Hotărârea nr. 833/2019

Hotărârea 833/2019 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. Group M Impex S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 1, ap. 10

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. GROUP M IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. EMIL ISAC nr. 1, ap. 10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. GROUP M IMPEX S.R.L, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj Napoca, str. EMIL ISAC nr. 1, ap. 10 -proiect din inițiativa primarului.

Reținând Referatul de aprobare nr. 588973/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589432/451/14.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. GROUP M IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj Napoca, str. EMIL ISAC nr. 1, ap. 10;

Potrivit prevederilor art. 3 alin. 2 din Contractul de închiriere nr. 158233/22.05.2012, ale art. 108 lit.c, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. b, art. 362 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Procesului-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 5.11.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158233 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. GROUP M IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj Napoca, str. EMIL ISAC nr. 1, ap. 10, până la data de 30.06.2020.


Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredi municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridic^

ed’injte de ședință, efan Tarcea


ul general al Municipiului,


Nr. 833 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)