Hotărârea nr. 82/2019

Hotărârea 82/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare structural-arhitecturală a unui imobil situat în Ansamblul Urban – Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 11-str. Ioan Rațiu nr. 7”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

"Reabilitare structural-arhitecturală a unui imobil situat în Ansamblul Urban - Centrul Istoric al

Orașului CIuj-Napoca, P-ța. Unirii nr. 11-str, loan Rațiu nr. 7"

Consiliul local al municipiului întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare structural-arhitecturală a unui imobil situat în Ansamblul Urban - Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca, P-ța. Unirii nr. 11-str. loan Rațiu nr. 7" -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 89849/443/22.02.2019 al Direcției Tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare structural-arhitecturală a unui imobil situat în Ansamblul Urban - Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca, P-ta. Unirii nr. 11-str. loan Ratiu nr. 7"

5                                                                                                9

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al Documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții; Potrivit Legii finanțelor publice nr. 273/2006, actualizată;

Reținând prevederile Hotărârii nr. 298/2015;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare structural-arhitecturală a unui imobil situat în Ansamblul Urban - Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca, P-ța. Unirii nr. 11-str. loan Rațiu nr. 7", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de Coordonare și Implementare a Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor situate în Ansamblul Urban - Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca, Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Nr. 82 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL^\ CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 82/2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"Reabilitare structural-arhitecturală a unui imobil situat în Ansamblul Urban - Centrul Istoric al Orașului Cluj-Napoca, P-ța. Unirii nr. 11-str. Ioan Rațiu nr. 7"

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca si coproprietarii imobilului

AMPLASAMENT: Jud. Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, P-ța.Unirii nr. 11-str. Ioan Rațiu nr. 7

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 3.979.779 lei (fără T.V.A.)/(854.103 Euro)

din care, C+M: 3.097.970 lei (fără T.V.A.)/(664.857 Euro)

DURATA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 24 de luni

(cursul euro publicat de B.N.R. la data de 22.02.2019,1 euro=4,7559 lei)

Anul construcției: 1827

Regim înălțime: S+P + E + M (înălțimea max. la coama acoperiș =15,68 m) S teren:736 mp, conform CF nr 255994 și curte 311 mp, total 1047 mp S construita clădire (corp I + corp II + corp III): 736 mp.

Surse de finanțare: bugetul local, cu recuperare de la coproprietari

Durata de realizare a investiției: 24 de luni


erai al investiției,


Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate, întocmit conform H.G. nr.907/2016, care face parte integrantă dinȚrâfe


Proieqtanț: S.C. DAT CONSTRUCTIVE S.R.L.-     Ț,:>/.„7

Beneficiar. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPQCA

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție

„Reabilitarea structural - arhitecturala a unui număr de 4 imobile situate in „Ansamblul Urban - Centrul Istoric al brasului

:   ' Cluj-Napoca"-LOTNR.l: Piața Unirii nr.ll-ioanRatlunr 7"


19%

mii lei/mii euro la cursul 4.65S6

cota TVA

din data de 06.03.201S

Nr crt.

Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de lucrări

Valoare

(fără TVA)

TVA

Valoare (incfosiv TVA)

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1 V

o.ooo

' 7 0.000

" 0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

21

Chelt. pt asig. utilităților neces obiectivului

0.000

0.000

0.000

O.OOQ

0.000

TOTAL CAPITOL 2 : " " ’ 1' \                     '•

v: i ojooo t ;

o.obo.>:-

0.000

0.000

7 ’. o.ooo

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pt obț. de avize, acorduri și autorizații

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.3

Proiectare și inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanță

31.686

6.800

6.020

37.707

8.092

3.6

Asistență tehnică

47.529

10.20G

9.031

56.560

12.138

3.6.1

Asistență tehnică proiectant

1.500

0.322

0.285

1.785

0.383

3.6.2

Asistență tehnică diriginte șantier

46.029

9.878

8.746

54.775

11.755

TOTAL CAPITOL 3                  ’j:’ \ ■ î

79.215

17.000

■ ■■ 15.051

94.266 *

20.231

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3,047.701

654.069

579.053

3,626.765

778.342

4,1.1

OBIECT 1 - SPATII PRIMĂRIE

94.902

20.367

18.031

112.933

24.237

4.1.2

OBIECT 2 - SPATII COMUNE

2,952.800

633.702

561.032

3,513.832

754.106

4.2

Montaj utilaje tehnologice

2.739

0.588

0.520

3.260

0.700

4.2.5

OBIECT 1 - SPATII PRIMĂRIE

1.649

0.354

0.313

1.963

0 421

4.2,6

OBIECT 2 - SPATII COMUNE

1.090

0.234

0.207

1.297

0.278

4.3

Utilaje, echip. tehnolog, și funcționale cu montaj

118,173

25.361

22.453

140.626

30.180

4.3.5

OBIECT 1 - SPATII PRIMĂRIE

94.758

20.336

18.004

112.762

24.200

4.3.6

OBIECT 2 - SPATII COMUNE

23.415

5.025

4449

27.864

5.980

4.4

Utilaje fără montaj si echip. de transport

Q.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

------------------<           'Cer X

Active necorporale /

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL4‘

f3,168.614

'- 680.018

602.037 ?’

3,770.650

809.222CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

79.215

17.000

15.051

94.266

20.231

5.1.1

Constr. și instal afer. organizării de șantier

47.529

10.200

9.031

56.560

12.138

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

31.686

6.800

6.020

37.707

8.092

5.2

Comisioane, cote legale, taxe, cost credit

19.012

4.080

0.000

19.012

4.080

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

633.723

136.004

120.407

754.130

161.844

TOTAL CAPITOL 5      :

731.950

' .157.084

135.458

1, 867.408

■   186.155 .

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

O.OOD

0.000

6,2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL

CAPITOL 6           /     I ■

; o.ooo;;.

• ? ‘ 0.000

:*<■; o.oqo , ;■

.0.000

<i;-: 0.000

^015.607

Din care C+M                              ‘

3,097.970

664.857

588.614

- 3,686.584

■791.130