Hotărârea nr. 810/2019

Hotărârea 810/2019 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară

a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588648/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589153/45/30/14.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice prin care se propune însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n.

Potrivit prevederilor art. 79 alin. 6 și 8, 133 alin.l și 135 alin. 1, 2, 3, din Ordinul nr. 700/2014 cu modificările și completările ulterioare, al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ale art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, precum și ale art. 87 al. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n., identificat prin nr. topo. 23621/1, 23622/1, 23623/1, 23624/1, în suprafață de 29805 mp., înscris în C.E nr. 323068 Cluj-Napoca, C.E vechi 101391, în proprietatea Statului Român în administrarea operativă a G.I.G.C.L. CLUJ, astfel:

  • -  imobilul identificat prin nr. topo. 23621/1/1, 23622/1/1, 23623/1/1, 23624/1/1, în suprafață de 23066 mp.;

  • -  imobilul identificat prin nr. topo. 23621/1/2, 23622/1/2, 23623/1/2, 23624/1/2, în suprafață de 6739 mp.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n., identificat prin nr. topo. 23621/1/2, 23622/1/2, 23623/1/2, 23624/1/2, în suprafață de 6739 mp, având categoria curți construcții, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mogoșoaia f.n., întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 810 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 810/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

CF 323068, CF vechi 101391,

Nr.Top 23621/1, 23622/1, 23623/1. 23624/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR.MOTILOR, NR. 1 -3 MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa 1:

/< Seria R0-3-J

G E O MAT iest! Nr-          8


INTEGRAT

SERVICE

SKL

^S-2-Asa ' XfvA ÂV Â


CLUJ-NAPOCA / OCTOMBRIE 2019

V * o,\

              v            V < V 1 .    ■S'

ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj-Napoca, jud.Cluj.

  • 2 . Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3 . Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca la intersecția străzilor: Str. ALMAȘULUT cu Str. MOGOȘOAIA si Str. EMIL CIORAN cu Str. MOGOȘOAIA, are o suprafața de 6739mp. Nr. C.F. 323068 (C.E vechi 101391) Nr. Top. 23621/1,23622/1, 23623/1, 23624/1

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru, identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de lndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderale determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS — metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Maguet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 10.2019

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA


Parcela (1) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,H-1)

X[m]

Y[m]

1

585382.702

390148.351

2.508

2

585382.259

390150.820

2.914

3

585380.826

390153.357

2.579

4

585378.772

390154.916

3.334

5

585375.574

390155.857

20.156

6

585355.462

390157.194

1.212

7

585354.250

390157.194

24.710

8

585329.554

390158.037

5.249

9

585324.341

390158.650

31.098

10

585293.298

390160.507

22.776

11

585270.554

390161.721

5.308

12

585265.247

390161.821

3.865

13

585261.383

390161.912

1.005

14

585260.378

390161.936

2.079

15

585258.326

390161.605

1.736

16

585256.751

390160.874

0.852

17

585256.051

390160.389

1.190

18

585255.334

390159.439

2.192

19

585254.360

390157.475

1.670

20

585253.856

390155.883

2.634

21

585253.447

390153.281

10.975

22

585252.865

390142.321

31.448

23

585251.118

390110.922

6.341

24

585250.789

390104.589

1.420

25

585252.207

390104.517

44.289

26

585254.860

390148.727

16.999

27

585267.769

390159.787

62.792

28

585330.426

390155.667

10.501

29

585329.857

390145.181

1.461

30

585331.315

390145.090

19.515

31

585330.121

390125.612

13.575

32

585316.573

390126.460

16.765

33

585317.634

390143.191

49.444

34

585268.296

390146.430

30.795

35

585266.445

390115.691

16.947

36

585283.376

390114.951

13.668

37

585282.542

390101.308

19.107

38

585263.459

390102.256

1.584

39

585263.550

390103.837

11.363

40

585252.207

390104.517

1.420

41

585250.789

390104.588

21.017

42

585249.672

390083.601

6.961

43

585249.443

390076.644

3.928

44

585253.367

390076.472

17.706

45

585271.041

390075.412

26.323

46

585269.457 |

390049.136

2.864

47

585272.320

390049.066

48

585272.405

390052.878

21,<66c

49

585273.668

390074.006

21^lĂ.

50

585274.602

390095.000

• •'••13.3.9.3,,

51

585288.000

390095.000

1  21:024-

52

585289.000

390116.000

• #1000-

53

585306.000

390116.000

‘Ț Trbdâ-

54

585306.000

390123.000

' ^1.337

55

585337.314

390121.352

71^

56

585335.409

390050.330

33.451

57

585302.000

390052.000

29.608

58

585272.405

390052.878

3.813

59

585272.321

390049.066

43.302

60

585315.593

390047.450

17.189

61

585332.734

390046.154

2.497

62

585332.608

390043.660

16.836

63

585349.399

390042.434

2.945

64

585349.567

390045.374

9.896

65

585359.444

390044.772

16.989

66

585360.652

390061.718

8.546

67

585369.183

390061.194

4.065

68

585373.240

390060.945

5.442

69

585378.670

390060.600

20.469

70

585380.004

390081.025

6.656

71

585380.438

390087.668

6.947

72

585373.506

390088.129

2.708

73

585370.804

390088.301

9.768

74

585370.074

390078.560

0.168

75

585370.063

390078.392

13.258

76

585356.832

390079.242

29.711

77

585358.798

390108.887

8.671

78

585365.219

390114.715

23.780

79

585366.794

390138.443

12.080

80

585354.751

390139.393

12.712

81

585355.601

390152.077

10.859

82

585366.437

390151.375

2.977

83

585369.411

390151.246

15.936

84

585379.856

390139.210

0.672

85

585379.818

390138.539

9.003

86

585379.202

390129.557

0.457

87

585379.658

390129.534

3.519

88

585379.467

390126.020

0.507

89

585378.962

390126.060

12.708

90

585378.092

390113.381

7.913

91

585372.281

390108.010

19.753

92

585370.805

390088.312

2.708

93

585373.506

390088.130

6.947

94

585380.438

390087.678

25.126

95

585382.083

390112.750

2.108

96

585379.980

390112.893

10.184

97

585380.795

390123.044

25.378

S = 6739 mp

£

'•z

r~.

Sistemul de proiecție Stereografic 1970

INVENTAR DE COORDONATE


Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA
Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

585382.702

390148.351

2

585382.259

390150.820

3

585380.826

390153.357

4

585378.772

390154.916

5

585375.574

390155.857

6

585355.462

390157.194

7

585354.250

390157.194

8

585329.554

390158.037

9

585324.341

390158.650

10

585293.298

390160.507

11

585270.554

390161.721

12

585265.247

390161.821

13

585261.383

390161.912

14

585260.378

390161.936

15

585258.326

390161.605

16

585256.751

390160.874

17

585256.051

390160.389

18

585255.334

390159.439

19

585254.360

390157.475

20

585253.856

390155.883

21

585253.447

390153.281

22

585252.865

390142.321

23

585251.118

390110.922

24

585250.789

390104.589

25

585252.207

390104.517

26

585254.860

390148.727

27

585267.769

390159.787

28

585330.426

390155.667

29

585329.857

390145.181

30

585331.315

390145.090

31

585330.121

390125.612

32

585316.573

390126.460

33

585317.634

390143.191

34

585268.296

390146.430

35

585266.445

390115.691

36

585283.376

390114.951

37

585282.542

390101.308

38

585263.459

390102.256

39

585263.550

390103.837

40

585252.207

390104.517

41

585250.789

390104.588

42

585249.672

390083.601

43

585249.443

390076.644

44

585253.367

390076.472

45

585271.041

390075.412

46

585269.457

390049.136

47

585272.320

390049.066

48

585272.405

390052.87849

585273.66E

390074,006

50

585274.602

390095;®)$

51

585288.00C

390095.^30

52

585289.000

390116.6^0

53

585306.000

390116.00$

54

585306.000

390123.000'

55

585337.314

390121.352

56

585335.409

390050.330

57

585302.000

390052.000

58

585272.405

390052.878

59

585272.321

390049.066

60

585315.593

390047.450

61

585332.734

390046.154

62

585332.608

390043.660

63

585349.399

390042.434

64

585349.567

390045.374

65

585359.444

390044.772

66

585360.652

390061.718

67

585369.183

390061.194

68

585373.240

390060.945

69

585378.670

390060.600

70

585380.004

390081.025

71

585380.438

390087.668

72

585373.506

390088.129

73

585370.804

390088.301

74

585370.074

390078.560

75

585370.063

390078.392

76

585356.832

390079.242

77

585358.798

390108.887

78

585365.219

390114.715

79

585366.794

390138.443

80

585354.751

390139.393

81

585355.601

390152.077

82

585366.437

390151.375

83

585369.411

390151.246

84

585379.856

390139.210

85

585379.818

390138.539

86

585379.202

390129.557

87

585379.658

390129.534

88

585379.467

390126.020

89

585378.962

390126.060

90

585378.092

390113.381

91

585372.281

390108.010

92

585370.805

390088.312

93

585373.506

390088.130

94

585380.438

390087.678

95

585382.083

390112.750

96

585379.980

390112.893

97

585380.795

390123.044

4?

TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR


NUMĂR

SUPR (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

323068

Cluj -Napoca (CF vechi

101391)

23621/1,

23622/1,

23623/1, 23624/1

29805

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.LG.C.L. CLUJ

S

ITUATIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

323068 Cluj -Napoca

23621/1/1,

23622/1/1,

23623/1/1, 23624/1/1

23066

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate in favoarea : STATUL ROMAN in administrarea operativa a G.I.G.C.L. CLUJ

NOU

CIuj-Napoca

23621/1/2,

23622/1/2,

23623/1/2,

23624/1/2

6739

teren

MUNICIP IUL CI .1 T.T-N APOCA

SI

TUATIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

23621/1/2,

23622/1/2,

23623/1/2,

23624/1/2

6739

teren

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAIntocmiU-&C. GEGMAT4CS1NTEGR

•r\r-                        /A

Z$ AUTORIZARE '%X / 3 RofiS ROA-J-J 1

1 Nf 1359/02.07.2018 g ’4 GEOMATICS ,p-j \A iNTEfeTEO g] m
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


AN (IEI


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 323068 Cluj-NapocaA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:101391

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 23621/1,

23622/1,

23623/1,

23624/1

23.305

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

7710 / 16/08/1984

Decret nr. de expropriere nr. 31/1982;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativa a

  • 2) G.l. G.C.L. CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 101391)

6351 / 17/01/2017

Act Administrativ nr. 745, din 20/12/2016 emis de Consiliul local al Mun. Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 173162, din 14/10/2016 emis de Ocpi Cluj; Act Administrativ nr. 14367, din 11/01/2017 emis de Municipiul Cluj-Napoca-Directia Impozite si taxe locale; Act Administrativ nr. 173149, din 14/10/2016 emis de Ocpi Cluj; Act Administrativ nr. 165215. din 29/09/2016 emis de Ocpi Cluj;

B2

Imobilul cu nr. top. 23621, 23622, 23623, 23624, de sub Al, se dezmembrează astfel; nr.top. 23621/1, 23622/1, 23623/1, 23624/1 - în suprafață de 29805 mp care se reînscrieîn această carte funciară, iar imobilul cu nr.top. 23621/2, 23622/2, 23623/2, 23624/2 în suprafață de 1750 mp se transcrie în cartea funciară nr. 324175 Cluj-Napoca cu număr cadastral 324175 Cluj-Napoca

Al

C. Partea Iii. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2


Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 23621/1, 23622/1, 23623/1, 23624/1

29.805

* Suprafața este determinată in plănui de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL_____________ Uexmtetria pentru acest itnaM nu ajastg sff.

Date referitoare ia teren

Nr

Crt

Categorie foiosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Taria

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

29.805

23621,

23622,

23623,23624

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

19/09/2019, 15:13

Pagina 2 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


mw       in } n z


•»PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

6739 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA


SfrTALMÂSULUÎ

70 6JXxu7194

10BL.L

NC 252076


I Str. EMIL C1ORAN


Nr.părcela

Categ. de folosința

Suprafata(mp)

Mențiuni

1

Cc

6739

Teren neimpn^muit

Total

6739

B. Date referitoare la construcții


Executant 3.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

RO-B-J -1359Suprafața totala măsurată a imobilului = 6739 mp Suprafața din act = 6739 mp | O \

'j

\ ___

Confirm introducerea imobilului in baza d

si atribuirea numărului cadastral Semnătura si parafa

corectitudinea inii

si coreS^smfaofa- acesteia

it *?§emnaturăisi stfnpilaSeria RO-B-J -n r          ; H: Nr. 1359/02.07.2018

A-r. q45j:  •

VOTCULESCU

Data : 4020Î9u^cA