Hotărârea nr. 819/2019

Hotărârea 819/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 7 mp., identificat cu nr. cadastral 335598, înscris în C.F. nr. 335598 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării în proprietatea privată și trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 7 mp., identificat cu nr. cadastral 335598, înscris în C.E nr. 335598 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Edgar Quinet f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea privată și a trecerii în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Edgar Quinet f.n., identificat cu nr. cadastral 335598, înscris în C.E nr. 335598 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 581464/1 din 11.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584638 din 12.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcției Juridice și al Direcției economice prin care se propune aprobarea preluării în proprietate privată și trecerea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren, în suprafață de 7 mp., identificat cu nr. cadastral 335598, înscris în C.E nr. 335598 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Edgar Quinet f.n.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 286 alin. (1) și alin. (4), ale art. 287 lit. b și ale art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Hotărârii nr. 493/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic General, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57 /2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, în suprafața de 7 mp., identificat cu nr. cadastral 335598, înscris în CF nr. 335598 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Edgar Quinet f.n..

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului-teren identificat la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, cu destinație de drum conform prevederilor RU.G, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014 cu modificările și completările ulterioare .

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Generală de Urbanism .

Nr. 819 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)