Hotărârea nr. 838/2019

Hotărârea 838/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369C; beneficiari: Mureșan Ilie și Mureșan Daniela-Traiana

COilSlLiUL LOCAL. AL- MUNiOPIULLT C7.;JLNAH)CA

HOTĂRÂRE

privind ap ț» banta Pla.UMhd Urbani.sjje de Ddaliu ~ ctusrnJke locuință atiifaniiiislă Sjri-P+E, âlr. Uașwi m. 36$ C

Consiliul local al municipiului C:uj-Napoca iniicLv hi ședința oidinară,

Examinând proiectul de hoUtrâre privind aprobarea Plenului Urbanistic de Detaliu - construire locuință mijjarjilial? Sp :T i-5, str. Oașului nr. 369 C-proiwi din inițiativa primarului;

Reținând Referați» de aprobare nr. 58 893 4/1/14.11.20’.9 ci primarului municipiului Cbij -Nfipnca, iâ calitate dc iui dator;

Analizând Rapor u; dc specialitate n~ 589'32 din 14.ll.29J9 al Diiwției Generale de Urbanism ș: Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic ce Detaliu - construire. locuință ufriJjjcnilială Spi-P-i-B* str. Cașului nr. 269 C, beneficiau: Myreșajj îLie și Mnreșan Damei a-‘Rama;

Reținând Avizai Arhitectului șef m; 1046 din 19 T. .20: 8 și avizele organismelor teritoriale iiteres&re;

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Pairi vi r prevederilor ar:. 56 ai Legii nr. 35(970(1 • privind nmcnajai-ea ieri:o?iujui și urbanismul, cu modificările și completările udteriotiru și ținând cont ce pi&vectetiie Regulmucaudui Local de Urbanism, aprobat prin Ho târârea nr. 493/2314. așa cum a fost modificai și completat prin Hotărârea nr. J18/2015. Hotărârea ni, 737/2017 și Hotărâre?, m. 579/2018;

Potrivit dispoziții)mior ari. 129, 133 alici. J, 139 și 196 din Ordonanța ce Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

Arc 1- - Se aproba Planul Urbanistic dc Detaliu — construire loc?iiit'.ă uniformii ală Spi-P+E, str. Oașului nr. 369 C, benefici uri: Mureșan iile și Mureșan Darida-Traiana. pe o parcela prcprietais privată, nr. cad. 328795.

Doc i caenlația reglementează:

 • -  Roit agerea față dc linii la laici ala. .nord ică: 3 ni:

 • -  Retragerea față de lirrjîl* laterală sudică: 4 A n;

 • -  Retragerile fc.ță de limitapoștei ioaiă. min. 6 m;

 • -  Circulațiile și accesele: din aleea dc deservire locală ce se desprinde din str. Oașului: Staționarea autovchiculdor: h interiorul parcelei, necesarul dc locuri de parcare calcuiândU’Se conform Anex ei 2 din Regulament aferent P'.JG;

 • -  Echipare tehnico-edilitară: completă, pc str. Oașului,

.Toate investițiile propuse prin această documentație ce urbanism vot li suportate de beneficiarii acesteia. Imobilul cu tur. cad. 328794. dezmembrat dli parcela inițială îa vederea asigurării profilului drumului reglementat plin documentația dc urbanism aprobată prin I LC.L nr.50/2009, se va alipi imobilului cu.nr. cad. 9188/6 anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

Ari. 2. -Se stabilește perioada ce valabilitate a documentației dc dci ani de la Aprobare.

Art.3.- -Cu îodepjrirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generată de Urbanism.


■ \\

TteȘfețfirde credință,

~ 1 - • - r£ea

&crețărjj.iencrak’al municipiuku,

■  - ■" Jr. Au^6i Roșra

/ *«.-

Ne 838 din 21 noiembrie 2010 (Hotărârea u fost adoptata uu 24 voturi}


! 4Aaa.c

Ca urnuire a cererii adresate de Murcșan Ilic, cu domiciliul în județul Clry,

ij/ipiul Cluj-


Napoca,                                                    înregistrată sub nr. 30036^743/2018 în

conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului șl urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:pentru P.U.D. construire locuință unifamilială, str. Oașului nr. 369 C generat de imobilul cu nr. cad. 328795

Inițiator: Mureșan Ilic

Proiectant: Birou Individual de Arhitectură Macoti

Specialist cu drept de semnătură RL’R: arh. Constantin lișă

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: parcelă în suprafață de 505 mp, situată în zona adiacentă laturii sudice a str. Oașului, delimitată de parcele cu fond construit în partea nordică, sudica și vestică.

Prevederi P.U.G- R.L.IJ aprobate anterior :

- UTR Lir - Locuințe cu regim redus de înălțime, cu caracter rural

-funcțiune predominanta'. locuire:

-regim de construire: deschis:

-'mulțimea maximă admisă'. Regimul de înălțime maxim admis este de trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă / nivel retras) sau (demisol + parter i mansardă / nivel retras). Retragerea ultimului nivel va li mai mare sau egală cu 1,80 m lată de planul fațadei spre stradă / spațiul public. Totalizai, regimul de înălțime nu poale depăși una dintre următoarele configurații: (S)+P-l+M, (S) +Pi 1 I-R, D-P+M, D+PiR (semnificațiile prescurtărilor: S subsol, 1) - demisol, P - parter. Ivi -mansardă. R nivel retras). înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la alicul ultimului nivel neretras. în punctul cel mai înalt, nu va depăși 6.5 rr. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 10,5 m.

-indici urbanistici: P.O.T. maxim - 35% ; C.U.T. maxim = 0,9

-retragere min. față de aliniament: în situațiile in care există alinieri unitare (aceeași retragere față de aliniament pe cel puțin patru parce e alăturate și învecinate pe același front cu parcela în cauză), clădirile se vor retrage cu aceeași distanță față de aliniament ca și clădirile alăturate, în situațiile cu alinieri variahi c. clădirile se vor retrage cu cel puțin 3 m de la aliniament cu respectarea obiceiului locului. Pentru parce ele de colț, retragerea se va realiza față de ambele aliniamente. Garajele se vor retrage cu minimum 6 in de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism.

-retragere min. față de limitele laterale: Pentru parcelele cu front la stradă de lungime mai mică sau egală cu 12 m: (a) îr cazul existenței unui calcan pe una din limi e e laterale de proprielate.clădirilo se vor alipi în med obligatoriu de acesta, pe o adâncime de maximum 35 m. măsurată de la aliniament. Adiacent limitei de proprietate opuse clădirile se vor retrage de la acestea în mod obligatoriu cu o distanță minimă de 3 m. (b) in cazul in care față de una din limitele laterale de proprietate clădirea învecinată e situată la o distanță mai mică de 2.00 m (în general 0.60 m). clădirea se va retrage de la

această limită dc proprietate în mod obligatoriu cu o distanță minimă dc 3 m, iar față de cealaltă limită dc proprietate, unde clădirea învecinată c retrasă cu mai mult dc 2.00 rn, clădirea se va retrage de la aceasta în med obligatoriu cu o distanță de minimum 60 cm. în acest caz, pe această latură înălțimea la cornișă sau la atic în punctul cel mai înalt va fi de maximum 4,50 in. (c) în cazul restructurării / extinderii / etajării unor clădiri existente se va aplica aceeași regulă, porțiunea dc construcție ce nu sc încadrează în reglementare putând fi menținută ca atare, Iară a i se modifica regimul de înălțime. în cazul mansardării unor clădiri existente intervenția se va realiza în mod obligatoriu în geometria acoperișului actual.

-retragere min. față de limitele posterioare: clădirile se vor retrage dc la limita posterioară a parcelei cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii, dar cu nu mai puțin decât 6 m.

Prevederi P.U.D. propuse

 • •  Retragerea față dc limita laterală nordică: 3 m;

 • •  Retragerea față de limita laterală sudică: 4.40 m

 • •  Retragerile față dc limita posterioară: min. 6 m;

 • •   Circulațiile și accesele: din aleea de deservire locală ce sc desprinde din stf. Oașului;

 • •  Staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, necesarul de locuri dc parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG;

 • •  Echipare tehnico-edilitară: completă pe slr. Oașului.

In urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și dc Urbanism din data de 2.11.2018 se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu cu următoarele condiții:

reglementarea juridică a accesului din strada Oașului;

parcela cu nr. Cad. 328794 în suprafață de 23mp, dezmembrată în vederea lărgirii aleii de acces la parcela cu nr. Cad. 328795 va avea înscris în CE destinația de „drum”.

Toate investițiile propuse prin documentația dc urbanism vor li suportate dc beneficiarii acesteia. Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbarc. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) Iii. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului dc urbanism nr. 1568 din 20.04.2018 emis dc Primăria Cluj-Napoca.Director Executiv.

Ing. țorina Ciuban

Șef birou Strategifwrbanc Arh. An4AC.iilal laxa dc 12 Ici. conform Chitanței nr..........................din......................................

Prezentul aviza fost transmis solicitentuliji direct/prin ooștâ la data dc ............................Rr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X (B)

Y (m]

30

592057.24

393082.42

27.04

31

592039.58

393102.89

20.78

1

592020.16

393095.49

26.63

29

592038.37

393076.06

19.91

S(9188-4)-505.34np  P-94.36m

întocmit: MIRON Dan maRIUS Aut. Cj nr. 183 SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAPlC 70. SISTEM DE COTE MAREA NEAGRA 197^___


8 ~

1

4

trotuar

1

ro

-

1 1.^

07.001

)0

4

17.00


PROFIL 1

Străzi de categoria II cu 2 benzi de circulație si 2 trotuare.


PROFIL 2

Străzi de categoria III cu 2 benzi de circulație si 2 trotuare.


REGIM DE ÎNĂLȚIME -Sp+P+1E


SUPRAFAȚA LOTULUI IN

STUDIU = 505.00 mu


Pf'tSlAEt’* '.-■j4'/1"7?' U '-'CVOC* COMiîlA TEHNICA *             A

'J-»


Avi: rv


UTRLir


P.O.T. max. = 35,00 %

C.U.T. max = 0,9TERITORIU AFERENT

EXISTENT

PROPUS

mp

%

mp

%

CONSTRUCȚII PE TEREN

-

105.00

20.75

«TEREN PT.CONSTRUCTII

-

-

71,75

14,25

SPATII plantate-peluzeȚ

505,00

100,00

228,25

45,20

CIRCUL.AUTO-PARCARI

-

-

31,00

6,14

TROTUARE+terase TOTAL

-

-

69,00

13,66

505.00

100.00

505,00

100,00


PROPUNERI SI REGLEMENTARI URBANISTICE


LEGENDA


UMITA P.U.O. IN STUDIU


LINIE DE ALINIAMENT


ZONA rvAXTAT» IN LOTUL rAATCULMI


«CCE3MHO ACCURCTONAL


R)


UMTTA LOTULUI STUDIAT


BeaeL


P.U.O.EUJL - Cii os trăire locuința urTfamilialâ

str. Oașului* nr. 369C

Nr. 3496.^/0^.072012

Ou', cerere 1I.C.L.)

Rapurliul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptave a planului dc urbanism sau amenajare □. teritoriului

Document elaborat înt conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și 2 Regulamentului JLocal referitor Ea implicarea publicului îrr elaborarea sau revizuirea planurilor de urbaniam sau de amenajare a teri torsul ui, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea. Primăriei Muncipiului C4uj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigari)

 • • Inițiator : MURE$A'N KJE SORIN și MUREȘAN DANIELA TRAIANA

 • •  Proiectant: B.LA. MAC'O’l’l - Arh. T1ȘE C-TIN MARIAN

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în con-bonitate cu Documentul de planificare nr. 300369/22.06,2018

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 27(11/2010, conform căruia, pentni documentațiile aflate in curs de elaborare se face în funcție dc etapa în cure se află, J^ră a relua întreaga procedura, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Construire locuință unifamiliala, - slr. Oașului nr. 369C

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 1568/20.04,2018

-Aviz U.T.A.LU. nr. 11146/19.11.2018

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate dc solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv;

J. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmii:

Document de planificare a procesului dc informare și consultare publică pentru P.IJ.D. nr. 300369/22.06.2018

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data dc 31.08.2017

La sediul Primăriei Municipiului (’lui-Napoca, Calea Moților m; 3, pe panoul de alișaj vis-a-vis de caro. 62, el. 1 au fost afișaLe următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fbsr invitat să par.icipe la J.)e/bale rea publică la sediul Primăriei, în dala dc 02.11.2018

Anunțul cu privire -a dezbaterea publică a I u st afișat pe sire-ul insttu.il iei la secțiunea Lut u.iASiia legii UcbtwKou.iisia lehrică dc Amenajare a Teri griului și ÎJrbanj$fn\Ședinte Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Făclia din 01.03.2018

Dezbaterea publică a avui loc la sediul Primăriei, in dala dc 02.11.201 <8, ora 12.

 • 2. conținutul, datele dc transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alic publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala dc Sticlă în dala dc 02.11.2018, orș 12.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.L). privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Au fost notificați :

 • •  Chiș Cristian -                                                         ,

 • •  Ghcorghc Dan Florin -

 • •  Chiș Traian

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 02.11.2018 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentaL proiectantul - arh. Constantin Tișe.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate dc public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolva:, intenționează să rezolve sau sc va ocupa dc problemele, observațiile și rezervele exprimate dc public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului dc urbanism sau amenajare a teritoriului nu poare sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui Iuctu;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Loca, al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu

documentația completă.

Precizăm că in baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației dc urbanism supase aprobării.


2cx.
Responsabil cu informarea și consultarea publicului Siraona Cipcigan X 1 f