Hotărârea nr. 835/2019

Hotărârea 835/2019 - Punerea în executare a Sentinței Civile nr. 190/2019, pronunțată de către Curtea de Apel Cluj, în Dosar nr. 1912/117/2016.

CONSILIUL- LOCAL AL MUNICIPIULUI C L. U I N A P O C A

110 1 Ă R Â R E

privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 190/2019 pronunțată de către Curtea de Apel Cluj în dosar nr. 1912/117/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 190/2019 pronunțată do către Curtea de Apel Cluj în dosar nr. 1912/117/2016 - proiect din i n ițiativa primarul ui ;

Reținând Referatul de aprobare nr. 581243/2019 al primarului municipiului Cluj-IXapoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584795 din 12.11.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidenta proprietății și al Direcției juridice, prin care sc propune punerea în executare a Sentinței Civile nr. 190/2019 pronunțată du către Curtea de Apel Cluj în dosar nr. 1912/117/2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând Sentința Civilă nr. 190/2019 a Curtea de Apel Cluj, definitivă prin nerecurare, prevederile Legii nr. 112/1995, actualizată, ale H.G. nr. 20/1996, republicata, Procesul-vebal al Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat din data de 30.10.2019;

Potrivit dispozițiunilor ari. 129. 133 alin. 1. 139 și 196 cin Ordonanța dc Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea către Sucală Agusta-Maria, având C.N.P.                 a

locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca,                                      în suprafață

de 71,79 mp.. înscrisă în C. E individuală nr. 307932-C1-IJ7 Cluj-Napoca (nr. C.E vechi 138109), cu nr. topo 521/2/VI.

Ari. 2. (1) Se însușește Procesul-verbal de evaluare a locuinței, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prețul de vânzare a locuinței situate în municipiul Cluj-Xapoca. str. Mihail Kogălniccanu nr. 7, ap. 6, stabilit dc către Comisia tehnica mixtă dc specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ du stal, la data du 30.10.2019, este du 94.647 Ici. la care va fi aplicat coeficientul dc actualizare prevăzut de lege, valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpăiare.

Ari. 3. (1) La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul va prezenta următoarele documente:

  • a) adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari sau orice document care atesta faptul că nu înregistrează restanțe rezultate din neachitarea cheltuielilor comune;

  • b) certificat fiscal eliberat dc autoritatea locală privind obligațiile țâță dc bugetul local;

e) declarație notarială din care să rezulte că atât titularul cât și membrii familiei sale (soț, soție, copii minori) nu au dobândit sau nu au înstrăinai o locuință proprietate personală, după data dc 1 ianuarie 1990, în localitatea dc domiciliu.

(2) în cazul nedepunerii acestor documente, contractul de vânzare-cum parare nu

va fi încheiat.


Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcției Economică și Direcția Juridică.Xr. 835 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


România

Județul Cluj

ConsiM Local ai municipiuLii Cluj-Naposa Nr.Z>.£c7.....cin .:Z.jv.,Z<2...........2Q<?

Anexă la Hotărârea rrr. 835/2019


FROCES-VERBAL

încheiat azi.......................

PRIVIND EVALUAREA APAR TALENTULUI Si ANEXELOR AFERENTE _ situat in Cluj-Napoca1Ț^/l^Ali-v,..t?>Dfe~tî.-r?SViC.<?*^J..„......,^nr..?/......apfo. nivelul ».rt.......

înscris în c.f. nr.^Q?f.<-.-.2.7..S^.”./J ?z cu nr.topo s.?.yy.z?.P.\.\T..'Jj;?.... cota indiviză'2: teren atrib......... cot. normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995, aarobate prin

H.G.nr. 20 din 17.01.1996.

Titular contract de închiriere .....%*         ......â&u

Număr contract de închiriere

Modul de oreluare a imobilului de către Statul Român


Valoare in preturi ian. 1990

( ei)

Coeficient de actualfzae

Valoarea Actualizată

(lei)

Coeficient de actualizare

Valoarea

1 Actualizata

’       (hi)

LOCUINȚA Su =

366'2'2

r r><■ ■> C

BOXA- PIVNIȚA

Su =

împrejmuire

Magazie

Șopron

no2.

--//----■

• £=SO

/

i’OTAL VALOARE (Locuința si anexe) Valabila la data

---

F5.0M - '54.64’7^

/*

V: l ■-WlW*

jV\

1 /fi

VALOARE ACTUALIZATA Valabila la data de.............

V

<J          A/

u h. y^

pentru 1$ -

Va io a re GARAJ .. valabila la data de

Comisia tehnică mixtă de specialitate:

1. PREȘEDINTE


Constantin loan Tomoș Radu Fierin Rației

Mclhen Mohammad- Bachar Adrian IWureș an

Gergcly Balazs


2. MEMBRI:


  • - consilier local.-............—

  • - consilier locali......jS.lL-z

  • - consilier loca!................

  • - consilier local...

  • - consilier local..

Director, Direcția Pair maniei nunicipiu.'ui și Evidența Proprietăjii-Iulia Ardeus Sef se'viciu, Serviciul Juridic, Legislație, Contracte- ..........................

Set serviciu, Serviciul Administrare, Spații, Terenuri- Raluca Ferezan

Sef serviciu, Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadstru- Mihaela Miron ........u..v...

Sef servic u, Serrviciul Rate, Chiri, Tarifa și Prețuri- Mihaela Todoruț ............

HențAdrian V.                       -consilier S.E.P-O^x.

Cristina Popovici                      - consilier S.E.P.C.I-3?

Mircea T. Todoran                    - consilier S.E.P.C

Șteliana Turdean

Cristina Vajas

...jzzz

- consilier 5.E.P.C..'^.i/.rXjgL.....

-consilier S.E.R.C......