Hotărârea nr. 817/2019

Hotărârea 817/2019 - Extinderea suprafeței atribuite prin Contractul de comodat nr. 57490/2011, cu suprafața de 12,42 mp., parte din apartamentul nr. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 13-15.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind extinderea suprafeței atribuite prin Contractul de comodat nr. 57490/2011, cu suprafața de 12,42 m.p., parte din apartamentul nr. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianunr. 13-15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind extinderea suprafeței atribuite prin Contractul de comodat nr. 57490/2011, cu suprafața de 12,42 m.p., parte din apartamentul nr. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 13-15 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588984/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589126/451/14.11.2019 al Direcției Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune extinderea suprafeței atribuite prin Contractul de comodat nr. 57490/2011, cu suprafața de 12,42 m.p., parte din apartamentul nr. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianunr. 13-15;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c, ari. 129 alin. 6 lit. b, art. 133 alin. 1, art. 139 alin. 1 lit. g și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și Procesul-verbal al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație din data de 5.11.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Se aprobă extinderea suprafeței atribuite prin Contractul de comodat nr. 57490/2011, cu suprafața de 12,42 m.p., parte din apartamentul nr. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr.13-15.

(2) Valoarea de inventar a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr.13-15, ap. 2 este de 242.483,48 lei.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul