Hotărârea nr. 836/2019

Hotărârea 836/2019 - Aprobarea P.U.D. – Reabilitare și extindere skatepark Rozelor, str. Plopilor; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - reabilitare și extindere skatepark Rozelor, str. Plopilor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - reabilitare și extindere skatepark Rozelor, str. Plopilor - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588901/1/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589119/14.11.2019 al Direcției Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - reabilitare și extindere skatepark Rozelor, str. Plopilor, beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1109 din 13.11.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură nr. 999/Z/l4.11.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1, -       Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - reabilitare și extindere skatepark Rozelor, str.

Plopilor, beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca, pe parcela de teren identificată în C.F. nr. 295888.

Prin P.U.D., se propune extinderea și reabilitarea skateparkului din parcul Rozelor, realizarea de dotări pentru spațiul public (mobilier urban, cișmele, gradene, iluminat ambiental/noctum, grup sanitar, totem cu loc de depozitare) și amenajarea zonei verzi adiacente (plantații înalte, medii, joase).

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2. -


Art. 3. -


Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


al municipiului,


Nr. 836 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


PRIMĂRIA SI CONSII IIII I OCA. r.i iii-NApncL

ARH1TECT-ȘEF


ROMÂNIA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3. 400001. Cluj-Napoca, tel: +40 264 592 301: lax: +40 264 599 329 www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro

Ca urmare a cererii adresate de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Direcția Ecologie urbană și spații verzi, cu sediul în județul Cluj, municipiu Cluj-Napoca, Calea Moților nr.1-3, înregistrată sub nr. 484468/433/2019 în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului nr.233/2016, se emite următorul:

Nr.           . din

pentru P.U.D - reabilitare și extindere skatepark Rozelor , str. Plopilor

generat de imobilul cu nr. topo 21432/4/1, 21432/4/2

Inițiator:   MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Proiectant: S.C. URBA S.R.L. și S.C. LINIE PUNCT S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: arh. Corina Moldovan

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: zona de intervenție are o suprafață de 3100mp, și cuprinde skatepark-ul existent din parcul Rozelor și vecinătățile adiacente, fiind delimitat de alei de promenadă în partea de sud, est și vest și zona locului dejoacă pentru copii în partea de nord.

I. Prevederi P.U.G.- R.L.U. aprobate anterior:

Conform PUG parcela este încadrat în UTR ZCPVs.

UTR ZCP_Vk- Zonă construită protejată Zona verde cu rol de complex sportiv.

-funcțiune predominantă', plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme pentru circulații pietonale și velo, mobilier urban, amenajări pentru jocacă și odihnă, alte activități în'aer liber compatibile,edicule, componente ale amenajării peisagere,terenuri de sport în aer liber ,tribune pentru spectatori, construcții pentru activități sportive ,vestiare, grupuri sanitare, săli de antrenament, spații tehnice, pentru administrare si întreținere ,unități de alimentație publică, cu ADC de maxim 100 mp (cafeterie, cafenea, bufet etc) (...) Se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, în conformitate cu necesitățile actuale, în condițiile asigurării compatibilității cu structurile istorice care le găzduiesc.

-înălțimea maximă admisă'. H max cornișă 9 m, (D)+P+l. Se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă reglementată

-indici urbanistici'. POT maxim = 10%, CUT maxim = 0,2 (numai pentru clădiri ce includ spații interioare, de orice tip)

-retragere min. față de aliniament, limitele laterale și posterioare : Se va stabili, după caz, prin PUD.

II. Prevederi P.U.D. propuse:

Se propune extinderea și reabilitarea skateparkului din parcul Rozelor, realizarea de dotări pentru spațiul public (mobilier urban, cișmele, gradene, iluminat ambiental/noctum, grup sanitar, totem cu loc de depozitare) și amenajarea zonei verzi adiacente (plantații înalte, medii, joase).

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 7.11.2019, se avizează favorabil Planul urbanistic de detaliu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism voi fi suportate de beneficiar.

gp

ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Calea Moților, nr. 3,400001. Cluj-Napoca, tel:+40 264 592 301; fax:+40 264 599 329

: ! • Z             ♦ ’          • •

: -• •

PRIMĂRIA SI CCINSII IUI 1 OCA.

www.priniariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.rolwww.visitclujnapoca.ro

ROMÂNIA

r.i iii-Nâpnr.L

ARHITECT-ȘEF

‘4


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr.3580 din 20.08.2019, emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.


Șef birou Strategii urbane

Arh. Andreea. Miiresan

7

Red., 3ex. Arh. Carmen-Emilia Coțofan

inspector, Biroul Strategii urbane


Achitat taxa de scutit conform Chitanței nr..........................din...........................

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de.................


LEGENDA


LIMITE


--Limita parcela studiata

-----Limita zonei existente - skatepark X---- Limita imprejmuire propusa

CONSTRUCȚIIACCESE

Acces pietonal

Acces in grup sanitar

ZONIFICARE

UTR ZCP Vs


Zona construita protejata

Zona verde cu rol de complex sportiv

Alei pietonale existente

Zona Skatepark Rozelor - extindere propusa

Alei pietonale propuse - piatra cublica

Zona minerala - pavaj dale din beton Platforma pentru parcare biciclete, trotinete


Spațiu verde - variație de plantații inalte propuse

Spațiu verde - plantații medii propuse


INDICATORI PE TOATA PARCELA

Suprafața teren (zona de intervenție)


3100,0 mp


Suprafața Zona Skatepark Rozelor existent             1050,0 mp

Suprafața Zona Skatepark Rozelor propus - extindere   1005,47 mp

Suprafața Zona Skatepark Rozelor - rezultat           2055,47 mp

Suprafața construita propusa - grup sanitar           16,12 mp

Suprafatadesfasurata propusa -~grup~sănităr         16,12 mp

Regim de inaltime propus - grup sanitar                          p

Alei pietonale existente                                     61,19 mp

Alei pietonale propuse________

Zona parcare biciclete/trotinete Zona pavata rezultata_________

Spațiu verde existent Spațiu verde propus

P.O.T. existent________________

P.O.T. propus

P.O.T. maxim admis

C.U.T. existent________________

C.U.T. propus_____

C.U.T. maxim admis
SECȚIUNE A-A

SC. 1:100


SECȚIUNE B-B

SC. 1:100370,33 mp

34,82 mp

405,15 mp 1988,81 mp

623,26 mp

0,00 %

0,53 %

10%

0,00

0,005


0,2


BILANȚ TERITORIAL

UTILIZAREA TERENULUI

EXISTENT

PROI

MP

%

MP

1

SUPRAFATATERENULUI

3100

100

3100

2

ZONA CONSTRUITA

0,0

0,0

16,12

3

ZONA AMENAJATA - SKATEPARK ROZELOR

1050

33,87

2055,47

4

ALEI PIETONALE

61,19

1,98

405,15

5

ZONAVERDE

1988,81

64,15

623,26

TOTAL TERITORIU

3100

100

3100


P.U.D. - Reabilitare și extindere skatepark Rozelor

str. Plopilor

Nr, 586244/13.11.2019

(nr. cerere H.C.L.)                                                                                <4

Raportul informării și consultării publicului,

care fundamentează decizia Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului de urbanism sau amenajare a teritoriului

Document elaborat în conformitate cu Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea „Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobat cu H.C.L. nr. 153/2012

 • •  Persoana responsabilă din partea Primăriei Muncipiului Cluj-Napoca : Biroul Strategii Urbane - Cam. 64 (Simona Cipcigan)

 • •  Inițiator : MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

 • •  Proiectant: S.C. URBA S.R.L. și S.C. LINIE PUNCT S.R.L.

Procesul de informare și consultare a publicului s-a desfășurat în conformitate cu Documentul de planificare nr. 484468/23.09.2019

Având în vedere art. 3 din Ordinul nr. 2701/2010, conform căruia, pentru documentațiile aflate în curs de elaborare se face în funcție de etapa în care se află, fără a relua întreaga procedură, pentru documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU - Reabilitare și extindere skatepark Rozelor - str. Plopilor

Acte de autoritate publică de reglementare care au fost eliberate de Primăria Cluj-Napoca :

- Certificat de urbanism nr. 3580/20.08.2019

-Aviz C.T.A.T.U. nr. 1109/13.11.2019

A. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul, inclusiv:

 • 1. datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului;

S-au întocmit:

Document de planificare a procesului de informare și consultare publică pentru P.U.D. nr. 484468/23.09.2019

S-a afișat pe site-ul instituției tabelul cu documentații de urbanism supuse consultării în data de 25.09.2019

La sediul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 3, pe panoul de afișaj vis-a-vis de cam. 62, et. 1 au fost afișate următoarele :

 • •  Plan reglementări urbanistice


 • •  Plan încadrare în zonă

Datele și locurile tuturor întâlnirilor:

Publicul a fost invitat să participe la Dezbaterea publică la sediul Primăriei, în data de 07.11.2019

Anunțul cu privire la dezbaterea publică a fost afișat pe site-ul instituției la-secțiunea „Locuire\Strategii Urbane\Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism\Ședințe Comisie Tehnică”, anunțul privind consultarea populației a fost publicat în ziarul Monitorul de Cluj din 22.10.2019

Dezbaterea publică a avut loc la sediul Primăriei, în data de 07.11.2019 - ora 11.

 • 2. conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații;

Cetățenii au fost informați prin afișare pe site-ul instituției a ordinei de zi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, să participe la dezbaterile care au avut loc la Primărie, în Sala de Sticlă în data de 07.11.2019- ora 11.

S-au expediat notificări proprietarilor parcelelor vecine pe laturile celei care a generat P.U.D. privind intenția și propunerile documentației.

 • 3.  localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise;

Nu este cazul. Proiectul de extindere a skatepark-ului Rozelor a fost votat în cadrul procesului de bugetare participativă desfășurat în perioada 01.10.2018 - 26.11.2018

A fost amplasatE pe teren panouri de identificare a investiției pentru informarea și consultarea publicului, având menționate datele de contact ale Primăriei Cluj-Napoca și ale proiectantului la care se pot trimite observații și propuneri.

 • 4. numărul persoanelor care au participat la acest proces;

La dezbaterea din 07.11.2019 au participat din partea Primăriei : membrii comisiei C.T.A.T.U., din partea beneficiarului s-a prezentat proiectantul - arh Corina Moldovan.

Din partea publicului nu s-a prezentat nimeni.

B. Rezumat al problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare și consultare, inclusiv:

 • 1. modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public;

Nu este cazul.

 • 2. probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus să le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru;

Nu este cazul.

 • 3. orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Nu s-au înregistrat sesizări.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al municipiului Cluj-Napoca privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism, raport ce se supune deciziei Consiliului Local de adoptare sau neadoptare a planului, împreună cu documentația completă.

Precizăm că în baza raportului informării și consultării publicului, Consiliul Local poate solicita modificarea și completarea documentației de urbanism supuse aprobării.Responsabil cu informarea și consultarea publicului Simona Cipcigan