Hotărârea nr. 823/2019

Hotărârea 823/2019 - Atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B, parter, ap. 5, doamnei Șerdean-Băldean Irina și familiei acesteia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B, et. parter, ap. 5, doamnei Șerdean-Băldean Irina și familiei acesteia

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B, et. parter, ap. 5, doamnei Șerdean-Băldean Irina și familiei acesteia - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 581315/1/11.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 582416/451 din 12.11.2019 al Direcției Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății și Direcției Juridice prin care se propune atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B, et. parter, ap. 5, în favoarea doamnei Șerdean-Băldean Irina și familiei acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 2 lit. f. din Legea nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind locuințele, ale art. 129 alin.l, alin. 2 lit. c), ale art. 297 alin. (1) lit. c), alin (2), ale art. 333 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din data de 30.10.2019 și Expertiza tehnică nr. 89/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 (1) Se aprobă atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 4B, et. parter, ap. 5, în favoarea doamnei Șerdean-Băldean Irina, și familiei acesteia, până la efectuarea lucrărilor de reabilitare a apartamentului 3 din Cluj-Napoca, str. Mhail Kogălniceanu nr. 18A, obiect al Contractului de închiriere nr. 27423 din 12.06.2000.

(2) Valoarea de inventar a locuinței de necesitate prevăzută la alin. 1 este de 137.709 lei;

(3) Prețul minimal de închiriere se calculează în conformitate cu H.G. nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe, aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ai societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.

Nr. 823 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)