Hotărârea nr. 812/2019

Hotărârea 812/2019 - Însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 26, aferent Cimitirului Central.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 26, aferent Cimitirului Central

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 26, aferent Cimitirului Central - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 584842/1/12.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584957/45/30/12.11.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, aferent Cimitirului Central;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 79, alin. 6, 8 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art. 129 alin. 2 lit. c) și 286 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilulului Cimitirul central, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 26, compus din teren în suprafață de 229962 mp., identificat prin nr. topo. 1275, 1276/1, 1277, 1281, 1282, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308/1, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1309, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318/2, 1173, 1319/1, 1319/2, 1310, 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/9, 1308/10, 1308/11, 1308/14, 1308/15, 1308/16, 1308/18, 1308/21, 1308/23, 1308/24,

1308/25, 1308/26, 1308/27, 1308/29, 1308/32, 1308/34, 1308/36, 1308/37, 1308/38, 1308/39,

1308/40, 1308/41, 1308/43, 1308/45, 1308/49, 1308/50, 1308/51, 1308/52, 1308/53, 1308/54,

1308/56, 1308/57, 1308/58, 1308/59, 1308/60, 1308/62, 1308/63, 1308/64, 1308/67, 1308/69,

1308/70, 1308/71, 1308/73, 1308/74, 1308/8, 1308/12, 1308/13, 1308/17, 1308/19, 1308/20, 1308/22, 1308/28, 1308/30, 1308/31, 1308/33, 1308/35, 1308/42, 1308/44, 1308/46, 1308/47, 1308/48,

1308/55, 1308/61, 1308/65, 1308/66, 1308/68, 1308/72 și construcțiile: CI - Capelă din cărămidă acoperită cu tinichea; C2 - Casă din cărămidă, acoperită cu tinichea, cu 2 camere și dependințe, care vor fi înscrise în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în cartea funciară a imobilului-teren cu construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, aferent Cimitirului Central, întocmită de S.C. DAMAR CONSULT S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 812 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)
TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

' Adresa imobilului: Municipiul CluJj-»Napoca, Intravilan , strada Avram lancu nr. 26 Cimitirul Central, Județul Cluj


A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.Nr crt

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

1

.250356 (Nr. CF. vechi 1473)

A+l

1275

Drum în cimitirul din str. Avram lancu

8390

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

2

250392 (Nr. CF. vechi 1431)

A+l

1276/1

Cimitir și o capelă din cărămidă acoperită cu tinichea

92070

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

3

250388(Nr. CF. vechi 1431).

A+l

1277

Cimitirul public nr. 1. Casă din cărămidă, acoperită cu tinichea, cu 2 camere și dependințe

115

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

4

250533-(Nr. CF. vechi 6655)

A+l

1281

W

72

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Drept de UZUFRUCT VIAGER- soția lui JENEY LUDOVIC născ. KARACSONYI ROZAL1A

5 '

250326 (Nr.CF. . vechi 2048)

A+l

1282

Loc pentru înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

245

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

6

250586 (Nr. CF. vechi 1431)

A+l

1290

Loc pentru înmormântare în cimitirul din str.

Avram lancu

586

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

.7

307293 (Nr. CF. vechi 1494)

A+l

1291

Loc pentru înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

2428

STATUL ROMÂN în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

8

250778 (Nr. CF. vechi 1431)

A+l

1292

Loc pentru înmormântare

975

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

întabulare drept de SERVITUTE de intrare în favoarea proprietarilor de totdeauna a imobilelor cu nr.topo. 1293 înscris în cf 16616, nr.topo. 1294 înscris în cf2839 și nr.topo. 1295 înscris în cf 16617

9

250703 (Nr. CF. vechi 16616)

A+l

1293

Imobil dominant, drept de servitute de intrare asupra imobilului cu nr. top. 1292 din cf 1203

18

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

10

250990 (Nr. QF, vechi 2893)

A+l

1294

Loc pentru înmormântare In cimitir

94

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Sarcină radiabilă decr. 336/1948

11

"250605 (Nr. CF. vechi 16617)-

A+l

1295

Loc pentru înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

. 18

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

12’

250843 (Nr. CF. vechi 1048)

A+l

1296 “

ZA

846

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea _ Consiliului Local al Municipiului ClujJjlapțȘgârio

—li.—&  ......

13

250557'(Nr. CF. vechi 7720)

A+.l

eW/ »■ Ă fiu,

l Loțpenlru înmormântare iSMîS&n -V —--

40

STATUL ROMÂN în administrawConsiliulE Popular al Municipiului ClmjNapoca- ..

     „\ /a J. Xx'4

— y»,V              T;—3+1
V- cf- ‘ % c- a

Q 5

*   7i.

%

c? O

u.


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NțL 812/2019*14

250662 (Nr. CF. vechi 7469)

A+l

1298

Loc pentru Înmormântare in cimitirul din str. Avram lancu

76

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA in administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

15

250793 (Nr. CF. vechi 1262)

A+l

1299

Loc pentru înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

40

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Intabulare drept de IPOTECĂ EXECUȚIONALÂ în cauza Casa de Păstrare Interesul Public s.a. Cluj contra lui Fekele Alexandru și soții pentru suma de 12000 Iei capital și ace. -

16 .

250559 (Nr. CF. vechi 8239)

A+l

1300

Loc pentru înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

32

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

17

250560 (Nr. CF. vechi 7720)

A+l

1301 •

Loc pentru înmormântare

32

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

18

250562 (Nr. CF.

• vechi 7720)

A+l

1302

Loc pentru înmormântare

7

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napocn

Nu sunt

19

250638 (Nr. CF. vechi 7875)

A+l

1303

Loc pentru înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

7

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

20'

250743 (Nr. CF. vechi 8319)

A+l

1304

Loc pentru înmormântare in cimitirul din str. Avram lancu

29

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

21

250822 (Nr, CF. vechr4582)

A+l

1305

Loc pentru înmormântare

1086

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

22

250635 (Nr. CF. vechi 3550)

A+l

1306^

Loc pentru înmormântare în cimitirul din str. *           Avram lancu

644

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

23

250742 (Nr. CF. vechi 3871)

A+l

1307

Loc pentru înmonnântare in cimitirul din str. Avram lancu

3579

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

24-

250818 (Nr. CF. vechi 22484)

A+I

1308/1

Loc de înmormântare

6

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

.25

250819 (Nr. CF. vechi 22484)

A+l

1308/5

Loc de înmormântare

4

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

• 26

250820 (Nr. CF. vechi 2248'4)

A+l.

1308/6

Loc de înmormântare

4

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

27

250821 (Nr.CF. vechi 22484)

A+l

1308/7

Loc de înmormântare

4

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

28

250755 (Nr. CF. vechi 2782)

A+l

1309

Loc pentru înmonnântare în cimitir

1442

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

29

250677 (Nr.CF. vechi 6590)

A+l

1311

Loc de veci In îlazsongard

29

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Drept de UZUFRUCT VIAGER -BERINDE MARLA

30

250394 (Nr. CF. vechi 1431)-

A+l

1312 .

-

928

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA In administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

31

250737 (Nr. CF.

* vechi 4676)

A+l

1313

Teren pentru înmorhtânlare în cimitirul din str. Avram lancu

97

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

32

250574 (Nr. CF. vechi 304)

A+l

1314

Cimitirul în str. Avram lancu

478

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrare^

Consiliului Local al Munlclpiului plțlj-Na0bcâ'rf'

X XX

33-

250576 (Nr. CF. vechi 304)

A+l

1315

Cimitirul în str. Avram lancu

604

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCMp'î'dmii^lrarea Consiliului Local al Municip/ujui Cluj-Nțipoca,
*
34

*250578 (Nr. CF. vechi 304) .

A+l

1316

Loc pentru înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

2468

MUNICIPIUL, CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

35

250584 (Nr. CF. vechi 304)

A+l

1317

Lac pentru înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

856

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

36

250889 (Nr. CF. vechi 1431)

A+l

1318/2

-

93688

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

37

250384(Nr. CF. vechi 1431)

A+l

1173

Cimitir

17100

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

38

326440 (Nr. CF.

.vechi 6720)

A+l

1319/1

Neproductiv-cimitir în strada Turzii

480

STATUL ROMÂN în administrarea Consiliului

Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

39

329686 (Nr. CF. vechi 15895)

A+l

1319/2

Loc de casă

500

STATUL ROMÂN în administrarea Sfatului Popular al Orașului Cluj-Napoca

Nu sunt

40'

250692 (Nr. CF. vechi 6790) ■

A+l

1310

Loc de veci în Hazsogard

36

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt

-41

336896 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/2

Loc de înmormântare in cimitirul din str. Avram lancu

6

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

42

336901 (Nr.CF veclii 3576)

A+l

1308/3

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

43

336940 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/4

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

44

336968 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/9

»Loc de înmormântare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

45

336975 (Nr. CF veclii 3576)

A+l

1308/10

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

46

337033 (Nr.CF vechi 35765

A+l

1308/1 1'

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram . lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Populara! Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

47

*336995 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/14

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

6

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

48

337005(Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/15

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu (in suprafața de 1,25 strj-4,496 mp.)

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

49'

336960 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/16

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu (in suprafața de 1,25 strj-4,496 mp)

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

50

336938(Nr CF vechi 3576)

A+l

1308/18

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

51

336945 (Nr. CF vechi 3576)

A+1

1308/21

Loc de inmormantare in cimitirul din str, Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

52

336969 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/23

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

53-

336976 (Nr. CF veclii 3576)

A+l

1308/24

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea opgt^JwiâT. Consiliului Popular al Municipiului pîjij$lapoca\

.54

336980 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/25

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrar&foperativa a f Consiliului Popular al Municipiujpî'Cluj-Napoca

■ 55

337006 (Nr..CF vechi 3576)

A+r

1308/26

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administr^reapperățiva a'. Consiliului Popular al Municipiuijii Cfuj-Nitpoca,;. ---------------------------------------i—,

o,       ,jt Zs i*

.4..............


56

336961 (Nr.CF vechi 3576)

A+l

1308/27.

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram Iancu (in suprafața de 1,50 strj-5,395 mp)

5

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

57

336939 (Nr. CF “ vechi 3576)

A+l

1308/29

Loc de ininormantate in cimitirul din str. Avram Iancu

4

STATUL ROMÂN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

58

336946 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/32

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram Iancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

59.

336970 (Nr.CF vechi 3576)

A+l

1308/34

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram Iancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

60

336997 (Nr. CF vechi-3576)

A+l

1308/36

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram Iancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

61

336981 (Nr.CF vechi 3576)

A+l

1308/37

Loc de inmormanlare in cimitirul din str. Avram -                 Iancu

5

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

62

337021(Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/38

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram Iancu

26

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

63

336979 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/39

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram Iancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

64

337007 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/40

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram Iancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

65

336962 (Nr. CF vechi 3576)

A+l.

1308/41

Loc de inmormanlare in cimitirul din str. Avram Iancu (in suprafața de 1,25 strj-4,496 mp)

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

66

336937 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/43

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram iancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

67

336943(Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/45

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram

*                  Iancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

68

336998(Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/49

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram Iancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

69

336983 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/50.

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram Iancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

70

337020 (Nr. CF

* vechi 3576)

A+l

1308/51

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram Iancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Populara! Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

71

336978 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/52

' Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram Iancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

72

337009(Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/53

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram Iancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

73

337031 (Nr.CF vechi.3576)

A+l

1308/54

-

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

74

337037 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/56

*

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

75

336967 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/57

Suprafața reala este de 1,20 s(j - 4,3164mp

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa^" Consiliului Popular al Municipiului CJnj^Ntfpoca

Nu sunt.

76

336966 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/58

4

STATUL ROMAN, in administraro^irperativ^a * Consiliului Popular al Municipiuli/rtluJ-Napojia

.,         A Nu sunt.

uj, AX.-.........-.............-

77

•f

337022 (Nr.CF vechi 3576)

A+l

1308/59

4

STATUL ROMAN, in administrarea operKiiva ii. Consiliului Popular al Municipiului CIuj-NâpocaC

jț,         M        /V'X

- ...... 2?


78

336963 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/60

.Loc de înmormântare in cimitirul din str. Avram lancu (in suprafața de 1,20 sttj-4,316 mp)

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

79

336942 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/62

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

80

336955 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/63'

-

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

81

-337004 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/64

-

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

82

336947 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/67

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

83

336971 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/69

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

84

336977(Nn CF vechi 3576)

A+l

1308/70

Loc de înmormântare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

85

' 337034 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/71

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

86

336994 (Nr. CF vechi 3576)

A+1

1308/73

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

87

336982 (Nr. CF vechi 3576)

;A+1

1308/74

Loc de inmormantare in cimitirul din slr. Avram lancu

1076

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

. 88

337002 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/8

Loc deinmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

' 89

337010 (Nr..CF vechi 3576)

A+r

1308/12

Loc de înmormântare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

90

336984 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/13

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

91

337016 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/17

j-oc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Populara! Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

92

336985 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/19

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

93

337023 .(Nr.CF vechi 3576)

A+I

1308/20’

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

5

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

94

. J37003 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/22

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

95

337015 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/28

Loc de Inmormantare in cimitirul din slr. Avram lancu

5

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

96

336986 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/30

Loc de inniorniantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

97

337026 (Nr. CF vechF3576)

A+l

1308/31

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

5

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napo+a-^

98

337001 (Nr.CF vechi 3576)

A+l

1308/33

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrare^-dpBf^tivă^"" Consiliului Popular al Municipiuljrl)S'i'uj-Nj}poefi

•’ X     /Nu sunt.       e

\ Zo” ^v-.KnetoiA-'15-’05®

99

337011 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/35

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a.’-'. Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

'A ~ MÎQnlN d      •

.-------îiiL- -aXznriQlDX..........
100

337017 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/42

Loc de înmormântare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

101

336987 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/44

Loc de inmonnantare in cimitirul din str. Avram »                  lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

102

336944 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/46

Loc de înmormântare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

103

336974 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/47

Loc de inmonnantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

104

336973 (Nr. CF „ vechi 3576)

A+l

1308/48

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

105

337008 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/55

■ Loc de inmonnantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

106

337013 (Nr.CF vechi 3576)

A+l

1308/61

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

107

336988 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/65

Loc de inmormantare in cimitirul din str, Avram lancu

8

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

108

337029 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/66

Loc de inmonnantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

109

337000 (Nr. CF vechi 3576)

A+l

1308/68

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

110

337012 (Nr.CF vechi 3576)

A+l

1308A72

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

4

STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Municipiului Cluj-Napoca

Nu sunt.

Total suprafață

231540


B.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ


Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

(mp)

Nou

1275, 1276/1, 1277, 1281, 1282, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308/1, 1308/5, 1308/6, 1308/7, 1309, 131 1, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318/2, 1173, 1319/1, 1319/2, 1310, 1308/2, 1308/3, 1308/4, 1308/9, 1308/10, 1308/11, 1308/14, 1308/15, 1308/16, 1308/18, 1308/21, 1308/23, 1308/24, 1308/25, 1308/26, 1308/27, 1308/29, 1308/32, 1308/34, 1308/36, 1308/37, 1308/38, 1308/39, 1308/40, 1308/41, 1308/43, 1308/45, 1308/49, 1308/50, 1308/51, 1308/52, 1308/53, 1308/54, 1308/56, 1308/57, 1308/58, 1308/59,1308/60,1308/63, 1308/62, 1308/64, 1308/67, 1308/69, 1308/70, 1308/71,1308/73, 1308/74, 1308/8, 1308/12, 1308/13, 1308/17, 1308/19, 1308/20,. 1308/22, 1308/28, 1308/30, 1308/31, 1308/33, 1308/35, 1308/42, 1308/44, 1308/46, 1308/47, 1308/48, 1308/55, 1308/61, 1308/65, 1308/66, 1308/68, 1308/72

Nou

Teren cu construcții : CI - Capelă din cărămidă acoperită cu tinichea C2 - Casă din cărămidă, acoperită cu tinichea, cu 2 camere și dependințe

229962

-

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 229962 mpData: Octombrie 2019
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250356 Cluj-Napoca


Nr. cerere

24452

Ziua

12

Luna

02

Anul

2018 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avrama lancu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1275

8.390

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  B2

  Acest imobil se abnotează din c.f. neformând obiect de circulație publică

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

  82738 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINIST CULTURII -DIRECȚIA JUD PT CULTURA CLUJ;

  B3

  Se notează faptul că imobilul de sub A.1 este în categoria "sit" și grupa de "monument istoric reprezentativ pentru patrimoniu cultural local"

  Al

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nlr. 1 La Parcea D

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1275

8.3S0

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

y , 5         DETAUrUNtĂRE IMOglL ;     \ -

Geometria pentru ac&t imobil. mia fost gsit.

Etato referitoare §a teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

'da

-

-

-

-

drum în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5526/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul dr publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

14-02-2018


Asistent Registrator,

rOASOUCAPagina 2 din 2


ÎIncel

A ’N ÂTfUSi A 7» <’ si A wi£* s-s v și 4<FISKiSFTKT£,fMOStFîiX.5


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

24453

Ziua

12

Luna

02

Anul

2G18Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250392 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1431Cluj

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Nr. 61, Jud. Cluj'

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1276/1

92.070

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI Top: 1276/1

Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Nr.

61, Jud. Cluj

Cimitir si 1 capela din cărămidă acoperita ciu tinichea

 • B. Partea Ho Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  102400 / 25/09/2012

  Act Normativ nr. 213, din 17/11/1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. 293703/24-09-2012 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUI NAPOCA;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al, Al.l

  n MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI

  1 NAPOCA

  LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ

  82733 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINIST CULTURII -DIRECȚIA JUD PT CULTURA CLUJ;

  B3

  Se notează faptul că imobilul de sub Al este monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, categoria sit.

  Al, Al.l

 • C. Partea Iii. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Ânexa SWD 1 La Fartea S

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1276/1

92.070

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

' <     ; DETALII LINIARE.IMOBIL         -

Geometrici p&ntrn           waj&stg zii.

Date referitoare Sa teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vifan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

94.070

-

-

-

Date referitoare Sa c©nsfcruc|0

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr. publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 12-02-2018

Data eliberării,,, //

Ț-6/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul derGtura)


ferent.

(para^Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD:CI

Top: 1276/1

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

Cimitir si 1 capela din cărămidă-acoperita ciu tinichea


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250388 Cluj-Napoca


Nr. cerere

24454 Ș

Ziua

12

Luna

02     i

Anul

2018 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:1431


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Episcop Nicolae lvan, Nr. 61, Jud, Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al '

Top: 1277Cluj

115

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 1277

Loc. Cluj-Napoca, Str Episcop Nicolae lvan, Nr. 61, jud. Cluj

Cimitirul public nr. 1

casa din cărămidă, acoperita cu tinichea, cu 2 camere si dependințe

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  102399 / 25/09/2012

  Act Normativ nr. 548, din 08/07/1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI (act administrativ nr. 293715/24-09-2012 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUJ NAPOCA; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al, Al.l

  . MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI ’ NAPOCA

  LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ

  82732 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINIST CULTURII -DIRECȚIA JUD PT CULTURA CLUJ;

  B3

  Se notează faptul că imobilul de sub Al este monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, categoria sit.

  Al, Al.l

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

fi

________Carte Funciară Nr. 250388 Comuna/Oraș/Municipiu: Ciuj-Napoca

Anexa Wr, 1 La Partea fl

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1277Cluj

115

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

-          - DETALII LINIARE IMOȘIL ■ - .  . -

Ue&metrta p&ntrn acest întQbîi afbtigsii.

Teren


Date referitoare Sa teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vîlan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

115

-

-

-

Date referitoare 0a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top:1277

construcții administrative si social culturale

115

Cu acte

Cimitirul public nr. 1

casa din cărămidă, acoperita cu tinichea, cu 2 camere si dependințe

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                                        /

Prezentul extras de carte funciară este valabil lă autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii./

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5526/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.          /                                   «

Data soluționării.

Asister#Rejgiștrator,

R

aferent.

13-02-2018

BOGDAN IGNAT

j__

Data eliberării,

wUnca TffTS 1

/ /

(parafa și semnătura)

1 (parafa.

țț^Qpătura) j

-14 FEOIfl

Lj t

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

24456

Ziua

12

Luna

02

Anul

201SBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

^ANCPJ.


» X.                 . ța

*KS^SR«5S»l«JRi4»i


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250533 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:6655

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1281

72

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  102398 / 25/09/2012

  Act Administrativ nr. 293728, din 24/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  .. MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI 17 NAPOCA

  LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ

  82721 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINIST CULTURII -DIRECȚIA JUD PT CULTURA CLUJ;

  B3

  se notează categoria de " sit " și grupa de " monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local " a imobilului de sub A+l

  Al

 • C. Partea Oii. SARCDNfi

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  7895 / 12/07/1935

  Decizie nr. 14055, din 01/01/1934 emis de JUD. CLUJ;

  CI

  Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGER

  Al

  1) SOȚIA LUI JENEY LUDOVIC NASC. KARACSONYI ROZALIA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6655)

  8405 / 25/07/1935

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0, din 01/06/1935;

  C2

  Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGER

  Al

  1) SOȚIA LUI JENEY LUDOVIC NASC. KARACSONYI ROZALIA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6655)

Pagina 1 din 2

Anexa Nr= 1 La Partea O

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1281

72

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70

Geamstris peitîru, acest insîbâ n.u afsstgszt.

iS

Date referitoare Sa teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                     n

S-a achitat tarifui de 20 RON, -Chitanța interna nr.5526/12-02-2018 in suma de 201 pentru serviciul publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                                             II


Data soluționării, . 14-02-2018

Data eliberării, /JCR1STINA M


A GALGAUenjnălTira).^


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

-

-

-

-


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250326 Cluj-Napoca


Nr. cerere

24457

Ziua

12

Luna

02

Anul

2018 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:2048


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1282

245

 • B. Partea IL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  102390 / 25/09/2012

  Act Administrativ nr. 293736, din 24/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

  • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, drept de administrare

  OBSERVAȚII: domeniu public

  82720 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINIST CULTURII -DIRECȚIA JUD PT CULTURA CLUJ;

  B3

  se notează categoria de " sit " și grupa de " monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local " a imobilului de sub A+l

  Al

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referi nțe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea !

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1282

245

* Suprafața este determinată in plănui de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL      __________

Ge&mstna p&itni- scest msafastg sit.

Bate referitoare Sa teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

245

-

-

-

loc pentru înmormântare,in cimitirul din Str.Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil Ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5526/12T02-2018 in suma de 2.0, pentru serviciul d

publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

12-02-2018

Data eliberării, //0

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250586 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:304


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1290

586

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  102366 / 25/09/2012

  Act Normativ nr. 215, din 23/04/2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI (act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. 293778/24-09-2012 emis de PRIMĂRIA MUN.CLU] NAPOCA;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, în administrarea Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca -; domeniul public

  82707 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINISTERUL CULTURII -DIRECȚIA JUD PT CULTURA CLUJ;

  B3

  Se notează faptul că imobilul de sub Al este monument istoric, categoria -sit-

  Al

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa 1 La Partea S


Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*l

Observații / Referințe

Top:1290

586

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL __________ Geomefrâ pentru acest ifmbîî nu nf&stg sit.


Date referitoare 0a teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

-

-

-

-

loc pentru inmormantare in cimitirul din str.Avram lancu


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5526/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Asistent Registrator,

CARIA CORINA TODORAN PESCÂRUS


Data soluționării, 14-02-2018

Data eliberării,

//

tiPagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 307293 Cluj-Napoca

Nr. cerere

26023

Ziua

13

Luna

02

Anul

2018 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1494

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top;. 1291

2.428

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960 emis de Sfatul Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEÎn baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1494)

 • C. Partea I». SARCINI .


  înscrieri privând dezmembrămintele draptaiuâ de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Mr. 1 La Partea fi

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1291

2.428

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo /O.

Date referitoare 0a teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (rnp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

2.428

-

- .

-

Loc pentru înmormîntare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originala, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5878/13-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul d< publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

15-02-2018

Data eliberării,

7/
/

. /

Rel

//

ferent,

<

i/sp.rffîăLura)

-v. "ZM 1

7

/x. y

/

/

-7
Pagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250778 Cluj-Napoca


Nr. cerere

24473

Ziua

12

Luna

02

Anul

2018

Cod verificare • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1203

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1292 Cluj-. Napoca

975

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  102367 / 25/09/2012

  Act Administrativ nr. 293785, din 24/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUj NAPOCA (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  .. MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, în administrarea Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca -domeniul public

  82794 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de DIRECȚIA JUD.PT.CULTURA CLUJ;

  B3

  Se notează faptul că imobilul de sub A 1 este " monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local ", categoria " sit".

  Al

 • C. Partea III. SARCINI


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  7599 / 29/04/1936

  Proces Verbal, nr. 0, din 08/04/1936;

  CI

  Intabulare, drept de SERVITUTEde intrare in favoarea proprietarilor de totdeaunaa imobilelor cu nr.topo. 1293 înscris in cf 16616, nr.top. 1294 înscris in cf 2839 si nr.top.1295 înscris in cf 16617.

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1203)

Pagina 1 din 2

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1292 Cluj-

Napoca

975

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________DETALII LINIARE IMQ.BIL ________

Geometria penimaessimabâ miaj&stgsit.

Date referitoare Sa teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

-

-

-

-

loc de înmormântare

către notarul public a actelor juridice prin


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                                                   I

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea da către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in cor

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitantaținterna

publicitate imobiliară cu codul nr. 272

ditiile legiLData soluționării,

13-02-2018

Data eliberării.

istent|>ir

EL13AJ1LJT MATES
Pagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr. cerere

24474

Ziua

12

Luna

02

Anul       2018


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250703 Cluj-Napoca • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:16615

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jtid. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1293

18

imobil dominant, drept de servitute de intrare asupra imobilui cu nr. top 1292 din cf 1203

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  102346 / 25/09/2012

  Act Administrativ nr. 293795, din 24/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUj NAPOCA (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; somație nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, în administrare

  • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, domeniu public

  82795 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de DIRECȚIA JUD.PT.CULTURA CLUJ;

  B3

  Se notează faptul că imobilul de sub A 1 este 11 monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local ", categoria 11 sit".

  Al

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1293

18

imobil dominant, drept de servitute de intrare asupra imobiiui cu nr. top 1292 din cf 1203

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

1; ,          \ DETALII'UMlAREIMOBILj:

Geometripmtm acest jjmobîi wafastgsiG

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

fntra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

-

-

-

-

Ioc pentru înmormântare in cimitirul din Str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5535/12-02-2018 in publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

suma de 20, pentru serviciul de


Data soluționării,

14-02-2018

Data eliberării,

/ /
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


„ANCEI.

AOKS MW *.f. A

^F"« 4^3 <V4- IM !.=> t f. 1 :• Si.l


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 250990 Cluj-Napoca


Nr. cerere

24475

Ziua

12

Luna

02

Anul

2018 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:2839

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1294

94

LOC PT. ÎNMORMÂNTARE IN CIMITIR

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  102347 / 25/09/2012

  Act Normativ nr. 213, din 17/11/1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI (act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. 293799/24-09-2012 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUI NAPOCA;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, în administrare

  • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, domeniu public

  82800 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de DIRECȚIA JUD.PT.CULTURA CLUJ;

  B3

  se notează categoria de " sit " și grupa de " monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local " a imobilului de sub A+l

  Al

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  7599 / 01/01/1936

  Act nr. 0;

  CI

  SARCINA RADIABILA DECR. 336/1948

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 2839)

a eren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top;1294

94

LOC PT. ÎNMORMÂNTARE IN CIMITIR

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

/yDETAUrLINIÂRE IMOBIL

Geometria pentru. acest imobil nu a fostg sit.

Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

-

-

' - '

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil Ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


5/^-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul dr y /                                        /]


S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.55 publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Asistent Reg

/strafc/r.

ANA-RAHELAi

PRwpAN

vi

fpacgfesșteâSTBatura)                     iData soluționării, 12-02-2018

Data eliberării,

-iJUiUp,, .

i


TEREN Intravilan


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250605 Cluj-Napoca

Nr. cerere

24476

Ziua

12

Luna

02

Anul

2018

Cod verificare

100055321848


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:16617

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud, Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1295

18

 • B. Partea ii. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  102348 / 25/09/2012

  Act Administrativ nr. 293806, din 24/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, în administrare

  • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ N, domeniu public

  82791 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de DIRECȚIA JUD.PT.CULTURA CLUJ;

  B3

  se notează faptul că imobilul de sub Al este monument istoric reprezentativ pentru patrimoniu cultural local, categoria sit

  Al

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1295

18

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

. ' DETALII LINIARE IMOBIL. '       ± :Ț-

G&smsfm /jerotra xmuââ         zit.

Date referitoare Sa teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin  care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.;

S-a achițat tarifui de 20 RON, -Chitanța interna r#. 5 53 5/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul d( publicitate imobiliară cu codul nr. 272.Data soluționării, 13-02-2018

Data eliberării,

1 /

! i itrrAsistent

bo/dxn IGNAT


(parafa și semnătura)


Refe

ant.

(parafa și-.

țqnnjâtura)Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

-

-

- .

-

loc pantru înmormântare in cimitirul din str. Avram iancu

37Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANGEL

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250843 Cluj-Napoca • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi: 1048

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu.Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1296

846

S. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

102321 / 25/09/2012

Act Normativ nr. 193, din 09/02/2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI (act administrativ nr. 293816/24-09-2012 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUJ NAPOCA; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 1 CLUJ NAPOCA

82790 / 03/07/2013

Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de DIRECȚIA JUD.PT.CULTURA CLUJ;

B3

se notează faptul că imobilul de sub Al este monument istoric reprezentativ pentru patrimoniu cultural local, categoria sit

Al

C. Partea Iii. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

_

Anexa 1 La Partea D

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1296

846

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru arest inabil na ujo&tgsit.

Date referitoare 8a teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

T

altele

DA

-

-

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 251P.

Data soluționării,

14-10-2019

Data eliberării, //

14 SCI 2019

Pagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

26025

Ziua

23

Luna

02

Anul

2018Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ÂNC£L.


»f. ț .<* -X_K-.rt> i: m


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250557 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:7720

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1297

40

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Adresa nr. 18/1960 emis de Consiliul Popular al Mun. Cluj-Napoca (Decret 218/1960);

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) STATUL ROMAN, in administrarea operativa a Consiliului Popular al Mun. Cluj-Napoca

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 7720)

 • C. Partea III. SARCINI .  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Kaferâț®

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea B

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1297

40

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII UNIARE IMOBIL                     -

Geometria pentru acest tmabB nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

40

-

-

-

loc pentru înmormântare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.5878/13-02-2G18 in suma de 20, pentru serviciul publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Asistenț/Regisțrator,

CRISTI MEDAJGALGAU


Data soluționării,

15-02-2018

Data eliberării,•?

s

■ '■|

::


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


XANTJEI.

Ai, Ă

» T . C..    .£ 4' f7 Z'\:- Fi


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

24478

Ziua

12

Luna

02

Anul

2018

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 250662 Cluj-NapocaTEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:7469Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu,Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1298

76


B. Partea li. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

102320 / 25/09/2012

Act Administrativ nr. 293827, din 24/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI;);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 1

Al

. MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ MĂPOCA

82797 / 03/07/2013

Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINISȚERUL CULTURII-DIRECTIA JUD PT CULTURA CLUJ;

B3

Se notează faptul că imobilul de sub Al este monument istoric, categoria -sit-

Al


C. Partea III. SARCINI .


Dnscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTAnexa Nr. 1 La Partea 0

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1298

76

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

-

-

-

-

loc pentru înmormântare in cimitirul din str.Avram iancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.5535/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul

publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 14-02-2018

Data eliberării,

/ /
Pagina 2 din 2

Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Birou! de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-NapocaEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250793 Cluj-Napoca


Nr. cerere

24479

Ziua

12

Luna

02

Anul

2018

Cod verificare • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1262

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1299

40

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  102319 / 25/00/2012

  Act Normativ nr. 193, din 09/02/2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI (act administrativ nr. 293836/24-09-2012 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUJ NAPOCA; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  .. MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI! LOCAL AL MUNICIPIULUI ' CLUJ NAPOCA

  82796 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINISTERUL CULTURII-DIRECTIA JUD PT CULTURA CLUJ;

  B3

  Se notează faptul că imobilul de sub Al este monument istoric, categoria -sit-

  Al

 • C. Partea III. SAROTS


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  8396 / 04/09/1928

  încheiere nr. 7157/1928 emis de Judecătoria Cluj;

  CI

  Se intabulează dreptul de ipoteca executionala in cauza Casa de Păstrare Interesul Public s.a Cluj contra lui Fekete Alexandru si soții pentru suma de 12.000 Lei capital si acc.

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1262)

Anexa 1 La Partea 0

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1293

40

* Suprafața este determinată in plănui de proiecție Stereo 70.

Geometria p&itni acest imobil nuafostg sit.

Date referitoare 8a teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vifan

Suprafața (mp)

larla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

40

-

-

1299

Loc pentru înmormântare in cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5535/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul d' publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 12-02-2018 '

Data eliberării, .» . <--■« yn-sc

_/_/__ T


Asistent Registrator,


»Zz?C>

Cz         'x'--  \

fă ci

cP' - fy o ■

ftyvn.60'' oV


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1300

32


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


'.ANCPL

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 250559 Cluj-Napoca


TEREN Intravilan


A. Partea L Descrierea imobilului^Nr. cerere

24480

Ziua

12

Luna

02

Anul

2018


 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  102294 / 25/09/2012

  Act Administrativ nr. 293845, din 24/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1                                                 J

  Al

  • 1) MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, în administrare

  • 2) CONS8L8UL LOCAL AL MUNICBP8ULUB CLUJ NAPOCA, domeniu public

  82785 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINISTERUL CULTURII-D1RECTIAJUD PT CULTURA CLUJ;

  B3

  Se notează faptul că imobilul de sub A.l are caracterul de sit, monument istoric reprezentativ pentru patrimoniu cultural local

  Al

 • C. Partea SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.______________________Pagina 1 din 2_______

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1300

32

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

țT? ' DETAUÎUNIARE IMOBIL          .

GeomeiTi'a pentru acest îsmbâ nu a fastg zii

Date referitoare Sa teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

32

-

-

1300

loc pentru înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.5535/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul d

publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

13-02-2018

Data eliberării,

/ /

1 i. FEl &Pagina 2 din 2EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 250560 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea SmobiluBui


TEREN Intravilan


Nr. cerere

24481

Ziua

12

Luna

02

Anul       2018Nr. CF vechi:7720


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1301

32


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

102293 / 25/09/2012

Act Administrativ nr. 293849, din 24/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI;);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, în administrare

 • 2) CONSUMUL LOCAL AL MUN8CDPBULUÎ CLUJ NAPOCA, domeniu public

82784/03/07/2013

Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINIST CULTURII-DIRECTIAJUD PT CULTURA CLUJ;

B3

Se notează faptul că imobilul de subA.l are caracterul de sit, monument istoric reprezentativ pentru patrimoniu cultural local

Al


C. Partea ISL SARCOMO „


Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1301

32

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

.         . DEFAUI LINIARE IMOBIL              <                ~ V

Geometria pentru acest imobil mia fost gsit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

32

-

-

-

loc pentru înmormântare

Certific că prezentul extras.corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.5535/12-02-2018 publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 14-02-2018

Data eliberării,

'ffl®Asistent AM ALIA Ml


JturaJ___

;'b3/ 2-
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 250562 Cluj-NapocaA. Partea L Descrierea imobilului


TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:7720

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1302

7

B. Partea li. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

102292 / 25/09/2012

Act Administrativ nr. 293856, din 24/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUN.CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI;);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) MUMCBPDULU8 CLUJ NAPOCA, în administrare

 • 2) CONSULDOL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, domeniu public

82783 / 03/07/2013

Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINIST CULTURII-DIRECTIAJUD PT CULTURA CLUj;

B3

Se notează faptul că imobilul de sub A.l are caracterul de sit, monument istoric reprezentativ pentru patrimoniu cultural local

Al

C. Partea IIL SARCOWB .


înscrieri privind dezmembrămintelle dreptuBoi de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

o eren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1302

7

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

(.iajmetriu pentru acest imobil nu a fost g sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

7

-

-

-

loc de înmormântare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5535/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul d-publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250638 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. cerere

24500

Ziua

12

Luna

02

Anul

2018Nr. CF vechi:7875


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:1303

7

 • B. Partea BL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  104196 / 28/09/2012

  Act Administrativ nr. 296316, din 26/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

  • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, drept de administrare

  OBSERVAȚII: domeniu public

  82564 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINIST CULTURII-DIR JUD PT CULTURA CLUJ;

  B3

  se notează faptul că imobilul de sub Al, are categoria de sit și grupă de monument istoric reprezentativ pentru patrimoniu cultural local

  Al

 • C. Partea BIB. SARCBN8 .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1303

7

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

■ ' / j < DETALII LINIARE; IMOBIL

Geometria pmtru-aoest imobil miaft&tgsit.

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

7

-

-

1303

Loc pentru înmormântare in Cimitirul dun strada Avram lancu

T


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța iptema nr.

publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

13-02-2018

Data eliberării.

nj

i£ Reg|strator,

MATES.AN Cri

x« 1 ț, A.ttAșJ.m v ST!* 1


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250743 Cluj-Napoca


Nr. cerere

24501

Ziua

12

Luna

02

Anul

2018

Cod verificare


■IHIHHHU


100055322641


TEREN Necunoscut


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:8319


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1304

29


B. Partea Bl. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Se noteaza asupra imobilului de sub A+l,servește ca loc de inmormantare pentru Gail Grigore si soția nasc. Szasz Carolina si ca in afara de membrii familiei nimeni nu poate fi înmormântat

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 8319)

10837 / 25/06/1909

Act nr. 0;

B2

inscriptiunea de sub Bl se intregeste cu aceia ca asupra imobilului de sub A+l membrii familiei lui Gali Grigore si soția sunt: Gali losif,Gall Nicoiae,sotiei lui Ranta Vasile nasc. Gali luliana,Ranta Laura,Cinta Letitia si Cinta Victor precum si descendentii acestora

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 8319)

15795 / 14/09/1909

încheiere nr. 0;Inscriptiunea de sub B 2 se intregeste cu aceia, ca asupra imobilului inscris sub nr. A+l servește ca loc de inmormantare si pentru familia lui Ranta Vasile precum si descendentiilor acestora.

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 8319)104197 / 28/09/2012____________________________________________________________

Act Normativ nr. 213, din 17/11/1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI (act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. 296331/26-09-2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/0?-67-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI;);                                                 ' - e A *’


B5


Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

1/1________________________________________________________________

 • 1) MUNICIPIULUI! CLUJ-NAPOCA

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, drept de administrare I

J.


OBSERVAȚII: domeniu public


82547 / 03/07/2013__________________________________________________

Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINIST CULTURII SI PATRIM NATIONA CULTURA SI PATRIM. CLUJ;


Se notează calitatea de monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural, al imobilului de sub Al.---r

.A


C. Partea HfiD. SA^COMB .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

cZi-.".

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1304

29

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobii rut a fastg sit>

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

29

-

-

1304

loc pentru inmormantare/m cimitirul din str. Avram iancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5541/12 publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 14-02-2018

Data eliberării,

//


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-NapocaEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250822 Cluj-Napoca


Nr. cerere

24502

Ziua

12

Luna

02

Anul

2018

Cod verificare • A. Partea 8. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:4582

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nn cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1305 CJ

1.086

EL Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

104198 / 28/09/2012

Act Normativ nr. 548, din 08/07/1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. 296349/26-09-2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) MUNICIPIULUi CLUJ-NAPOCA

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, drept de administrare

OBSERVAȚII: domeniu public

82558 / 03/07/2013

Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINIST CULTURII-DIR JUD PT CULTURA CLUJ;

B3

Se notează faptul că imobilul de sub A.l este monument istoric reprezentativ pentru patrimoniu cultural local și are categoria sit

Al

C. Partea III. SARCSNJ .

Pagina 1 din 2


înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1305 CJ

1.086

Georneîns                   nuaftxstgsit.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70

bETAUl UNlME IMOBIL<<VY:          yr

Date referitoare la teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                               1

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5


publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

12-02-2018

Data eliberării.
3J/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul de


11'/parafa și

~l

1

/       —_J


Nr crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

1.086

-

-

-

loc pentru înmormântare


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUWC8ARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250635 Cluj-Napoca


Nr. cerere

24503

Ziua

12

Luna

02

Anul

2013

Cod verificare • A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:3550


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, 5tr Avram lancu,Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1306

644

 • B. Partea IL Proprietară și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  104224 / 28/09/2012

  Act Administrativ nr. 296365, din 26/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, în administrarea

  • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI! CLUJ NAPOCA

  OBSERVAȚII: DOMENIUL PUBLIC

  82555 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINIST CULTURII -DIR JUD PT CULTURA CLUJ;

  B3

  Se notează faptul că imobilul de sub A 1 este " monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local ", categoria " sit".

  Al

 • C. Partea OL SÂRC0N8 .


  înscrieri privind dezmembrâmirrtele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1306

644

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

;                   DETALii LINIARE IMQBIL '\ ; ' ’

Ge&metrîs pentru imobil m afâ&tgsît.

Date referitoare la teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.                                                    /

Prezentul extras de carte funciară este valabil la ayzentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru d susceptibile de orice modificare, in condițiile legi

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța internqHnr.5541/12-02-2018 in suma de 20, pi publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


:băterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt


Data soluționării,

13-02-2018      _

Data eliberării,, aS'Asisteht


(parafa și semnătura)Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

644

-

-

1306

Loc pentru mormânt in cimitirul din strada Avram lancu


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CIuj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUWCiARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250742 CIuj-Napoca


Nr. cerere

24504

Ziua

12

Luna

02

Anul

203.8

Cod verificare • A. Partea L Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3871

Adresa; Loc. CIuj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Ni*, cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1307

3.579

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Sa dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  104225 / 28/09/2012

  Act Administrativ nr. 296393, din 26/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI:);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) MUMiCDPHUL CLUJ NAPOCA, în administrarea

  • 2) CONSÎL8ULU8 LOCAL AL MUNSCJPSULUS CLUJ NAPOCA

  OBSERVAȚII: DOMENIUL PUBUC

  82614 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de DIRECȚIA JUD.PT.CULTURA CLUJ;

  B3

  se notează faptul că imobilul de sub Al este monument istoric reprezentativ pentru patrimoniu cultural local, categoria sit

  Al

C Partea 808= SARC8M0 .

inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea S

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1307

3.57S

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

-

-

-

-

loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram IANCU

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5541/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul dr publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

14-02-2018

Data eliberării.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-NapocaEXTRAS DE CARTE FU MCI ARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250818 Cluj-Napoca


Nr. cerere

24505

Ziua

12

Luna

02

Anul

2018

100055323204


 • A. Partea L Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:22484

Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

IMr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/1 CJ

6

 • B. Partea Oi. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referința

  104226 j 28/09/2012

  Act Administrativ nr. 296407, din 26/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) MUNiCiPiUL CLUJ NAPOCA, în administrarea

  • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNiCIPlULUi CLUJ NAPOCA

  OBSERVAȚII: DOMENIUL PUBLIC

  32S04 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de DIRECȚIA JUD.PT.CULTURA CLUJ;

  B3

  Se notează faptul că imobilul de sub A 1 este " monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local ", categoria " sit".

  Al

 • C. Partea flflfl. SARCINI .

  inscrieri privind dezmembrămîntel® dreptului de proprietate, drepturi reate de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/1 CJ

6

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.5541/12-02-2018 in suma de 20rjpentru serviciul ■ publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

jf^trator,

A GALGAU


Data soluționării, 14-02-2018

Data eliberării,

_/_J.__T;

4Asist

CRISTlfJA M(parafa șjsNr Crt

Categorie folosință

Infera vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

6

-

-

-

loc de înmormântare

Pagina 2 din 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANTJ1L              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

ir -xj        r-tm-iuas*Nr. cerere

24507

Ziua

12

Luna

02

Anul

2013

Cod verificareTEREN Intravilanή££F vechi:22484


Adresa: Loc. Cluj-I

, Str Avram lancu,

Nr.

Crt

Nr. cadastrali

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observați: / Referințe

Al

Top: 1308/6 CJ

4


B« Partea OL Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

104238 / 28/09/2012'

Act Normativ nr. 215, din 23/04/2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI (act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. 296434/26-09-2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLU| NAPOCA;);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, in administrarea

 • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, domeniul public

82591 / 03/07/2013

Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de DIRECȚIA JUD.PT.CULTURA CLUJ;

B4

Se notează faptul că imobilul de sub Al este monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, categoria sit.

Al

 • C. Partea SÂKC8M0 .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/6 C]

4

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

'      ■ DETALII LINI/'RE IMOBIL          -         -

Gwmetnn pentru amT   £?â w s tbstg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

infera viian

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

4

-

-

-

loc de înmormântare

Certific Că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5541/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul d publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CIuj-Napoca


....ANIUiL

il j.K- IM V          l'r. li


TEREN Intravilan


EXTRAS DE CARTE FUNC8ARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250819 CIuj-Napoca

I Nr. cerere

24506

Ziua

12

1    Luna

02

1    Anul

2013

Cod verificare lllllllllllll 100055322760


 • A. Partea L Descrierea ImobiîuSuî

Nr. CF vechi:22484

Adresa: Loc. CIuj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/5 cj

4

 • B. Partea ii. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  104237 / 23/09/2012

  Act Administrativ nr. 296422, din 26/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, in administrarea

  • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, domeniul public

  82598 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de DIRECȚIA JUD.PT.CULTURA CLUJ;

  B4

  Se notează calitate a de monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, al imobilului de sub Al.

  Al

 • C. Partea Iii. SARC0W0 .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

  Nr cadastral

  Suprafața (mp)*

  Observații / Referințe

  Top: 1308/5 cj

  4

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL_______,

jPefifrKsce.țf frracbzj* nuaj'ostgsit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

4

-

-

-

loc de înmormântare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5541/12-02-2018 in suma de 20,. pentru serviciul d publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 12-02-2018

Data eliberării,

/ /
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUMCSARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250821 Cluj-Napoca


Nr. cerere

24508

Ziua

12

Luna

02

Anul

2018

Cod verificare • A. Partea 1. Descrierea Imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:22484

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/7 CJ

4

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  104239 / 28/09/2012

  Act Administrativ nr. 296448, din 26/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 2154/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA, in administrarea

  • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUj=NAPOCA, domeniul public

  82657 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINISTERUL CULTURII -DIRECȚIA JUDEȚENA PENTRU CULTURA CLUI;

  B4

  Se notează faptul că imobilul de sub A.l este monument istoric reprezentativ pentru patrimoniu cultural local, categoria sit

  Al

 • C. Partea III. SARCINII .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

  Nr cadastral

  Suprafața (mp)*

  Observații / Referințe

  Top: 1308/7 CJ

  4

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Gemiefraa pmfw arrssî fjjboM nua fost gsit.

Date referitoare la teren

Nr crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

4

-

-

-

loc de înmormântare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5541/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul dr publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,


14-02-2018

Data eliberării,


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


,AN CP 1

Ac.r.KT' l 'C.'UiriS: i>, $


EXTRAS DE CARTE FUWCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250755 Cluj-Napoca

A- Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:2782


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastrali

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1309

1.442

loc pentru inmormantarein cimitir

8. Partea BB. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

104267 / 28/09/2012

Act Administrativ nr. 296485, din 26/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

82

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, -domeniul public, în administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

82660 / 03/07/2013

Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de DIRECȚIA JUD.PT.CULTURA CLUJ;

B3

Se notează calitatea de monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, al imobilului de sub Al.

Al

C. Partea BSD. SARCINI .înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale d@ garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 130S

1.442

loc pentru inmormantarein cimitir

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

-

-

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5541/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul d publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

14-02-2018

Data eliberării.


Asistent Registrator,

CARLA CORINA TODORAN PESCARUS


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


&

Pagina 2 din 2Oficiul de Cadastru și Publicitate [mobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250692 Cluj-Napoca


Nr. cerere

33821

Ziua

23

Luna

02

Anul

2018

Cod verificareTEREN Necunoscut


A. Partea L Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:6790


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1310

36

Loc de veci in Hazsogard


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

104268 / 28/09/2012

Act Normativ nr. 215, din 23/04/2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI (act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. 296495/26-09-2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUj NAPOCA;);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, -domeniul public, în administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

82664 / 03/07/2013

Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de DIRECȚIA JUD.PT.CULTURA CLUJ;

B3

Se notează faptul că imobilul de sub A.l are caracterul de sit, monument istoric reprezentativ pentru patrimoniu cultural local

Al


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTNr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1310

36

Loc de veci in Hazsogard

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații 1 Referințe

1

altele

-

36

-

-

1310

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.7681/23-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

26-02-2018

Data eliberării,

/ /

0 I. MÂii WOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ciuj-Napoca


Lancei

•vi-<•.>: j :a ’.vATiYîS i< i. :: -i. -j r- oi


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

24547  .

Ziua

12

Luna

02

Anul

2018   j

Cod verificare

____.100055324336 X\ '$■' puai.A>.

«VljSl/c


Carte Funciară Nr. 250677 Ciuj-Napoca


 • A. Partea 1. Descrierea imobili?

  TEREN Necunoscut


vechi:6590

Adresa: Loc. Ciuj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1311

29

Loc de Veci in Hazsongard

8= Partea DL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

104269 / 28/09/2012

Act Administrativ nr. 296505, din 26/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) MUNIC8PIUL CLUJ-NAPOCA, -domeniul public, în administrarea

 • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

82666 / 03/07/2013

Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de DIRECȚIA JUD.PT.CULTURA CLUJ;

B3

se notează faptul că imobilul de sub Al, are categoria de sit și grupă de monument istoric reprezentativ pentru patrimoniu cultural local

Al

C. Partea DDL SÂRCDND


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

11958 / 11/11/1933

Act nr. 2201/1932;

CI

Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGER

Al

1) BER8NDE MAR8A

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6590)

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1311

29

Loc de Veci in Hazsongard

-  -        DETAUI       IMOfaLL ^7] y ~

Geometria pentru acest imobil nuajastgsit.

Date referitoare la teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5549/12-02-2018 in suma de 20, pejitru serviciul d* publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

13-02-2018

Data eliberării.


Asistent

DOINA .MO(parafă și sr

Refer

înt.

'

(păfăfa-și-siNr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

29

-

-

1311

ufi' sr-

..ANI1PI

j >,V S         Ai..*,

:»> < «'.V li:A‘A M «f .1«FS»: îĂrr-.-sTî r-tnsî r a-. ;.-t


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

24548

Ziua

12

Luna

02

Anul       2018

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250394 Cluj-Napoca

 • A. Partea 8. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1431Cluj

Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu.Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1312 Cluj

928

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 1312 Cluj

Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu.Jud.

Cluj

Casa din cărămidă acoperita cu tinichea , cu 1 camera , 1 bucătărie, dependințe si cimitir

B» Partea II. Proprietari și acte.

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

104282 / 28/09/2012

Act Administrativ nr. 296519, din 26/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI;);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l

n MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA 8N ADMINISTRAREA CONSILIULUI NAPOCA, DOMENIUL PUBLIC

LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ

82667 / 03/07/2013

Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de DIRECȚIA JUD.PT.CULTURA CLUJ;

B3

se notează faptul că imobilul de sub Al, are categoria de sit și grupă de monument istoric reprezentativ pentru patrimoniu cultural local

Al, Al.l

C. Partea IIL SARC8M8 .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului d® proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

îl

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1312 Cluj

928

Geometri pentru ac^t irwbă nu a fo&tg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

928

-

-

1312 Cluj

Date referitoare ia constricții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 1312 Cluj

construcții administrative si social culturale

928

Cu acte

Casa din cărămidă acoperita cu tinichea , cu 1 camera , 1 bucătărie, dependințe si cimitir

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5549/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul de

publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 14-02-2018

Data eliberării,*,^ //

C-

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr. cerere     24549


'ancei.

U»» ATM s c;iri5eA5.A îi i ■. u *.’.■> ț :-i M -»l .<                    - •» .


EXTRAS DE CARTE FUWCSARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250737 Cluj-Napocaâ. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:4676

Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1313

97

 • B. Partea li. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  104283 / 28/09/2012

  Act Administrativ nr. 296528, din 26/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI;);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  ., MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI! ' NAPOCA, DOMENIUL PUBLIC

  LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ

  82001 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINIST CULTURII -DIR JUD PT CULTURA CLUJ;

  B3

  Se notează faptul că imobilul de sub A 1 este " monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local ", categoria “ sit".

  Al

 • C. Partea fiii. SARCINI .  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

  Nr cadastral

  Suprafața (mp)*

  Observații / Referințe

  Top: 1313

  97

Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

97

-

-

1313

Teren pentru înmormântare în cimitirul din strada Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5549/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul d publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

14-02-2018

Data eliberării.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


'.ANCEI

•v<:i-.N i;V-ÂTtft.sj a i c        i :■ *. « și

M b’ i rerpiTV '• M GC IU J KA


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250574 Cluj-Napoca


Nr. cerere

24550

Ziua

12

Luna

02

Anul

2018

Cod verificare • A. Partea L Descrierea imobîluSuî

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:304


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Mr.

Crt

Mir. cadastral

Mir. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1314

478

 • B. Partea 90. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ha dreptul! de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  104284 / 28/09/2012

  Act Administrativ nr. 296568, din 26/09/2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 213/17-11-1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI;);

  B2

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  . MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA BN ADMINISTRAREA CONSILIULUI l) NAPOCA, DOMENIUL PUBLIC

  LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ

  82662 / @3/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINIST CULTURII -DIRECTIAJUD PT CULTURA CLUJ;

  B3

  Se notează faptul că imobilul de sub A 1 este " monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local ", categoria " sit".

  Al

 • C. Partea III. SARCBM8 .


  înscrieri privind dezmembrâminfiel® dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

  Nr cadastral

  Suprafața (mp)*

  Observații / Referințe

  Top:1314

  478

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

478

-

-

-

cimitir in str.Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil Ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.5549/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciu! de

publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 13-02-2018

Data eliberării, /!


Asistent Registrator,

DANA-AL1NA SOUCA

Snucs Da;

riwnl u-tliSirawrVlțj
TEREN Intravilan


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250576 Cluj-Napoca


 • A. Partea L Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:304

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1315

604

 • B. Partea li. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  104306 / 28/09/2012

  Act Normativ nr. 213, din 17/11/1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI (act administrativ nr. 296603/26-09-2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; anexa nr 1 la Hotărârea Guvernului nr 969/2002 însușit de Consiliul Local prin Hotărârea nr 133/14.03.2005 modificat prin Hotărârea nr 682/20.09.2005);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu drept de administrare

  • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, domeniu public

  82663 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINIST CULTURII -DIRECȚIA JUD- PT CULTURA CLUJ;

  B3

  Se notează faptul că imobilul de sub A 1 este " monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local ", categoria " sit".

  Al

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămîntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1315

604

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra viian

Suprafața

(mp)

i aria

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

-

-

-

-

cimitir in str.Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5549/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

14-02-2018

Data eliberării,

/ /

, \ '
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară CIuj-Napoca


Mancei

->«kk i jĂ n      a#.a

o x.â-.f. '. : -2 vt w-m 8BTW îmos i>-e .»s■:>


EXTRAS DE CARTE FUMCOARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250578 CIuj-Napoca


Nr. cerere

24552

Ziua

12

Luna

02

Anul

2018

Cod verificare • A. Partea L Descrierea imobiBuluî

I1EREN Intravilan

Nr. CF vechi:304


Adresa: Loc. CIuj-Napoca, Str Avram lancu, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastrali

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1316

2.468

 • B. Partea 18. Proprietari șb acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate șî alte drepturi reale

  Referințe

  104307 / 28/09/2012

  Act Normativ nr. 213, din 17/11/1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI (act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. 296612/26-09-2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA;anexa nr 1 la Hotărârea Guvernului nr 969/2002 însușit de Consiliul Local prin Hotărârea nr 133/14.03.2005 modificat prin Hotărârea nr 682/20.09.2005);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu drept de administrare

  • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, domeniu public.

  82(5(59 / 03/07/2®13

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINIST CULTURII -DIRECȚIA JUD PT CULTURA CLUJ;

  B3

  Se notează faptul că imobilul de sub A 1 este " monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local ", categoria " sit".

  Al

 • C. Partea BOL SÂRCBMB .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1316

2.468

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70

-■ 2 ?3-r' ' ■ c -^ -detâlh liniare imobil Gssflaeîm jm&K-soșst /maSil nu a fastgsit.

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vîlan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

-

-

-

-

loc pentru înmormântare in cimitirul din str.Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5549/12-02-2018 in suma de 20, pentru serviciul dr publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

14-02-2018

Data eliberării.

11 FER 2fl1B
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere .........24553

......Ziua..............f......12.......

Luna

-----------02.............

Anul

2013Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250584 Cluj-Napoca

 • A. Partea L Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:304

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu,Jud. Cluj

1 Nr,

1 Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1317

856

 • B. Partea BL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  104308 / 28/09/2012

  Act Normativ nr. 213, din 17/11/1998 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI (act administrativ nr. 296621/26-09-2012 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act normativ nr. 548/08-07-1999 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act normativ nr. 215/23-04-2001 emis de PARLAMENTUL ROMÂNIEI; anexa nr 1 la Hotărârea Guvernului nr 969/2002 însușit de Consiliul Local prin Hotărârea nr 133/14.03.2005 modificat prin Hotărârea nr 682/20.09.2005);

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIE lATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu drept de administrare

  • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, domeniu public

  82670 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINIST CULTURII -DIRECȚIA JUD PT CULTURA CLUJ;

  B3

  Se notează faptul că imobilul de sub A 1 este " monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local ", categoria " sit".

  Al

 • C. Partea BBS. SARCBND .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2


Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1317

856

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

__________   DETAUI LINIARE IMQB1L______

Geometria pentru acest imoba nu a/ostgsit.


Date referitoare la teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

T X

altele

DA

-

-

-

-

loc pentru înmormântare in cimitirul din str.Avram Jancu


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea

care se sting drepturile reale precum șij pentru dezbaterea st

. .. _ , s


susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitant publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


de către notarul public a actelor juridice prin ccesiunilor, iar informațiile prezentate suntC2-2018 in suma de 20, entru serviciu'


strator, T MATE:

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ANCPI              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250889 Cluj-Napoca

 • A. Partea L Descrierea imobifiollui

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:1431


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Episcop Nic. lvan, jud. Cluj, Cimitir

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1318/2

93.688

 • B. Partea II. Proprietari șâ acte

  înscrieri privitoare Ha dreptul] de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 08/03/1938

  Act nr. 0;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1431)

  82671 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINIST CULTURII -DIRECȚIA JUD PT CULTURA CLUJ;

  B2

  Se notează faptul că imobilul de sub A 1 este " monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local ", cateqoria " sit".

  Al

 • C. Partea HfllL SARCDMfl n


  înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1318/2

93.688

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL_______________ pentru acrar       nu a fost g siî.

Da

te referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

93.688

-

-

1318/2

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                                             .

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.5549/12-02-2018 in suma de 20, pe ru serviciul df\ publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 14-02-2018

Data eliberării,

/ /

15' 2ty

Asistent Registrator,

CARLA CORINA TODORAN PESCARUS
Pagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

j Nr. cerere

24451

j     Ziua

12

I    Luna

02

Anul

2018

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

: ANCPl.               EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 250384 Cluj-Napoca

 • A. Partea i. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1431

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Episcop Nicolae Ivan, Nr. 61, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1173Cluj

17.100

Cimitir

 • B. Partea II. Proprietari și acte


  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3640 / 01/01/1938

  Act Alipire nr. 6;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcomasare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL CLUJ

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1431)

  82739 / 03/07/2013

  Act Administrativ nr. 22, din 21/05/2013 emis de MINISTERUL CULTURII -DIRECȚIA JUDEȚENA PENTRU CULTURA CLUJ;

  B2

  Se notează faptul că imobilul de sub A.l este în categoria "sit" și grupa de "monument istoric reprezentativ pentru patrimoniu cultural local"

  Al

C. Partea UDfl„ SARC0MB .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1173Cluj

17.100

Cimitir

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

._________ DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest inwbP nu a fâs tg Tir.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

17.100

-

-

-

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea deicătre notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.             / ,

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța.

publicitate imobiliară cu codul nr. 272

|      / P

isten: F Ș0istrator,

NUT MATES
Adresa: Loc. Cluj-Napoca, StrTurzii , Jud, Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1319/2

500

Loc de casăOficiul de Cadastru și Publicitate [mobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 329686 Cluj-Napoca


Nr. cerere

. 170455 "

Ziua' •

06 ;

Luna

09

Anul . -

. 2019 •

HI Iul

’ Cod Verificare -. î

100073011Q92- -


TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobiluiuB


Nr. CF vechi:15695.;


B„ Partea 10. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe      ■

743 / 15/06/1957                                                               -        . '

Act nr. 22626/1957 și încheierea c.f., din 15/06/1957 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;.     ' '  .

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

A1/B.2

 • 1) STATUL ROMÂN, CIF:2613540, în administrația                                 •   '

 • 2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ                                     . '     "•

170455 / 06/09/2019                                                                   *'   .  ’

înscris Sub Semnătură Privata nr. CERERE DE ÎNDREPTARE EROARE MATERIALA, din 06/09/2019 emis de PRIMĂRIA CLUI-NAPOCA:

B2

Se îndreaptă eroarea materială la conversia cărții funciare pe hârtie 15695 Cluj-Napoca în sensul înscrierii dreptului de administrație în favoarea SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ sub B 1, apoi se evidențiază încheierea de carte funciară corectă nr. 3743/1957 în loc de 743/1957

Al

î                                                            .        ‘ ’

 • C. Partea III. SARCTO .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ Birou! de Cadastru și publicitate Imobiliară CluJ-Napoca


.ANCEI

> K : >> t i ! i 1 »i i* »»K;îvn,«M.rf«>tr»


CARTE FUNCIARĂ NR. 326440

COPIE


Carte Funciară Nr. 326440 Ciuj-Napoca


. TEREN Intravilan


...... - A. Partea i« Descrierea imobilului ; '        ’ 2    .

Nr. CF vechi:6720


Adresa; Loc. CIuj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1319/1

480

Neproductiv- cimitir in strada'Turzii                     ’


E, Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Act nr. Decizie 18/1.961 si in baza cererii 3568, din 16/07/1987 emis de Consiliul Popular al municipiului Cluj Napoca;           '

81

tntabulare, drept de PROPRIETATEin baza Decretului 218/1960, dobândit prin Lene, cota actuala 1/1,-cota inițiala 1/1

Al

• «

 • 1) STATUL ROMAN „în administrarea operativa a

 • 2) CONSILIULUI POPULAR, al municipiului Cluj Napoca


C. Partea 111. SARCINIînscrieri privind dezmemhrăminfcele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTCarte Funciară Nr. 326440 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1319/1

430

Neproductiv- cimitir in strada Turzii

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil nrz a fost g sit ■

Data -referitoare (a teren
Nr Cft

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parceiă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

DA

48Q

-

-

1319/1


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

191606

Ziua

03

Luna

10

Anul

2019Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336896 Cluj-Napoca

 • A. Partea L Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Cri:

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/2

6

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Sa dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, din 01/01/1960 emis de Sfatul Popular ai orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEDecretul nr 218/1960, dobândit prin Leae, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSUMUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

 • C. Partea III. SARCBNB .  înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Mr= 1 La Partea D

1 eren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/2

6

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DEIM» LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobU nu a foztgsft.

Date referitoare Ba teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării.


Data eliberării, /!.34177/03-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de


Referent,r^erenț INr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

6

-

-

1308/2

Pagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 336901 Cluj-Napoca


■ Nr. cerere

191608

i     Ziua

03

1    Luna

10

i     Anul

2019

Cod verificare

lilil

■■

100074832365


A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                         Nr. CF vechi:3576 Ciuj - Napoca


Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Str Avram iancu ,Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/3

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram Iancu


B. Partea 0. Proprietari și acte


înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de decizia nr. 18/1960 a Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

intabulare, drept de PROPRIEI ATEîn baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMAN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ = NAPOCA


C. Partea III. SARCINII .


Onscrieri privind dezmembrămintele dreptoiuo de proprietatep drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTAnexa Kir. 1 La Partea 8

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/3

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare 0a teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vrlan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/3

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34178/03-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 07-10-2019

Data eliberării,

/ /

g 9, OCT 70®Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


rAN.CPI..

«   <. -> >:■ 7. '■ 1V i- V>

țr.nf.ft st^țr.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336940 Cluj-Napoca
 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

.Al

Top: 1308/4

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea li. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960., cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


  C. Partea iii. SARCINI .  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea 8

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/4

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________ DETAL» LINIARE IMQ.BIl,

Geometria pentru acest imobâ nu a fost g sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancutartea funciară originală, păstrată de acest


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vi

birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la auterftifi care se sting drepturile reale precum și pentru de susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34793/00-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


ie către notarul public a actelor juridice prin ^cesiunilor, iar informațiile prezentate suntData soluționării,

09-10-2019

Data eliberării.Asistent                  ,ț

FLAVIA GEOrSaNA! /-§ (parafa

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


LÂncel.

ir î r, &..C X 5 •        ș •


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337002 Cluj-Napoca


! Nr. cerere j

195579  1

Ziua

09

1    Luna     i

10

Anul

2019

Cod verificare • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/8

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reaie

Referințe

3568 / 16/07/1987

Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

s.________Carte Funciară Nr. 337002 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Wr= 1 La Partea 0

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/8

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in plănui de proiecție Stereo 70.

.   ~             =           DETALII LINIARE IMOȘIL

Geometrii pentru acest imobâ sut a farig sit.

u eren


Date referitoare Oa teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

4

-

-

1308/8

Loc de înmormântare în cimitirul dir. str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 ROM, -Chitanța interna nr.^4793/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.
Data soluționării, 10-10-2019

Data eliberării,

/ /

jS-.-

x » "

'x.'.i semnătura)
Pagina 2 din 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-NapocaEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336968 Cluj-Napoca


Nr. cerere

195580

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/9

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ba dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;-

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂNI, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea BDB. SARCSNB .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptuBun de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Aeiexa Mr. 1 La Partea O

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/9

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram Igncu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE MOBIL

Geometria pentru acest irnobâ nuafoztgsîtx,

Date referitoare 8a teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

1 aria

Parcelă

Nr. topo

y0bservații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/9

Loc de înțnormântare în cimitirul din str. Avrarfi tencu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciar^piginaîă, păstrată de acest birou.                                 / J\

Prezentul extras de carte funciară este valabil fe autentificarea de către notaruițjîsblic a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru\dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiilș legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanna interna nr.34793/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272*.


Data soluționării, 10-10-2019

Data eliberării,

/!■^ăifaffîș(s§rnnătyra)

uiNCEI.

n-r t. *..&?. s--t £ i: «i ff-Tt KT? SfK Jfc


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336975 Cluj-Napoca


Nr. cerere ;

195581

î     Ziua     |

09

Luna

10

.    Anul

2019

Cod verificare • A. Partea L Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/10

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea Bl. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea 80n„ SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea 8

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/10

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria pentru acest imobil nuafbstgsit<

Bate referitoare la teren
Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/10

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr. cerere ,  195532


.AN.CPI.

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337033 Cluj-Napoca • A. Partea L Descrierea imobilului

  Nr. CF vechi:3576TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, 5tr Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/11

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul! de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea HI. SARCBMD .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/11

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Sa teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

Ș-a. achitat tariful de 25 ROM, -Chitanța interna nr.34793/09-10-2019 in suma de.25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.Data soluționării, 11-10-2019

Data eliberării,

/ /


Asistent Registrator,

CRISTINA MEDA GALGAU
erit,..     j

r.s ÎINC !

_____________L

__________         I

(parafa și Semnătura)
Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/11

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337010 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Nr. cerere

195583

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificareNr. CF vechi:3576


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/12

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare 8a dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNOCIIPSULUB CLUJ - NAPOCA


  C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa 1 La Partea 0

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/12

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

“ \ DETÂU! LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest îmobii nu a fost g sir.

Date referitoare Sa teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

NU

4

-

-

1308/12

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34793/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.Pagina 2 din 2

n wi:       A k>.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336984 Cluj-Napoca


Nr. cerere

195574

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/13

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea OL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabuiare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT


  Anexa 1 La Partea i


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/13

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


_        ■ , ' DETALII LINiARB IMQBlL

Geams/ns pentru acest imobil nu a fostgsit.

Date referitoare 0a teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/13

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34792/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

10-10-2019

Data eliberării, / . /

"H.    2019

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Fundară Nr. 336995 Cluj-Napoca

 • A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/14

6

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea li. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea OL SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea O

Teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. _

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna                       '

publicitate imobiliară cu

Data soluționării,

10-10-2019

Data eliberării,

//


codul nr. 272.

n

Asis

jț&nt

If^istrator,

RC

IDIC.

\HBRUDAN


r.34793/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul deReferent,


-'W/__

Cp afara și semnătura)


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/14

6

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL              ■

Geometria pen tru acest imobil nuafastgsit.

Oate referitoare Ba teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

6

-

-

1308/14 .

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Pagina 2 din 2

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/15

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu (în suprafața de 1,25 stj-4,496 mp)

 • B. Partea DD„ Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și aîte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, in baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSBLBUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCBMIi .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reaie de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

  ----------

Anexa 1 La Partea O

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/15

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu (în suprafața de 1,25 stj-4,496 mp)

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

Ț               ■ /.        DETAUI LINIARE IMOBIL

Dat© referitoare Ba teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra viian

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

-

-

-

1308/16

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil Ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 ROM, -Chitanța interna nr.34799/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,10-10-2019

Data eliberării,

//


Pagina 2 din 2

Loicel


A%'feN S (

4- * u * rt a *•■?•« i: si »miwn h#hm Aefc


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336960 Cluj-Napoca

Nr. cerere

195626

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


  Nr. CF vechi:3576


  Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

  Nr.

  Crt

  Nr. cadastral

  Nr. topografic

  Suprafața* (mp)

  Observații / Referințe

  Al

  Top: 1308/16

  4

  Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu (în suprafața de 1,25 stj-4,496 mp)


  B. Partea IL Proprietari și acte


  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSUMUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


  C. Partea DDL SAKCBMB .


  înscrieri privind dezmembrămintele draptuSui de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/16

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu (în suprafața de 1,25 stj-4,496 mp)

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII UNIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

-

-

-

1308/16

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiileje S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 10-10-2019

Data eliberării,

/ /

Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ancpt

Aț.t-.Vl « > ««rtnkM

». -v .?           r c I


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Anul       20

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 337016 Cluj-Napoca


100075233546


TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:3576
Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/17

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram iancu


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


C. Partea Ml. SARCINI .


Onscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTPagina 1 din 2


leren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/17

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram iancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

'____________DETALII LINIARE IMOBIL __________

Geometria pentru acest imobil nu a fc&tg sit.

Date referitoare Sa teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/17

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram Iancu

Pentru acest imobil existe următoarele cereri nesolutionate:

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34813/09-10-2019 in suma e 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 11-10-2019

Data eliberării,

/ /


Asistent Reoi AMALIA

Referent,

f                   \

! Pargxr.hiva-iUi'ratwr7s.TIMC

ser

inâtura)Nr.

Crt:

Nr. cerere

Data cerere

Termera eSiberar®

Obiect cerere

1

195627

09-10-2019

11-10-2019

Consultare/lnformare


ANCEI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


Nr. cerere |

|  195628

.•      Ziua

09     i

Luna

10

Anul

2019   |PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 336938 Cluj-Napoca


Cod verificare

1

■■Iii

II

]

i

III

100075230443


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Ciuj-Mapoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj.

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/18

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea Sil. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/18

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL _________ Ge&metria pentru acest imahii mi a fostg sif.

Date referitoare Sa teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

_

-

1308/18

Loc de înmormântare în cimitirul d>n str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34799/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 09-10-2019

Data eliberării,

/ /

Asistent

IOANA

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU 8NFORMARE

Carte Funciară Nr. 336985 Cluj-Napoca


Nr. cerere

195S29

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificareTEREN Intravilan


A. Partea i. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:3576


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/19

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu


B. Partea II. Proprietari și acte


fi

|

I


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/19

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

/   , <         DETALIITINfARE IMOBIL :

Geometria pen tru acest inmbU nuafbstgsiri

Date referitoare 8a teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Mr. topo

Observații / Referințe

a I -L

curți construcții

DA

4

-

-

1308/19

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34799/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. TT2..
Data soluționării,

10-10-2019

Data eliberării,

//


Pagina 2 din 2Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CIuj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337023 CIuj-Napoca


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN intravilan


Nr. CF vechi:3576


Adresa: Loc. CIuj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/20

5

Loc de înmormântare în cimitirul din str.Avram lancu


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de - (decizia nr.18/1960 a Sfatului Popular al Orașului Cluj);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembra mi ntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT
Anexa Nr» 1 La Partea 8

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/20

5

Loc de înmormântare în cimitirul din str.Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________;               DETALII LINIARE IMOBIL

Geometrii p&itru atssf mabă, n.u a fitstg sit.

Date referitoare Sa teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

5

-

-

1308/20

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 ROM, -Chitanța interna nr.34799/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

11-10-2019

Data eliberării.
Pagina 2 din 2


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336945 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. cerere

195631

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019\&'£y-ovo


l\lr. CF vechi:3576


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Ciuj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/21

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr, 1 La Partea 0

jn vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest


Certific că prezentul extras corespunde cu pozitt birou.                                      /

Prezentul extras de carte funciară este valabil la  care se sting drepturile reale precum și jafentpTde zbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in co S-a achitat tariful de 25 ROM, -Chitanță publicitate imobiliară cu codul nr. 27zentifîcarea de către notarul public a actelor juridice prinnf.34799/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de


Data soluționării,

09-10-2019

Data eliberări^..

s.

X
—17

INC /

1

nnătura)Tere6“8

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/21

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALir LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest       nu a fastg sit.

Oate referitoare 9a teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

i aria

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/21

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Pagina 2 din 2


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337003 Cluj-Napoca

Nr. cerere

195632

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram Iancu , Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/22

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram Iancu

 • B. Partea 11. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit Drin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa 1 La Partea I

Terera

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/22

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram Iancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

'■________________________                        PEȚÂLII DNIARE IMOBIL        . ,

GE&mefr&i pentmQces.t imobil mi o fost g sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

1308/22

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram Iancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 ROM, -Chitanța interna nr.34799/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                     •

Data soluționării, 10-10-2019

Data eliberării,

//Asistent Registrator, BOGDAf


.IGNAT


(parafa și semnătura):'Âneei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


Nr. cerere

195633

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare


s» ?. n a *■«-*: ir w.

S??:î5->:îf?3'rArî:


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 336969 Cluj-Napoca • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi-,3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/23

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea 18. Proprietari și acte

  înscrieri privitoarei la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe; cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea I». SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT


seren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Top: 1308/23

4


Observații / Refe

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram farS* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

rir.        C-v       —J_

G'somsfm pentru acest imobil nuafbstgsim

(Date referii

îi

:©are Sa teren                                     j |

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

T

31

servații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/23

Loc^K str.

in

ar

normântare în cimitirul din ■» lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciffiă

o

iginală, păstrată de acest


birou.                                                                                       șf ’

Prezentul extras de carte funciară este valabil Ia autentificarea de către notarȘil public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentr susceptibile de orice modificare, in condiții!

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna jjFșgg? publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

10-10-2019

Data eliberării,

//


ezbaterea succesiunilor, isr informațiile prezentate sunt i.                                                           i ’

~ "799/09-10-2019 in suma cfe 25, pentru serviciul de

AsisVgrryiegistrșt&E? -A

ADRl^âRVy^RAP^!

Pagina 2 din 2


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Nr. cerere ,

195634 f

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019


Carte Funciară Nr. 336976 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                                     Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/24

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/24

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

■ DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imsbii nu. a fost g,sit.

Oate referitoare Sa teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vîlan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/24

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. /A

S-a achitat tariful de 25 ROM, -Chitanța interna nr.34799/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.            / jReferent,

1

3.DC3 Țțiî'C !

i

i

J


-semnătura)


Data soluționării, 11-10-2019

Data eliberării,

Z1-- .


,AN.C£L

Ti ■>  «, A R J. < f t f. ști

>f?.r n.sr< <-TT 5F.4 %« •


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336980 Cluj-Napoca


Nr. cerere

195695

Ziua

09

Luna

10

1    Anul

2019

Cod verificareTEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr?' CF vechi:3576


Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Str Avram lancu , jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/25

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu


B. Partea OL Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


C. Partea III. SARCINI.


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTPagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea 3

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/25

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria pentru            mi.afostg.sit:


Date referitoare ia teren


Nr Crt

Categorie folosință

Bntra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/25

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram iancu


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 ROM, -Chitanța interna nr.34808/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 10-10-2019

Data eliberării,

/ /


11 OCT. 2019Asistent R

DOINA


istrator,

OVANEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337006 Cluj-Napoca

Nr. cerere

195696

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/26

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea 1B= Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ha dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


  C. Partea III. SARCDN! .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptuBui de proprietate, drepturi reale de garanție șî sarcini

Referințe

NU SUNT


la

Anexa Nr. 1 La Partea O

Teren

Nr cadastral

|Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/26

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

.i ;■                                 . DETĂUf LINIARE-IMOBIL:

Geometria psutniscest mtabâ nuafosig sii.

Date referitoare Da teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/29

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 ROM, -Chitanța interna nr.34808/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

10-10-2019

Data eliberării,

f ,

1 ”      7D19


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

REINTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336961 Cluj-Napoca

Nr. cerere

195697

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare • A. Partea I. Descrierea imobiSului

TEREN Intravilan                                                                   Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/27

5

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu (în suprafața de 1,50 sti- 5,395 mp)

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea HOflo SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

________Carte Funciară Nr. 336961 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca .Anexa Nn-1 La Partea I

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/27

5

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu ( în suprafața de 1,50 stj-5,395 mp)

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

’               .. . :.a                       DEIALli UNIARE IMOBIL -ST

“                     Geometria pentm acest imobil nu s țost gs.it.

Teren


Date referitoare 8a teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

5

-

-

1308/27

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil Ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condjii-i-i<îegTE~ S-a achitat tariful de 25 ROM, -Chitantgf interna nr.3jț publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 10-10-2019’

Data eliberării,

/ /


nrOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

195944 j

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 337015 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/28

5

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1950, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNUCfiPIULUII CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .

  Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  IR.@feiriinȘe

  NU SUNT

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top; 1308/28

5

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobtt nu a fost g sit.

Date referitoare 8a teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

5

-

1308/28

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram iancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Cârd (POS ANCPI) nr.34851/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

11-10-2019 .

Asistent Registrator,

AMALIA M1NTEUAN

Referent,

Data eliberării, / /

/)

(parafa și semnătura)

«F

i.       prerant         ;

1

’X

1

\

I

c ț;7

\ '• J'îc

-\ .2-•“' •

ANCP1.Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336939 Cluj-Napoca


Nr. cerere

195699

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/29

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMAN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNDCIPIULUB CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea O08„ SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/29

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ga teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/29

Loc de înmormântare în cimitirul din str.. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.„

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.348p8/$9-10-2019 publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

09-10-2019

Data eliberării,

/ /

n sumi

de 25, pentru ser

i Farasci

Referent, ; y^Wiica > INC!

1

___

1

(parafa

I

i semnătura)

iciul de


Asistent Ri

IOANA CStlSTli


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336986 Cluj-Napoca

Nr. cerere

195700

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/30

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  C. Partea OH. SARCBNS .
  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/30

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/30

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 ROM, -Chitanța interna nr.34808/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                                           /

Data soluționării,

10-10-2019

Data eliberării.

Pagina 2 din 2


ANCEI...

* t 4.. ■%. ti f. A' .5 8 C s • >: «#4i.ț<Aîfț‘          <£*.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU «FORMARE

Carte Funciară Nr. 337026 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/31

5

Loc de înmormântare în cimitirul din str.Avram lancu

 • B. Partea li. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de - (decizia nr.18/1960 a Sfatului Popular al Orașului Cluj);

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILDUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA


  C. Partea 001. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT
Anexa Nr» 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/31

5

Loc de înmormântare în cimitirul din str.Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

bETAumNiAfewoBiL;. ., i .

Geemeîras penmi acest îmafeâ rma /sslg

Date referitoare Oa teren

Nr

Cri

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe       |

1

curți construcții

DA

5

-

-

1308/31

]

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34808/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.Data soluționării, 11-10-2019

Data eliberării,

/ /Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336946 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Ciuj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/32

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea IUL SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Mir. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/32

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

- .    „ ' ? DETALII LINIARE IMOBIL ..... ■ .

Geometria pentru acest imobil nu a fost g str.

Date referitoare 0a teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pociți) le in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la Jtentificarea de către notarul public a actelor juridice prin zbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt '^^§08/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de


care se sting drepturile reale precum și pj&ntru susceptibile de orice modificare, in condițiile J4 S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța fnte/ha publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 09-10-2019 Data eliberării, / /
FLAVIA^EORC^ÂN^


f----

| ParaschftNr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/32

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Ancei

•M f A U. f. .1 5 RC jj: rrr nnts;»r;


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337001 Cluj-Napoca


• Nr. cerere

195703

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Nr. CF vechi:3576


TEREN intravilan


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/33

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

________Carte Funciară Nr. 337001 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-F'apoca

Anexa Mr. 1 La Partea i

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/33

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

!-

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

:   DETALII UNIATE IMOBIL .   , \

Geometrii pentru arest înwbă nu a fost g si î.

Date referitoare 8a teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil Ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 10-10-2019

Data eliberării,

/ /


Asistent

■ /’ B’ââb4808/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de


A,.

\v


(parafa și semiiâtiira)Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/33

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu


TEREN Intravilan


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU BNFORMARE

Carte Funciară Nr. 336970 Cluj-Napoca

Nr. cerere

195704

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/34

, ,X.    4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960/cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabuiare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL, ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR ÂL MUN8CUPIJULU8 CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .
  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

■f?# ■

Anexa EMr. 1 La Partea i


Teren


1

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Refe^nțe

Top: 1308/34

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram' lanpu

DETALli LINIARE IMOBIL

*

proiecție

este

in

Geometria pentru acest imobil raw ufostgfâ


Date referitoare Ba teren


Ț

£ r

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/34

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram iancu


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul pjs&lic a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iarjnțprmațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.\ S-a achitat tariful de 25 ROM, -Chitanța interna' nr.3 publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Asistent ADRIAN RlW>BRAlâr

igof eooderj-fnio §>-

(paratâtâ$mnătura)

'■R'zR-'Osria


nr.34808/09-10-2019 in surria de.25, pentru serviciul de


Data soluționării, 10-10-2019

Data eliberării,

/ /


it-saiMsirent,
Pagina 2 din 2


..ANCEI.

X ’f » * V Vî IA 5i A; < s Y f. “< »   '< t « v

♦: ?.< »V « %¥»• W-a’-ț

\


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337011 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Extravilan

Nr. cerere

195723

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare


Nr. CF vechi:3576


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/35

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea 001. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/35

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria pentru aeest nu & fostg rit.

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

NU

4

-

-

1308/35

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram iancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34813/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciu! de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

14-10-2019

Data eliberării,

/ /EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336997 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. cerere j

195724

Ziua

09

Luna

10

Anul     |

2019


Nr. CF vechi:3576


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/36

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea DII. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/36

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

‘ • țy .. . ~        DETALII LINIARE IMOBIL ________

G’eomeiris             înt&bă nu a fi)s.tgsiF.

Date referitoare Oa teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

n j.

L=

curți construcții

DA

4

-

-

1308/36

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr. publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


fă și'sdtnnătura)Pagina 2 din 2

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Nr. cerere

195725

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019


Carte Funciară Nr. 336981 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576 Cluj - Napoca

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/37

5

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de-, decizia nr. 18/1960 a Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEÎn baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/37

5

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria pentru acest imobil mi a fastgsît.

Date referitoare Ba teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

5

-

-

1308/37

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 ROM, -Chitanța interna nr.34813/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

10-10-2019

Data eliberării,

-J-J— %

A.

A, X'

Pagina 2 din 2

TEREN Intravilan


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337021 Cluj-Napoca


i Nr. cerere

195726

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificareA. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:3576 Cluj - Napoca


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/38

26

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu


B. Partea II. Proprietari și acteînscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Cerere nr. 3568,' din 16/07/1987 emis de decizia nr. 18/1960 a Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEîn baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate.

i 7y 1     Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

NU SUNT

—N *\Anexa Wrc 1 La Partea B

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/38

26

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

\         1  ■; ; DETĂLil LINiARE IMOBIL       ________,

G&metm pentru acest imabit nu a finag site

Date referitoare Ba teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

IMr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

26

-

-

1308/38

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34813/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

11-10-2019

Data eliberași _/_/__^DEUA MARIA)NETEDUXo^TRt/!

Wstedu Delis

asistent regi

(parafă și/s


Pagina 2 din 2

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336979 Cluj-Napoca

Nr. cerere !

195727

Ziua

09

Luna

10

j     Anul

2019

Cod verificareTEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

i C ‘' 7


"O/

'Vzc>\

.ȘMr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/39

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUN8C0PIIULUB CLUJ - NAPOCA


  C. Partea III. SARCINI .  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Mr. 1 La Partea O

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/39

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria pentrii acest imab-â mia fast g tir.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

1308/39

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34813/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

10-10-2019

Data eliberării,

//

Pagina 2 din 2

Lancbl

ți s. 4, * S i.sc 7 «« -Hh STîHR


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337007 Cluj-Napoca


Nr. cerere

195728

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019   I • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/40

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, in baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


  C. Partea liL SARCINI .
  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Mr. 1 La Partea 1

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/40

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram fancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

d£taui uniare imobil ■

Geometria pen tru acest imobil nuafostgsit

Dat® referitoare Ba teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/40

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34813/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

10-10-2019

Data eliberării, //

8îX'^19


iql

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336962 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. cerere

195729

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificareNr. CF vechi:3576


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/41

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu (în suprafața de 1,25 sti- 4,496 mp)

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea Hi. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Miro 1 La Partea 0

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/41

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu (în suprafața de 1,25 sțj-4,496 mp)

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

;          ș : DETTMJt LINIARE,IMOglL

Geometria pentrn acest intobii tw afo&tg sit.

Date referitoare la terem

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/41

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiilejegii.

/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul deS-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța i publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 10-10-2019

Data eliberării,

/ /

Pagina 2 din 2

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337017 Cluj-Napoca


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/42

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu


 • B. Partea il. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top; 1308/42

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL _______ Geometrâs pentru acest imabft nu a fost g sit.

Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/42

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34799/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării.

Asistent Registrator,

\ Referent,

11-10-2019

AMALIA MHTfduAN

'   -                   \                '      r

Data eliberării.

( 1

j rarascRW&Moaica î 1P1E I

/ >

(parafa șK^emp^tufa)^ r1

semnătdra)

ț...

/

\ ■"

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

TEREN Intravilan


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336937 Cluj-Napoca


Nr. cerere

195731

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificareA. Partea L Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:3576


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/43

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu


B. Partea Proprietari și acte


înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNUCUPiULUIl CLUJ - NAPOCA


C. Partea iflO. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTAnexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/43

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL _______ Geometria pen tru aces t imabii nu a fost guiț.

Date referitoare fia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/43

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34813/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Extrase pentru informate on-fcne te scj/esa epay.ancpi.ro

uf'

. ANCPI...


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336987 Cluj-Napoca


Nr. cerere

195732

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare

III

100075233868


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram iancu , Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/44

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram Iancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare fa dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Extrase oentru informare on-line ia adresa epav.ancoi.ro

Anexa 1 La Partea I

leren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/44

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imob ii nuafostgsit.

Date referitoare 8a teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/44

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34813/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 10-10-2019

Data eliberării,

/ /

U. OH 7019Pagina 2 din 2

A NC PI

S «. £ 5 » *   '< •• •   *4


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336943 Cluj-Napoca


Nr. cerere

195857

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare


 • A. Partea 1= Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:22526


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram iancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/45

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram Iancu

 • B. Partea OL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNSC8PBULU8 CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea i!0o SARCOHD □


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1308/45

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometrul pentru acest imobil nu a fastg sif.

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/45

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34^30^9-10-2019 in suma d$ 25, pentru serviciul de  publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 09-10-2019

Data eliberării,

“ TT OK 20®

p2rsscîi\a^WQ

nica TÎNC ^nt,

(parafa și s

imnâtura)


:or,

0PA


Asistent Registi

(parara-și'semnâtura)
Pagina 2 din 2

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336944 Cluj-Napoca

Nr. cerere

195858

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:22526

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/46

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


  C. Partea SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Extrase pentru informare on-line ia adresa epay.ancpi.ro


Formular i;arcii     i T


Anexa INI r. 1 La Partea l

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/46

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

.. DETALII LINIARE IMOBIL -Geometria pentru acestmwbîi iut a fostg sil.

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

T -L

curți construcții

DA

4

-

-

1308/46

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34830/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

11-10-2019

Pagina 2 din 2

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336974 Cluj-Napoca

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Nr. CF vechi:1734


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

■ ■

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/47

4

Loc de înmormântare in cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Act nr. DECIZIE 18/1960, ÎNCHEIERE, din 16/07/1987 emis de SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ, DECIZIE NR 218/1960;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMAN, in administrarea operativa a

  • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA


  C. Partea III. SARCINI .  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Mr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/47

4

Loc de înmormântare in cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETAUl LJNiĂREJMOBIL j ' Geometria pen tru acest imobil nu a fostg sit.

Date referit©ar®Jateren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/47

1 i

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 ROM, -Chitanța interna nr.34830/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 10-10-2019

Data eliberării,

/ /

Pagina 2 din 2

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336973 Cluj-Napoca

Nr. cerere

195860

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019


k. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/48

4

Loc de înmormântare in cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea EL Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Act nr. DECIZIE 18/1960, ÎNCHEIERE, din 16/07/1987 emis de SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ, DECIZIE NR 218/1960;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMAN, in administrarea operativa a

  • 2) CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Mr„ 1 La Partea O

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/48

4

Loc de inmormantare in cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

• •        DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil mi a fostg sit.

Date referitoare fla teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in yi birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentifici care se sting drepturile reale precum și pentru dezbatere susceptibile de orice modificare, in condițiile legii S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nf: publicitate imobiliară cu codul nr. 272.re dîn cartea funciară originală, păstrată de acestIreajle' către notarul public a actelor juridice prin uccesiunilor, iar informațiile prezentate sunt


830/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de
Data soluționării,

10-10-2019

Data eliberării.


Referent,

|£SZL

1              I

(parafai

ișbsemnătura)Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/48

r i i « « r? ?șț ițB Ft.*4 K «.


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336998 Cluj-Napoca


: Nr. cerere

195938

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare


 • A. Partea L Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

INir. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/49

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) COMSBLBUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCBN0 .


  înscrieri privând dezmembrămintele dreptuBui de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/49

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Geometris pentru &cesî trwib ii mi afMtgsiG

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1 X

curți construcții

DA

4

-

-

1308/49

Loc de înmormântare în cimitinj! din str. Avram iancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


S-a achitat tariful de 25 RON, -Cârd (POS ANCPI) nr.34851/09-10-2013 in sum^ de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 10-10-2019

Data eliberării,

(parafa și semnătura)


/ /

w 1301' l

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2

Fxtracp nentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

Formular versiunea 1.1

..ancei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336983 Cluj-Napoca


Nr. cerere

195939

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019   i

Cod verificareTEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:3576 Cluj - Napoca


Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Str Avram Iancu , Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/50

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram Iancu


B. Partea II» Proprietari și acte


înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de -, decizia nr. 18/1960 a Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEîn baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


C. Partea III. SARCINA .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Uo


Extrsse pentru informare on-line le adresa epay.sncpi.ro


Anexa Nr. 1 La Partea 0

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/50

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

• •••.;


Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/50

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Cârd (POS ANCP1) nr.34851/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de

publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 10-10-2019

Data eliberării

/ / <

---

Ss.-

Extrase pentru informare on-îine la adresa epay.ancpi.ro


Pagina 2 din 2


Formular versiunea 1.1


L1NCEL.

AttW» ’f • * N

y. i i. \ t <( i; & ț ry. c. >y.« ; .țț-x       H £.» kf;


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337020 Cluj-Napoca


Nr. cerere

195940

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576 Cluj - Napoca


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avrama lancu, jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/51

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de decizia nr. 18/1960 a Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEîn baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

iWiPj&Rr


Anexa 1 La Partea !Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/51

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

; DETALII LINIARE IMOBIL_______

Geometria- pentru acest tm&htf. nu a f&tg sit.


Date referitoare ia teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/51

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Cârd (POS ANCPI) nr.34851/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării.


11-10-2019

Data eliberării,Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


i Nr. cerere | i     Ziua

195941 j

09     -i

Luna    '

i©     ;

Anul       2019


ANCPJ

“■ surnxn .!


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336978 Cluj-Napoca • A, Partea L Descrierea imobilului . - -w

  TEREN Intravilan


' Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram iancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe/

Al

Top: 1308/52

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram Iancu

 • B. Partea OG. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare 8a dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) COMSSLDUL POPULAR AL MUW8CHPI1ULU8 CLUJ - NAPOCA

Co Partea SOL SAKCOMfl .

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcină

Referințe

NU SUNT

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/52

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria pen tru acest im&bii nu a fastg sst.

Date referitoare 0a teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Cârd (POS AiMCPi} nr.34851/09-10-2019 in suma ye 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Asistent Regi

Data soluționării.

10-10-2019

DOINA 1

MOL

Data eliberării.

1

1: l'              r          ,J

/ /

(parafa j

i sen

Mătura)

11 M

f ci - 7

Wo,6


H Referent,

.. - i

t e/dscnMa-JViorncs }     1

/^(pară^fșl

Semnătură)Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/52

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu


ANCPI.

AXr ’< A Aș ÂTft*Si * 1 A i'-~ i,                    și

5 i’Jf S


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337009 Cluj-Napoca


Nr. cerere

195942 j

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:3576B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, in baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT
Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/53

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/53

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

" t -_____________________ ________ DETAtJl UNlĂâE IMOglL

Geometria pentru acest mtobii wafbstgsît

Date referitoare Oa teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/53

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Cârd (POS ANCPI) nr.34851/09-10-2019 in su publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

de 25, pentru serviciul de


Data soluționării, 10-10-2019

Data eliberării,

/ /

11 OCTCăNCPI


V -r /;. «atu i. •,  «/


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 337031 Cluj-Napoca


, Nr. cerere ,

195839 J

Ziua     i

09     i

:    Luna    •

10 1

■    Anul

2019 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:4540

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/54

4

 • B. Partea 91. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de -, decizia nr. 18/1960 a Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEîn baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI! CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea 011. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

  Nr cadastral

  Suprafața (mp)*

  Observații / Referințe

  Top: 1308/54

  4

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria pentru acest mio'bU nuafostgsit.

Date referitoare Da teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna 2fr?34828/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Asistent Registrator,

CRISTINData soluționării, 11-10-2019

Data eliberării,

/ /

(parafa și semnțfura)efereRtr-.

u-k.j, Mr-n^g T'ÎSC

ent      J

i---(par

tăși semnătura)


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

-

4

-

-

1308/54

.Ki.if. N1 • < V ‘ TI r> S- Âf - A v '< l> >         ¥ j.' ți;

f: ’M.WFt *<<•


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337008 Cluj-Napoca


Nr. cerere

195840

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod

verificare

■11

II

100075235041


 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut

Nr. CF vechi:4540


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/55

4

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Cerere nr. 3568, Decizie nr. 18/1960, din 16/07/1960 emis de Sfatul pop. al orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEîn baza Decretului 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcinii

  Referințe

  NU SUNT

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/55

4

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Da teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

-

4

-

-

1308/55

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 ROM, -Chitanța interna nr.34828/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliara cu codul nr. 272.

Data soluționării, 14-10-2019

Data eliberării,

/ /

U. OCT. 2018
Pagina 2 din 2


TEREN Necunoscut


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337037 Cluj-Napoca

Nr. cerere .

195841

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare • A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:4540

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/56

4

 • B. Partea O. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de -, decizia nr. 18/1960 a Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEîn baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  deferi tnțe

  NU SUNT

Anexa IM n 1 La Partea I

s eren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/56

4

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

J__________________________________ DETALII LINIARE IMOBiL 7 7     \

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit.

Date referitoare 0a teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34Ș28/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 11-10-2019

Data eliberării,

/ /

11. GCT. 2019

(parafa și

\ £-

/pa)     Ș.n'r'


rfairNr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

-

4

-

-

1308/56

Pagina 2 din 2

$ (4-

S> *         ft f. i-X ?. t: «H


TEREN Necunoscut


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336967 Cluj-Napoca

Nr. cerere

195846

Ziua

09.

Luna

io      i

Anul

2019

Cod verificareA. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:4540 Cluj - Napoca


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/57

4

suprafața reala este de 1,20 stj- 4,3164 mp

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de -, decizia nr. 18/1960 a Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulate, drept de PROPRIETATEîn baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea DOD. SARCSN8 .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Mir. 1 La Partea 8

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/57

4

suprafața reala este de 1,20 stj- 4,3164 mp

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBit

Geometria pentru acest imobil nu a foxtgsit.

Dat® referitoare Oa teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

-

4

-

-

1308/57

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentrujiezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condjfcWîe legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța''interna nr publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

34^28/09-10-2(519 in suma de 25, pentru serviciul de


Data soluționării,

10-10-2019

Data eliberării,

//


o-


t,ryEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336966 Cluj-Napoca


A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut                                                    Nr. CF vechi:4540 Cluj - Napoca

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/58

4

 • B. Partea 01» Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de decizia nr. 18/1960 a Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEÎn baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR ÂL MUNICIPIULUI CLUJ) = NAPOCA

Co Partea DBL SARCINI □

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șî sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Mr. 1 La Partea i

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/58

4

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria pentrnacest imobil mia fastgsit.

Date referitoare 0a teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

-

4

-

-

1308/58

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34828/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

10-10-2019EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337022 Cluj-Napoca

Nr. cerere

195843

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificareA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut                                                    Nr. CF vechi:4540 Cluj - Napoca

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/59

4

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  3568 / 16/07/1987

  Cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de decizia nr. 18/1960 a Sfatului Popular al Orașului Cluj;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATEîn baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

  Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr» 1 La Partea B

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/59

4

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE iMOBIL      _______

Geometria pentm acest imobil nu &fo&fg sin

Dafte referitoare Sa teren

Nr crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

-

4

-

-

1308/59

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34828/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

11-10-2019

Data eliberării,

//
â9. Cluj-Napoca HgS

2p’Adresa; Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/60

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu ( în suprafața de 1,20 stj- 4,316 mp)

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNtOCIPilULUB CLUJ] - NAPOCA

 • C. Partea DBO. SARCBMB .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Formular versiunea 1.1

Anexa IMr. 1 La (Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/60

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu (în suprafața de 1,20 stj-4,316 mp)

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL /

Geometria pentru acest imobă nu afostgsit.

Date referitoare 8a teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/60

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancuCertific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile l^gti.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Cârd (POS AN^PI) nr.3485fl./Ș)^-10-2019 in Suma de 25,^pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

10-10-2019

Data eliberării,

//Pagina 2 din 2

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr. cerere i

Ziua

195698

09

Luna

10

Anul____;   2019

Cod verificare


"an.cpi

» * c a- 0 s -v rt-c «i

«'•Wr-xiuiv'-


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337013 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/61

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .


  Extrase pentru infc.’Tiare on-iine le adresa epay.ancpi.ro


  Pagina 1 din 2


  Formular versiunea 1.1


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea i

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/61

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria peritm nc&t imobil mi a fa&tg sit.

Date referitoare Ba teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/52

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Pentru acest imobil exista armatoarele cereri nesoBuatâoraate;

Nr.

Crt

Mr. cerere

Data cerere

Terme bh eliberare

Obiect cerere

1

195944

09-10-2019

11-10-2019

Consuftare/lnformare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34808/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Dața soluționării, 11-10-2019

Data eliberării,

/ /

f 1 oci w
Pagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Nr. cerere

195945

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificareBiroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 336942 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/62

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

B. Partea Ii. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Mr. 1 La Partea li

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/62

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil ima fast gsit.

Date referitoare 0a teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Cârd (POS ANCPI) nr.3485$/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 09-10-2019

Data eliberării,

~ DCI BîAsistent

IOANA QRISTim#Referent,


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/62

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr. cerere


195844


,_ANCEL

EXTRAS DE CARTE FUMCIARĂ

PENTRU [INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336955 Cluj-Napoca

TEREN Necunoscut

Nr, CF. vechi:4540


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/63

4

B= Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Cerere nr. 3568, Decizie nr. 18/1960, din 16/07/1960 emis de Sfatul pop. al orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEÎn baza Decretului 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSiLBUL POPULAR AL ORASULU8 CLUJ

 • C. Partea 000= SARC0NO .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Carte Funciară Nr. 336955 Comuna/Oraș/Municipiu: CluJ-Napoca Anexa IMr. 1 La Partea I

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/63

4

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

' ;'v■..țrt V'i-i:; DETALII LINIARE IMOBIL

" '              L_—“  Geometria pentru acest i mol? ii mia fast g sit.

Date referitoare Ba teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

-

4

-

1308/63

Teren


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.34828/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

09-10-2019

Data eliberării,

/ /

* * sci ?D19Pagina 2 din 2


țt'      Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

f      Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

ancpi              extras de carte funciară

PENTRU 8NFORMÂRE

Carte Funciară Nr. 337004 Cluj-Napoca

Nr. cerere

195845

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificareA. Partea L Descrierea imobaBuDui

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:4540


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/64

4


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987 '

Cerere nr. 3568, Decizie nr. 18/1960, din 16/07/1960 emis de Sfatul pop. al orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEîn baza Decretului 218/1960, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂNI, în administrarea operativă a

 • 2) CONSflLDUL POPULAR AL OMSULU! CLUJ


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privând deiraembrămmtelle dreptului de proprietate, drepturi reali® de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2


Bate referitoare 8a teren

Nr Crt

Categorie folosință

intra viian

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

-

4

-

-

1308/64Anexa Mir. 1 La Partea I


Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/64

4

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria pentru acest îmobii nu-afastgsit.Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 ROM, -Chitanța interna nr.34828/09-10-2019 in sunja de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

10-10-2019

Data eliberării,

asistent regi


.


. Io3-5 C/uj-Wapoca

F,>3?


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.AC»                    .* L K

» t: c 4. j»;£x-ir-X s)


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336988 Cluj-Napoca


Nr. cerere

195946

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, 5tr Avram iancu , jud. Ciuj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/65

8

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram Iancu

B. Partea UD. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ba dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI] CLUJ - NAPOCA


C. Partea III. SARCONfi □


înscrieri privind dezmembrămintele dreptul™ de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Pagina 1 din 2

Anexa Mr. 1 La Partea !

seren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/65

8

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETADI LINIARE IMOBIL '        '

Geometria pentru acest imobil nua/ostgsit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

8

-

-

1308/65

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Cârd (POS ANCPI) nr.34851/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 10-10-2019

Data eliberării, x /  /        A-


TEREN Intravilan


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337029 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/66

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str.Avram lancu

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de - (decizia nr.18/1960 a Sfatului Popular al Orașului Cluj);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUN8CBPBULUB CLUJ NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, tolir@[Q)i£uiri reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Mr» 1 La Partea I

8 ©ren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/66

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str.Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria pentru acest imsbrt nuaftfstgstt.

Date referii

toare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/66

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Cârd (POS ANCPI) nr._34851/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

11-10-2019

Data eliberării,

Asistent giștratbr ANG

! <'
Pagina 2 din 2

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/67

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

XANC,PI

A N •% i. * t C i M ♦ * * v


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336947 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobiluluiTEREN Intravilan


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Mr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:1308/67

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ia teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru de susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Cârd {POS ANCțM) nr.348 publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

09-10-2019

Data eliberării.
Asistent Regist FLAVI


ea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt


-2019 in suma de 25, pentru serviciul de


TUDORî

__________________1

(parafa și sem

lătura)Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

1308/67

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Pagina 2 din 2


ANCPI


t«-<r rJ‘.țMțr<xr?


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337000 Cluj-Napoca


__Nr. cerere

Ziua

195949

........09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare
A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/68

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Z^

Anexa Nr. 1 La Partea 8

Terem

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/68

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram iancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Bate referitoare 0a teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/68

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram Iancu


.34851/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 ROM, -Cârd (POS ANCPI) publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării,

10-10-2019

Data eliberării,,


(parafa șl semnătura)Pagina 2 din 2


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Nr. cerere

195950

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019


Carte Funciară Nr. 336971 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadas.tral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/69

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

: ’X 1 ’ -

Referințe

3568 / 16/07/1987 .

Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prirîîLege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINS .


  t/'.


  w


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

  ..drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT       :,e •;

  '.'A'*'

  ?::*■

  .r

  »■

  '£> Ho- .j •> /

  r -’ .V

/ •

■ *

Anexs GW. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/69

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETAUlUMlARE IMOBll.______

Geometria pentru acest imobil miaJostgsîtP

Oate referitoare Ba teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața . (mp)

Tăria

Parcelă

Nr. topo

4 ț Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/69

Loc ®e înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciâră originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.


S-a achitat tariful de 25 RON, -Cârd (POS ANCP1) .34851/09-10-2019 in s|£yia dea25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cU codul nr. 272.


pitor,

J-S^CA

u£SData soluționării, 10-10-2019

Data eliberării, //

■ zr?Nr. cerere    195951

Ziua         09

Luna        10


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336977 Cluj-Napoca


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:3576


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu ,Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/70

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA


C. Partea III. SARCINI.


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa Nr. 1 La Partea G

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/70

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram iancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria pentru acest imobii nu a jfosfg rit.

Date referitoare la teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Cârd (POS ANCPI) nr.34851/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării, 11-10-2019 Data eliberării, //


Asistent Registrator,

CRIST1NA MEDA GALGAU


A..


Parasshîv-

Keiereru,

Ț1NC

...’Z

LaT’C/y r.

(parafa ș

semnătura}(parafa s


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

1308/70

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram IancuEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 337034 Cluj-Napoca


1 Nr. cerere ;

195952

Ziua

09

Luna

IO

Anul

2019

Cod verificareA. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:3576


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/71

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit brin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea 010. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea 0

e eren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/71

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

Gs&metris pentru cscsst mtabU nu a f&stg sit.

Date referitoare Da teren

Nr Cri

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/71

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Cârd (POS ANCP1) nr.3^851/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

I

Asistent Registrator, CRISTINA MjEDA GALGAUData soluționării, 11-10-2019

Data eliberării,

/ /

Document care conp'ne date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


________Carte Funciară Nr. 337012 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/72

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

:j: -       ;n . DETALII LINIARE IMOBIL__________________,

Geometria pentru acest imobil nu a fost g sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/72

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Cârd (POS ANCPI) nr.34851/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 14-10-2019

Data eliberării,

/ /

1 k. DCI 2019Pagina 2 din 2


TEREN Intravilan


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU 8NFORMARE

Carte Funciară Nr. 337012 Cluj-Napoca

Nr. cerere

195953

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019

Cod verificareA. Partea S. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:3576

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referința

Al

Top: 1308/72

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

B. Partea IL Proprietari și acte

înscrieri privitoare 8a dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂM, în administrarea operativă a

 • 2) COMSBLDUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARC8ND 0

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptatea de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT


  'ancei.

  |Â-

  fr'i G :■< A a trl »!•« !i\.   >4 rs- n»T?-5.ț


  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

  PENTRU INFORMARE

  Carte Funciară Nr. 336994 Cluj-Napoca


  • Nr. cerere

  195954

  Ziua

  09

  Luna

  10

  i    Anul

  2019

  Cod verificareA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:3576


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud, Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/73

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

B. Partea OL Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Decizie nr. 18/1960, cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, în baza Decretului nr. 218/1960, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUMJCIP8ULU8 CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea BOI. SARCINI .


  înscrieri privind dezmembrămintele dreptaBui de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

________Carte Funciară Nr. 336994 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Anexa Mr. 1 La Partea !

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/73

4

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

A:.-                   Ș- DETAUlllNiARE IMQBIL < /

Geometria pentru acest imobil luiafitsig sbc

Date referitoare Da teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

4

-

-

1308/73

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Teren


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, iri condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Cârd (POS ANCPI) pr.34851/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliarăANCEI


TEREN Intravilan


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 336982 Cluj-Napoca

! Nr. cerere

195955

Ziua

09

Luna

10

Anul

2019A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:3576 Cluj- - Napoca

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Str Avram lancu , Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1308/74

1.076

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

B. Partea 10. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3568 / 16/07/1987

Cerere nr. 3568, din 16/07/1987 emis de decizia nr. 18/1960 a Sfatului Popular al Orașului Cluj;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEîn baza Decretului nr. 218/1960, dobândit Drin Lege, cota actuala 1/1

Al

 • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

 • 2) CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

Pagina 1 din 2

________Certe Funciară Nr. 336982 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea D

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1308/74

1.076

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

* Suprafața este determinată in pianul de proiecție Stereo 70.

DETAUmNlARE IMOBIL        ~       ,

Geometria pentru acest ft nobil nu a fostg sit.

Date referitoare ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

1.076

-

-

1308/74

Loc de înmormântare în cimitirul din str. Avram lancu

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Cârd (POS ANCPI) nr.34851/09-10-2019 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 10-10-2019

Data eliberării, / / '■
"x.Pagina 2 din 2

ROMÂNIA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

DIRECȚIA INSPECȚIE ȘI CONTROL SERVICIUL CONTROL URBANISM ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

PROCES VERBAL DE CONSTATARE

NR. 734 /22J0.2019

încheiat azi 22.10.2019,

Subsemnatul Borsos Denes, având funcția de polițist local cu legitimația nr. 1230 eliberată de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, efectuând controlul în data de 22.10.2019, ora 10:30 Ia Cimitirul Central situat în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 26-28, aflat în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, am identificat terenul în apropierea (prelungirea) străzii Ion Mincu și am constatat următoarele:

Construcția înscrisă sub Al.l în C.F. nr. 250394 Cluj-Napoca nr. cadastral top. 1312, nr. C. F. Vechi 1431 Cluj, descrisă ca și casă cărămidă acoperită cu tinichea, 1 cameră, 1 bucătărie, dependințe nu există.

MĂSURI $1 PROPUNERI:

Clarificarea situației juridice a imobilului - clădire/teren.