Hotărârea nr. 820/2019

Hotărârea 820/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 180 mp., identificat cu nr. cadastral 332248, înscris în C.F. nr. 332248 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 336.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 180 mp., identificat cu nr. cadastral 332248, înscris în C.F. nr. 332248 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Oașului nr. 336

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și a trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Oașului nr. 336, identificat cu nr. cadastral 332248, înscris în C.E nr. 332248 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 581473 din 11.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584633 din 12.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice prin care se propune aprobarea preluării în proprietate privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, în suprafață de 180 mp., identificat cu nr. cadastral 332248, înscris în C.E nr. 332248 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Oașului nr. 336;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 286 alin. (1) și alin. (4), ale art. 287 lit. b), ale art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii nr. 493/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, în suprafață de 180 mp., identificat cu nr. cadastral 332248, înscris în CF nr. 332248 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Oașului nr. 336.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului-teren identificat la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, cu destinație de drum conform prevederilor RU.G, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 820 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)