Hotărârea nr. 830/2019

Hotărârea 830/2019 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158231 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. Tod Prodcom Impex S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 96, ap. 5

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158231 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C.TOD PRODCOM IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj Napoca, str. TRAIAN nr. 96, ap. 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158231 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. TOD PRODCOM IMPEX S.R.L, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj Napoca, str. TRAIAN nr. 96, ap. 5 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 581182/1/11.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 582314/451/12.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158231 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. TOD PRODCOM IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj Napoca, str. TRAIAN nr. 96, ap. 5;

Potrivit prevederilor Contractului de închiriere nr. 158231/22.05.2012, ale art. 108 lit. c, ale art. 129 alin 2, 6 și ale art. 362 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ și Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 05.11.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 158231 din data de 22.05.2012, încheiat cu S.C. TOD PRODCOM IMPEX S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj Napoca, str. TRAIAN nr. 96, ap. 5, până la data de 30.06.2020.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor ho!                                      atrimoniul


municipiului și evidența proprietății, Direcția economNr. 830 din 21 noiembrie 2019.

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)