Hotărârea nr. 811/2019

Hotărârea 811/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Privighetorii din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Privighetorii din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Privighetorii din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 584914 din 12.11.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584973 din 12.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Privighetorii din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din Codul administrativ, art. 41 alin. (5) ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 lit. a) art. 87 alin. (6), ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 alin. (1) lit. c) ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1618, precum și ale Hotărârii nr. 493/2014 cu modificările și completările ulterioare privind Planul Urbanistic General;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Privighetorii, cu suprafața măsurată de 1.842 mp., cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (•••)”•

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Privighetorii din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și

evidența proprietății și Direcția Economică.PAc&edinte de ședință,


ContraăerrineĂză:

Secretarul general dl municipiului,

Jr. Aurora/Rbșca

Nr. 811 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 811/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada „PRIVIGHETORII”, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

'                       3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL .


Autorizația: Seria RO-B-J Nr; 0

-IUNIE 2019-R o M A/NIEI


LEGI, DECRETE, HOTĂRÂHi Șî! ALTE AOTa

, i* |a Hotărârea Guvernului nr Dsnîru modificarea ?l completarea Guvernului nr. S69/2002 privind domeniului public al județului Ciul. pr~ciii>. J a, municipiilor, orașelor și comunelor din judelui Cluj..

excepția municipiului Clui-Mapoca......................

'♦


țt


I*


•)


•V


*♦


îl


î I OT Ă R Â R ! AL E G U VERNULUl R0MXNi Ei

*

»

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca*)

în temeiul an. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 989/2002 . ’/ind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum bi al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicata. în Monitorul Oficial ai României, Partea i,- nr. 684 și 884 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează;:

  • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

privind atestarea dotnenluluppublfc el Județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor șl comunelor din Județul Cluj11

  • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins;

„Articol unic. — Ss atestă apartenența la dAme public al județului Cluj, precum și ai municipiile---1 =ș șl comunelor din Județul Ciuj a bunurilor e- '' Jpst anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă din . :ez hotărâre.”

  • 3, După anexa nr, 1 ss introduce o nouă anexă, sr nr. 1Ă cu titlul „inventarul bunurilor care ap» domeniului public ai>munlcipluluî Cluj-Napoca", s\ conținutul prevăzut In anexa la prezenta hotărâre.

PRiM-MINÎSTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRiCEANU

p. Ministrul administrației și intemeiert Paul Victor pobre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,

Ssbastian Teodor Ghsorghs Viădesu..

București, 9 februarie 2006. ‘ Nr. 193.

Hcțsi’ârad V!.3<v®pș a ;in Moretorv l-ficial a1 Ramând, :G.


PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONA

Scara 1:5000, L-34-48-C-a-2-III

Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 >

Strada Privighetorii, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct.

X fm]

Y fm]

1

589031.1700

391166.9100

2

589030.7830

391165.2190

3

589031.3170

391163.5070

4

589030.7070

391162.0160

5

589027.6360

391156.2590

6

589030.2000

391154.5690

7

589032.8810

391152.8010

8

589037.2800

391149.9930

9

589038.8828

391148.9923

10

589048.9130

391142.2360

11

589054.4120

391138.6470

12

589055.2820

391138.0780

13

589057.8730

391136.3920

14

589060.6270

391134.5310

15

589065.1560

391131.6020

16

' 589075.0190

391125.3230

17

589078.2500

391123.6510

18

589082.0940

391121.6240

19

589086.4400

391119.3130

20

589093.8150

391115.6860

21

589097.3470

391113.9570

22

589104.0020

391110.6670

23

. 589107.1750

391109.1590

24

589110.8850

391107.3940

25

589113.3450

391106.2250

26

589114.9260

391105.5620

27

589116.8100

391104.6620

28

589117.7230

391104.2650

29

589123.9120

391101.2220

30

589124.9110

391100.6820

31

589131.6600

391097.3010

32

589140.4180

391091.9280

33

589140.0850

391091.4270

34

589149.3670

391085.1840

35

589155.2310

391081.3400

36

589162.3550

391076.7210

37

589166.7520

391074.8900

38

589174.5370

391069.8200

39

589177.9010

391074.8520

40

589181.2990

391072.8730

41

589184.3190

391077.6260

42

589181.4620

391079.2200

43

589169.5250

391085.8800

44

589163.9580

391088.9860

45

589153.2740

391094.9470

46

589134.6340

391105.3470

47

589114.8580

■391 1 16.3810

48

589069.0220

391141.9540

49

589067.0480

391143.0790

50

589062.3410

391145.9080

51

589055.5690

391150.4860

52

589051.6410

391153.3480

53

589039.0480

391164.1250

54

589038.6150

391164.7430

55

589038.4910

391165.5850întocmit: SC DAMAR CONSULT jSRL

4


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereograflc 1970

Strada Privighetorii, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj

'                                 UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRVtA 54984

» » >

1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y [m]

1

589031.1700

391166.9100

1.735

2

589030.7830

391165.2190

1.793

3

589031.3170

391163.5070

1.611

4.

589030.7070

391162.0160

6.525

5

589027.6360

391156.2590

3.071

6

589030.2000

391154.5690

3.211

7

589032.8810

391152.8010

5.219

8

589037.2800

391149.9930

1.890

9

589038.8828

391148.9923

12.093

10

589048.9130

391142.2360

6.567

11

589054.4120

391138.6470

1.040

12

589055.2820

391138.0780

3.091

13

589057.8730

391136.3920

3.324

14

589060.6270

391134.5310

5.394

15

589065.1560

391131.6020

11.692

16

589075.0190

391125.3230

3.638

17

589078.2500

391123.6510

4.346

18

589082.0940

391121.6240

4.922

19

589086.4400

391119.3130

8.219

20

589093.8150

391115.6860

3.932

21

589097.3470

391113.9570

7.424

22

589104.0020

391110.6670

3.513

23

589107.1750

391,109.1590

4.108

24

5891’10.8850

391107.3940

2.724

25

589113.3450

391106.2250

1.714

26

589114.9260

391105.5620

2.088

27

589116.8100

391104.6620

0.996

28

589117.7230

391104.2650

6.897

29

589123.9120

391101.2220

1.136

30

589124.9110

391100.6820

7.549

31

589131.6600

391097.3010

10.275

32

589140.4180

391091.9280

0.602

33

589140.0850

391091.4270

11.186

34

589149.3670

391085.1840

7.012

35

589155.2310

391081.3400

8.490

36

589182.3550

391076.7210

4.763

37

589166.7520

3910^4.8900

9.290

38

589174.5370

391069.8200

6.053

39

589177.9010

391074.8520

3.932

40

589181.2990

391072.8730

5.631

41

589184.3190

391077.6260

3.272

42

589181.4620

391079.2200

13.669

43

589169.5250

391085.8800

■ 6.375

44

•5891S3.9580

391088.9860

12.234

45

589153.2740

391094.9470

21.345

46

589134.6340

391105.3470

22.646

47

589114.8580

391 1 16.3810

52.487

48

589069.0220

391141.9540

2.272

49

589067.0480

391143.0790

5.492

50

589062.3410

391145.9080

8.174

51

589055.5690

391'150.4860

4.860

52

589051.6410

391 153.3480

16.575

53

589039.0480

391164.1250

0.755

*54

589038.6150

391164.7430

0.851

55

589038.4910

391165.5850

7.440

S = 1842 mp P=377.141m

*

¥

Ț ■. .:    ■                 -        \

* »

*

* ■ -

fr                                                                                                                   it

• -

întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

*

Data: Iunie 20.19

C "■

- I»               * ,1»

4

> ■ •

_________________♦______1._______

•>

<

------------t-----*

4 ,

MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: Strada Privighetorii, Extravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în extravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-2-III.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 38 până în punctul nr. 40 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 40 până în punctul nr. 41 de strada Topazului;

-în latura de Est: din punctul nr. 41 până în punctul nr. 46 de gard metalic; din punctul nr. 46 până în punctul nr. 47 de gard din metal și beton; din punctul nr. 47 până în punctul nr. 55 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Sud : din punctul nr. 55 până în punctul nr. 1 de strada Cucului;

-în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 5 de gard din plasă de sârmă, din punctul nr. 3 până în punctul nr. 36 de gard din metal și beton; din punctul nr. 36 până în punctul nr. 37 de alee-acces; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 38 de gard din plasă de sârmă.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 1842 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 1842 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de •vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.               »

•              Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obieetul prezentei documentații nu se suprapune cu        >

imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4.


Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât .erorile reziduale obținute să se încadreze în tolerantele 0                                                                *                  .                                                ’                          .. .                 .                                 I                       ’

admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare^ a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

’ Data întocmirii ;•


Iunie 2019
SERVICIUL REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR ȘI REGISTRU AGRICOL

Nr. 363019/455/304 din 15.07.2019

i                                       Către,'                        ,

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII BIROUL EVIDENTA STRĂZI

Urmare notei interne inregistrata cu numărul de mai sus, va comunicam ca din informațiile deținute de Serviciul Revendicări fond funciar si registrul agricol reiese ca la punere in posesie a persoanelor indreptatite, s-atinut cont de drumul Ds 169.

//

Sef serviciu:/ COSMINA CA^REA


întocmit: Mihai Alexandru Boldor

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETĂȚII

BIROUL EVIDENȚA STRĂZI

NR. 363068/455 din 15.07.2019

CĂTRE

DIRECȚIA GENERALA URBANISM

BIROUL STRATEGII URBANE

In vederea promovării hotărârilor de Consiliu local privind inscrierea in sistemul integrat de cadstru si carte funciara a imobilelor denumite strada Cucului si strada Privighetorii, va solicitam sa ne comunicați daca traseul straziilor amintite urmeaza direcția impusa prin Documentație PUG/PUZ/PUD, aprobata prin hotarare a consiliului local, destinata circulație publice.

Anexam plan stradal cu evidențierea străzii Cucului si străzii Privighetorii.

Va mulțumim pentru colaborare.

Sef birou, f

Ovdiu Ratiu

i. ’J'DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI SI EVIDENTA PROPRIETATE BIROUL EVIDENTA STRĂZI

NR. 363019/455 din 15.07.2019

CĂTRE

SERVICIUL REVENDICĂRI FOND FUNCIAR

în vederea promovării hotărârilor de Consiliu local privind inscrierea in sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor denumite strada Cucului si strada Privighetorii, vă solicităm să ne informați dacă la punerea în posesie a persoanelor îndreptățite prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor fondului funciar, s-a ținut cont de existenta Drumului identificat cu indicativul Ds 169, conform hărților topografice 1:5000, azi strada Cucului și strada Privighetorii.

Anexam în copie plan de încadrare în zonă 1:5000.

Vă mulțumim pentru colaborare.Cons. Juridic,

Cristina Stanciu


589150


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1842

Municipiul Cluj-Napoca, extravilan, strada Privighetorii, județul Cluj


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj- NapocaA. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

DR

, 1842

Total

1842

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

ft         Total

h

/

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1842 mp Suprafața din act =1842mp


Executant: SC DAMAR CONSULT SRL’

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudine# ntocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia


Inspector'

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată^!


$:u realitatea din teren


atribuirea numărului cadastral


| Ștampila BCPI