Hotărârea nr. 815/2019

Hotărârea 815/2019 - Însușirea Documentației tehnice pentru alipirea a două imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea a două imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice pentru alipirea a două imobilei situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588909/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589170/45/14.11.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice pentru alipirea a două imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb;

Reținând prevederile art. 879 alin.l Cod civil, ale art. 132 alin. 1, 3 și 135, alin. 1 și 3 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 25 alin. 1 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 6 alin. 6 lit. c din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată și actualizată, ale art. 28 și următoarele din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 818/2018 și ale Hotărârii nr. 516/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă alipirea următoarelor imobile:

- imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, cu nr. cadastral 335493, teren în suprafață de 2221 mp., identificat ca parcela nr. 22, înscris în C.F. nr. 335493 Cluj-Napoca în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

- imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, cu nr. cadastral 335498, teren în suprafață de 1798 mp., identificat ca parcela nr. 27, înscris în C.F. nr. 335498 Cluj-Napoca în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

(2) Prin alipirea celor două imobile se va forma un singur corp cadastral, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în suprafață de 4019 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilul nou format, identificat la art. 1 alin (2), cu nr. cadastral nou, cu drept de proprietate asupra terenului în favoarea Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în suprafață de 4019 mp., categoria curți-construcții.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică pentru alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, întocmită de Zanc Mihaela-Adriana, persoană fizică autorizată să execute lucrări de cadastru, cu certificat de autorizare seria R-CJ-F nr. 0164, documentație ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 815 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


1. Adresa imobil: intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

2. Tipul lucrării: Alipire teren.

3. Scurtă prezentare a situației din teren:

 • a. Operațiuni efectuate in faza de documentare a lucrării:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

 • •  Studierea documentelor puse la dispoziția persoanei autorizate de către solicitanul lucrării si stabilirea actelor necesare întocmirii documentației cadastrale;

 • •  Consultarea arhivei OCPI/BCPI Cluj-Napoca in scopul verificării situației imobilului si a vecinătăților acestuia.

 • b. Identificarea imobilului:

 • •  Identificare terenului s-a făcut împreuna cu solicitantul, acesta indicând exact limitele imobilului in teren. Imobilul aferent Cârtii Funciare nr. 335493, 335498 Cluj-Napoca.

 • c. Imobilul identificat are numărul de Carte Funciara 335493, 335498 Cluj-Napoca cu Nr. Cad: 335493, 335498, avand ca vecini: La N - imobilul nu este împrejmuit si se învecinează cu Nr. Cad: 335502 - Drum , la V — imobilul nu este împrejmuit si se invecineaza cu Nr. Cad: 335494, 335497 la S - imobilul nu este împrejmuit si se învecinează cu Nr. Cad: 335502 - Drum, iar la E - imobilul nu este împrejmuit si se invecineaza cu Nr. Cad:335492, 335499.

 • d. Localizarea imobilului: imobilul este situat in intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, avand ca vecini: La N — imobilul nu este împrejmuit si se invecineaza cu Nr. Cad: 335502 - Drum , la V - imobilul nu este împrejmuit si se invecineaza cu Nr. Cad: 335494, 335497 la S — imobilul nu este împrejmuit si se invecineaza cu Nr. Cad: 335502 - Drum, iar la E — imobilul nu este împrejmuit si se invecineaza cu Nr. Cad:335492, 335499..

 • e. Situația din teren :

Suprafața masurata in teren a imobilului este de 4019 inp din majsuratori. L

Imobilul are categoria de folosința Curți Consctructii.

^*wecute^.

X? C£FirIFlCAT

// .. DE     A

, ZANC      /■)

\-ă?                     ixr z


Terenul nu este împrejmuit.

Imobilul este situat in trapezulL-34-48-C-a-2-I.TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

335493

2.221

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

118620 / 24/06/2019

Act Administrativ nr. HOTARAREA NR.456, din 24/05/2019 emis de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca;

Bl

Se înființează cartea funciara 335493 a imobilului cu numărul cadastral 335493/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 284427 înscris in cartea funciara 284427;

Al

Act Administrativ nr. 129797, din 11/11/2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 430/29-11-2011 emis de CONSIUUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA;);

B2

Se înființează cartea funciara 284427 a imobilului cu numărul cadastral 284427/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 278391 înscris in cartea funciara 278391;

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 284427/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 137670 din 30/11/2011;

Act Administrativ nr. 51, din 22/02/2011 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 31266/21-03-2011 emis de OCPI CLUJ;);

B3

Se infiinteaza cartea funciara 278391 a imobilului cu numărul cadastral 278391/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 275125 înscris in cartea funciara 275125;

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 284427/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 137670 din 30/11/2011;

Act Administrativ nr. 457, din 30/11/2010 emis de CONS LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 136268/08-12-2010 emis de OCPI CLUJ;);

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEIege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, în administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 284427/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 137670 din 30/11/2011;

C. Partea III. SARCINI.


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 3

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

335493

2.221

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

2.221

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct

început

Punct

sfârșit

Lungime segment (» (m)

1

2

34.54

2

3

3.001

3

4

3.004

4

5

3.004

5

6

3.012

6

7

3.667

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(*■ (m)

7

8

35.0

8

9

6.264

9

10

54.566

10

1

46.022


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 1860 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.114/18-06-2019 in suma de 1860, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.

Data soluționării, 09-07-2019

Data eliberării, //


Asistent Registrator, AMALIA MINTEUAN

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Pagina 3 din 3

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCPI

■n *• c a r> A < r t f fi Ol H'ITSTX AfHBILI «1.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 335498 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

335498

1.798

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

118620 / 24/06/2019

Act Administrativ nr. HOTĂRÂREA NR.456, din 24/05/2019 emis de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca;

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 335498 a imobilului cu numărul cadastral 335498/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 284427 înscris in cartea funciara 284427;

Al

Act Administrativ nr. 129797, din 11/11/2011 emis de BCPI CLUJ NAPOCA 2011 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLU| NAPOCA;);

act administrativ nr. 430/29-11-

B2

Se infiinteaza cartea funciara 284427 a imobilului cu numărul cadastral 284427/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 278391 inscris in cartea funciara 278391;

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 284427/Cluj-Napoca, inscrisa prin 'încheierea nr. 137670 din 30/11/2011;

Act Administrativ nr. 51, din 22/02/2011 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 31266/21-03-2011 emis de OCPI CLU|;);

B3

Se infiinteaza cartea funciara 278391 a imobilului cu numărul cadastral 278391/Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 275125 inscris in cartea funciara 275125;

Al

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 284427/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 137670 din 30/11/2011;

Act Administrativ nr. 457, din 30/11/2010 emis de CONS LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 136268/08-12-2010 emis de OCPI CLUj;);

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEIege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, în administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: poziție transcrisa din CF 284427/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 137670 din 30/11/2011;

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

335498

1.798


* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.798

-

-

-

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment r» (m)

1

2

54.566

2

3

28.735

3

4

58.234

4

1

35.25


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Pagina 2 din 3

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 1860 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.114/18-06-2019 in suma de 1860, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222.

Data soluționării, 09-07-2019

Data eliberării,

//


Asistent Registrator, AM ALIA MINTEUAN

(parafa și semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)


Inventar de coordonate

INVENTAR DE COORDONATE ‘Sistem de Proiecție Stereogralica 1370*

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

X [m]

Y [m]

1

592552.425

391372.459

10

592535.137

391402.361

9

592533.564

391404.917

8

592531.850

391407.384

7

592530.004

391409.754

6

592528.025

391412.024

5

592525.464

391414.649

4

592550.230

391439.381

3

592554.663

391443.807

12

592574.996

391464.112

11

592616.145

391422.906

2

592588.518

391401.013

Calculul suprafețelor din coordonate


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

592552.425

391372.459

34.540

10

592535.137

391402.361

3.001

9

592533.564

391404.917

3.004

8

592531.850

391407.384

3.004

7

592530.004

391409.754

3.012

6

592528.025

391412.024

3.667

5

592525.464

391414.649

35.000

4

592550.230

391439.381

6.264

3

592554.663

391443.807

28.735

12

592574.996

391464.112

58.234

11

592616.145

391422.906

35.250

2

592588.518

391401.-3-3^

_____________, g__7__

. 46.022

Suprafața calculata din coordoi
execute/^


Mihaela Adri


4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate pentru efectuarea ridicărilor topografice s-a utilizat GPS COMNAV T 300 cu dubla frecventa utilizând sistemul național ROMPOS. S-a intocmit planul de amplasament la scara 1:500. Coordonatele obținute cu GPS-ul au fost determinate in sistem geografic si transformate in sistemul de referința Stereografic 1970 cu ajutorul ultimei versiuni a programului de transcalcul TransDAT. Preciziile de determinare se incadreaza in tolerantele admise de ANCPI prin ODG 700 si ODG 1340. In următorul tabel este evidențiat invertarul de coordonate in sistemul de proiecție Stereo 1970 si calculul de suprafețe. In urma calculului de suprafețe s-a obtinut suprafața de 4019 mp.

Nr. Pct.

coordonate pct,de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

592552.425

391372.459

34.540

10

592535.137

391402.361

3.001

9

592533.564

391404.917

3.004

8

592531.850

391407.384

3.004

7

592530.004

391409.754

3.012

6

592528.025

391412.024

3.667

5

592525.464

391414.649

35.000

4

592550.230

391439.381

6.264

3

592554.663

391443.807

28.735

12

592574.996

391464.112

58.234

11

592616.145

391422.906

35.250

2

592588.518

391401.013

46.022

Data întocmirii: 20.08.2019

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1: 500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

2221

intravilanul Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Cartea Funciara nr.

UAT

CLUJ-NAPOCANr. parcela

Categoria de folosința

Suprafață

[mp]

Mențiuni

1

CC

2221

Teren neimprejmuit Lot 22

Total

2221

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

_x''''L-.-.uSupfâf3taJotala măsurată a imobilului = 2221 mp ..

/£''                <Sj)prafata din act = 2221 rripA\‘ ATM ț. 5'"-Â

—-------------------/T~ rppTIFICAf VA


Executant: Zanc Minaela Adrjtea. f ________._____autokM
MihaelaAdriar

Semnătura și ștampifa        _ \ 'T

Data: 04.20PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1: 500Nr. parcela

Categoria de folosința

suprafața [mp]

Mențiuni

1

CC

1798

Teren neimprcjmuiL Lot 27

Total

1798

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol [mp]

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 1798 mp                                                   /'-7

1 ăyprpfata din act= 1798 mp                                                            ‘ f'

Executant: Zanc Mihael^drfâWi^' Confirm executarea măsurâtorilcn^ teren^țorecțjtudjnea întocmirii documentației cadastral și coiĂsppridepța apeșțeraxt^ I realitatea din teren             I ™ Seria R                  “ I

H      Z/'-M-      Zo /

Semnătura și ștampifc wsjîia®^

Data: 04.2019\<V‘     r~ S&/

Inspector:                          /&.??■     .

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată Șîj^țibtârea nitanărului cadastral Jr -W Semnătura și jTafe&U utili,                          'r ’'

Cmitifiw

S-pilaSCPt


r urii m mu rni'ii             i ui muuipii i rxixu n irivwiuvu«u« wm ■ •    ~. . —.. •—. . — — .   . ... — \

Scara 1: 500


Nr. cad.

Suprafi.asurata

Adresa Imobilului

335493, 335498

4019

Intravilan Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj


Cartea Funciara nr.| 33S483,335498         | UAT | CLUJ-NAPOCASituația actuala

Situația Viitoare

Nr. Cadastral

Suprafhta (mp)

Calde folosința

Descrierea imobilului

Nr. Cadsitral

Sup rafii ta (mp)

Cat. de folosința

Descrierea Imobilului

335493

2221

Ca

Isieb

4019

Co

Teren

33549B

1798

Co

Teren

——

1-----------------

Total:

4019

Z?

i *. i - •

. 1- ‘ *.\

Total:

4019

Executant: Zanc Mlh^ela Adriana •«     \

Confirm executarea măaurătonîoșjft.^n, ^corectitudinea' ;lî Intoomirii documentației cadastrale și corespo^țnța acesteia cu realitatea din teren            \V ...    5 ..           /■ /

SemnStura șl ștampila         x

Data: 08.2019                   • ...

Inspector:

Confirm Introducerea imobilului In baza de date Integrata fi atribuirea numllnilul cadastral

Semnătură fl parafa

Dala................. /f

Ștampila BCPI                                            V V


B82B00Nr. Cad; 335403 Cc

3 «=2221 mp

692BBQ
PLAN DE AMPLAS”’ENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE ALIPIRE Scara 1:500


Nr. cad.

Suprafața măsurată

Adreaa Imobilului

335493, 335498

4019

Intravilan Mun. Clu]-Napoca, |ud. Cluj


Cartea Fundare nr.| 335493,335498        | UAT | CLUJ-NAPOCAlisasoo

3


Sltuada aotuala

Situația Viitoare

Nr. Cadutral

Suprafața (mp)

Cat. do foloiin ta

Descrierea imobilului

Nr. Cadutral

Suprafața (mp)

Cat de foloiinta

D sacri crea imobilului

335493

2221

Ca

las

4019

Co

Teren

335498

1798

Co

Teren

l z"‘

Total;

4019

/

"• -X

Total:

4019

h

/ <•                r             \

Executant: Zanc Mlngela Adriana     \ \

Confirm executarea miauritorilor la ierhn, borectitudineg i Întocmirii documentației caqaiitrglp |l eoreBpdndența'âieâUțapu realitatea din teren        V.e.        ZANG        //

....... Vk Mi’.uuin

Inspector:

Confirm Introducerea imobilului In bau de dale integrali |i atribuirea numitului cadutral

Semnltura |l parata                                                     . >

Data.—........... 7


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1: 500


Nr. cadastral

Suprafața maaurata

Adresa Imobilului

4019

Intravilan Mun. CluJ-Napoca, Jud. ClujCartea Funciara

UAT

CluJ-NapocaNr. parcela

Categoria da folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Ce

4019

Teren intravilan

Total

4019

B. Date referitoare la oonelruolll

Cod conalr.

DaaUnalla

Suprafața construita la eol

Mențiuni

Total

Suprafața totala maBurata a Imobilului “ 4019 mp

8uprafata din aot ° 4019 mp

Executant: Zanc Mlhaela Adriana Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întoomiril dooumenta(iei cadastrale și corespondenta acesteia ou realitatea din teren

Semnătura și ștamjpila               (    • \

Dala: 08.2019/;"    " •     1        i \

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului tn baza do dale Integrată țjl atribuirea numărului cadastral

Semnătura gl parafa

Data.................

Ștampila BCPI
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1: 500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa Imobilului

401S

Intravilan Mun. CluJ-Napoca, Jud. Cluj

Cartea Funciara

DAT

CluJ-Napoca

A. Data referitoare la teren

Nr parcela

Categoria da folosința

Suprafața [mp]

Mențiuni

1

Co

4019

Teren intravilan

Totul

4019

B. Date referitoare la oonatruolll

Cod conatr.

Deatlnalia

Suprafala construita la aol

Mențiuni

Total

8uprafata totala maaurata a Imobilului ■ 4019 mp

8uprafata din act ■ 4019 mp

Executant: Zanc Mlhaela Adriana Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea tntoomirii documentației cadastrale și corespondenta acesteia au realitatea din teren

Semnătura și ștampijj!''                 -\

Data: 08.2019 Z> < - * 1 li- b • ••      :j.\

Inspector:

Confirm introduacrea imobilului In bau da data integrali țji atribuirea numlrului oadutral

Semnltura și parafe

Data.................

Ștampila BCPI