Hotărârea nr. 821/2019

Hotărârea 821/2019 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuinţelor de necesitate) completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019 și 363/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013

(aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014,

141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019 și 363/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019 și 363/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 581256/1/11.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 582301/451/12.11.2019 al Direcției Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății și al Direcției Juridice prin care se propune completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019 și 363/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 2 lit. f, 55 și 56 din Legea nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, actualizată, Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din data de 30.10.2019, Expertiza tehnică structurală nr. 92/6/2018, Expertiza tehnică nr. 89/2017 precum și Nota tehnică de constatare 14/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 așa cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018, 114/2019 și 363/2019, cu pozițiile 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 cuprinzând următoarele imobile situate în municipiul Cluj-Napoca:

- str. Blajului nr. 63, sc. 2, etaj 1, ap. 4, cu structura formată din două camere și dependințe, cu suprafața utilă de 60,97 m.p.;

  • - str. Blajului nr. 64, sc. 2, parter, ap. 1, cu structura formată dintr-o cameră și dependințe, cu suprafața utilă de 38,41 m.p.,

  • - str. Blajului nr. 63, sc. 3, etaj 3, ap. 9, cu structura formată dintr-o cameră și dependințe, cu suprafața utilă de 38,43 m.p.,

  • - str. Timișului nr. 75, sc. 1, etaj 2, ap. 8, cu structura formată dintr-o cameră și dependințe, în suprafață utilă de 42,10 m.p.,

  • - str. Taberei nr. 4B, parter, ap. 5, cu structura formată dintr-o cameră și dependințe, cu suprafața utilă de 27,82 m.p.,

  • - str. Taberei nr. 4B, etaj 3, ap. 18, cu structura formată dintr-o cameră și dependințe, cu suprafața utilă de 31,12 m.p.,

  • - str. Taberei nr. 4B, parter, ap. 3, cu structura formată dintr-o cameră și dependințe, cu suprafața utilă de 31,12 m.p.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Juridică.

Nr. 821 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)