Hotărârea nr. 813/2019

Hotărârea 813/2019 - Însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 17-19.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 17-19

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 17-19 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 584912/1/12.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584947/45/30/12.12.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 17-19;

Potrivit prevederilor art. 10 alin (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată, ale art. 79 alin, (9) și 133 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 87 alin. (5) și ale 129 alin. 2 lit. c), 108 și 354 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul-teren intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 17-19, cu suprafața din acte de 1060 mp., cu nr. topo. 4867/1, înscris sub Al în CF nr. 267893 Cluj-Napoca (CF vechi 120121), prin înscrierea în cartea funciară a suprafeței măsurate de 1094 mp.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică pentru actualizarea datelor cadastrale ale imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 17-19, întocmită de S.C. TOPONET S.R.L., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății.Nr. 813 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 813/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU ACTUALIZARE INFORMAȚII CADASTRALE (RECTIFICARE SUPRAFAȚĂ)

AMPLASAMENT:

STR. DOROBANȚILOR, NR. 17-19.

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ C.F. 267893 CLUJ-NAPOCA.

NR. TOPO.: 4867/1.

BENEFICIAR:

FURDUI HORIAAUGUSTIN.

EXECUTANT:

S.C. TOPONET S.R.L.

Certificat de autorizare: Seria RO-B-J, Nr. 1312/2018, Clasa I


Telefon: 0741/636022


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANL1P1               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

524

Ziua

04

Luna

01

Anul

2019

Cod verificare


TEREN Intravilan


Carte Funciară Nr. 267893 Cluj-Napoca


A.. Pairtea L Descrierea imobilului

IMffliiiilH


100065440908


Nr. CF vechi:120121


Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Str Dorobanților, Nr. 17-19, Jud, Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 4867/1

1.060

Construcția CI înscrisa in CF 267893-C1; CONSTRUCȚIA CI IN CF 267893-C1


B. Partea DL Proprietari și acte

înscrieri pirivitoaire Da dreptul! de proprietate șo aBtte drepturi reale

Referințe

16831 / 03/10/1996

Act nr. documentație tehnică;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 385427730600/412764000000

Al / B.12, B.13, B.25, B.26, B.34, B.

35, B.36, B.37, B.38, B.39, B.47, B.

50, B.52, B.73. B.74, B.75

 • 1) STATUL ROMÂN, în adm. op. a

 • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUN. CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 120121)

14989/24/09/1997

Hotarare rir, 82, din 04/03/1997 emis de Consiliul Județean Cluj;

B10

intabulare, drept de PROPRIETATEIege, dobândit prin Lege, cota actuala 16992/375240

Al

1) GHERMAN IONEL

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 120121) cota de 3/4 parte af ap: 13 ( garai) si ap. 14 (garai)

3158 / 22/02/2005

Certificat De Moștenitor nr. 31, din 28/11/2003;

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 5664/375240

Al

1) GHERMAN. BONEL, bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 120121) cota de 1/4parte af ap.13(qarai) si ap.l4(garai)

26919 / 10/03/2011

Act Administrativ nr. 26919, din 10/03/2011;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEprin îndreptare erdare materială, în rangul câștigat cu nr. 14989/1997 c.f.; îri baza hotărârii nr.82/1997 a Consiliului Județean Cluj, dobândit prin Lege, cotă actuala 135405/375240

Al

1) GHERMÂN IONEL

OBSERVAȚII: teren aferent cotei de 3/4 parte din ap. 12

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEprin îndreptare eroare materială, în rangul câștigat cu nr. 5158/2005 c.L, în baza certificatului de moștenitor nr. 31/2003, dobândit prin Succesiune, cota actuala 4505/375240

Al

1) GHERMAN IONEL, bun propriu

OBSERVAȚII: teren a ferent cotei de 1/4 parte din ap. 12

35040/08/04/2009

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 36599, din 25/11/1998 emis de SC CONSTRUCTARDEALUL SA;înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B14

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11682/375240

Al

1) POPITĂ ARPAD

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF120121) teren aferent ap. 4

25508 / 08/03/2012

Act Notarial nr. 109, din 07/03/2012 emis de BNP POP OANA OLIMPIA;

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire și partaj, dobândit prin Succesiune, cota actuala 64782/375240

Al

1) ANA MARIUS-CRISTIAN, bun propriu

OBSERVAȚII: af.ap.7

4312 / 10/03/1997

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 31389/1996 emis de SC CONSTRUCTARDEALUL SA;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 20886/375240

Al

 • 1) BOLDOR LUCIAN VLAD, și soția

 • 2) BOLDOR ANGELA ADRIANA, bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 120121) 59/1060 afap 2

65134 / 24/05/2013

Act Administrativ nr. 171485, din 24/05/2013 emis de DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE A MUN.CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 1741/17-05-2013 emis de PRIMARUL MUN.CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 152/26-01-2004 emis de PRIMARUL MUN.CLUI NAPOCA;);

B25

Intabulare, drept de PROPRIETATErestituire în natură, dobândit prin Lege, cota actuala 5187693/1500960000

Al

1) STAN ELENA ELVIRA

OBSERVAȚII: 77/528 parte din cota de 2.37/100 parte af. ap. 6

65135 / 24/05/2013

Act Administrativ nr. 171485, din 24/05/2013 emis de DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE A MUN.CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 1741/17-05-2013 emis de PRIMARUL MUN.CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 152/26-01-2004 emis de PRIMARUL MUN.CLUJ NAPOCA;);

B26

Intabulare, drept de PROPRIETATErestituire în natură, dobândit prin Lege, cota actuala 5253360/1500960000

Al

1) STAN ELENA ELVIRA

OBSERVAȚII: 77/528 din cota de 2,40/100 parte af. ap. 8

154228 / 22/12/2008

Contract De Donație nr. 2020, din 19/12/2008 emis de notar public Vlad M.;

B27

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de donație, dobândit prin Convenție, cota actuala 198240000/1500960000

Al

1) ROTAR ADRIAN IOAN, bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 120121) aferentă ap. 10

80507 / 27/06/2013

Act Administrativ nr. 1719, din 17/05/2013 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAP 01.2004 PRIMĂRIA CLU| NAPOCA, act notarial 37/10.04.2007- NP MITRE)

OCA (act administrativ 154/26.

B37

Intabulare, drept de PROPRIETATErestituire în natură, dobândit prin Lege, cota actuala 28893480/16510560000

Al

 • 1) SURDU OTILIA MARIA

 • 2) KOZMER RODICA

 • 3) SURDU ADRIANA TEREZA

 • 4) SEMEREAN MIHAELA

OBSERVAȚII: aferentă cotei de 11/528 parte din ap 1

80508 / 27/06/2013

Act Administrativ nr. 1719, din 17/05/2013 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 154/26-06-2004 emis de PRIMĂRIA CLUI NAPOCA; act notarial nr. 37/10-04-2007 emis de CARLANARU MIHAELA;);

B38

Intabulare, drept de PROPRIETATErestuituire în natură, dobândit prin Lege, cota actuala 28893480/16510560000

Al

 • 1) SURDU OTILIA MARIA

 • 2) KOZMER RODICA

 • 3) SURDU ADRIANA TEREZA

 • 4) SEMEREAN MIHAELA

OBSERVAȚII: aferentă cotei de 11/528 parte din ap 6

80509 / 27/06/2013

Act Administrativ nr. 1719, din 17/05/2013 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 154/26-06-2004 emis de PRIMĂRIA CLU] NAPOCA; act notarial nr. 37/10-04-2007 emis de CARLANARU MIHAELA;);

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B39

Intabulare, drept de PROPRIETATErestituire în natură, dobândit prin Leqe, cota actuala 8255280/16510560000

Al

 • 1) SURDU OTILIA MARIA

 • 2) KOZMER ROD8CA

 • 3) SURDU ADRIANA TEREZA

 • 4) SEMEREAN MIHAELA

OBSERVAȚII: aferentă cotei de 11/528 parte din ap 8

97615 / 07/08/2013

Act Notarial nr. 54, din 06/08/2013 emis de POPA ANCA GABRIELA;

B43

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1680/5280000

A1/B.88

1) GRETA AURELIA, 2/528 parte

OBSERVAȚII: cota de 2/528 parte din cota de 8,40/100 parte afap. 1

97616 / 07/08/2013

Act Notarial nr. 54, din 06/08/2013 emis de POPA ANCA GABRIELA;

B44

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin Convenție, cota actuala 474/5280000

Al / B.85

1) GRETA AURELIA, 2/528 parte

OBSERVAȚII: cota de 2/528 parte din cota de 2,37/100 parte afap.6

97617 / 07/08/2013

Act Notarial nr. 54, din 06/08/2013 emis de POPA ANCA GABRIELA;

B45

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 480/5280000

A1/B.83

1) GRETA AURELIA, 2/528 parte

OBSERVAȚII: cota de 2/528 parte din cota de 2,4/100 parte afap.8

113463 / 19/10/2012

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 4489/2012 emis de np ilcas laura m (act nr 15346/2012 CONS JUD CLU , ACT NR 587/2012 MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR .);

B46

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 30373200000/412764000000

A1/B.66

1) ROTAR ADRIANA REGHONA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF120121) afap 11

130698 / 24/10/2013

Act Administrativ nr. 2059, din 05/05/2004 emis de PRIMARUL MUN.CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 348926/24-10-2013 emis de DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE A MUN.CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 1720/17-05-2013 emis de PRIMARUL MUN.CLUI NAPOCA;);

B47

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept RESTITUIRE IN NATURA, dobândit prin Leqe, cota actuala 22289256/82552800000

Al

1) VLAS OCTAV8AN

OBSERVAȚII: Asupra cotei de 6/528 parte din cota de 2,40/100 parte teren aferent apt nr 8

57234 / 17/04/2015

Act Notarial nr. CONTRACT DE IPOTECA NR 121, din 16/04/2015 emis de VANCEA DIANA;

B66

se notează interdicția de înstrăinare și grevare

Al

1) BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ - SUCURSALA MĂRĂȘTI, CIF:19062004

9786 / 19/01/2018

Act Notarial nr. 71, din 18/01/2018 emis de Cosma Laura Ioana; Act Notarial nr. 17, din 05/02/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B73

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 22176/528000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUST1N, bun propriu

OBSERVAȚII: teren aferent cotei de 264/528 parte din ap.l

9791 / 19/01/2018

Act Notarial nr. 71, din 18/01/2018 emis de Cosma Laura Ioana; Act Notarial nr. 17, din 05/02/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B74

ntabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, :ota actuala 62568/5280000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUST8N, bun propriu

OBSERVAȚII: teren aferent cotei de 264/528 parte din ap.6

9794 / 19/01/2018

Act Notarial nr. 71, din 18/01/2018 emis de Cosma Laura Ioana; Act Notarial nr. 17, din 05/02/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B75 '

ntabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, :ota actuala 6336/528000

Alînscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

1

Referințe

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: teren aferent cotei de 264/528 parte din ap.8

33804 / 23/02/2018

Act Notarial nr. Contract de vanzare-cumparare nr.202, din 23/02/2018 emis de Costea Lucia Mariana; Act Notarial nr. Contract de ipoteca nr.203, din 23/02/2018 emis de Costea Lucia Mariana;

B77

intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 82/1060

A1/B.78

1) PAȘCALĂU PAUL-DAN, bun propriu

OBSERVAȚII: 82/1060 afap 5

B78

Se notează interdicția de înstrăinare .grevare, închiriere, dezmembrare, alipire, demolare, construire, restructurare și amenajare

Al

1) BANCA TRANSILVANIA SA, CIF:11324720

28443 / 16/02/2018

Act Notarial nr. Contract de vanzare-cumparare aut. nr. 763, din 15/02/2018 emis de NP Capusan Niculina;

B79

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 104/1060

Al

 • 1) MODOC DORIN-GHEORGHE, căsătorit cu

 • 2) MODOC MARIA-AURELIA, bun comun

OBSERVAȚII: cota de 104/1060 parte af. ap. 9

80759 / 07/05/2018

Act Notarial nr. Certificat de moștenitor nr.40, din 04/05/2018 emis de Costea Lucia Mariana;

B81

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept MOȘTENIRE, dobândit prin Succesiune, cota actuala 15/1060

Al / B.82

2) CĂLUGĂR IOAN-SORIN

OBSERVAȚII: asupra cotei de 3/8 parte din cota de 40/1060 parte teren aferent apt nr 3

Act Notarial nr. Act de partaj succesoral nr.553, din 04/05/2018 emis de Costea Lucia Mariana;

B82

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept PARTAJ, dobândit prin Convenție, cota actuala 25/1060

Al

1) CĂLUGĂR IOAN-SORIN, ca bun propriu

OBSERVAȚII: asupra cotei de 5/8 parte din cota de 40/1060 parte teren aferent apt nr 3

74065 / 24/04/2018

Act Notarial nr. 1524, din 17/04/2018 emis de Cosma Laura Ioana; Act Notarial nr. 1681, din 24/04/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B83

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 6720/5280000

A1/B.87

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 28/528 parte din cota de 2,40/100 parte aferentă apartamentului nr. 8

B84

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 720/5280000

A1/B.87

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 3/528 parte din cota de 2,40/100 parte aferentă apartamentului nr. 8

74068 / 24/04/2018

Act Notarial nr. 1524, din 17/04/2018 emis de Cosma Laura Ioana; Act Notarial nr. 1681, din 24/04/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B85

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 6636/5280000

A1/B.87

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 28/528 parte din cota de 2,37/100 parte af ap.6

B86

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 711/5280000

Al / B.87

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 3/528 parte din cota de 2,37/100 parte afap.6

74834 / 25/04/2018

Act Notarial nr. 1524, din 17/04/2018 emis de Cosma Laura Ioana; Act Notarial nr. 1681, din 24/04/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B88

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, rota actuala 23520/5280000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: 28/528 parte din cota de 840/10000 af ap 1

B89

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 2520/5280000

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: 3/528 parte din cota de 840/10000 afapl

893!

53 / 17/05/2018

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act Notarial nr. 1997, din 17/05/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B90

Intabulare, drept de PROPRIETAl Ecu titlu de drept cumpărare dobândit prin Convenție, cota actuala 72/528000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 7,2/52800 parte, reprezentând cota de 3/528 parte din cota de 2,40/100 parte aferentă apartamentului nr. 8

Act Notarial nr. 1900, din 10/05/2018 emis de Cosma Laura Ioana; Act Notarial nr. 1899, din 10/05/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B91

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 240/80000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 2,40/800 parte, reprezentând cota de 1/8 parte din cota de 2,40/100 parte aferentă apartamentului nr. 8

89356 / 17/05/2018

Act Notarial nr. 1900, din 10/05/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B92

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 840/160000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 8,40/1600 parte, reprezentând cota de 1/16 parte din cota de 8,40/100 parte aferentă apartamentului nr. 1

Act Notarial nr. 1899, din 10/05/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B93

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 840/160000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 8,40/1600 parte, reprezentând cota de 1/16 parte din cota de 8,40/100 parte aferentă apartamentului nr. 1

Act Notarial nr. 1997, din 17/05/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B94

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 252/528000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 25,2/52800 parte, reprezentând cota de 3/528 parte din cota de 8,40/100 parte aferentă apartamentului nr. 1

89358 / 17/05/2018

Act Notarial nr. 1900, din 10/05/2018 emis de Cosma Laura Ioana; Act Notarial nr. 1899, din 10/05/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B95

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 237/80000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 2,37/800 parte, reprezentând cota de 1/8 parte din cota de 2,37/100 parte aferentă apartamentului nr. 6

Act Notarial nr. 1997, din 17/05/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B96

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de drept cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 711/5280000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 7,11/5280000 parte, reprezentând cota de 3/528 parte din cota de 2,37/100 parte aferentă apartamentului nr. 6

147586 / 14/08/2018

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 3255, din 14/08/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B97

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 924/528000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: aferentă cotei de 11/528 parte din 8,40/100 ap. 1

147588 / 14/08/2018

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 3255, din 14/08/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B98

ntabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 2607/5280000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: aferentă cotei de 11/528 parte din 2,37/100 afap. 6

147589 / 14/08/2018

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 3255, din 14/08/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B99 J

ntabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, :ota actuala 264/528000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: aferentă cotei de 11/528 parte din ap. 8

206961 / 12/11/2018

Act Notarial nr. 4443, din 06/11/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B100

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1386887040/16510560000

Al

1) FURDUI HORI A AUGUST! N, bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 11/528 din cota de 8,40/100 parte teren aferent apt nr 1

206962 / 12/11/2018

Act Notarial nr. 4443, din 06/11/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B101

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 391300272/16510560000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: Asupra cotei de 11/528 din cota de 2,37/100 parte teren aferent apt nr 6

206963 / 12/11/2018

Act Notarial nr. 4443, din 06/11/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B102

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 396253440/16510560000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: Asupra cotei de 11/528 din cota de 2,40/100 parte teren aferent apt nr 8

206983 / 12/11/2018

Act Notarial nr. 4537, din 12/11/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B103

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 504/528000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: cotei de 6/528 parte din cota de 8,40/100 parte teren aferent apt nr 1

206984 / 12/11/2018

Act Notarial nr. 4537, din 12/11/2018 emis de Cosma Laura Ioana;

B104

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1422/5280000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: 6/528 parte din cota de 2,37/100 parte teren aferent apt nr 6

206985 / 12/11/2018

Act Notarial nr. 4537, din 12/11/2018 emis de Cosma Laura ioana;

BIOS

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 144/528000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN

OBSERVAȚII: cotei de 6/528 parte din cota de 2,40/100 parte teren aferent ap. nr8

524 / 04/01/2019

Act Notarial nr. 5584, din 28/12/2018 emis de BOLDUȚ DAVID-DOMIȚ1AN;

B106

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 9193380/750480000

Al

1) FURDUI HORIA AUGUSTIN, bun propriu

OBSERVAȚII: af. cotei de 7/48 parte din ap.l

C. Partea 180. SARCINI

Referințe

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

57234 / 17/04/2015

Act Notarial nr. CONTRACT DE IPOTECA NR 121, din 16/04/2015 emis de VANCEA DIANA;

C6

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:36800 EUR

Al

1) BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ - SUCURSALA MĂRĂȘTI, CIF:19062004

OBSERVAȚII: PT B 46

33804 / 23/02/2018

Act Notarial nr. Contract de ipoteca nr.203, din 23/02/2018 emis de Costea Lucia Mariana;

CIO

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:303264 LEI: și celelalte obligații de Diată aferente creditului

Al

1) BANCA TRANSILVANIA SA, CIF:11324720           /C-,         \

OBSERVAȚII: port de sub B 77                              />xAț. AĂjn.C^v

Pagina 6 din 7


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 577/2001.____________

Anexa Mr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 4867/1

1.060

CONSTRUCȚIA CI IN CF 267893-C1

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL      _________ tiecmietria pentru arest imobil nu a fostgsit.

Date referitoare Ba teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.060

-

-

4867/1

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 180 RON, -Bon fiscal nr.28/28-12-2018 in suma de 180, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 232.

Data soluționării.


16-01-2019


Data eliberării, //Inventar de coordonate

Mun. Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 17-19 jud. Cluj


Sistem coord.- Stereografic 1970

Nr pct

X(m)

Y(m)

Obs.

401

586793.738

393215.622

pct radiat

402

586798.900

393223.988

pct radiat

403

586803.577

393231.568

pct radiat

404

586797.533

393234.871

pct radiat

405

586797.207

393234.182

pct radiat

406

586794.002

393228.814

pct radiat

407

586796.689

393227.347

pct radiat

408

586795.967

393226.025

pct radiat

409

586796.152

393225.925

pct radiat

410

586793.963

393221.916

pct radiat

411

586785.382

393227.180

pct radiat

412

586785.535

393227.467

pct radiat

413

586771.442

393235.001

pct radiat

414

586771.364

393234.855

pct radiat

415

586766.079

393237.332

pct radiat

416

586766.164

393237.513

pct radiat

417

586758.274

393241.196

pct radiat

418

586743.739

393247.983

pct radiat

419

586747.233

393259.524

pct radiat

420

586748.390

393263.093

pct radiat

421

586751.352

393272.924

pct radiat

422

586753.725

393271.802

pct radiat

423

586752.814

393269.616

pct radiat

424

586755.253

393268.535

pct radiat

425

586756.254

393270.651

pct radiat

426

586758.617

393269.434

pct radiat

427

586760.246

393268.802

pct radiat

428

586760.810

393270.110

pct radiat

429

586775.069

393263.746

pct radiat

430

586775.399

393264.486

pct radiat

431

586779.484

393262.677

pct radiat

432

586775.749

393256.004

pct radiat

433

586773.642

393252.086

pct radiat /xj»

434

586779.630

393248.899

pct radiat

435

586781.050

393251.510

pct radiat

436

586790.429

393246.509

pct radiat

437

586796.705

393257.528

pct radiat

438

586786.904

393262.649

pct radiat

439

586785.829

393263.210

pct radiat

440

586775.402

393268.648

pct radiat

441

586770.415

393270.858

pct radiat

442

586768.327

393271.802

pct radiat      /

443

586765.037

393273.305

pct radiat

444

586762.351

393274.505

pct radiat

445

586754.586

393278.082

pct radiat

446

586751.231

393279.650

pct radiatcertificat DE autoriza


447

586746.455

393281.791

pct radiat

448

586746.421

393281.679

pct radiat

449

586746.307

393281.714

pct radiat

450

586744.459

393275.660

pct radiat

451

586744.516

393275.642

pct radiat

452

586741.620

393266.070

pct radiat

453

586741.418

393266.127

pct radiat

454

586741.224

393265.443

pct radiat

455

586739.984

393261.431

pct radiat

456

586739.763

393260.738

pct radiat

457

586739.963

393260.675

pct radiat

458

586737.095

393250.979

pct radiat

459

586737.038

393250.997

pct radiat

460

586735.122

393244.934

pct radiat

461

586735.210

393244.906

pct radiat

462

586735.147

393244.763

pct radiat

463

586735.970

393244.389

pct radiat

464

586745.325

393240.613

pct radiat

465

586746.430

393240.132

pct radiat

466

586765.767

393231.050

pct radiat

467

586766.449

393230.692

pct radiat

468

586770.187

393228.943

pct radiat

469

586786.455

393220.244

pct radiat

470

586792.680

393216.293

pct radiat


Calculul suprafeței

Mun. Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 17-19, jud. Cluj.


Nr pct

X(m)

Y(m)

Lungimi laturi

(m)

401

586793.738

393215.622

9.83

402

586798.900

393223.988

8.91

403

586803.577

393231.568

6.89

404

586797.533

393234.871

0.76

405

586797.207

393234.182

6.25

406

586794.002

393228.814

3.06

407

586796.689

393227.347

1.51

408

586795.967

393226.025

0.21

409

586796.152

393225.925

4.57

410

586793.963

393221.916

10.07

411

586785.382

393227.180

0.33

412

586785.535

393227.467

15.98

413

586771.442

393235.001

0.17

414

586771.364

393234.855

5.84

415

586766.079

393237.332

0.20

416

586766.164

393237.513

8.71

417

586758.274

393241.196

16.04

418

586743.739

393247.983

12.06

419

586747.233

393259.524

3.75

420

586748.390

393263.093

10.27

421

586751.352

393272.924

2.62

422

586753.725

393271.802

2.37

423

586752.814

393269.616

2.67

424

586755.253

393268.535

2.34

425

586756.254

393270.651

2.66

426

586758.617

393269.434

1.75

427

586760.246

393268.802

1.42

428

586760.810

393270.110

15.61

429

586775.069

393263.746

0.81

430

586775.399

393264.486

4.47

431

586779.484

393262.677

7.65

432

586775.749

393256.004

4.45

433

586773.642

393252.086

6.78

434

586779.630

393248.899

2.97

435

586781.050

393251.510

10.63

436

586790.429

393246.509

12.68

437

586796.705

393257.528

11.06

438

586786.904

393262.649

1.21     L

439

586785.829

393263.210

11.76

440

586775.402

393268.648

5.45

441

586770.415

393270.858

2.29

/ c^tificat ;f          DE

ț Sef|aR0-B-JW,13, \ TOPON442

586768.327

393271.802

3.62

443

586765.037

393273.305

2.94

444

586762.351

393274.505

8.55

445

586754.586

393278.082

3.70

446

586751.231

393279.650

5.23

447

586746.455

393281.791

0.12

448

586746.421

393281.679

0.12

449

586746.307

393281.714

6.33

450

586744.459

393275.660

0.06

451

586744.516

393275.642

10.00

452

586741.620

393266.070

0.21

453

586741.418

393266.127

0.71

454

586741.224

393265.443

4.20

455

586739.984

393261.431

0.73

456

586739.763

393260.738

0.21

457

586739.963

393260.675

10.11

458

586737.095

393250.979

0.06

459

586737.038

393250.997

6.36

460

586735.122

393244.934

0.09

461

586735.210

393244.906

0.16

462

586735.147

393244.763

0.90

463

586735.970

393244.389

10.09

464

586745.325

393240.613

1.21

465

586746.430

393240.132

21.36

466

586765.767

393231.050

0.77

467

586766.449

393230.692

4.13

468

586770.187

393228.943

18.45

469

586786.455

393220.244

7.37

470

586792.680

393216.293

1.25

S = 1094 mp

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresă imobil: Loc. Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 17-19, jud. Cluj.

 • 2. Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru actualizare informații cadastrale respectiv rectificare suprafață; Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. /2019

 • 3. Scurtă prezentare a situației din teren:

° Operațiuni in faza de documentare a lucrării:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni:

 • ■  Studierea documentelor puse la dispoziție de către solicitant: extras c.f., si stabilirea actelor necesare pentru întocmirea documentației cadastrale.

 • ■  Localizarea si identificarea imobilului:

Imobilul este situat în loc. Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 17-19, jud. Cluj, între vecinii la:

 • - Nord       - prop. privată;

 • - Est        - nr. cad. 251611;

 • - Sud       - Calea Dorobanților;

 • - Vest       - nr. cad. 8396;

 • ■ Descrierea generala a imobilului:

în prezent imobilul este înscris în C.F. nr. 267893 Cluj-Napoca, nr. Topo. 4867/1, având suprafața din acte de 1060 mp și suprafața măsurată de 1094 mp.

Terenul mai sus menționat are categoria de folosință curți-construcții.

Imobilul este împrejmuit.

- Nord

- calcan clădire, pichet metal;

- Est

- calcan clădire;

- Sud

- calcan clădire;

- Vest

- calcan clădire;

Nomenclatura foii de plan scara 1:5000 - L-34-60-C-a-4-ll.

 • 4. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

 • - GPS Leica CS10, Stație totală Leica TC407;


 • - Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Nes

 • - Metoda RTK (Real Time Kinematic)


 • - Metoda drumuirii combinată cu radierea;

 • - Puncte vechi: 1 (pichet lemn), 2 (pichet lemn)

Se propune actualizarea date imobil prin rectificarea suprafeței confc prezente, conform actelor și planșelor anexate. lulie2019

Cluj - Napoca


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:500


Prop. privata


Smas.=1UM4mp


Nr. topo. 4067/1

CALEA DOROBANȚILOR, NR. 17-19

CLUJ-NAPOCA

267893

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1.

Cc

1094

Total

1094


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


constr.


categoriile

B/c

COM/ZA


terilor la teren, ctitudlnea IntocmlriUrocumentetlel îaenta acesteia.FOCA

Către

I PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA          '.................     /

A V'    DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

|     \ SERVICIUL EVIDENȚĂ PATRIMONIU ȘI CADASTRU

l

Subscrisa................................................................cu  sediul în

localitatea......................., str. .A.9..'.?.™9..^.VX..........................................,

nr....â..., jud.............., înregistrata Ia Registrul Comerțului subnr.

CUI                  ........... ......, prin prezenta, solicit Primăriei mun. Cluj-Napoca însușirea și

aprobarea documentației cadastrale cu privire Ia actualizare informații cadastrale, respectiv rectificare suprafața în Cartea Funciară al imobilului aparținând domeniului public sau privat al unității administrativ-teritoriale Cluj-Napoca, situat în localitatea...............,

str. ..AP. R. “.t.filKrt.'ț:?.A................, m.W-!.Sjud.......?..^..^...s.....

După însușirea și aprobarea documentației pentru înscrierea în Cartea Funciară avem rugămintea să ne transmiteți un exemplar din Hotărâre în original, formularele semnate și ștampilate, precum și certificatul fiscal în original, în vederea depunerii documentației la OCPI Cluj.

Anexez prezentei:

- documentație cadastrală.

Data,