Hotărârea nr. 837/2019

Hotărârea 837/2019 - Aprobarea P.U.D. – Amenajare platformă depozitare, Calea Baciului nr. 2-4; beneficiară: Remat Brașov S.A.

CONSILIUL LOCAL-AL MLTKTCTPRJLU’J

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -amenajare platformă depozitare, Calea Baciului nr. 2-4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - amenajare platformă depozitare, Calea Baciului nr. 2-4 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 589361/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca. în calitate de inițiator;

.Analizând Raportul de specialitate nr. 589396 din 14.11.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - amenajare platformă depozitare, Calea Baciului nr. 2-4, beneficiari: REMAT BRAȘOV S.A.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 934 din 27.09.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014. asa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015. Hotărârea nr. 737/2017 si Hotărârea nr. 579/2018:

* ? '

Potrivit disporițiunilor art. 1.29, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - amenajare platformă depozitare, Calea Baciului nr. 2-4, beneficiari: REMAT BRAȘOV S.A., pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 278675.

Prin P.U.D se prevede amenajarea platformei dc depozitare. .Amenajarea presupune instalarea unui cântar auto și plantarea unei bariere verzi între zona dc siguranța a căii ferate și platforma de depozitare. Intervențiile propuse nu afectează indicatorii urbanistici:

 • - circulațiile și accesele: Calea Baciului;

 • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, șase locuri de parcare amenajate la sol;

 • - echiparea tchnico-cdilitaiă: pc Calea Baciului sunt prezente rețele de apă, electricitate și telecomunicații. Apele uzate menajere vor fi epurate utilizând sisteme individuale.

  Art. 2.


  Art. 3. -


  Toate investițiile propuse prin această documentație dc urbanism vor f. suportate de beneficiarii acesteia.

  Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

  Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția nerală dc Urbanism.

  erai al municipiului, '■ /; •’ u T^Jr. AuniraXpi^caNr. 837 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


ROMÂNIA

PRIMĂRIA MU MCI Pil III II CI.IIJ-NAPOCÂ

Calea Moților, nr. 3, 4O:)(X>1, Cluj-Napcca. id: 140 264 592 391. lax: +40 264 5$9 12$PftiMZftu și iwsii :l ii i nrx. r.iî;i-'iA-<ir*


www.prijnuriacl'.ijnapoua.ri> www.duj’ousuiess.ic | www.vislulujnapcca.no


ARHITECT ȘEF


Ca urmare a cererii adresate dc RE MAT BRAȘOV7 S.A.cu sediul în Municipiul Brașov, jud. Brașov șir. Timișul Sec 1, înregistrată la nr. 127886/43/2019, în conformitate cu prevederile l.egii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modilîcările și completările ulterioare și Ordinului nr. 233/2016, se emite următorul:

Nr.pentru P.U.D.— amenajare platformă depozitare. Calea Baciului nr. 2-4

generat de imobilul cu nr. cad. 278675

Inițiator: REMAT BRAȘOV S.A.

Proiectant: SC Arhimar Serv SRL

Specialist cu drept de semnătură R.L.R.: arh. C.audiu Boțea

Amplasare, delimitare, suprafața zona studiată în P.U.D: parcelă în suprafață dc 7235 mp, este delimitată de calea ferată spre sud-vest, de Calea Baciului spre sud-est și de limite cadastrale la nord.

Prevederi P.U.G- R.L.U aprobate anterior :

- IJ I R TF- Zonă dc circulație feroviară și amenajări aferente

-funcțiune predominantă’, zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice (tâșiile de teren cu lățimea de 20 m fiecare, situate dc o parte ș: ce alta a axei căii ferate, ce induc, instalațiile de semnalizare și de siguranța circulației, culc dc conducere operativă a circulației trenurilor, precum și instalațiile și ucrărie de protecție a mediului) și terenurile aferente infrastructurii feroviare generale (elementele necesare circulației ș: manevrei materialii ui rulant, clădirile stațiilor de cale ferată ca facilitățile aferente, precum și celelalte clădiri și facilități destinate desfășurării transportului feroviar de bunuri și persoane).

-regim de construire: Se vor slab ii, după caz, prin P.U.D. sau P.U.Z., în conformitate cu programul urbanistic și cu cadrul normativ în vigoare

-înălțimea maximă admisă’. Se vor s abili, după caz, prin P.U.D. sau P.tJ.Z. în conlbrinilaic eu programul arhitectural / urbanistic și cu cadrul normativ in vigoare, fără a depăși 28 in în punctul ccl mai înalt.

-indici urbanistici: Se va stabili P.tJ.Z.. în conformitate cu programul arhitectural / urbanistic și cu cadrul normativ în vigoare.

-retragere min. fata de aliniament: Se vor stabili, după caz. prin P.U.D. sau P.U.Z.

-retragere miri. față de limitele laterale: Se vor stabili, după caz, prin P.U.D. sau P.U.Z.

-retragere min. față de limitele posterioare: Sc vor stabili, după caz. prin l’.U.D sau P.U.Z.

Prevederi P.U.D. propuse:

Prin PUD se prevede amenajarea platformei de depozitare. Amenajarea presupune instalarea t nai cântar aure și plantarea unei bariere verzi între zona dc siguranța a căii forate și platforma de depozitare. Intervențiile propuse nu afectează indicatorii urbanistici.

 • -  circulații și accese: Calea Baciului

 • -  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, șase locuri de parcare amenajate la sol:

 • -  echiparea lehnico-edilitară: pe Calea Baciului suni prezente relele de apă. electricitate și telecomunicații. Apele uzate menajere se vor epura uiilizănd sisteme individuale.

Țoale investițiile propuse prin această documentație dc urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

în urma ședinței Comisiei tehnico dc amenajare a teritoriului și urbanism din data dc 2.05.2019 și a verificărilor ulterioare din comisia operativă din 9.08.2019 se avizează favorabil Planul urbanistic de deta.iu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre nes chim bare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.IJ.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin. (2) lit. g) din Legea ni. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 233/2016.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosii numai îr. scopul aprobării P.U.I).

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (I).T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea l’.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valahi, dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 2736 din 4.07.2018 emis dc Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Inspector specialitate, h, îfm. Ligia Subțirică


Șef birou StratcgiHjrbanc,

Arh. An d rarM'uresan


Red. 3 ex.» arh. Adina Moldan consilier, Biroul Stralegii/wbane

Achitai taxa ce 12 Ici, conform Chitanțe: nr.                   ...ĂQsJ.

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direcVprinpoștă '.a data dc      ^.*<2/J


nr_pct

Ist

Nord

1

588145.300

388165.060

•>

5X8114 830

388142.510

3

588158.050

388092.220

4

588173.653

388075.795

5

588188 630

388060 030

6

588199.510

388048.990

7

588280 780

387967 ISO

588302.342.387945.441 588309 1()\ 3X~<*()2]x 58X.3Q2.62o'387958.210; 588269 560 388002 180


12

588255.12O| 388021.340

13

588241.946 388038.683

14

588220.350 .3X8077.910

15

588201.960 388101.310

16

5X8201 650 388101.705

17

588197.3.34 388098.535

18

58X1X3 71T 3XX116X56

19

588173.323 388130.637

20

5XX155 94’ 3XS1518MH

588149.303 'XX161.960

21 .

588146325 3881661)04

Numele si prcaiundv ewulanlului.


i\C.D. -Amenajare pla:formă depozitare

Calea Baciului im 2-4

ISr. 53 363 UI 7.102319

(nr. cerere H.C.L.)

Raportul informării și consultării publicului,

caro fundamentează decizia Conciliului Local de adoptare sau ncadoptarc a planului de urbanism sau amenajate a teritoriului

Docuw.cur elaborai în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 201.9 emis de Ministerul Dezvoltării Rcgioriak .și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și <te urbanism” și a Regulamentului Loca! referitor ia implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobai tu 1I.CL. nr. 15372912                                                  .

’ Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cui-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (’Sinwna Cipcigan)

 • •  Inițiator : S.C. REMAT BRAȘOV S.A.

> •

 • *  Proiectant: S.C. ARHIMAR SERV S.R.L,

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășură: în conformitate cu Do cum en Iul de p 1 an i fie are nr, 12788 6/0 5.03.2019

Având In vedere ari 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru docilmontajiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se <dlă, iară a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC D^ DE 1 Al..IU - .Amenajare platforma depozitaro Calea Baciului r.r. 2-4

Aclc de autori ta le publică de reglementare caro au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca;

 • - Certificat de urbanism nr. 2736/04.07'«2018

 • - Aviz C.TA.T.IJ. nr. 934/27.09.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, iiictasiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor La care ceiaLenii au fost in vitali să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planilicare a procesului dc informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 127886/05.03.2019

S-a afișat pe $i:c-ut instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data dc 08.012019

La sediul Primăriei .Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3. pe panoul de afișai vis-a-vis de cam. 62. et. 1 au fost alișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice

 • *  PLan j neadrare în zonă

Dezbaterea publică a avu: loc la, sediul I’tiniarlei, in data de 02,05.2019 - era 11:3 0.

 • 2. conliWzUl, datele dc transmitere prin poștași numărul înniitedlor poștale, inclusiv scrisori., invitați la întâlniri. buletine iiubnnaiive și alte publicații;

*4u losl notificați :

 • ♦  S.C, xAGRlCANTUS S.RL. - Calea Baciului nr. 3-4, Baciu. jud. Ciui

 • *  S.C. PRODVTNALCO S.A. - Calea Baciului nr. 2-4

 • •  S.C. CANTOR CONFMET S.R.L. - Calea Baciului r:r. 2

 • ♦  Sa van Emanuel - C

 • •  Compania Națională de Căi ferate „CFR” S.A. București, Sucursala Regională ..CFTC Cluj - Piața Avram laiicu nr. 17

A fost amplasat pe teren un panou de i danii licăre a irvesLiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contac: ale Primăriei Cluj -Napoca și ale proiectantului la care se pol trimite observații și propuneri.

4. numărul persoanelor care au participai la acest proces;

La dezbaterea din 02,05.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea benefici arul ui s-a prezentat prei colantul - arh CI aud iu Boțea.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul m care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate dc public;

Nu este cazul,

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul pltuiului de urbanism sau amenajare a teritoriului nn poate san nu c dispus să le rezolve, împreună cu mori varia acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau neprcluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local a) municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport cc sc supune deciziei Consiliului Local de adopLare sau neadoptare a planului, împreună cu documer: tația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului.. Consiliul Local poate solicita mod:ficarca și completarea documentației de urbanism supase aprobării.


Responsabil cu informarea și consultarea publicului Sini o na Cipcigan