Hotărârea nr. 816/2019

Hotărârea 816/2019 - Însușirea Documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora (Cimitir Mănăștur).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora (Cimitir Mănăștur)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora (Cimitir Mănăștur) - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588670/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 588918/45/30/14.11.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora (Cimitir Mănăștur);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 132 alin. 1, 134 alin. 1 și 135 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, ale art. 87 alin. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Sentinței civile nr. 957/2018, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 15713/211/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 3796/2018 a Curții de Apel Cluj;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora (Cimitirul Mănăștur), identificat prin nr. cadastral 309932, înscris în CF nr. 309932 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, compus din: teren în suprafață de 115738 mp., cu construcția CI, cu descrierea conform cărții funciare, cu nr. cadastral 309932-C1, astfel:

 • - lotul 1, teren în suprafață de 115735 mp., cu construcția CI cu descrierea conform cărții funciare, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - lotul 2, teren în suprafață de 3 mp., cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Govora f.n., întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                        A

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.                                                    \


țe dejședință

Tarcea


:neral al municipiului,

Jr. Aurora Roșea •••

Nr. 816 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSERE HCL

AMPLASAMENT :

Str. GOVORA, fji., MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

CF 283171, NC 283171

CF 309932, NC 309932

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR. MOȚILOR, NIL 1-3 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ


EXECUTANT:


Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL.;Ș\ ' autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018^-   ' _

^ecute/u^.


GEOMATICS

INTKORATKD •tRVttma

CLUJ-NAPOCA

OCTOMBRIE 2019
ANC.PT

s -t. S Ăcvti.f.s. s pt fTE5-£c<ra ca* uaitdșift, eA


Oficiul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară CLUJ


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 309932 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

" . Âdresa:..Lcc,.Citij-Napoca, Str Govora, jud. Cluj

Nr/ Crt

/•Nnjcadășțral ■: Nh^topografic'

-Suprafața* (mp)

Observații f Referințe

M.

:.’3(JȘ932 ’

/ •■‘,115.738

Construcții

Crt

Nr cadastral

Nr;’..

- ,         Adresa

Observații / Referințe

Âi.'i

\ 309932-Cl,

,Lpc. Cluj-Napoca, Str Govora,Jud. Cluj

S. construita la sol:920 mp; Capelă S+P+1E cu fundații din beton, zidărie dlh cărămidă și' acoperiș terasă având următoarele funcțiuni:

Ta subsol: depozit S=133.73 mp, magazie S=8.76mp, magazie 5=15.66 mp, hol+casa scării 5=23.22 mp, wc 5=6.24 mp, wc S=5.07 mp, hol 5=12.60 mp, birou 5=12. 54 mp. birou S= 15.00 mp, birou S=13.66 mp, birou 5=12. 92 mp, grup sanitar S=6.30 mp, grop sanitar S=6.08 mp, hol 5=5.04 mp, magazie 5=13.05 mp, magazie S=8.85 mp. magazie S=8.56 mp. birou S=2436 mp șl hol'5=7. 97mp; la parter: depozit S=6.89 mp, depozit S=7.42mp, camera cazanelor S=48.96 mp, hol+casa scării 5=21.76 mp, sala catafalc S=110.81 mp, hol S=57.09 mp, hol 22.92,mp, depozit 5=7.16 mp, camera frigorifica 5=27.77 mp. hol 5=15.57 mp, depozit S=4.86 mp, grup sanitar S=15.72 mp,.grup sanitar 5=10.37 mp, depozit S=16.51 mp, depozit S=B.64 mp, hol 5=32.77 mp, magazie 5=8. 56 mp, magazie 5=22.80 mp, birou 5=7.70 mp' birou S=7.70 mp, post trafo S=49J2 și terasă S=25Q.57 mp; la etaj: capela ■ 5=100,18'mp, capela irs=75.68 mp, depozit. S=7.55 mp, depozit 5=7.55 mp, camera manipulanți 5=11,07 mp, camera-preoți 5=8.61 -.mp, vestiar S=18.92 mp și hol S=41.93 mp, terasă 5=337.09 mp. Clădirea ere o suprafață construită de 920 mp șl o suprafață utilă de1083.52 mp, are lift și nu are certificat energetic. -

B. Partea II. Proprietari și acte

■ ■' înscrieri privitoare'la; dreptul dc proprietate șl .alte drepturi reale

' Referințe

179281/18/12/2014

Act adm

Administrativ . nr. 444,. din 03/12/2014 emis de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca (act inistrătlv nĂ 326/29-08-2014 emis de Consiliul. Local ai Municipiului Clul-Napoca;);

Bl

Se Înființează cartea funciara 309932 a Imobilului cu numărul cadastral 30’9932/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea Imobi-ului cu'numărul cadastral 283171 Înscris in cartea funciara 283171; :

A1.A1.1

Act Administrativ nr. 133, din 14/03/2005 emis de CONSILIUL LOCAL (act administrativ nr. 532/15-12-2009 emis de CONSILIUL LOCAL; act administrativ nr. 372/27-09-2011.emis de CONSILIUL LOCAL* act administrativ nr. 373/27.-09-2011 emis .de CONSILIUL LOCAL* act admlnistrativ nr, 475/04-10-2011 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI; act admlnistratfv nr. l895/6B/19702-1977 emis de CONSILIUL POPULAR; anexa hr. 4 instituit' de.Consiliul Local prin Hotărârea nr. 133/2005, anexa hr.1.la Hoțăr^reaGuvernului nr. 969/2002," act administrativ nr.' .280662/0,4.10.2011 eliberat de Municipiul CLuPNapoca Direcția Impozite si-Taxe Locale);

82

intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala l/r~ ■ ‘ ‘‘                                        ‘                      '     '•         "•

•/ -Al,AL1 ’..•*..7*.

1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în administrarea .      '*'

2} consuului local al Municipiului cluj-napoca           ■   ? . ’

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.  _________ ‘Paginai din S       •_înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

|    OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 283171/Cluj-Napoca, înscrisa prin încheierea nr. 117935 din 14/10/2011;


C. Partea III. SARCINI.


înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șî sarcini

Referințe

NU SUNTDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 577/2001..

Pagina 2 din 5

-Extrase pentru Informare an-line la adr^a apay.ancpi.ro

Formular versiunea 1.1Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe .

309932

115.738

Date referitoare la teren

Nr crt

Categorie folosință

Intra vilari

Suprafața (mo)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1,

curți construcții

DA

115.738

-

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr-- •

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 3 din 5 <

■ Extrase penrru Informare on-llne la adresa 6pey4ancpi.ro

Formular versiunea. 1:1

Cit

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații/Referințe

• .1

. Al.l

309932-C1

construcții administrative si social culturale

920

Cu acte.

S. construita ia sol:920 mp; Capelă S+P+1E cu fundații din beton, zidărie din cărămidă și acoperiș terasă având următoarele funcțiuni: la subsol: depozit 5=133.73 mp, magazie S=8. 76mp, magazie 5=15.66 mp, hol+casa scării 5=23.22 mp, WC S=6.24 mp, wc 5=5.07 mp, hol 5=12.60 mp, birou S=12;54 mp, birou 5=15.00 mp, birou 5=13.66 mp, birou S= 12.92 mp, grup sanitar 5=6.30 mp, grup sanitar 5=6. 08 mp, hol S=5.04 mp, magazie S=13.O5 mp, magazie 5=8.85 mp, magazie 5=8.56 mp, birou 5=2436 mp și hol S=7.97mp; fa parter: depozit 5=6.89 mp, depozit S=7.42mp,. camera cazanelor 5=48.96 mp, hol+câsa scării S=21. 76 mp. sala catafalc Ș=110,81 mp, hol S=57.. 09 mpl-Jiol. 22.92 mp, depozit S=7.16 mp, camera frigorifica 5=27.77 mp,' hol S='1Ș;57 mpi depozit S=4.86 mp, grup sanitar.5*15.72 mp, grup"sanitar 5=10.37 mp, depozlts=16.51 mp, depozit S=8.64 mp, hol 5=32.77 mp, magazie S=8.56 mp, magazie 5=22.80 mp, birou ,5=7.70 mp, birou 5=7.70 mp, post trafo 5=49.72 și terasă Ș=250.57 mp; la etaj.-'capela 1 5=100,18 mp, capela II 5=75.68 mp, depozit 5=7.55 mp, depozit .5=7.55 mp, camerf manipulând 5=11.07 mp, camera preoți 5=8. 61 mp, vestiar S=18.92 mp și hol s=41.93 mp, terasă,S=337.09 mp; Clădirea are o suprafață construită de 920 mp și o suprafață utilă de 1083.52 mp, are lift și nu are certificat enerqetic.

LungimeȘegmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Pagină 4 din 5


Punct

Punct

Lungime

Punct

Punct

Lungime

Punct

Lungime

început

sfârșit

. .segment

început

sfârșit

segment

început

sfârșit

segment

1

2

2.398

2

3

2.5

3

4

10.079

. .. 4

.      5

1.336

5

6

25.745

6

7

2.441

. . ..         7

8

2.423

8

9

4.844

9

10

19.373

10

. . 11

12.269

11

12

4.893

12

13

7.252

13

14

26.68

14

15

43.58

15

16

9.613

16

17

.7.329

17

18

4.947

18

19

9.839

. 19

20

17.083

20

21

29.214

21

22

29.326

22

23

4.92

23

24

7.298

.,   24

25

4.923

25

26

2.438

26

27

2:364

27

28

6.17

. .. 28

29

7.273

29

30

2.42

30

"■ . 31

2.461Ț

. 31

.32

7.385

32

33

3.919

33

'    34

.     35.243

.    . . . 34

35

• ■.•...•• 71.217

..... 35

36

2.043

- 36

37

. ... 41.165

.     37

38

’        24.241

38

39

35.041

39

40

20.117

40

41

27.506

41

“42

2.495

.42

43

-       22.508

43

. ...44

42.417

44

45

47.605

.... .    45

46

35.094

46

47

24.937

47

48

12.509

48

49

10.119

. 49

50

' ..      17.533

50

51

25.003

51

52

25.073

52

53

. . . . 21.417

53

. 54

5.223

54

55

22.62

55

56

22.513

56

57

42.521

57

58

22.56

. ■    58

59

9.975

59

60

21.267

60

61

4.031

61

62

-   17.586

62

63

17.502

63

64

11.204

64

65

.   12.495

65

66

42.535

66

67

12.685

. -.    67

68

.       20.676

68

69

14.438

69

70

4.768

70

- • 71

24.277

71

72

29.273

72

73

44.344

73

74

9.751

74

75

34224

75

76

4.264

76

. 77

.   2.476

77

78

21.859

78

79

24.488

. 79

80

26.867

. 80

81

40.845

81

82

61.929

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

■ Lungime segment

82

83

10.08

83

84

2.396

84

85

2.498

85

86

0.001

86

87

.159:573

87

88

.2.497

88

89

1.197

89

90

109.803

90

.91

2.488

91

92

1.198

92

93

2.499

93

94

1.199

94

95

109.795

95

96

2.499

96

97

1.199

97

1

0.001

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța, dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj -Napoca, jud.Chij.

 • 2 . Tipul lucrării: Dezmembrarea imobil

 • 3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca, Str. GOVORA, f.n., se dorește dezmembrarea numărul cadastral 309932 in doua loturi: Lot 1 = 3 mp si Lot 2 = 115735 mp, suprafața inițiala a imobilului a fost 115738 mp.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de Indesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm-i-2ppm pentru distante si o statie LEICA TCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS — metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinairea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/— 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS — ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Certific că prezentul.extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest

. -.birou., v "     ....   ... ■■■                                    ■                   ,...•.••••••

.■.-.Prezentul-extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin ’

■ care-șâ^șțing.drepturile reale precum și pentru.dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susGeptibile .de orîce modificare, in condițiile I “ Ș-a. achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interttâ publicitate imobiliară cu codul nr. 272. ■

Data soluționării,

05-07-2018

. . Data eliberării, ..

i-3A                  -               .     •

1'2545'1/03-07-2618 in suma de 20, pentru serviciul deșO' •'

___!- .             S. N.• ''-i----

(parafa șl semnătură)             4c\ (parafași


Mătura)Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 5 din 5
AGrctrcESCGsaiaao


Nr. cadastral

8uprafa|a miauratfl a Imobilului (mp)

Adresa Imobilului

308032

115738

8tr. GOVORA, |ud. CLUJ - NAPOCA

Cartea Fundări nr.

308832

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT): CLUJ - NAPOCA


Tabel de mișcare parcela pentru dezlipire Imobil

Sftuatla actuala (înainta de dezlipire)

Sltuatla viitoare (după dezlipire)

&

Suprafata(mp)

îmoffluf

&

Suprafața (mp)

Categoria de folSalnta

Descrierea Imobilului

300932

116738

Cc

teren Intravilan neîngrădit

Lot 1

3

Cc

teren intravilan neîngrădit

Lot 2

116736

Cc

teren Intravilan neîngrădit

Total

11673S

115738

Executant: 8.C.GEOMATIC RO-B-J -1358

Confirm executarea rr corectitudinea întocmirii al corespondenta «edita Semnaturai

Data : 10'.2018 ‘      V

8 INTEGRATED SERVICES SRL

aauralorilor la teren, ocumantaUel cadastrale a cu realitatea din teren stampila

a1

Inapooior;

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrata sl atribuirea numărului cadastral Semnătură ol parafa

Data;                                Stampila BCPI


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

3 mp

Str. GOVORA, jud. CLUJ - NAPOCA

Carte Funciara nr.

_

UAT

CLUJ - NAPOCA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

3

Teren neimprejmuit

Total

3

B. Date referitoare la construcții

Cod con str.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 3 mp

Suprafața din act = 3 mp

Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL,. .'

RO-B-J-1359

. L>.

** .v       .                                 i nspecror:

<*. •-

„ ,-^Tiecuta                                ----- ’ -Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata

Canfirrn'executarea/masuratoriiBr la teren, '

corețffiudinșa?intbcmiriicdocumen.fetiei cadașț^r.c                s‘ atnbuireanumărului cadastral

sLe9Tespondența'ă<festeia<Lu re;aitațea,jdin;

eren Hr        *                Semnătura si parafa

[

'.Șșjppat

u^.^9țațnR|| VGU

XJLESCC p''

I

B     7/->cloJL>z

L -       r-:              pi

? ’NÂ’f A -O1-'            i.-

vk*.                   iM «-7                 \        /

Data :                                   V: >

' Data :                                 Stampila BCP1

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Str. GOVORA, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA


Parcela (1) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

28

585052.986

391036.292

2.500

29

585054.083

391034.045

1.200

30

585053.006

391033.518

2.500

44

585051.909

391035.764

1.200

S = 3 mp

. r . . _ .. ....... . _

-                        7“—tfV.BT   -.-X.'

e

—PFQ-d
i-Ș Kl Ssr>aRO-B-i "«■ \3Nrl3M/??-07.20«J


Str. GOVORA, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA


Nr.

Pot

28

29


30

44


X

[mj

585052.986

585054.083


585053.006

585051.909


Y

[m]

391036.292


391034.045

391033.518

391035.76^

-- AF

f Nr. 1359/0Z07.2018 I GEOMATICS

\a INTEGRA.

SERVJC

\\ S-P-L


- CERTIFICAT DE        <J,\

AUTORIZARE

SeriaRO-B-J 1

(O

CD

O

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA


Parcela (1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

585237.966

390873.379

2.364

2

585238.107

390875.739

2.438

3

585237.660

390878.136

4.923

4

585235.725

390882.663

7.298

5

585231.761

390888.791

4.920

6

585228.639

390892.593

29.326

7

585207.968

390913.395

29.214

8

585189.547

390936.069

17.083

9

585179.886

390950.158

9.839

10

585174.105

390958.119

4.947

11

585170.906

390961.892

7.329

12

585165.580

390966.927

9.613

13

585158.850

390973.791

43.580

14

585129.270

391005.795

26.680

15

585108.534

391022.583

7.252

16

585103.819

391028.093

4.893

17

585101.062

391032.135

12.269

18

585097.960

391044.005

19.373

19

585087.497

391060.310

4.844

20

585082.810

391061.532

2.423

21

585080.388

391061.616

2.441

22

585077.983

391061.196

25.745

23

585053.035

391054.841

1.336

24

585051.829

391054.266

10.079

25

585055.612

391044.924

2.500

26

585056.609

391042.631

2.398

27

585054.411

391041.673

5.567

28

585052.986

391036.292

2.500

29

585054.083

391034.045

1.199

30

585053.006

391033.518

2.499

31

585051.909

391035.763

106.129

32

584957.410

390987.460

2.488

33

584957.165

390984.984

109.803

34

585011.667

390889.662

1.197

35

585012.838

390889.912

2.497

36

585013.361

390887.470

0.001

37

585013.361

390887.469

1.199

38

585012.189

390887.217

2.499

39

585011.666

390889.661

109.795

40

584957.164

390984.974

1.199

41

584955.971

390985.091

2.499

42

584956.218

390987.578

1.198

43

584957.410

390987.460

106.129

44

585051.909

391035.764

1.199

45

585052.986

391036.292

5.567

46

585054.411

391041.673

0.001

47

585054.411

391041.674

2.498

48

585053.415

391043.965

2.396

49

585055.611

391044.923

10.080

50

585051.828

391054.266

61.929

51

584990.656

391044.611

40.845

52

584950.254

391038.611

26.867

53

584923.717

391034.416

24.4B8

54

584899.506

391038.091

21.859

55

584877.902

391041.420

2.476

56

584875.823

391042.764

4.264

57

584873.699

391046.461

34.224

58

584860.876

391078.192

9.751

59

584858.834

391087.727

44.344

60

584815.747

391098.212

29.273

61

584787.170

391104.558

24.277

62

584764.279

391112.643

4.768

63

584765.659

391117.207

14.438

64

584751.884

391121.531

20.676

65

584744.485

391102.224

12.685

66

584742.169

391089.752

42.535


67

584737.405

391047.485

12.495

68

584736.921

391034.999

11.204

69

584737.512

391023.811

17.502

70

584740.005

391006.487

17.586

71

584744.797

390989.566

4.031

72

584746.224

390985.796

21.267

73

584754.350

390966.143

9.975

74

584758.479

390957.063

22.560

75

584770.886

390938.221

42.521

76

584799.115

390906.422

22.513

77

584813.135

390888.808

22.620

78

584826.324

390870.431

5.223

79

584828.819

390865.843

21.417

80

584843.278

390850.044

25.073

81

584861.156

390832.464

25.003

82

584879.900

390815.916

17.533

83

584894.862

390806.776

10.119

84

584904.245

390802.987

12.509

85

584916.161

390799.180

24.937

86

584940.226

390792.644

35.094

87

584973.710

390782.135

47.605

88

585019.772

390770.112

42.417

89

585061.394

390761.937

22.508

90

585082.982

390755.566

2.495

91

585085.057

390754.181

27.506

92

585104.879

390735.111

20.117

93

585119.168

390720.950

35.041

94

585148.760

390702.184

24.241

95

585170.746

390712.393

41.165

96

585188.225

390749.663

2.043

97

585188.776

390751.630

71.217

98

585219.345

390815.953

35.243

99

585230.783

390849.288

3.919

100

585231.083

390853.195

7.385

101

585232.280

390860.482

2.467

102

585232.492

390B62.940

2.420

103

585232.543

390865.359

7.273

104

585231.846

390872.599

6.170

S = 115735 mpCERTIFICAT

DE       %.

AUTORIZARE ‘

Seria RO-B-J

5 Nr. 1359/02.07.2018

GEOMATICS

INTEGRATED


iS

\:'■ CEFTîFICAi

DS

Al IT&tUZARE Seria KO-C-F Ar 34-*^ VCriCUTESCU


•r i zy


A


Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA


Nr. Pct

X

[m]

Y

[m]

1

585237.966

390873.379

2

585238.107

390875.739

3

585237.660

390878.136

4

585235.725

390882.663

5

585231.761

390888.791

6

585228.639

390892.593

7

585207.968

390313.395

8

585189.547

390936.069

9

585179.886

390950.158

10

585174.105

390958.119

11

585170.906

390961.892

12

585165.580

390966.927

13

585158.850

390973.791

14

585129.270

391005.795

15

585108.534

391022.583

16

585103.819

391028.093

17

585101.062

391032.135

18

585097.960

391044.005

19

585087.497

391060.310

20

585082.810

391061.532

21

585080.388

391061.616

22

585077.983

391061.196

23

585053.035

391054.841

24

585051.829

391054266

25

585055.612

391044.924

26

585056.609

391042.631

27

585054.411

391041.673

28

585052.986

391036292

29

585054.083

391034.045

30

585053.006

391033.518

31

585051.909

391035.763

32

584957.410

390987.460

33

584957.165

390984.984

34

585011.667

390889.662

35

585012.838

390889.912

36

585013.361

390887.470

37

585013.361

390887.469

38

585012.189

390887217

39

585011.666

390889.661

40

584957.164

390984.974

41

584955.971

390985.091

42

584956.218

390987.578

43

584957.410

390987.460

44

585051.909

391035.764

45

585052.986

391036292

46

585054.411

391041.673

47

585054.411

391041.674

48

585053.415

391043.965

49

585055.611

391044.923

50

585051.828

391054.266

51

584990.656

391044.611

52

584950.254

391038.611

53

584923.717

391034.416

54

584899.506

391038.091

55

584877.902

391041.420

56

584875.823

391042.764

57

5B4873.699

391046.461

58

584860.876

391078.192

59

584858.834

391087.727

60

584815.747

391098212

61

584787.170

391104.558


62

584764.279

391112.643

63

584765.659

391117207

64

584751.884

391121.531

65

584744.485

391102224

66

584742.169

391089.752

67

584737.405

391047.485

68

584736.921

391034.999

69

584737.512

391023.811

70

584740.005

391006.487

71

584744.797

390989.566

72

584746.224

390985.796

73

584754.350

390966.143

74

584758.479

390957.063

75

584770.886

390938221

76

584799.115

390906.422

77

584813.135

390888.808

78

584826.324

390870.431

79

584828.819

390865.843

80

584843.278

390850.044

81

584861.156

390832.464

82

584879.900

390815.916

83

584894.862

390806.776

84

584904.245

390802.987

85

584916.161

390799.180

86

584940.226

390792.644

87

584973.710

390782.135

88

585019.772

390770.112

89

585061.394

390761.937

90

585082.982

390755.566

91

585085.057

390754.181

92

585104.879

390735.111

93

585119.168

390720.950

94

585148.760

390702.184

95

585170.746

390712.393

96

585188.225

390749.663

97

585188.776

390751.630

98

585219.345

390815.953

99

585230.783

390849288

100

585231.083

390853.195

101

585232.280

390860,482

102

585232.492

2908521940

103

585232.543

.'290865.359

104

585231.846.

3908ZZ53SF
Qicfomnl nmiAnfis Sterannrafic 1970


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBCLJ:201,8:019.000957

Dosar nr. 15713/211/2016

Cod operator de date cu caracter personal 3184

ROMÂNIA

TRIBUNALUL CLUJ

SECȚIA-MIXTĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL, DE CONFLICTE DE MUNCĂ SI ASIGURĂRI SOCIALE

....................■■■

■ Ședmja.pubfică/de la29 Mairtie-26i8.

Completul compus.din:  • •

PREȘEDINTE Maria-Francesca Bujor Grefier Lfliaua Câmpean

. Pe rol fiind judecarea cauzei de Contencios administrativ și fiscal privind pe reclamant POP CORNEUU DUMITRU și pe narații PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, CONSILIUL . LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, INSTITUȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, având ca obiect obligația de a face.

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă reclamantul, personal, acesta legitimându-se în fața instanței cu CJ. Soia KX nr. 971066 - CNP 1410323354743, lipsă fiind pârâții.

Procedura de citare este legal îndeplinită pentru termenul de astăzi.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință.

S-a făcut referatul cauzei după care instanța procedează la verificarea din oficiu a competenței sale, raportat Ia dispozițiile art 131 din Codul procedura civilă și acordă cuvântul părții prezente asupra competenței.

Reclamantul arată că Tribunalul Cluj - Secția de contencios administrativ și fiscal este competent general material și teritorial pentru a judeca prezenta cauză.

Tribunalul, în raport de dispozițiile art. 1, 8 și 10 din Legea nr. 554/2004, văzând obiectul cererii introductive constată că este competent general, material și teritorial în soluționarea acțiunii de față

Reclamantul depune la dosarul cauzei „Note de ședința”.

La întrebarea instanței, ce cuprind notele de ședință depuse la dosar la termenul de astăzi, reclamantul arată că reprezintă o- reiterare a argumentelor din acțiunea introducuvă/concluzii scrise.

Instanța pune în discuție excepția lipsei capacității procesuale de folosință a Primăriei niun. Cluj-Napoca, invocată pe cale de întâmpinare.

Reclamantul arată că a chemat în judecată toți pârâții indicați prin cererea de chemare în judecată întrucât, toți pârâții au calitate procesuală în cauză.

• Instanța, unește cu fondul excepția invocată pe cale de întâmpinare și acordă cuvântul asupra cererilor de probațiune.

Reclamantul arată că nu mai are alte cereri de formulat în probațiune, în afară de înscrisurile atașate cererii de chemare în judecată.

Instanța,' în temeiul art. 254 NCPC, încuviințează părților proba cu înscrisurile atașate cererii de chemare îri judecată și întâmpinării, apreciind în raport de obiectul acțiunii și apărările formulate pe cale de întâmpinare,' că acestea reprezintă probe legale, utile, pertinente și concludente, închide faza cercetării procesului și acordă cuvântul în dezbateri asupra fondului.

Eswjaffiisr
Pop Comeliu Dumitru a chemat in judecata pe paratii Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Instituția Primarului Municipiului Cluj-Napoca, Consiliul Local al Municipiuliti Cluj-Napoca si Municipiul Cluj-Napoca, solicitând pronunțarea unei hotarari prin care sa se dea curs cererii pe care a inregistrat-o sub nr. 196853/44 in data de 5.05.2016 la Primăria Munciipiului Cluj-Napoca, in scopul de a obține, iri conformitate cu prevederile Legii recunoștinței pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989-si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brașov din noiembrie 19 87, cu nr. 341 din 12 iulie 2014 art. 5 alin. (1) lit.

U), atribuirea in proprietate, fara plata, a locului de veci pe care-1 deține in concesiune, situat in cimitirul Manastur, in parcela.,.Veterani plus Eroi”, la nr-. 9.                            .     • .

In fapt, reclamantul a aratat in esența ca, in conformitate cu cele stipulate in L. nr. 341 din 12 iulie 2014 art 5 alin. (1) lit i), a depus in data de 5 mai 2016, la registratura-Primariei Municipiului Cluj-Napoca, cererea cu nr. 196853/44, prin care a solicitat a i se atribui in proprietate locul de veci situai in cimitirul Manaștor din Cluj-Napoca, in parcela-„Veterani plus Eroi”,, lanr. 9, pe care il deține in concesiune, insa pana la finele lunii iulie 2016 nu a primit niciun rezultat la cererea formulata, motiv pentru care s-a deplasai personal la primărie, unde i s-a adus la cunoștința faptul ca răspunsul la cerere i-a fost expediat încă din data de 17.05.2016 si i s-a inmanat o foto-copie a acestui răspuns, din care a aflat ca cererea i-a fost respinsa.

A mai aratat reclamantul ca soluția de respingere pe care a primit-o a fost motivata printr-un argument pueril si injositor la adresa unei autoritari, respectiv prin invocarea prevederilor unui Regulament de funcționare a cimitirelor, care a fost aprobat prin HCL nr. 300/2014, ceea ce este inadmisibil, deoarece o hotarare a consiliului local nu poate fi mai presus de lege.

Jri drept, au fost invocate dispozițiile art 2014 art. 5 alin. (1) lit i) din L. nr. 341 din

l jl2 iulie 2014,'


Prin. iniampinarea formulata in cauza de către parați s-a invocat excepția lipsei capacitatii procesuale de folosința a paratei Primăria Municipiului Cluj-Napoca, iar cu privire la fondul cauzei s-a solicitat respingerea acțiunii ca fiind nefondata..

In motivarea excepției invocate s-a aratat ca, raportat la dispozițiile art .77 coroborate cu art 21 alini 1 teza I din L. nr. 215/2001, unitățile administrativ teritoriale care au calitate de persoane juridice de drept public â dețin, in consecința, capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu, sunt comunele, orașele, municipiile si județele, in vreme ce Primăria este-. doar o structura funcționala interna a unitarii administrativ-teritoriale, care nu întrunește elementele 'constitutive ale unei persoane juridice si care, prin urmare, nu are capacitate . procesuala de folosința.                            i -      • . • •

. Referitor la fondul cauzei, paratii au aratat ca răspunsul .la cererea formulata de reclamant a fost expediat prin posta la data de 17.05.2016, insa corespondenta a fost retumata deoarece termenul de. păstrare expirase.                   •        •

. Au mai aratat paratii ca locul de veci in litigiu face parte din terenul public al Municipiului Cluj-Napoca, astfel ca nu poate sub nicio forma sa fie înstrăinat in favoarea, reclamantului, el putând fi cel mult concesionat in condițiile HCLnr.- 300/2014 pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 61/2013, astfel- cum a fost modificata prin HCL nr..

351/2013.

La data.de 5.01.2017 reclamantul a înregistrat răspuns la întâmpinare, aratand- ca apararile formulate de parați pe fondul cauzei sunt nefondate, deomece'HOL-tmle'.mvocate de aceștia au făcut abstracție de L. nr. 341/2004, cu completările si modificările ulterioare, insa aceasta omisiune, conform celor legale, nu atrage inaplicabilitat^a' legii 3.41/2004, motiv pentru care se impune sa fie obligat Municipiului Cluj-Napoca sa-i atribuie in proprietate, fara

locul de veci in litigiu.•/

Referitor la cererea de respingere a acțiunii pentru lipsa capacitatn -pfâce'stiale pasive a paratei Primăria Municipiului Cluj-Napoca, reclamantul a aratat ca a formulat prezenta acțiune si in contradictoriu cu paratul Municipiul Cluj-Napoca, iar acesta, ca unitate administrativ teritoriala, este persoana juridica de drept public.

Latermenul de judecata din.data.de 20,02.2017 instanța, din oficiu, a invocat si pus in .;discutis:.^.Geptia.n.ecompetenteîmateriale a Judecătoriei Cluj-Napoca-pentru soluționarea cauzei, mtinmd-.cânza jn. pronunțare .asupra, excepției invocate.

Prin' sentința civilă nr. 1099/2017 pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca in dosarul civil nr. 15713/211/2016 a fost admisă excepția necompetenței materiale si a fost declinată competența in favoarea jurisdicției administrative din cadrul Tribunalului Cluj.

(  )                   Analizând excepția lipsei capacității de folosință a pârâtei Primăria Municipiului


Cluj-Napoca instanța reține următoarele:

Capacitatea procesuala de. folosință este o condiție de exercițiu a acțiunii civile , constând în aptitudinea unei persoane de a. avea , drepturi și de a-și asuma obligații în plan procesual , fiind definită în dreptul procesual civil ca o reflectare în plan procesual a capacității civile, în sensul disp. art. 56 Cod.proc.civ.;.

Ari. 21. din aceeași lege dispune la alin.l ca unitățile administrativ-teritoriale simt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu, . acestea sunt titulare ale drepturilor si obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public si privat în care acestea sunt parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condițiile legii.

Potrivit alin. 2 al art 21 din lege, în justiție, imitatile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de primar sau de președintele consiliului județean.

De asemenea, art 62 din Legea nr. 215/2001 prevede ca "primarul reprezintă unitatea administrativ-teritoriala în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice ■române sau străine, precum si injustiție".

Primăria unității administrativ-teritoriale este, conform art 77 din Legea nr. 215/2001, o structura funcțională cu activitate permanenta constituita din primar, viceprimar, secretarul unității administrativ-teritoriale si aparatul de specialitate al primarului, structura care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale. Se deduce ca primăria nu are personalitate juridica pentru a avea calitate de parte în judecata, așa cum prevăd dispozițiile art. 56 alin.l C.pr.civ.: "orice persoana care are folosința drepturilor civile poate sa. fie parte în judecata".

Pe de altă parte,.acțiunea în contencios administrativ este supusă unor reguli specifice, adoptate. în considerarea caracterului de drept, public al raportului juridic administrativ,          :

completându-se cu prevederile Codului de procedură civilă potrivit art. 28 din Legea 554/2004, numai în. măsura în care acestea din urmă nu sunt incompatibile cu aspectul raporturilor de putere dintre autoritățile publice pe de o parte și persoanele vătămate în drepturile sau interesele lor legitime,pe de altă parte.                                                    *

. Autoritatea publică este definită de art. 2 din legea 554/2004 ca reprezentând orice          i

organ de stat sau al unităților administrativ teritoriale care acționează în regim de putere publică pentru, satisfacerea unui interes public. în materia contenciosului administrativ este apreciată ca relevantă capacitatea de crept-administrativ, constând în aptitudinea prevăzută de lege de a realiza prerogative de putere publică, asigurând organizarea și executarea în concret a legii.


. Transpusă în plan procesual, capacitatea administrativă conferă capacitatea autorității publice de_-a".‘stș^m^proces, indiferent dacă are sau nu are personalitate juridică șî deci capacitat^nti.ăieărin Stosul civil al noțiunii.

m^cșuia', Ședtfsa judecății se reține că primăria nu are personalitate juridică iar reclamantul nu/'s^poaje prevala- de capacitatea de drept administrativ a pârâtei Primăria municipiului C-lpp-^Sfa^ca care să confere acesteia capacitatea de a sta in proces atât timp cât Direcția Ac^^i^râte'fcimitire, care a respins cererea sa de. atribuire in proprietate a locului de veci, estem^ubOTdinea Primarului, și nu are competențe în aplicarea Legii 341/2004.

\

\ »• .

\

\

• \

V l;


. . Analizând fondul cererii deduse judecății,™ raport .de argumentele părților, prevederile legale relevante si întregul material probat administrat , instatita. retine următoarele:

I , unui loc de veci in Cimitirul Mănăștur din Cluj-Napoca ( f. 5, dosar judecătorie).

solicitat atribuirea in proprietate, fara plată, a locului de veci pe care-1 deține in concesiune, in


In fapt,                            .'r.'-‘

• în temeiul prevederilor Legii nr. 42/1990 si in baza deciziei Comisiei de atribuire a locurilor de veci din cadrul consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptată la data de j) martie 1997, reclamantul Pop Comeliu a devenit titularul unui drept de concesiune asupra

Prin cererea înaintată la data de 5.05.2016 ( f. 4) sub nr. 196853/44, reclamantul a

L cimitirul Manastur, in parcela „Veterani plus eroi”, la nr. 9, in temeiul dispozițiilor art. 5 alin.

1, lit h) din. L. nr. 341/2004, având in vedere calitatea sa de „luptător pentru victoria ■ Revoluției din decembrie 1989” , atestată prin certificatul de revoluționar seria’ LRD-P nr.00079 din 28.04.2016, depus in probațiune la fila 7 din dosarul Judecătoriei Cluj-Napoca.

■ Prin adresa nr. 196853/442/10.05.2016, Serviciul de administrare a cimitirelor din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca a comunicat reclamantului respingerea cererii in temeiul dispozițiilor art. 3 si art. 28 din Regulamentul de funcționare a cimitirelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 300/2014.

Prin cererea ce face obiectul prezentei cauze reclamantul a contestat refuzul nejustifîcai de soluționare a cererii sale arătând ca aceasta este profund nelegala, deoarece o hotarare a consiliului local nu poate atrage inaplicabilitatea L. nr. 341/2004.

In drept

'       . Art. Salin. 1 din Legea 341/2004 a recunoștinței față d eroii-martiri ai Revoluției din

decembrie 1989: '           fff'I ■     "

1) Persoanele prevăzute^î^:3:-alim^l);titi b.Xprecum.^i:Ja aR:4 alin. (1) beneficiază; po-lângă indemnizația calcul^^^oj^^rwgâ^iori^ț^fșirie.^mătoarele &ep&ri: (...) •'

i) atribuirea în propriet^^^pi^^^iȘui^ș^Bcj^ ^:'             ’

Art 3 afin (D dm

 • (1) Pentru cinstireamemo^^ppb^ev^âbje^tyiăț-a^i^ șetfin'.d.e;-gratitudine față de cei care au luptatpentru rictoria^^^MîQ^âfieț^jîecșfițjrie’• 1989, -se instituie următoarele titluri:

b) Luptător pentru Victoria llevoluției din Decembrie 1989:

1. Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniți în luptele pentru victoria Revoluției din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta;                                -   •

2; Luptător Reținut - atribuit celor care au fost reținuți de forțele de represiune ca urmare a participării Ia acțiunile pentru victoria Revoluției;

3. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada .14-25 decembrie 1989, au mobilizat și au conchis grupuri sau mulțimi de oameni, au construit și au menținui baricade împotriva forțelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanță vitală pentru rezistența regimului totalitar și le-au apărat până la-data judecării


dictatorului, în localitățile unde au luptat pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și celor care au avut acțiuni dovedite împotriva regimului și însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989;                                   '

c) Participant la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 - calitate onorifică. '■

- .V

Art. 136 din Constituția României:                                             (^.

 • (1) Proprietatea este publică sau privată.

 • (2) Proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului-sau . .

unităților administrativ-teritoriale.              .     .   ..

 • (3) Bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial

■ energetic valorificatul, de interes național, plaj ele, marea teritorială, resursele, naturale .....: .^.e;zpnexjșc.otianHPe..și,.uLe.platoului.cantinerital,precum și.alte b.unuri..stabilite.de......

• legea;argani(ȘL,-.feG obiectul, exclușiv.al.proprietății publiqe;. - - -y       r. -.-

 • (4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile. în condițiile legii organice, ele pot. fi date în administrare regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de .asemenea, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică


 • (5) Proprietatea privată este inviolabilă în condițiile legii organice.

Art, 3 din Legea iir 213/1998 privind bunurile proprietate publică:

 • (1) Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art 135 alin. (4) din . Constituție, din cele stabilite in anexa care face parte integranta din prezenta lege si din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau

de interes public si sunt dobândite de stat sau de unitățile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege.

 • (2) Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute la. art 135 alin. (4) din Constituție, din cele prevăzute la pct I din anexa, precum si din alte bunuri de uz sau deinteres public național, declarate ca atare prin lege.

 • (3) Domeniul public al județelor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct H

din anexa si din alte bunuri de uz sau de interes public județean, declarate ca atare prin hotarare a consiliului județean, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național.

 • (4) Domeniul public al comunelor, al orașelor si al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct HI din anexa si din alte bunuri de uz sau

de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

In cauză.

. Raportat la prevederile legale mai sus cirate dreptul reclamantului de i se atribui- in proprietate locul de veci, acesta este stabilit de prevederile art 5 Iit i) din Legea nr.304/2004,, iar pârâții au recunoscut că până în prezent acestuia, i-a fost atribuit doar în folosință gratuită un loc de veci, demersurile atribuirii în proprietate nefiind , in opinia acestora, posibile in contextul in care terenurile cimitirelor fac parte din domeniul public..                                     . .

•.        Intr-adevăr, locurile de veci situate in cimitirele orășenești si comunale aparțin domeniului

}

!

i

i


:.^.pubfic l°caI al comunelor, orașelor si municipiilor, potrivit, dispozițiile art 3 alin. 4 din Legea nr. 'c’-^^/l998 privind bunurile proprietate publica, coroborat cu subpunctul 10 al pct IU din anexa-

^fefeXegea'ii.'213/1998?țI-șV          constată însă că Legea, nr.213/1998 nu stabilește că locurile de. veci fac obiectul

^cliisiv al proprietății publice, astfel încât acestor bunuri nu ti se aplică teza finală a artl36 atin.3 din Constituție. Prin urmare, pot fi trecute în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, in temeiul art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998, prin hotărâre a Consiliului local al municipiului ij-Napoca, urmând apoi regimul juridic de drept comun al bunurilor proprietate privată, inclusiv :eea ce privește prerogativa dispoziției, potrivit art.5 alin.2 din același act normativ.

în aceste cdî®t^instanța constată că există mijloacele legale de a parcurge etapele necesare  ;erii loctQuizâeAeeiVdin proprietatea publică a comunelor, orașelor și municipiilor în prietateg"privea- â -acestora, cu respectarea conținutului normativ al Legii nr^l3/1998, în erea a;                 ilku; t =<t«q n-r w /onna


d™- LeSea m-341/2004.

pre^^loâjegii nr. 341/2004 pârâții sunt ținuți la executarea, obligației de a atribui w&wate, ™ l°c ve“ executarea unei obligații este finalizată doar în


In b         t

amantulurâ^ig^ ,  nentul în carcTcredîtorul primește în plată chiar prestația la care este obligat, creditorul neputând ?Iigat a primi cu nimic mai puțin. în consecință, atribuirea în folosință, chiar gratuită a unui loc ■eci, nu reprezintă o executare corespunzătoare a obligației stabilite de art: 5 Iit h din Legea nr. z2004.                                   '    ■" .....' ' •                                ...... '              -

Pentru considerentele de fapt si de /drept mai sus expuse instanță va admite cererea de nare in judecată formulată de reclamantul Pop Comeliu Dumitru., în contradictoriu cu pârâții •tarul. Municipiului Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, prin primar si Consiliul local al Pipiului Cluj-Napoca si va obliga pe aceștia să efectueze toate demersurile legale in vederea <y'■ Ljn proprietate, fără plată, către reclamant, a locului de veci deținut in concesiune.

lx_ranța va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII ■ ■ HOTĂRĂȘTE

Admite excepția lipsei capacității procesuale de folosință a pârâtei Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Respinge cererea de chemare in judecată formulată de reclamantul Pop Corneliu Dumitru, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Trascăului, nr.2, ap.26, jud-Cluj, în contradictoriu cu pârâta Primăria Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr.1-2, jud.Cluj, ca fiind formula împotriva unei persoane fără capacitate procesuală de folosință.

Admite cererea de chemare in. judecată formulată de reclamantul Pop Comeliu Dumitru, în contradictoriu cu pârâții Primarul Municipiului Cluj-Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, prin primar si Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, toți cu sediul in Cluj-Sîapoca, str. Moților nr. 1-2, jud. Cluj.

Obligă pârâții să efectueze toate demersurile legale in vederea atribuirii in proprietate, a.. „plată, către reclamant, a locului de veci deținut in concesiune.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Cluj.                                                                    .    -

Pronunțată in ședință publică, astăzi, data de 29 martie 2018.


<!Președinte,

Maria-Francesca Bujor1EFIER ARHIVAR..Grefier,

Liliana Câmpean


C. 02 Aprilie'^18 .

ed. Tehnored. MWT^/7.05.20182-CTABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

309932

115738

Teren in Str. Govora, f.n.

Drept de proprietate, in favoarea : MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA

309932 Cluj -Napoca

309932-C1

Ci - Capela S+P+1E cu fundații din. beton, zidărie din cărămidă si acoperiș terasa avand următoarele funcțiuni: Ia subsol: depozit S=133.73 mp, magazie 8=8.76 mp, magazie S=15.66 mp, hol+casa scării S=23.22 mp, wc 8=6.24 mp. wc S=5.07 mp, bol S= 12.60 mp, birou S=12.54 mp, birou S=15.00 mp, birou-S=13.66 mp, birou S= 12,92 mp, grup sanitar S=6.30 mp, grup sanitar S=6.08 mp, hol S=5.04 mp, magazie S=13.05 mp, magazie S~8.85 mp. magazie S=8.56 mp, birou 8=24.36 mp si hol 8=7.97 mp;

la partefr: depozit S=6,89 mp, depozit S=7.42 mp, camera cazanelor 8=48.96 mp; hol+casa scării S=21.76 mp, sala catafalc 8=1'10.81 mp, hol 8=57.09 mp, hol 8=22.92 mp, depozit S—7.16 mp, camera frigorifica S=27.77 mp, hol 5=15.57 mp, depozit 5=4.86 mp, grup saiiîțai S-15.72 iiip, giup Saullai 5-16.37 mp, depozit S=16.51 mp, depozit 8=8,64 mp, hol S==32.77 mp, magazie 8=8.56 mps msgazie„5= 22.80 mp,, birciu 5=7.70 mp,bifou 5=7.70 lup, post trafo 8=49.72 mp si. terasa 8=250.57 mp;

la etaj: capela I 8=1,00.18 mp, capela 11 3=75.68 mp, depozit 8=7.55 mp,, depozit S=7i55 mp, camera manipulanți 8=11.07 mp, camera preoți 8=8.61 mp, vestiar 8=18.92 mp si hol 8=41.93 mp, terasa S=337.09 mp. Clădirea are o suprafața construita de 920 mp si o suprafața Utila de 1083.52 mp, are lift si nu are certificat energetic.

Drept de proprietate, in favoarea:

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ - NAPOCA
SITUAȚIA PROPUSA- DUPĂ DEZLIPIRE TEREN


309932

Cluj -Napoca

CI - Capeia S+P+1E cu fundații din beton, zidărie din cărămidă si acoperiș terasa avand următoarele funcțiuni: la subsol: depozit S=133.73 mp, magazie S=8.76 mp, magazie S= 15.66 mp, hol+casa scării S=23,22 mp, wc S=6-24 mp, wc S=5.07 mp. hol. S= 12.60 mp, birou 8=12.54 mp, birou S= 15.00 mp, birou S=13.66 mp, birou 5=12.92 mp, grup sanitar S=6.30 mp, grup sanitar 5=6.08 mp, hol S=5.04 mp, magazie 8=13.05 mp, magazie S=8.85 mp, magazie S=8.56 mp, birou. 5=24.36 mp. si hol S=7.97 mp;

la parter: depozit S=6.89 mp, depozit 8=7.42 mp, camera cazanelor S=48.96 mp, hol+casa scării S=21.76 mp, sala catafalc 8=110.81 mp, hol S-57.09 mp, hol S=22.92 mp, depozit S=7.16 mp, camera frigorifica S=27.77 mp, hol S=15.57 mp, depozit S=4.86 mp, grup sanitar S=15.72 mp, grup sanitar 8=10.37 mp, depozit S= 16.51 mp, depozit S=8.64 mp, hol S=32.77 mp, magazie 8=8.56 mp, magazie 5= 22.80 mp, birou S=7.70 mp, birou 8=7.70 mp, post trafo S=49.72 mp si terasa S=250.57mp;

la etaj: cppelți 1 Ș—100.18 mp, capela 11. 8=75.68 mp, depozit 8=7.55 mp, depozit 8=7.55 mp, camera manipulanti. S-11.07 mp, camera preoți S—8.61 mp, vestiar 8=18.92 mp si hol S=41.93 mp, terasa 8=337.09 mp. Clădirea are o suprafața construita, de 920 mp si o suprafața utila de 1083.52 mp, are lift si nu, are certificat energetic.           „


SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN