Hotărârea nr. 83/2019

Hotărârea 83/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal-velo în zona urbană: Modernizare strada Tipografiei, scuar C.E.C., strada Regele Ferdinand și străzile adiacente”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal-velo în zona urbană: Modernizare Strada Tipografiei, scuar CEC, strada Regele Ferdinand și străzile adiacente”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal-velo în zona urbană: Modernizare Strada Tipografiei, scuar C.E.C., strada Regele Ferdinand și străzile adiacente”- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 97144/21.02.2019, al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal-velo în zona urbană: Modernizare Strada Tipografiei, scuar C.E.C., strada Regele Ferdinand și străzile adiacente”;

Reținând prevederile Ordinului comun nr. 112/2017 al viceprim-ministrului și ministru al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene, respectiv al ministrului delegat pentru Fonduri Europene, privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa 4, Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile în cadrul P.O.R. 2014-2020;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte, prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 399/2015, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

Având în vedere Hotărârea nr. 853/2018 și Hotărârea nr. 752/2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal-velo în zona urbană: Modernizare Strada Tipografiei, scuar C.E.C., strada Regele Ferdinand și străzile adiacente”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal-velo în zona urbană: Modernizare Strada Tipografiei, scuar C.E.C., strada Regele Ferdinand și străzile adiacente”, în cuantum de 23.056.185,00 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului în valoare totală de 1.630.681,43 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică), reprezentând suma cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 1.193.426,25 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică) și cofmanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 437.255,18 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică).

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli care ar putea fi declarate neeligibile ulterior semnării contractului de finanțare și cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal-velo în zona urbană: Modernizare Strada Tipografiei, scuar CEC, strada Regele Ferdinand și străzile adiacente”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, vor fi asigurate din bugetul propriu.

Art. 5. Vor fi asigurate toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil BOC, să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și managent proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Contrasemn


Nr. 83 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)