca :

 • - Certificat de urbanism nr. 5378/20.12.2018

 • - Aviz C.T.A.T.U. nr. 947/03.10.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate dc solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document dc planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 25-3 44-'14.05.2019

S-a afișat pe sitc-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării m data dc 23.05.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.. Calea Moților nr. 3, pe pancuJ dc afișaj vis-a-vis dc ean. 62, ct. 1 au Ibsl afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în /ouă

Dalele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a tost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primărie, ir. data de 3C.C8.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost alișai pe sitc-al institujei la secțiunea ..LocuiixASlratcgii UrbancVComisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbani.sinXȘcdintc Comisie Tehnica’, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 14.05.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, in data de 30.08.2019 - ora 10

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poșta’, e. inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala dc Sticlă in dala de 30.08.2019 - ora 10.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pc laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

Au fost notificați ;

« Duma lu.liu Ștefan si Duma I .ucrctia -

3                    ,                                            :

o Cristca Lucrcția -

<» Olinca Constantin Cristian -

o S.C. DEZIMO CLU S.R.L.-slr. Cocorilor nr. 16

° Benk Arpr.d -

• Benk Arpad -

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces:

La dezbaterea din 30.08.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pc care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve. împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pen.ru a susține preluarea sau neprehiarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului C’luj-N'apoca privind implicarea publicului în elaborarea sat. revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau ncadoptare a pianului. împreuna cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.


Arhitect Șef,


Responsabil cu informareasi


consultarea publicului


Simona Cipcigan

Nr. Pot.

Coordonare pcz.de contur

Lungrir.i laturi

X (m]

589370.470

3'91899.032

10.906

•n

589371.975

3915ag.Q34

16.228

68

391900.519

Z . jcc

9

569355.643

391903.387

31.231

20

391934.318

25.353

21

589331.381

39192 8.288

6.413

22

539325.128

391926.863

25.824

2 "

589299.949

•41 -i /

2 184

24

539297.796

39192 3.761

16

589298.043

391900.296

11.460

569309.503

39190;

3.473

599311.666

39190 3.025

3.471

589315.137

1 746

391901.279

3 6mp P 22 2.

ț 77«n


1Scara

1.500

Proiect nr

Faza:

P9/2019

P.U.D.

Data:

Plonja:

09.201 î

U.4


ROMÂNIA

• »

•l ! <••**•* •

3

•v 5îît

l’RTMÂR l A M L N1C1P1U1.11 ( 1 11.1- X A POC A

5

IU

Calea Mu|iki. ni. 3, *100001, Cluj-Napoca. tel: 40 264 592 301; fox: - 40264 5W <29

H

z

PPI’.IAHIA ȘI4'4IN‘illlln IrtCJ

www.pi inia ivelii.napera.ni | w ww.ciuihus ikss.io | w ww.visitclujnapntd.ro

România

ci lll-•K^nr.•-

ARH1TECT-Și:i;Ca anuare a


friiiw EVlJlJ /:

cererii adresate dc Pri.șcornifâ Marincl-Cătălin. cu dornicii iul în județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca,                           înregistrată sub nr. 254344/2019 în conformitate cu

prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016. se emite următorul pentru P.TJ.D - construire locuință unifamilială D+P+E, str. Doinei nr. 45E

Nr.generat dc imobilul cu nr. cad. 332553:

Inițiatori:   Prișcornită Marinei-Cătălin și Prișcomiță lulia;

Proiectant: S.C. Metric Spacc Arhitectura S.R.L.;

Specialist cu drept de semnătură R.UR: arh. loan Abrudan;

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în PAJI).: parcelă in suprafață dc 2021 mp, situată în vecinătatea nordică a str. Doinei, la nr. 45E, delimitată dc terenuri libere dc construcții și parcele cu tbnd construit.

Prevederi P.l'.G- R.L.IJ aprobate anterior ;

- Ul'R Lir - Locuințe cu regim redus de înălțime cu caracter rural.

•fmtcțhtiw predominanții: Zona este caracterizată dc funcțiunea rezidențială de densitate mică (predominau: locuințe unîfamiliale) însoțite dc anexe și suprafețe agricole sau de activități manufacturiere și dc mică producție, de parcelarul de tip rural, dezvoltat în profunzime (cu parcele având in general deschiderea la stradă de 10   18 m. adâncimea dc 30  100 m și suprafața dc 300  1500

ntp), și de regimul de construire izolat, pazat pe tipologiile tradiționale de ocupare a terenului (case lungi, dezvoltate în adâncime, dispuse în vecinătatea uneia din limitele laterale de proprietate, cărora li se adaugi corpuri noi, dispuse de o manieră diversă, rezultat al unui proces dc dcnsificarc).

Subzone: S El - Subzona de activități economice cu caracter terțiar situate în zone ci. caracter rezidențial a se vedea Regulamentul aferent 1ITR El S_is - Subzona de instituții și servicii pub ice si de interes public constituite în clădiri dedicate, situate în afara zonei centrale a se vedea Regulamentul aferent IJ IR Is A

-regim de construire: izolat, cuplat, covor,

-înălțimea maximă admisă: Regimul du înălțime maxim admis este dc trei niveluri supraterane (parter - etaj -r mansardă / nivel îtras) sau (demisol + parter mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi m<i mare sau ega'â cu l .80 m față de planul fațadei spre stradă .■* spațiul public, 'totalizat, regimul dc înălțime mi poate depăși una dintre următoarele configurații: (S) -PH IM, (!S) 1’! I Hi, D-P+M, D+P+R (semnificațiile prescurtărilor: S - subsol, D - demisei, P - parter, M - mansardă, R -nivel retras) înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, in punctul cel mai 'nalt. nu va depăși 6.5 m. înălțimea maximă admisa a clădirilor, măsurată la coama acoperișnhi sau la alicul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 10,5 m.

-utdiei urbanistici : Locuințe, alte utilizări admise: P(>T maxim - 35% Instituții du educație / învățământ - crușu, grădinițe, școli publice și private: POT maxim - 25%, Locuințe, alte utilizări admise: CIJ f maxim = 0,9 Instituții du educație .• învățământ -crcșc, grădinițe, școli publice și private: CIJTmaxim 0,5.

Această reglementare se va aplica și in cazul extinderii, nansardării, supraetajării clădirilor cxisleute sau al adăugării dc noi corpuri de clădire, calculul tacându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanisdc. în cazul mansardârilur, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua in eticul numai porțiunea cu h liber > 1,40 ui).

-rcPwgere min. fală de aliniament: (.<) în situațiile în care există alinieri unitare (aceeași retragere față dc aliniament pe cel puțin patru parcele alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aâniament ca și clădirile alăturate, (b) în situuțiile cu alinieii variabile, clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 :n și cu cel mult 5 m du la aliniament. (c) Pentru parcelele du colț, retragerea se va realiza față dc ambele aliinaiucnle. (d) Garajele se vor retrage cu minimum 6 ni de la a iniamcnl, pentru a permite parcarea în fală a unui autoturism.

-retragere min.fată de limitele laterale și posterioare : Pentru parcelele cu ticni la stradă de lungime ma: mică sau egală cu 12 m: (a) tn cazul existenței unui calcan pe .ma din limitele laterale dc proprietate,clădirile se vor alipi în n:od obligatoria de acesta, pu o adâncime de maximum 35 ni, măsurată de la aliniament. Adiacent imilci de proprietare opuse clădirile se vor retrage de la acușica în mod obligmuriu cu o distanță minimă de 3 ni (b) în cazul în care față de unu din limitele laterale de proprietate clădirea


•.'in .'.SIC.fiflS.t IUI 1^:4

CI l.l .VlPilC»


ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea ?4ojilor. nr. 3,40)00).. Clui-Napceu, td:+ m 261 >9/301; fax: I40264 5W329

vanv.primiuiiidiiiiidpciu.K) www.chijbn$in«s.K> wvw.visitdujnapih.u.iuROMÂNIAînvecinată e situată la o <lislun|u iutii mică de 2,00 in (în general 0,60 ut), clădirea se va retrage de la această limită de ptOpiieUile în mod obligatoriu cu o distanță minimii de 3 m, iar fața de cealaltă limită de proprietate, unde clădirea învecinată e retrasă ou mai mult de 2,00 in, clădirea se va retrage de la aceasta în nuid obligatoriu cu o distanță de minimum 60 cm. In acest caz, pe această latură înălțimea la cornișă sau la alic în punctul cel nai înalt va fi <lc maximum 1.50 m. (c) în cazul restructurării / extinderii / ctajării unor clădiri existente se va aplica aceeași regulă, porțiunea de construcție ce nu se încadrează în reglementare putând fi menținută ca atare, fără a t se tncdiiîca regimul de înălțime. In cazul mansardării unor clădiri existente intervenția se va realiza în mod obligatoriu în geometria acoperișului actual.

Pentru toate situațiile (a) clădirile se vor retrage de la limita posterioară a parcelei cu c. distanță minimă cga.ă cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 in. (b) garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, se vor putea alipi limilclo: laterale ale parcelei, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să im depășească 2,80 m. (c) garajele se vor retrage cu cel puțin 6 ir față de limitele posterioare ale parcelei, (d) în aprecierea dispoziției clădiriluf învecinate nu se iau în considerare clădirile anexe și provizorii, (e) toate construcțiile de pe parcela în înțeles uiban se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 35 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filigorii / pavilioane, depozite pentru unelte de grădină crcj, a câtor suprafață însumată va ii de maximum 15 mp. Această reglementare are caracter definitiv și nu poate li modificată prin PUZ sau PIJD. (f) pe fundal fâșiei construibile se pot amplasa transversal pe parcelă, cu retrageri mai mici față de limitele laterale de proprietate, clădiri deșt nare activităților manufacturiere, de mică producție sau agricole, cu condiția să aibă o adâncime de maximum 8 m, un singur nivel suprateran și înălțimea la cornișă de maximum 4,50 m.

?revederi P.U.D. propusc:

 • ♦  retragerea față de limita nordică: min. 6 ni;

°  retragerea față de limita estică:  min. 6.2 m;

 • *  retragerea față ele limita vestică: min. 9 m;

o  îetragcrca față de limita sudică: min. 17 m;

o accesul auto și pietonul: din aleea de deservire locală ce se desprinde str. Doinei;

o staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la parter;

° echipare tehnico-edilitară: completă pe str. Doinei.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 30.(17.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Suprafața de teren necesară regularizării drumului de acces va fi dezmembrată din parcela inițială d înscrisă in CE cu titlul de „drum”. Anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, se va realiza la strat de piatră spartă ciiindrată și echipa edilitar drumul de acces, decepției construcției este condiționată de realizarea drumului de acces la strat de uzură

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.L). care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din l .egea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D.

Documentația tehnică pentru autori zarea executării lucrărilor de construire (l)TAC) se pcatc întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sa.c pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 5378 din 20.12.2019, emis de Primăria Cluj-Napoca.or specialitate. .Ligia Subțirica


Șef birou Strategi i^ajbanc, arh. Andreea Vliri eșan

Red. 3ex., arh. Adriana Borza

Achitai taxa ce 12 lei, conform Chitanței nr..                       . din..

Prezentul aviz a fost Transmis soltciton.ului dirccl/prin poștă la data de................?2................