Hotărârea nr. 829/2019

Hotărârea 829/2019 - Prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104545 din data de 2.04.2012, încheiat cu S.C. Panemar Morărit și Panificație S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 48, ap. 2B.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104545 din data de 02.04.2012, încheiat cu S.C. PANEMAR MORĂRIT ȘI PANIFICAȚIE S.R.L, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 48, ap. 2 B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104545 din data de 02.04.2012, încheiat cu S.C. PANEMAR MORĂRIT ȘI PANIFICAȚIE S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 48, ap. 2 B - proiect din inițiativa primarului.

Reținând Referatul de aprobare nr. 581195/1/11.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 582297/451/12.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104545 din data de 02.04.2012, încheiat cu S.C. PANEMAR MORĂRIT ȘI PANIFICAȚIE S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 48, ap. 2 B;

Potrivit prevederilor Contractului de închiriere nr. 104545/ 02.04.2012, ale art. 108 lit. c, ale art. 129 alin 2, 6 și ale art. 362 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ și Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 05.11.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 104545 din data de 02.04.2012, încheiat cu S.C. PANEMAR MORĂRIT ȘI PANIFICAȚIE S.R.L., având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 48, ap. 2 B, până la data de 30.06.2020.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția j


ontrascmjflează: municipiului, 44NCA

9


Nr. 829 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)