Hotărârea nr. 831/2019

Hotărârea 831/2019 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 105321 din data de 14.03.2016, încheiat cu domnul Buda Daniel, europarlamentar, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1, ap. 5.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 105321 din data de 14.03.2016 încheiat cu domnul Buda Daniel,europarlamentar, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 1, ap. 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 105321 din data de 14.03.2016, încheiat cu domnul Buda Daniel, europarlamentar, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1, ap. 5 - proiect din inițiativa primarului.

Reținând Referatul de aprobare nr. 581160/1/11.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 582335/451/12.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 105321 din data de 14.03.2016, încheiat cu domnul Buda Daniel, europarlamentar, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1, ap. 5;

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 33/2007, republicată și actualizată, cu completările și modificările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 334/2006 republicată, ale art. 108 lit. c, ale art. 129 alin 2, 6 și ale art. 362 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, act nr. 23196/2019 și Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 05.11.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 105321 din data de 14.03.2016, încheiat cu domnul Buda Daniel, europarlamentar, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1, ap. 5, pe perioada desfășurării activităților specifice calității de membru al Parlamentului European în mandatul 2019-2024.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 831 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)