Hotărârea nr. 834/2019

Hotărârea 834/2019 - Vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2A, în favoarea domnului Martonos Janos.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca,

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2A, în favoarea domnului Martonos Janos

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară..

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2A, în favoarea domnului Martonos Janos -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 581132/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584838 din 12.11.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca. B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 38, ap. 2A, in favoarea domnului Martonos Janos;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 112/1995, actualizată, ale H.G. nr. 20/1996, republicată, ale art. 363 alin.l din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Proccsul-vcbal al Comisiei tehnice mixte dc specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ dc stat din dala dc 30.10.2019:

Potrivit di sporiți uni lor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța dc Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂ RÂȘT E:

Art I. Se aprobă vânzarea către Martonos Janos. având C.N.P.                 a

locuinței situata în municipiul Cluj-Napoca,                                              în

suprafață de 38.86 mp., înscrisă în C. F. individuală nr. 259387-C1-U5 Cluj-Napoca. cu nr. cadastral 259387-C1-I.J5.

Art. 2. (1) Se însușește procesul-verbal dc evaluare a locuinței, conform Anexei care tace parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prețul dc vânzare a locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 38, ap. 2A, stabilit de către Comisia tehnică mixtă de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat, la data dc 30.10.2019, este dc 39.134 lei, la care va li aplicat coeficientul de actualizare prevăzut de lege, valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Ari. 3. (1) La data perfectării contractului dc vânzare-cumpărare, cumpărătorul va prezenta următoarele documente:

  • a) adeverință eliberată dc asociația dc proprictari/locatari sau orice document care atestă faptul că nu înregistrează restanțe rezultate din neachitarea cheltuielilor comune:

  • b) ceriilicat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligațiile față dc bugetul local;

  • c) declarație notarială din care să rezulte că atât titularul cât și membrii familiei sale (soț, soție, copii minori) nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuință proprietate personală, după data de 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.

    va fi încheiat.


(2) în cazul ncdcpuncrii acestor documente, contractul dc vânzare-cumpărare nu

Ari. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcția Juridică.

Nr. 83'1 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Românie

.Județul Cluj.

Consiliul Local ai municipiului

din .^Z-...PROCES-VERBAL

încheiat azi...................


PRIVIND EVALUAREA AP

situat in Cluj-Napoca,t>.'-.d.'Jl..S^..*


TAMENTULU1 81 ANEXELOR AFERENTE


ULUI 81 ANEXELOR AFERENTE

.........— .........._.............. nr.â&...apQA-niv8lul ...ÎE?...... înscris în c;f. nr..^^^.3.$5r7“Srd.-ryXcu nr.topo2S?â8vZ.~Tj.-~V.ES..... cota indiviză^țPft.%,

teren atrib......... cof. normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/19S5, aprobate prin

H.G.nr. 20 din 17.01.1996.                   .

Titular contract de închiriere.........                            Aburit tr?.................

Număr contract de închiriere........,..........

Modul de preluare a imobilului de către Statul Român...........
Valoare in prafuri ian. 1990

(lei}

Coeficiont de actualiza©

Valoarea

Actualizată

(lei)

1 Coeficient de actualizare

Valoarea

Actualizata

(lei)

LOCUINȚA Su =

1064-3,63

S9^.n42--759

BOXA- PIVNIȚA

Su =

Irrorejmuire Magazie Sopran

19

—'//—

ZC2.Z.2-7

TCTAL VALOARE

^Locuința si anexe) Valabila la data

ds....‘,.......

-q

pexjc.          te

l

VALOARE

ACTUALIZATA

Valabila la data

de.............

1

Valosre GARA^ .. valabila la data de


Comisia tehnică mixtă de specialitate:

1. PREȘEDINTE


- vi ce pr: mar.....


2. MEMBRI:


  • - consilier loca.'

  • - consilier Iccal.


N-C1' V ■Ui-