Hotărârea nr. 808/2019

Hotărârea 808/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile-terenuri situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Sud și zona Canalul Morii Nord.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile-terenuri situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Sud și zona Canalul Morii Nord

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile-terenuri situate în municipiul Cluj-Napoca, zonele Canalul Morii Sud și Canalul Morii Nord - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588675/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 588931/45/30/14.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unor imobile-terenuri situate în municipiul Cluj-Napoca, zonele Canalul Morii Sud și Canalul Morii Nord;

Potrivit prevederilor art. 79, alin 6 și 8, 133 alin. 1, 135 alin 1, 2 și 3 din Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 87 alin 5 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale ar. 41 alin. 5 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și publicității imobiliare, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii identificat prin nr. topo. 10893/1, în suprafață de 68345 mp., înscris în CF nr. 326860 Cluj-Napoca, CF vechi 1473, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, astfel:

 • - imobilul-teren identificat prin nr. topo. 10893/1/1, în suprafață de 67848 mp.;

 • - imobilul-teren identificat prin nr. topo. 10893/1/2, în suprafață de 348 mp.

 • - imobilul-teren identificat prin nr. topo. 10893/1/3, în suprafață de 149 mp.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Sud, identificat prin nr. topo. 21536/2/2/1, în suprafață de 5577 mp., înscris în CF nr. 323199 Cluj-Napoca, CF vechi 1473, în proprietatea Municipiului Cluj, astfel:

 • - imobilul-teren identificat prin nr. topo. 21536/2/2/1/1, în suprafață de 1401 mp.;

 • - imobilul-teren identificat prin nr. topo. 21536/2/2/1/2, în suprafață de 4176 mp.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Sud, identificat prin nr. topo. 11724, în suprafață de 13877 mp., înscris în CF nr. 281628 Cluj-Napoca, CF vechi 1473, în proprietatea Municipiului Cluj, astfel:

 • - imobilul-teren identificat prin nr. topo. 11724/1, în suprafață de 12726 mp.;

 • - imobilul-teren identificat prin nr. topo. 11724/2, în suprafață de 1151 mp.;

Art. 4. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Nord, înscris în CF nr. 319401 Cluj-Napoca, CF vechi 19343, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a Sfatului Popular al Orașului Cluj, compus din teren cu nr. topo. 21437 în suprafață de 691 mp. și construcție cu nr. topo 21437-C1, cad. CI, având descrierea din cartea funciară de sub Al. 1, astfel:

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 21437/1, în suprafață de 84 mp., compus din teren și construcție având desrierea de sub Al. 1.;

 • - imobilul-teren identificat prin nr. topo. 21437/2, în suprafață de 607 mp.

Art. 5. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Nord, înscris în CF nr. 321951 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a Sfatului Popular al Orașului Cluj, compus din teren identificat cu nr. topo. 21438, în suprafață de 906 mp. și construcție identificată cu nr. topo 21438-C1, cad. CI, având descrierea din cartea funciară de sub A 1.1, astfel:

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 21438/1, în suprafață de 668 mp., compus din teren și construcție, cu descrierea din cartea funciară de sub Al. 1.;

 • - imobilul-teren identificat prin nr. topo. 21438/2, în suprafață de 238 mp.

Art 6. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Sud, identificat prin nr. topo. 10893/1/3, 21536/2/2/1/2, 11724/2, în suprafață de 5476 mp., categoria de folosință „curți construcții”, care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipului Cluj-Napoca.

Art 7. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Nord, identificat prin nr. topo. 10893/1/2, 21437/2, 21438/2, în suprafață de 1193 mp., categoria de folosință „curți construcții”, care va fi înscris, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipului Cluj-Napoca.

Art 8. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Sud, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se însușește Documentația tehnică de primă înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Canalul Morii Nord, întocmită de S.C. GEOMATICS INTEGRATED SERVICES S.R.L., aut. seria RO-B-J, nr. 1359/2019, ce se constituie în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Secre


1 general âl muhicipiului,


Nr. 808 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. 808/3019

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

CF 326860, CF vechi 1473, Nr.Top 10893/1

CF 323199, CF vechi 1473, Nr.Top 21536/2/2/1

CF 281628, CF vechi 1473,Nr.Top 11724

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR.MOTILOR, NR. 1 -3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:

ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jud.CIuj.

2 . Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3. Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca in partea de Sud-Vest a orașului pe langa Canalul Morii la intersecția Str. Taberei cu Str. Arinilor, are o suprafața de 5476 mp.

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICA TCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu stafia totală Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS — metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/— 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate Coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1 -2 cm).

Data întocmirii: 10.2019

CALCULUL SUPRAFEȚELOR


Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA


Parcela (1) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

585913.638

389583406

10.562

2

585909.782

389592.939

9.097

3

585905.400

389600.911

4.662

4

585902.538

389604.591

5.273

5

585899.345

389608.787

8.392

6

585893.598

389614.903

3.193

7

585892.341

389617.838

23.504

8

585881.840

389638.866

4.039

9

585878.265

389640.745

8.325

10

585873.740

389647.733

2.150

11

585873.881

389649.878

5.916

12

585870.936

389655.009

17.512

13

585856.593

389665.057

6.134

14

585853.916

389670.576

11.522

15

585854.736

389682.069

9.524

16

585848.391

389689.171

2.256

17

585846.849

389690.818

8.877

18

585841.803

389698.121

28.624

19

585824.878

389721.205

2.202

20

585823.826

389723.140

5.861

21

585820.411

389727.903

5.408

22

585818.281

389732.874

10.498

23

585811.202

389740.627

8.028

24

585805.660

389746.434

4.818

25

585802.612

389750.166

9.786

26

585798.384

389758.992

7.658

27

585794.106

389765.344

10.973

28

585789.544

389775.324

9.724

29

585786.519

389784.566

3.756

30

585787.275

389788.245

14.983

31

585779.123

389800.817

15.537

32

585773.906

389815.452

5.834

33

585774.688

389821.233

4.902

34

585776.721

389825.694

2.880

35

585779.467

389826.563

0.646

36

585780.113

389826.550

7.616

37

585777.523

389833.712

0.494

38

585777.124

389834.004

9.679

39

585779.392

389843.414

3.343

40

585780.175

389846.663

5.868

41

585774.860

389849.150

31.453

42

585746.650

389863.060

12.480

43

585738.334

389853.755

9.380

44

585730.399

389848.753

19.451

45

585748.159

389840.820

19.813

46

585765.123

389830.584

12.495

47

585771.129

389819.628

11.675

48

585764.938

389809.730

4.463

49

585768.107

389806.588

8.835

50

585774.381

389800.367

11.520


Sistemul de proiecție Stereografic 1970


51

585782.561

389792.256

5.557

52

585786.507

389788.343

12.284

53

585782.462

389776.745

6.105

54

585783.586

389770.744

1.200

55

585784.775

389770.583

10.279

56

585790.311

389761.922

4.656

57

585793.336

389758.383

4.316

58

585796.800

389755.809

5.965

59

585800.949

389751.524

7.084

60

585805.050

389745.748

7.999

61

585811.101

389740.517

10.433

62

585818.125

389732.803

3.508

63

585819.244

389729.478

3.772

64

585815.520

389728.880

0.415

65

585815.628

389728.479

1.907

66

585816.712

389726.910

2.359

67

585817.767

389724.800

1.560

68

585818.179

389723.295

2.056

69

585818.299

389721.243

35.775

70

585815.295

389685.594

1.320

71

585816.610

389685.481

1.851

72

585818.451

389685.297

33.536

73

585851.840

389682.157

18.602

74

585850.148

389663.632

15.015

75

585848.681

389648.690

9.169

76

585847.665

389639.578

25.286

77

585872.840

389637.217

20.197

78

585871.020

389617.102

60.551

79

585810.703

389622.424

29.409

80

585808.227

389593.119

49.800

81

585857.804

389588.409

9.114

82

585866.879

389587.571

3.819

83

585867.172

389591.379

16.994

84

585850.246

389592.902

0.947

85

585850.332

389593.844

16.229

86

585834.169

389595.308

1.007

87

585834.235

389596.313

16.349

88

585817.947

389597.732

11.174

89

585818.703

389608.880

17.192

90

585835.815

389607.238

1.159

91

585835.770

389606.079

16.234

92

585851.942

389604.660

1.094

93

585851.860

389603.569

16.176

94

585867.990

389602.361

11.013

95

585867.183

389591.378

3.819

96

585866.894

389587.569

CERTIFICICERTIFICAT ;>E AUTORIZARE Serva KO-it'-F Wr. ț VOÎCULE5CU FLCRJCa


AUTORIZARE Seria RO-B-J ?

* Nr. 1359/02.07.2018

- GEOMATICS INTEGRATED SERVICES


INVENTAR DE COORDONATE

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

585913.638

389583.106

2

585909.782

389592.939

3

585905.400

389600.911

4

585902.538

389604.591

5

585899.345

389608.787

6

585893.598

389614.903

7

585892.341

389617.838

8

585881.840

389638.866

9

585878.265

389640.745

10

585873.740

389647.733

11

585873.881

389649.878

12

585870.936

389655.009

13

585856.593

389665.057

14

585853.916

389670.576

15

585854.736

389682.069

16

585848.391

389689.171

17

585846.849

389690.818

18

585841.803

389698.121

19

585824.878

389721.205

20

585823.826

389723.140

21

585820.411

389727.903

22

585818.281

389732.874

23

585811.202

389740.627

24

585805.660

389746.434

25

585802.612

389750.166

26

585798.384

389758.992

27

585794.106

389765.344

28

585789.544

389775.324

29

585786.519

389784.566

30

585787.275

389788.245

31

585779.123

389800.817

32

585773.906

389815.452

33

585774.688

389821.233

34

585776.721

389825.694

35

585779.467

389826.563

36

585780.113

389826.550

37

585777.523

389833.712

38

585777.124

389834.004

39

585779.392

389843.414

40

585780.175

389846.663

41

585774.860

389849.150

42

585746.650

389863.060

43

585738.334

389853.755

44

585730.399

389848.753

45

585748.159

389840.820

46

585765.123

389830.584

47

585771.129

389819.628

48

585764.938

389809.730

49

585768.107

389806.588

50

585774.381

389800.367


51

585782.561

389792.256

52

585786.507

389788.343

53

585782.462

389776.745

54

585783.586

389770.744

55

585784.775

389770.583

56

585790.311

389761.922

57

585793.336

389758.383

58

585796.800

389755.809

59

585800.949

389751.524

60

585805.050

389745.748

61

585811.101

389740.517

62

585818.125

389732.803

63

585819.244

389729.478

64

585815.520

389728.880

65

585815.628

389728.479

66

585816.712

389726.910

67

585817.767

389724.800

68

585818.179

389723.295

69

585818.299

389721.243

70

585815.295

389685.594

71

585816.610

389685.481

72

585818.451

389685.297

73

585851.840

389682.157

74

585850.148

389663.632

75

585848.681

389648.690

76

585847.665

389639.578

77

585872.840

389637.217

78

585871.020

389617.102

79

585810.703

389622.424

80

585808.227

389593.119

81

585857.804

389588.409

82

585866.879

389587.571

83

585867.172

389591.379

84

585850.246

389592.902

85

585850.332

389593.844

86

585834.169

389595.308

87

585834.235

389596.313

88

585817.947

389597.732

89

585818.703

389608.880

90

585835.815

389607.238

91

585835.770

389606.079

92

585851.942

389604.660

93

585851.860

389603.569

94

585867.990

389602.361

95

585867.183

389591.378

96

585866.894

389587.569.


Sistemul de proiecție Stereoarafic 1970


CERTIFICAT DE AUTORIZĂRI Uo UO-C-F ,Vr. VOiCULESC

FLCR1CA


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000

Mr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

□476 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA

A. Date referitoare la teren

Mr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

*1

Cc

5476

•              Teren neimprejmuit

. . ..... . .

Total

5476

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a Imobilului = 5476 mp Suprafața din act = 5476 mp

Executant: S.C.GEOMAIIG.S IMTEGRATED SERVICES SRL

RO.-Bnf»1.3,50'’'i(c> ...                 . •

jCbtffirmTe^cutarea însurătorilor la.teren,.

corectlti^in^.'iRftiBrqirli documentației cadastrale șî coreșp^pSnfe^ț^sțeiafpii:realitatea din teren-

Inspector;

Confirm introducerea imobilului In baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral Semnătură si parafa

■ w

Data : 10.2&1Ș.         ț :

!

Data :                                 Stampila BCPI

TABELUL CU MIȘCAREA PARCELELORNUMĂR

SUPR.

(MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C.F.

NR. CAD.

NR. TOPO

SITUAȚIA ACTUALA - CONFORM C.F.

326860

Cluj -Napoca (CF vechi 1473)

10893/1

68345

■ Ape curgătoare

MUNICIPIUL, CLUJ - NAPOCA

323199

Cluj -Napoca (CF vechi 1473)

21536/2/2/1

5577

Altele j

MUNICIPIUL CLUJ

281628

Cluj -Napoca (CF vechi 1473)

■X

11724

13877

Drum

MUNICIPIUL CLUJ

SITUAȚIA

PROPUSA- DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

326860

Cluj -Napoca • (CF vechi 1473)

.10893/1/1

67848

Ape curgătoare

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

NOU

Cluj-Napoca

10893/1/2

348

Ape curgătoare

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

NOU Cluj-Napoca

10893/1/3

149

Ape curgătoare

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

323199

Cluj -Napoca . (CF vechi 1473)

. 21536/2/2/1/1

1401

Altele

MUNICIPIUL CLUJ

NOU

Cluj-Napoca

21536/2/2/1/2

4176

Altele

MUNICIPIUL CLUJ

281628

. Cluj -Napoca. (CF vechi .1473)

11724/1

12726

Drum

MUNICIPIUL CLUJ

NOU

Cluj-Napoca

.11724/2

1151

Drum

MUNICIPIUL CLUJ

SITUAȚIA

PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

Cluj-Napoca

S

,—~ - a-,;----------i.

10893/1/3 2.1536/2/2/1/2 11724/2

5476

Curți construcții

Drept de proprietate in favoarea : MUNICIPIUL CLUJ-

NAPOCA in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL .   ...... MUN.CLUJ-NAPXCĂăex;;^.

St,           Wf?r,p,r

c..--ri^ȘE6'I^TIC^^E^^T@^RV3^ESȘRL

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCEI

U6NT l A. .V AT 4 MN A L A n 1 <: a t>-.\ « i i t' 51 ji’ii                    <T.t


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 326860 Cluj-Napoca


Nr. cerere ?

171674 "

Ziua     i

09

Luna    |

09

Anul

2019A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10893/1

Din acte: 68.345

Măsurată: 68.522

B. Partea 11. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Cerere nr. 3640, din 08/03/1938 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuite prin comasatie si prevăzute la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

B2

Imobilul se abnoteaza din aceasta carte funciara neformand obiect de circulație publica

Al

95769 / 29/05/2018

Act Administrativ nr. 243389, din 17/05/2018 emis de Primăria Municpiului Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 71269, din 27/04/2017 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 486, din 14/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 144476. din 23/08/2017 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 243344, din 17/05/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca;

B3

se modifică suprafața imobilului de sub Al, de la 68522 mp la 68345 mp, ca urmare a transcrierii suprafeței de 177 mp în CFE 330558 Cluj-Napoca

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șî sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10893/1

Din acte: 68.345 Masurata: 68.522

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

■ y            DETALII LINIARE IMOBIL ________,

Geometria pentru acert imobil nit a foxtgsit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

ape curgătoare

-

68.345

-

-

-

Canalul Morii sub Deal

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/09/2019, 15:28

Pagina 2 din 2

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Calvaria, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 11724

13.877

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasație și prevăzut la dezmembrare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

acest imobil se abnotează din această cf neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

39891 / 12/04/2012

Act Administrativ nr. 1313, din 09/01/2012 emis de BCPI Cluj;

B4

Se notează respingerea cererii cu nr. de mai sus, având ca obiect intabularea dreptului de proprietate în baza H.C.L. nr. 133/2005, nr. 532/2009 și nr. 467/2011

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea D

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:11724

13.877

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL____________ _

Geometria pentru acest iambii mi ajostgaii.

Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

intra viian

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

13.877

-

-

11724

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificane, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/09/2019, 15:28

Pagina 2 din 2


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 323199 Cluj-Napoca


Nr. cerere

171672

Ziua

09

Luna

09

Anul

2019A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 21536/2/2/1

5.577

B. Partea II. Proprietari și acte


Pagina 1 din 2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 21536/2/2/1

5.577

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

- __________ DETALII LINIARE IMOBIL ________,

(ieometria pentru acest imabU mi a Joatg rit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

-

-

-

-

21536/2/2/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/09/2019, 15:28

Pagina 2 din 2


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ CF 326860, CF vechi 1473, Nr.Top 10893/1 CF 319401, CF vechi 19343, Nr.Top 21437 CF 321951, Nr.Top 21438

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR.MOTILOR, NR. I -3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA. JUD.CLUJ

EXECUTANT:


Persoana juridica autorizata clasa I:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07:2018

GEOMATICS

1NTEOHATE0 SERVICES

CLUJ-NAPOCA '.

OCTOMBRIE 2019-’

MEMORIU TEHNIC

H CM cn


. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj- Napoca, jud.Cluj.

. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

. Situația din teren:

Imobilul este situat in intravilanul Municipiului Cluj Napoca in partea de Sud-Vest a orașului pe langa Canalul Morii, are o suprafața de 1193 mp.

^.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. In funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierji. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3“ pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute inregistrari GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii: 10.2019

Persoana juridica autorizata:

S.C.GE'OMATiICS WEGRATED SERVICES SRL

Semnătura și ștampila - .

.4


CALCULUL SUPRAFEȚELOR


Municipiul Cluj-Mapoca, județul CLUJ - NAPOCA


Parcela (1) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

585981.119

389452.614

0.346

2

585981.452

389452.519

5.558

3

585985.752

389456.041

2.915

4

585984.397

389458.622

19.079

5

585979.349

389477.021

14.884

6

585976.104

389491.547

5.491

7

585978.870

389496.291

2.472

8

585978.888

389498.763

3.218

9

585978.697

389501.975

3.850

10

585974.872

389502.416

18.365

11

585971.104

389520.390

10.107

12

585968.754

389530.220

8.456

13

585965.981

389538.208

30.111

14

585955.037

389566.260

49.540

15

585936.283

389612.113

8.252

16

585933.040

389619.701

26.479

17

585919.072

389642.196

5.401

18

585913.701

389641.622

22.490

19

585924.707

389622.009

14.527

20

585930.640

389608.749

19.187

21

585937.815

389590.954

36.998

22

585952.549

389557.016

20.798

23

585960.702

389537.883

5.012

24

585961.862

389533.007

9.151

25

585964.172

389524.152

20.147

26

585967.652

389504.308

14.623

27

585970.200

389489.909

9.997

28

585972.819

389480.261

22.211

29

585980.857

38Ș459.556

3.078

30

585980.723

389456.481

1.853

31

585979.416

389455.168

3.070-

S = 1193 mp


i ii)-


*

Sistemul de proiecție Stereografic 1970INVENTAR DE COORDONATE


Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA


Nr.

Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

585981.119

389452.614

2

585981.452

389452.519

3

585985.752

389456.041

4

585984.397

389458.622

5

585979.349

389477.021

6

585976.104

389491.547

7

585978.870

389496.291

8

585978.888

389498.763

9

585978.697

389501.975

10

585974.872

389502.416

11

585971.104

389520.390

12

585968.754

389530.220

13

585965.981

389538.208

14

585955.037

389566.260

15

585936.283

389612.113

16

585933.040

389619.701

17

585919.072

389642.196

18

585913.701

389641.622

19

585924.707

389622.009

20

585930.640

389608.749

21

585937.815

389590.954

22

585952.549

389557.016

23 •

585960.702

389537.883

24

585961.862

389533.007

25

585964.172

389524.152

26

585967.652

389504.308

.27.

585970.200

389489.909

28

585972.819

389480.261

29

585980.857

389459.556

' 30

585980.723

389456.481

31

585979.416

389455.168

f
* _

Sistemul de proiecție Stereografic 1970Zk.N.CPl


EXTRAS DE CARTE FOMOAflĂ

PENTRU ONFORMARE

Carte Funciară Nr. 326860 CIuj-Napoca


Nr. cerere -  171674

Ziua

09

Luna

. 09

Anul

2019

Cod v

erificare

lllll

lllllllllll

100073069966


TEREN Necunoscut


A. Partea L Descrierea îmofoOuDiuio

Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. CIuj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 10893/1

Din acte: 68.345

Măsurată: 68.522


B. Partea Oi. Proprietari șg acte


înscrieri privitoare Da dreptul de proprietate |?i alte drepturi reaDe

Referințe

Cerere nr. 3640, din 08/03/1938 emis de

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuite prin comasatie si prevăzute la transformare, dobândit prin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MUNOCIPIUL CLUJ NAPOCA

•»

B2

Imobilul se abnoteaza din aceasta carte funciara neformand obiect de circulație publica

Al

957S9 / 29/05/201®

Act Administrativ nr. 243389, din 17/05/2018 emis de Primăria Municpiului CIuj-Napoca; Act Administrativ nr. 71269, din 27/04/2017 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 486, din 14/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 144476, din 23/08/2017 emis de BCPI CLUI-NAPOCA; Act Administrativ nr. 243344, din 17/05/2018 emis de Primăria Municipiului CIuj-Napoca;

B3

se modifică suprafața imobilului de sub Al, de la 68522 mp la 68345 mp, ca urmare a transcrierii suprafeței de 177 mp în CFE 330558 CIuj-Napoca

Al


C. Partea BOB. 5AROMII .


Onscrieri privind dezmembrăminteDe dreptuDui de proprietate, drepturi reaDe de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


n

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din *2


Carte Funciară Nr. 526860 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

ii eiren

Airaex® Mir. 1 La Parftaa 0

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 10893/1

Din acte: 68.345 Masurata: 68.522

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

fE’tT-ffi'              i/re'AT             i}î! ii j'fiS’ Sîî .

Bafte refeirotoaire Sa terera

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

ape curqatoare

-

68.345

-

-

-

Canalul Morii sub Deal


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.Emcpi.rc/veirifficaire, folosind codul de verificare online disponibil în antet Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

09/09/2019, 15:28

Pagina 2 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Nr. cerere


EXTRAS DE CffiTE FHJMC5ARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 319401 Cluj-Napoca


Ziua

Luna

Anul


09

2019


Cod verificare


100073070279


A. Pâurtaia II. Descrierea lm©Miullm

1EREN Intravilan


Nr. CF vechi:19343


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Calvaria, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 21437

691


Construcții

Crt

Nr cadastrali

Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 21437-C1

Loc. Cluj-Napoca, Str Calvaria, Jud. Cluj

Casă din cărămidă, acoperită cu șindrilă, cu 1 cameră, 1 bucătărie, dependințe si drum " Sub Calvaria"


ț                                                                                                                                          *

B. Fairtes) OL IPrepriotari ș» act©

înscrieri privitoare 0® dreptul de proprietate și alt® drepturi realle

Referințe

(52®O / 2©/12/l®®2

Lege nr. 119/1948;               ‘

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETA1 Enaționalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l

 • 1) STATUL ROMÂN, în administarea operiativă a

 • 2) SFATULUI! POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ)

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 19343)


C. Partea QDH. 5AKCDIM0 .

Înscrieri privind dezmembrămintefe dreptuiui de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2


BctrF.se pentn.t informare on-line la adresa


Formular versiunea 1.1


Aoexa Mir. 1 La Partea 0

TTeiroDii

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 21437

691

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare Ha tereira

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo •

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

691

-

-

21437

Dat® referitoare

a constriacȘÎB

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD:CI

Top: 21437-C1

construcții de locuințe

-

Cu acte

Casă din cărămidă, acoperită cu șindrilă, cu 1 cameră, 1 bucătărie, dependințe și drum " Sub Calvaria"

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat ai ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.aoDcpi.ro/’veirifficaire, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Datei șâ ora generării,,

09/09/2019, 15:28

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederileYegii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2

Extrase pentru informară on-line le adresa

Fonnular versiunea 1.1

îPEiîvnrEW osMFOi&iimAi&E

Carte Funciară Nr. 321951 Cluj-Napoca


Ă. Part©® L D>escrieir@a SmoMoaJm

TEREN Intravilan

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 21438

906

DRUM SPRE DIG

Construcții

Cnt

Nr cadastrali Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 21438-C1

Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Drum spre dig, cu 2 poduri si 2 stavilare.

i                                                                                                                          *

B. Partea DL Propirletâiirn șî sete

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și aii® drepturi reaie

Referințe

620© / 20/12/1©®!

Lege nr. 119/1948;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETA l Enaționalizare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al, Al.l

 • 1) STAil OL ROMÂN, în administarea operiativă a

 • 2) SFATUL©!! POPULAR AL ORAȘULUi CLLJj

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF) (provenita din conversia CF 19343)

C. Partea oafl„ SzâlROWO „

[înscrieri privind dezmembrăminttei® dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

* Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. &77/2001.

Extrass penii-u informare on-line Is adresa


f-

Pagina 1 din 2


Formular versiunea 1.1 •


Abdsh® Mit. 1 La iPațr£®a fl

ToG'SuD

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 21438

906

DRUM SPRE DIG

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

________________DETALII LINIARE IMOBIL________________

1            ‘i'.M’i'f .rJi’j't’?rfs? l’iWÂ'j                 î’jr            î',1‘ V’ r.

Date referitoare fe teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

906

-

-

-

Date referitoare

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI

Top: 21438-C1

construcții de locuințe

-

Cu acte

Drum spre dig, cu 2 poduri si 2 stavilare.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpj.ro/verificaire, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Date și ora generării,

09/09/2019, 14:32

Documerit care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2Extrase pentru-informară on-line la adresa

.....ANEXA NR.1.35


PLAN BE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI • Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa Imobilului

1193 mp

Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA

A. Date referitoare la teren

Nr.parcala

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Co

1193’

Teren nelmprejmult

Total

1193

B. Date referitoare la construcții

Cod conatr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp) '

Mențiuni

Total

Suprafața totala rnasurata a Imobilului = 1193 mp Suprafața din act = 1193 mp

Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

RO-0-J -1358

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl cpraspondsnta acesteia cu realitatea din teren Semnătură sl stampila       ,

Data: 10.2019

'                        Inspector:             1

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date integrata sl atribuirea numărului cadastral ( Semnătură si parafa

Data:    ,                            Stampila 0CPI