Hotărârea nr. 809/2019

Hotărârea 809/2019 - Însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Primăverii nr. 20.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Primăverii nr. 20

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Primăverii nr. 20 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588665/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 588939/45/30/14.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice prin care se propune însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n.;

Potrivit prevederilor art. 79, alin 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin 1, 2 și 3 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și publicității imobiliare, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Primăverii nr. 20, identificat prin nr. topo. 23247/1/1/1/1, în suprafață de 9970 mp., înscris în CF nr. 319293 Cluj-Napoca, CF vechi 29977, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, astfel:

  • - imobilul-teren identificat prin nr. topo. 23247/1/1/1/1/1, în suprafață de 2098 mp.;

  • - imobilul-teren identificat prin nr. topo. 23247/1/1/1/1/2, în suprafață de 7872 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n. identificat prin nr. topo. 23236/1/1/1, în suprafață de 34462 mp., înscris în CF nr. 268838 Cluj-Napoca, CF vechi 29977, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a GIGCL jud. Cluj, astfel:

  • - imobilul-teren identificat prin nr. topo. 23236/1/1/1/1, în suprafață de 33641 mp.;

  • - imobilul-teren identificat prin nr. topo. 23236/1/1/1/2, în suprafață de 821 mp.

Art. 3. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii, identificat prin nr. topo. 23247/1/1/1/1/2, 23236/1/1/1/2, în suprafață de 8693 mp., categoria de folosință „curți construcții”, care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în prpoprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Se aprobă reînscrierea imobilului identificat prin nr. topo. 23247/1/1/1/1/1, în suprafață de 2098 mp., în CF nr. 319293 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 5. Se aprobă reînscrierea imobilului identificat prin nr. topo. 232436/1/1/1/1, în suprafață de 33641 mp., în CF nr. 268838 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 6. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n., întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora/jtoșca,

Nr. 809 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF 319293, CF vechi 29977 Nr.Top 23247/1/1/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR.MOTELOR, NR. 1 -3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICE

autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.0AUTORIZARE

Nr.?3%W^8

GEOMATICS

INTEGRATE0

SERV'C

ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC

  • 1 . Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj — Napoca, jud.Cluj.

  • 2 . Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca, intre Aleea GARBAU si strada PRIMĂVERII, are o suprafața de 8693 mp. Provine din nr.top 23247/1/1/1/1 si nr.top 23236/1/1/1 4.Operațiuni topo-cadastraie efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RG1R (Rețeaua Geodezică de îndesite și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTIC prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS. serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCP1. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale. distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totala. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK . coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCP1) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS — ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una iblosint o statie de referința virtuala. Au fost

comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).


Data întocmirii : 10.20-19SERVICES SRL

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA

Parcela (1) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

584840.870

389212.163

6.215

2

584834.894

389213.871

7.684

o

584827.520

389216.030

1.765

4

584827.024

389214.336

6.423

5

584820.860

389216.140

30.173

6

584791.835

389224.385

7.211

7

584785.318

389227.471

1.693

8

584784.593

389225.941

7.222

9

584778.033

389228.961

19.669

10

584758.856

389233.335

7.575

11

584756.334

389226.193

52.170

12

584807.309

389215.090

36.047

13

584796.208

389180.795

58.912

14

584738.582

389193.035

37.609

15

584756.328

389226.194

7.575

16

584758.855

389233.335

11.359

17

584747.781

389235.861

6.120

18

584745.519

389230.174

11.367

19

584734.938

389234.326

2.023

20

584735.675

389236.211

11.806

21

584725.106

389241.472

23.221

22

584714.573

389220.777

1.497

23

584715.915

389220.114

9.436

24

584724.936

389222.882

1.267

25

584726.194

389222.722

7.321

26

584732.708

389219.383

0.449

27

584732.913

389219.782

3.422

28

584735.931

389218.170

0.444

29

584735.729

389217.775

1.279

30

584736.872

389217.202

11.832

31

584731.521

389206.649

5.970

32

584726.220

389209.397

0.608

33

584725.947

389208.854

2.460

34

584723.768

389209.996

7.523

35

584720.415

389203.261

18.660

36

584711.835

389186.691

7.733

37

584708.244

389179.842

3.642

38

584706.585

389176.600

7.505

39

584703.073

389169.967

17.766

40

584694.833

389154.227

6.007

41

584692.223

389148.817

1.672

42

584691.451

389147.334

8.283

43

584698.858

389143.627

9.356

44

584707.058

389139.122

0.989

45

584708.004

389139.412

1.522

46

584709.482

389139.776

6.619

47

584715.861

389141.544

2.201

48

584718.021

389141.120

4.162

49

584721.811

389139.401

16.249

50

584737.612

389135.612

13.890

51

584750.889

389131.530

4.383

52

584755.046

389132.921

28.131

53

584781.992

389124.841

6.361

54

584788.085

389123.014

4.996

55

584793.032

389122.317

10.3 z i

56

584796.030

389132.251

1 00 /

c7

584808.489

389128.516

7 498

58

584815.672

389126.363

16.196

59

584820.557

389141.804

28.091

60

584828 924

389168.621

16.441

61

584833.322

389184.462

4.817

62

584828.749

389185.978

0.350

63

584828.664

389185.639

1.532

64

584827.183

389186.029

0.424

65

584827.074

389185.619

1.222

66

584825.906

389185.977

15.100

67

584821.474

389171.542

1.109

68

584822.520

389171.175

0.572

69

584822.374

389170.622

1.579

70

584823.893

389170.192

0.260

71

584823.799

389169.950

4.879

72

584828.470

389168.540

1.459

73

584828.057

389167.141

4.866

74

584823.438

389168.671

0.350

75

584823.353

389168.332

1.532

76

584821.872

389168.723

0.424

77

5B4821.763

389168.312

1.222

78

584820.595

389168.670

14.185

79

584816.433

389155.109

0.886

80

584817.270

389154.817

0.213

81

584817.471

389154.747

0.575

82

584817.331

389154.190

1.579

83

584818.850

389153.760

0.260

84

584818.756

389153.518

4.964

85

584823.500

389152.058

1.438

86

584823.090

389150.680

4.947

87

584818.395

389152.239

0.350

88

584818.310

389151.900

1.531

89

584816.830

389152.290

0.424

90

584816.720

389151.880

1.222

91

584815.552

389152.237

7.947

92

584813.220

389144.640

12.233

93

584801.520

389148.210

8.015

94

584803.833

389155.884

3.803

95

584800.191

389156.979

2.860

96

584801.024

389159.716

3.796

97

584804.657

389158.616

14.938

98

584808.969

389172.919

3.761

99

584805.370

389174.009

2.227

100

584806.017

389176.140

3.756

101

584809.612

389175.051

15.659

102

584814.131

389190.044

3.718

103

584810.572

389191.119

1.730

104

584811.075

389192.774

3.714

105

584814.629

389191.695

8.664

106

584817.130

389199.990

12.502

107

584829.057

389196.245

7.738

108

584826.787

389188.848

1.109

109

584827.824

389188.455

0.545

110

584827.685

389187.928

1.579

111

584829.204

389187.499

0.260

112

584829.110

389187.256

4.807.

113

584833.721

389185.898

9.546?

114

584836.274

389195.096

17.67^

S = 8693 mp                         .1

Sistemul de proiecție Stereografic 1S/0

(NVENTAR Dt COORDONATE

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA

Nr. Pct.

■ X

[m]

Y

[m]

1

584840.870

389212.163

2

584834.894

389213.871

3

584827.520

389216.030

4

584827.024

389214.336

5

584820.860

389216.140

6

584791.835

389224.385

7

584785.318

389227.471

8

584784.593

389225.941

9

584778.033

389228.961

10

584758.856

389233.335

11

584756.334

389226.193

12

584807.309

389215.090

13

584796.208

389180.795

14

584738.582

389193.035

15

584756.328

389226.194

16

584758.855

389233.335

17

584747.781

389235.861

18

584745.519

389230.174

19

584734.938

389234.326

20

584735.675

389236.211

21

584725.106

389241.472

22

584714.573

389220.777

23

584715.915

389220.114

24

584724.936

389222.882

25

584726.194

389222.722

26

584732.708

389219.383

27

584732.913

389219.782

28

584735.931

389218.170

29

584735.729

389217.775

30

584736.872

389217.202

31

584731.521

389206.649

32

584726.220

389209.397

33

584725.947

389208.854

34

584723.768

389209.996

35

584720.415

389203.261

36

584711.835

389186.691

37

584708.244

389179.842

38

584706.585

389176.600

39

584703.073

389169.967

40

584694.833

389154.227

41

584692.223

389148.817

42

584691.451

389147.334

43

584698.858

389143.627

44

584707.058

389139.122

45

584708.004

389139.412

46

584709.482

389139.776

47

584715.861

389141.544

4B

584718.021

389141.120

49

584721.811

389139.401

50

584737.612

389135 612

51

584750.889

389131.530

52

584755.046

389132.921

53

584781.992

389124.841

54

584788.085

389123.014

55

584793.032

389122.317

56

584796.030

389132.251

• 57

584808.489

389128.516

58

584815.672

389126.363

59

584820.557

389141.804

60

584828.924

389168.621

61

584833.322

389184.462

62

584828.749

389185.978

63

584828.664

389185.639

64

584827.183

389186.029

65

584827.074

389185.619

66

584825.906

389185.977

67

584821.474

389171.542

68

584822.520

389171.175

69

584822.374

389170.622

70

584823.893

389170.192

71

584823.799

389169.950

72

584828.470

389168.540

73

584828.057

389167.141

74

584823.438

389168.671

75

584823.353

389168.332

76

584821.872

389168.723

77

584821.763

389168.312

78

584820.595

389168.670

79

584816.433

389155.109

80

584817.270

389154.817

81

584817.471

389154.747

82

584817.331

389154.190

83

584818.850

389153.760

84

584818.756

389153.518

85

584823.500

389152.058

86

584823.090

389150.680

87

584818.395

389152.239

88

584818.310

389151.900

89

584816.830

389152.290

90

584816.720

389151.880

91

584815.552

389152.237

92

584813.220

389144.640

93

584801.520

389148.210

94

584803.833

389155.884

95

584800.191

389156.979

96

584801.024

389159.716

97

584804.657

389158.616

98

584808.969

389172.919

99

584805.370

389174.009

100

584806.017

389176.140

101

584809.612

389175.051

102

584814.131

389190.044

103

584810.572

389191.119

104

584811.075

389192.774

105

584814.629

389191.695

106

584817.130

389199.990

107

584829.057

389196.245

108

584826.787

389188.848

109

584827.824

389188.455

110

584827.685

389187.928

111

584829.204

389187.499

112

584829.110

389187.256

113

584833.721

389185.898

114

584836.274

389195.096

Sistemul de proiecție Stereografic 19/0


TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELOR


NUMĂR

SUPR. (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

319293

Cluj -Napoca (C.F vechi

29977)

23247/1/1/1/1

9970

Alei, parcari si spatii verzi

. MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA in administrarea operativa a CONSILIULUI LOCAL AL MUN.CLUJ-NAPOCA

268838

Cluj -Napoca (CF vechi

29977)

23236/1/1/1

34462

Altele

STATUL ROMAN in administrarea operativa aGIGCL

JUD.CLUJ

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZLIPIRE

TEREN

319293

Cluj -Napoca (CF vechi

29977)

23247/1/1/1/1/1

2098

Alei» parcari si spatii verzi.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA in administrarea operativa a CONSILIULUI LOCAL AL MUN.CLUJ-NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

23247/1/1/1/1/2

7872

teren

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

268838

Cluj -Napoca (CF vechi 299//)

23236/1/1/1/1.

33641

Altele

STATUL ROMAN in administrarea operativa a GIGCL JUD.CLUJ

NOU

Cluj-Napoca

23236/1/1/1/2

821

teren.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

/

*

^3247/1/1/1/1/2

23236/1/1/1/2

8693

teren.

-...„MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

-^wecuts^.
7V

§

UCA

X?.

KNr-

-1».c-'

'C

\%

' .......


țmfrnHCAT ÎESfe&SC^SRL cjeria RO-B*3 ?, 'i 1359/02.07.2018 f) GgO^ATK'S M INTE&AJSD a;

seOces J/

, SKL.

*cL.                   •?''»>

‘•-X Q Zic/s, A,„X
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Clui-NapocaEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 319293 Cluj-NapocaTEREN Necunoscut


Ar Partea L Descrierea iimiobiliiiiliw


Nr. CF vechi:29977


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

23247/1/1/1/1

9.970

alei parcări și spații verziB. Partea II. Proprietari șt acte


înscrieri privitoare Ha dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3975 / 08/10/1974

Decr 343/1 de si 4188

at nr. 0 (Decret de expropriere nr 490/1970, 110/1972, 495/1971, 114/1972, L972, 378/1973, 631/1973, 22/1974, 53/1974, 95/1974, 250/1974, plan :uație anexat, înscrise cu încheierea cf nr 3975/08.10.1974 conex cu /1974,152/1975, 701/1975, 973/1975, 3091/1973.);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

  • 1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA, în administrarea operativa a

  • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 29977)

72133 / 20/04/2016

Act Administrativ nr. 56281, din 29/03/2016 emis de OCPI CLUJ (act administrativ nr. 15685/01-02-2016 emis de OCPI CLUJ; act administrativ nr. 91/11-03-2016 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 124723/22-03-2016 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA-DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE;);

B4

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: cu nr top 23247/1/1/1/1 in suprafața de 9970 mp se reinscrie in acest CF sub Al in favoarea vechiului proprietar, iar cu nr top 23247/1/1/1/2 si nr cad atribuit 320486 CLU| NAPOCA se inscrie in CF NOU IE 320486 CLU| NAPOCA

Al


C. Partea SSL SARCINI .


înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reaîe de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Anexa 1 La Partea f

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

23247/1/1/1/1

9.970

alei parcări și spații verzi

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

________________DETALII LINIARE IMOBIL_______________

: uVH.'ifrri,-.- Ui‘i;‘ fi'i,' , avș-r >                     r.jrr u <if

Date referitoare Oa teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

-

9.970

-

-

23247/1/1/1/

1

alei parcări și spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face ia adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

18/09/2019, 08:51


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-NapocaEXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 268838 Cluj-NapocaA. P'artea L Descriere® îmobîfiiului

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:29977

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 23236/1/1/1

34.462

B, Partea IE. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Sa dreptul de proprietate și alte drepturi reaie

Referințe

3975 / 08/10/1974

Decret nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlul de expropriere, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

  • 1) STATUL ROMÂN, ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ A

  • 2) GIGCL JUD.CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 29977)

72132 / 20/04/2016

Act Administrativ nr. 33155, din 26/02/2016 emis de OCPI CLUJ (act administrativ nr. 56281/29-03-2016 emis de OCPI CLUJ; act administrativ nr. 91/11-03-2016 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; act administrativ nr. 124723/22-03-2016 emis de MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA-DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE;);

B6

imobilul de sub Al se dezmembrează astfel: cu nr top 23236/1/1/1 in suprafața de 34462 mp se reinscrie in acest CF sub Al in favoarea vechiului proprietar, iar cu nr top 23236/1/1/2 si nr cad atribuit 320485 CLU| NAPOCA se inscrie in CF NOU IE 320485 CLU| NAPOCA

Al

C. Partea SQL SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nf. 1 La Partea I

Teren


i Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

| Top: 23236/1/1/1

34.462

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare lia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

34.462

-

-

23236/1/1/1

Alei și spații verzi

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codui de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

18/09/2019, 08:51


r'“ ~_

sass


&HS®! iifiSilH


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurata

Adresa imobilului

8693 mp

Municipiul CIuj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA


.r.25689^


\ "V2 "«UH Ci

A. I


Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafata(mp)

1

Cc

8693

Total

8693

Mențiuni


eren neimprejmuit


Mențiuni


Executant S.C.GEOMAT1CS INTEGRATED SERVICES SRL

RO-B-J -1359

Inspector:Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata si atribuirea numărului carfeste!

Semnătura si parafe

Stampila BCPI