Hotărârea nr. 814/2019

Hotărârea 814/2019 - Însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe nr. 53/A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe nr. 53/A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe nr. 53/A - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 584891/12.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584950/45/30/12.11.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe nr. 53/A;

Potrivit prevederilor art. 10 alin (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată, ale art. 79 alin, (9) și 133 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 87 alin. (5) și ale 129 alin. 2 lit. c), 108 și 354 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,


HOTĂRĂȘTE :


Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul-teren intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe nr. 53/A, cu suprafața din acte de 222 mp., cu nr. topo. 1217/2/13/4, înscris sub Al în CF nr. 318948 Cluj-Napoca (CF vechi 2129), prin înscrierea în cartea funciară a suprafeței măsurate de 244 mp.


Art. 2. Se însușește Documentația tehnică pentru actualizarea datelor cadastrale ale imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe nr. 53/A, întocmită de PFA Amarie Dan-Eugen, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul


municipiului și evidența proprietății.ligi


âral al municipiului, Ica


Nr. 814 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


f                                        ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR-814/2019


’       MEMORIU TEHNIC

  • 1.  Adresa imobil: Mim. Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe, ni. 53/'A, Jud.

  • 2.  Tipul lucrării: Actualizare date imobil;

  • 3. Scurtă prezentare a situației din teren:

• Operațiuni efectuate in faza de documentare a lucrării:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

  • - Studierea documentelor puse la dispoziție de proprietar si stabilirea actelor necesare pentru întocmirea documentației cadastrale;

  • - Preluarea planului care a stat la baza înscrierii in cartea funciara din arhiva proprietarului pentru verificarea situației imobilului si a vecinătăților acestuia de la OCPI Cluj. Pentru imobilul studiat, documentele care au stat la baza întocmirii documentației sunt: extrasul de informare pentru Cartea Funciara nr. 318948 Cluj-Napoca, cu nr. Top 1217/2/13/4.

- Stabilirea datei pentru efectuarea lucrărilor in teren.

• Localizarea si identificarea imobilului:

Identificarea imobilului s-a făcut împreuna cu proprietarul; astfel, imobilul cu numărul cadastral 310859, s-a identificat in Mun. Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoze nr. 53/A, Jud. Cluj, avand ca vecini pe : N- Nr. cad. 320401, E- Strada Ion Mincu, S- Nr. top. 1217/2/13/2, respectiv la V- nr. Cad. 253077

Trapezul pe care s-a identificat imobilul este : L-34-48-C-a-4-HI, L-34-48-C-a-4-IV

Descrierea generala a imobilului: Imobilul, avand Nr. topo 1217/2/13/4 inscris in CF 318948 Cluj-Napoca, este constituit din teren cu suprafața de 244 mp, avand categoria de folosința: curți construcții.

Pe teren este edificata extinderea construcției înscrisa in C.F. 250120 Cluj-Napoca. Suprafața regăsită in C.F. 318948 Cluj-Napoca, de 77mp coincide cu suprafața concesionata de Aschilean Ioan si Aschilean Florina Cristina.

  • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate :

A. Lucrări de teren:

> Metode si aparatură folosite la măsurători: S-a utilizat metoda GPS-RTK pentru determinarea puntelor de stafie 1001,1002, 1004, cu ajutorul receptorului Comnav T300, GET AC TS266, dubla frecventa,, constând din : receptor Comnav T300, cu modem GSM/GPRS integrat, cu software Carlson Surv CE GPS, sistem TransDat4.0 - stereo 70 implementat.

S-a utilizat metoda radierii cu stafia- totala Leica TCR 805, cu precizie de '5 secunde pentru determinarea puntelor de detaliu. Din punctele de staționare 1001 cu viza de orientare pe 1002, din punctul 1002 cu viza de orientare pe 1004 s-au radiat punctele de detaliu utilizând statia totala Leica TCR 805. Alte dispozitive utilizate: ruleta de 50m, distomatul Bosch 50GLM.

Alte dispozitive utilizate: ruleta de 50m, distomatul Bosch 50GLM.

Sistemul de coordonate: Măsurătorile au fost

Sistemul de cote Marea Neagra 1975.

Starea punctelor GPS: bună.


realizate în sistemul de proiecție Stereo 1970.  • > Descrierea punctelor topografice noi determinate în cadrul lucrării (puncte de îndesire ale rețelei de sprijin sau ale rețelei de ridicare): Metoda RTK de măsurare a fost realizata prin conecjtare la sistemul ROMPOS, antena RTCM 0022 Cluj-Napoca.

  • > Redactarea planului s-a executat cu programul Autocad 2013 si TopoLT vil.’»         ,

B. Lsicrări de birou:

Plan de amplasament si delimitare a imobilului, la scara 1:200.

Plan de încadrare in zona, la scara 1:5000


Semnătura și ștampila

(persoană autorizată)


Data întocmirii: Octombrie 2019


Inventar de coordonatei

- sistem de proiecție stereo 1970

Puncte de statie

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1001

585614.940

392589.510

1002

585606.770

392600.260

1004

585624.780

392579.020

Puncte radiate

Nr. Pct.

X

[m]

1 1

1

585624.760

392596.257

2

585625.001

392597.095

3

585625.249

392597.010

4

585629.881

392595.465

5

585628.581

392591.262

6

585627.158

392585.686

7

585625.471

392579.377

8

585624.094

392574.527

9

585623.572

392572.837

10

585623.505

392572.864

11

585623.024

392571.507

12

585622.895

392571.133

13

585622.325

392571.353

14

585616.040

392573.785

15

585611.834

392575.896

16

585612.291

392577.411

17

585612.365

392577.663

18

585612.875

392579.309

19

585614.440

392584.926

20

585615.640

392588.664

21

585616.526

392592.072

, 22

585618.775

392599.243

23

585624.987

392597.100

•1

585624.760

392596.257

24

58-5618.972

392597.917

25

585616.399

392589.365

26

585622.320

392587.74$'

i
PFA Amarie Dan-Eugen

<                               .                                                                                                                             4

Calcul de suprafețe = metoda analitica -Parcela (1) Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

585624.760

392596.257

0.87

2

585625.001

392597.095

0.26

3

585625.249

392597.010

4.88

4

585629.881

392595.465

4.40

5

585628.581

392591.262

5.75

6

585627.158

392585.686

6.53

7

585625.471

392579.377

5.04

8

585624.094

392574.527

1.77

9

585623.572

392572.837

0.07

10

585623.505

392572.864

1.44

11

585623.024

392571.507

0.40

12

585622.895

392571.133

0.61

13

585622.325

392571.353

6.74

14

585616.040

392573.785

4.71

15

585611.834

392575.896

1.58

16

585612.291

392577.411

0.26

17

585612.365

392577.663

1.72

18

585612.875

392579.309

5.83

19

585614.440

392584.926

3.93

20

585615.640

392588.664

3.52

21

585616.526

392592.072

7.52

22

585618.775

392599.243

6.57

23

585624.987

392597.100

. 0.87

1

585624.760

392596.257

6.02

24

585618.972

392597.917

8.93

25

585616.399

392589.365

6.14

26

585622.320

392587.747

8-85.

S(1)=244.43mp P

=105.23m

/c'C-
Executant:.

■f

PFA Amarie Dan-Eugen


PLAN IJE SrriJATiE PROPUS

SC. 1:1000Ueacfichr: cof-/&i<-iL><. tocA<- At. '■'ltUObiect t &OC.

.vVr.S 7&C/Z A


FUrta


i Proiectat

J Dcicnaî


j! Nuvaelo S-ranĂt",'-Scări /'/fsdsD- yjZ-YY' ^YYY/YYs/ca.


/Jeeo j

>'UVu~ I


/>/_ A M Z> d“ s / / £/A /

A’/S <9 "PtJ 5

sfrMe&Cf

QZ7C& /LEGENDA

Loatmîfe tpustenti^gM^P anmțrnF^ v ..,/

E^nuUi-biP^Î2

.                   4!. f 3

Exmtdere'&eimsc

' *

'N.4 To ..

Limita loTStudiat - proprietar Statul Roman in administrarea Consiliului Ldcal al municipiului Cluj-Napoca■. % •'UJN.CA■ V


o A-5 .<

3.- -                     :


ROT.= 28.43%- CU. l.= 0.57

1

S.C.JPR.O ADriR.HALnvl[ S.R.L.

U      Cluj-Napoca^ slr. F.niH Isac, nr. S/l tcL fio. (JG-L'1931S5

Beneficiar: Ascliilcau Ioan

Obiect:   Extindere si tnansardare locuința

Adresa:    Cluj- Napoca, str. Bisericii Ortodoxe

Nr. 53 A .

! Pr. nr. |

19/2000 | Faza S

PAC |

Numele

Sempatura

Scara

17500

PLAN DE SITUAȚIE

-propunere-

Nr. pL |

|J Proiectat

Arh. c. C. Danf iu

ab |

| Proiectat

Arh. I. Popa

Data OK 2(l(V.l

* Dp<tnnr»f

A rb c C>'         it

r //          ■- ■


Nr. topografic

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa Imobilului

1217/2/13/4

244

Mun. Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe, nr. 53/A, Jud. Cluj

Nr. Carte Funciara                                   ’

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)                     1

318948

Cluj-Napoca


Nr. Parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

244

Teren intravilan imprejmuit la E si N cu gard de

beton, cu gard la lemn la S si neimprejmuit la V.

Total

244

B. Date referitoare la construcții»

Cod Construcție    Destinația.

Suprafața construita la sol

Mențiuni

(mp) -

Total                                           <      ’                                                                                                                   ,      '


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

. SCARA 1:5000

TRAPEZ: L-34^48-C-a-4-lll, L-34-48-C-a^-IV

NR.TOPO. 1217/2/13/4


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 318948 Cluj-Napoca


Nr. cerere

126785  !

Ziua

04      j

Luna •

07      !

Anul

2019

Cod verificareTEREN Intravilan


A. Partea L Descrierea Smobillutui


' Nr. CF vechi:2129

<


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Bisericii Ortodoxe, Nr. 53/A, Jud., Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1217/2/13/4

222

B. Partea OL Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și afte drepturi reale

Referințe

3615/09/06/1959

Decret nr. 92/1950 (Deciziune nr. 50452/1957 din 01.04.1959 a Sfatului Popular al Orașului Cluj, Comitetul Executiv, plan si autorizație de împărțire nr. 61716/30.06.1956 a Sfatului Popular al Orașului Cluj);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEnaționalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în folosința și administrația

  • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF2129)

10611 / 03/07/1997

Cerere nr. documentație tehnica;

B2

Imobilul cu nr topografic 1217/2/13/4 este folosit în comun cu proprietarii imobilului cu nr.top. 1217/2/3/3

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2129) (provenita din conversia CF 2129)

C. Partea OH. SARCiWf

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

20655 / 16/12/1910

Contract De Donație nr. 28/1910;

CI

Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGERasupra 1/2 parte din ce a aparținut lui Hirschfeld Alexandru, din imobilul cu nr. topografic 1217

Al

1) D1ETRICH CAROL1NA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF2129)

1931 / 14/02/1935

Act nr. Deciziune de predare a moștenirii nr. G. 9099/1924 -a Judecătoriei Cluj Urbană;

C2

intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGERasupra 1/2 parte din ce a aparținut lui Hirschfeld Alexandru, din imobilul cu nr topografic 1217

Al

1) VĂD. LUI HIRSCHFELD FRIDERIC NASC. DEAK IULIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2129)

11824 / 24/07/2002

Contract De Concesiune nr. 66332, din 11/12/2000 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA;

C3

Intabulare, drept de CONCESIUNEpe o perioadă de 49 ani, dobândit prin Lege, cota actuala 77/222                       »

Al

1) ASCHILEAN UOAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2129)


Carte Fundară Nr. 318948 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

înscrieri- privind dezmembrăminteie dreptutai de proprietate, drepturi reaie de garanție și sarcini

Referințe

cota 77/222 parte______________________________________ Carte Funciară Nr. 318948 Comuna/Oraș/M unici piu: Cluj-lxlapoca

:                              Âraexa CxEiTo 1 La Partea 0 ■

<

Teren

Nr cadastral-

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1217/2/13/4

222

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL      __________ GmrKcfrja pcufrii tîCEîr’jnîD.br/ fiita fbsfgsiî.

Date referitoare 6a teren

Nr Cri

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1'

curți construcții

DA

222

-

-

1217/2/13/4

TEREN - CURTE

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv înmediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi ext'insă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.iro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului. .

Data și ora generării,

04/07/2019, 16:24

Către,


Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Consiliul Local al Municipiului Cluj-napoca

Direcția Patrimoniul Municipiului Si Evidenta Proprietății

Serviciul Evidenta Patrimoniu si CadastruSubsemnatul, Amarie Dan-Eugen, tel 0757221030, pentru ASCHILEAN IOAN domiciliat (ă) în localitatea CLUJ-NAPOCA str. BISERICII ORTODOXE nr. 53/A, ap. 1 legitimat (ă) cu CI seria CJ nr. 149955, CNP 1660811120647, înscris cu drept de concesiune in imobilul obiect al documentației cadastrale de actualizare date imobil — atribuire număr cadastral, solicit prin PFA Amarie Dan-Eugen, următoarele:

Semnarea si stampilarea declarației anexa 1.32 si a cererii de recepție si înscriere, anexe la ODG 700/2014 de către administrația locala prin Primar Emil Boc.


NOTA: Menționez ca la documentația depusa la OCPI Cluj, vom atașa declarația anexa 1.32 si cererea de recepție si înscriere in original.


Operațiunile succesive necesare actualizării im sunt menționate in memoriul tehnic, anexatpsituației tehnice si juridice au


Data:


Semnătură:


? .09.2019


■...........