Hotărârea nr. 807/2019

Hotărârea 807/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 581409 din 11.11.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584603 din 12.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din Codul administrativ, art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 alin. (1) lit. c) ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1205;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 2938, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 2938/1, teren în suprafață de 14 mp., care se reînscrie în CF nr. 302951 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 2938/2, teren în suprafață de 3.856 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 1), cu suprafața măsurată de 3.856 mp., provenind din CF nr. 302951 Cluj-Napoca, nr. topo. 2938/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Constantin Brâncoveanu (tronsonul 1) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Toponet S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încreduf ”      '' " '        1     ’ 'piului și


evidența proprietății și Direcția Economică.

Sec


Nr. 807 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 807/2019

PENTRU ÎNSCRIEREA TERENULUI

ÎN CARTEA FUNCIARĂ

AMPLASAMENT:

STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ C.F. NR. 302951 CLUJ-NAPOCA NR. TOP. 2938

fl


BENEFICIAR:'

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

STR. MOȚILOR, NR. 1-3

MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

fi


fi


EXECUTANT:


T f 4

f•    /

Certificat de autorizare: Seria RO-B-J, Nr. 1312/2018FCLASA Ir \ ,

\&W.

o


S.C. TOPONET S.R.L.,


/ O.

* /■


Telefon mobil: 0741/636022

Telefon'fix: 0364/40821 zTȚ.......’'

Ș' r&R7(FIC*T r.

r.-.-tfs'..' » P-’C- .


/'O' t

CLUJ-NAPOCA '

Aprilie 2019.CERTIFICAT

DE ' j

//

A7


''iL'fis   / autoreare

T                      ...


;Rof-J Nr- 1312/2018 TOPONET * //         S.R.L.

„.CLASAI
S_.U MAR ... .


Pagina


■b


•»


Anexa nr. P la. Hotărârea Guvernului nr. 193/2006


pentru modificarea ?J completarea Hotărârii Guvernului nr. 96972002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor dtn județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca......................


<j.


»■


■*


I '• *


3-447

2                  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 243 bfs/2O.111,2006

-HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂN

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și a! municipiilor, ora și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului C.luj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre-.

2. Articolul unic va avea următorul cuprlni „Articol unic. — Se atestă apartenența public al județului Cluj, precum și al munHși comunelor din Județul Cluj a buni, anexele nr. 1—80 care fac .parte integrantă hotărâre,"

3. După anexa nr...1.,șe, introduce p nouă ; nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor c domeniului public al municipiului Cluj-Nap conținutul, prevăzut în’anexa la prezenta hotăi

’          <                 ’ ir                                                                            .


Articol unic.. — Hotărârea Guvernului nr.' 969/2002 '•/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ?i al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficia! al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se. modifică și se completează după cum urmează:. ...

“1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins,".-,.. ...  ...

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al județului Ciuj,. precum și al municipiilor, orașelor și comunelor

•     ' • din județul Cluj" ■ '

\PRIM-M1NISTRU

CĂLIN POPESCU-ȚĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internele Paul Victor Dobre, secretar de stat Ministrul finanțelor publito, Sebastian Teodor Gheorghe Vlădes

București, 9 februarie 2006. i7r. 193.


. *) Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 ;a fost publicată în’Mbnilo/ul Oficial al României, Partea I, nr, 246 din 20 martie 2006 si în acest riumăr bis.                             ‘                                                   A

0

1 ■ | 2

3

4

•    -5

6

Număr morminte - 6.000

TOTAL

1,844,713.76

11.2 TERENURI CIMITIRE

999

000030

Cimitirul Central

Adresa - slr. Avram lancu nr.26

Suprafața - 219.500 mp

. ’ 1585 extins 1919

20,335,097.15

Municipiul Cluj - Napoca

1000

8000.31 ■

Cimitirul Crișan

Adresa - str. Mecanicilor nr.22

Suprafața - 16.900 mp ,

1587

1,483,260.17

Municipiul Cluj - Napoca

1001

800033'

Cimitirul Chlntenl

Adresa - str. Pometulul FN

Suprafața - 60.000 mp

4,856,433.70

Municipiul Cluj - Napoca

1002

803771

Cimitirul Mănăștur

Adresa - slr. Govora F.N .

VecinkCartler Zorilor, variantă Mănăștur

Suprafața - 119.543 mp

10,491,915.44

Municipiul Cluj - Napoca

ioO3

803772 .

Cimitirul Eroilor

Vecini: Calea Turzll, cimitirul Evreiesc, * Cimitirul Central

Suprafața - 7.500 mp

694,821.09

Municipiul Cluj - Napoca

’ . •                  TOTAL

37,861,527.55

TOTAL CIMITIRE

39,706,241.31


" 12. DRUMURILE COMUNALE, VICINALE Șl STRĂZILE .


•.Suprafața totală (mp)

1004

.3.7.-

1 Octombrie

,890

5,140.80

Municipiul Gluj - Napoca

1005

.3.7.

3 Septembrie

,720

101,996.00

Municipiul Clu| - Napoca

1006

1.3.7.'

16 Februarie

2.012

2,414.40

Municipiul Cluj" Napoca

1007

1.3.7.

k.E.Baconsky

Municipiul Cluj - Napoca

1008.

1.3.7.

Abrudului

2£Q0

147,900.00

Municipiul Cluj - Napoca

1009

1.3.7.

Academician Davld Prodan

1,04p'

30,836.00

Municipiul Cluj - Napoca

1010

1.3,7.

Actorului

3,903

231,447.90

Municipiul Cluj - Napoca

1011

1.3.7.

Ady Endre

4,686

341,831.30

Municipiul Cluj - Napoca

1012

1.3.7.

Agricultorilor

2,208

130,934.40

Municipiul Cluj - Napoca

1013

1.3.7.

Agronomilor

2,208

130,934.40

Municipiul Cluj - Napoca

,1014

1.3.7.   ■

A iudului

5,460

6,552.00

Municipiul Cluj - Napoca

1015

1.3.7.' '

Alba lulia .

T.895-

112,373.50

Municipiul Cluj - Napoca

1.016

1.3.7. *

Albac

5,240

310,732.00

Municipiul Cluj - Napoca

101-7

1.3.7.

Albert Elnsleln

2,267

134,433.10

Municipiul Cluj - Napoca

1018

1.3.7.

Albiei

2,450

2,940.00

Municipiul Cluj - Napoca

1019

1.3.7,

Aleșd

1,440

'1.728.00'

Municipiul Cluj - Napoca

1020

1.3.7.

Alexandru Bohățiel

4,650

275,745.00

Municipiul Cluj - Napoca

•1021

1.3.7.

Alexandru Borza

3,500

4,200.00

Municipiul Cluj - Napoca

■.1022

1.3.7.

Alexandru Clura

287

17,019.10

Municipiul Cluj - Napoca

■1023

1,3.7.

Alexandru D. Xenopol

2,642

3,170.40

Municipiul Cluj - Napoca

.•1024

1.3.7.

Alexandru Davllla

1,778

2,133.60

Municipiul Cluj - Napoca

■■1025

1-3.7.    .

Alexandru Donlcl                                 ♦ •

t125

1,350.00

Municipiul Cluj - Napoca

'1026

1.3.7.

Alexandru .Macedonskl

Municipiul Cluj - Napoca

■'1027

1.3.7.

Alexandru Odobescu

3,674

4,408.80

Municipiul Cluj - Napoca

^.1028

1-317.

Alexandru Sahla

2,765

3,318.00

Municipiul Cluj * Napoca

1029

1.3.7.

Alexandru Valda Voevod

21,223

1,258,523.90

Municipiul Cluj - Napoca

-.1030

1.3.7.

Alexandru Vlahuță

11,280

668,904.00

Municipiul Cluj - Napoca

'.1031

1.3.7.

Almașulul

3,968

202,368.00

Municipiul Cluj - Napoca

’ -.1.032

1.3.7.

Alunului

630

756.00

Municipiul Cluj - Napoca

-.1033

1.3.7.      *

*lvema

'■r \

5,600

332,080.00

Municipiul Cluj - Napoca •

■1034

1.3.7.

Amos Frăncu

1,830

108,519.00

Municipiul Cluj - Napoca

.103.5

1.3.7.

Ana Ipătescu

480

24,480.00

Municipiul Cluj - Napoca

>1.036

1.3.7/

Analole France

/ < i '

4,410

261,513.00

Municipiul Cluj - Napoca

1.037

1.3.7.

Andrei Mureșanu

6,000

355,800.00

Municipiul Cluj - Napoca .

1038

1.3.7..

Anîfrel Șaguna                                        /

2,370

140,541.00

Municipiul Cluj - Napoca

■1039

1.3.7.

Angheî Sallgny

900

45,900.00

Municipiul Cluj - Napoca

• '1.040

1.3.7/

Anina

12,775                              1

15,330.00

Municipiul Cțu' r Napoca

'1041

11.3.7,       1 /Anton Pann

3,565

211.404.50

Municipiul Clu|’-\ Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ȘOMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.l11.2006IESZZZ1:J e*e=ti


ro

cd


~o r’’1' 1

2      I i!   .L1 '          .

5

■4     6

1162 '1

.3.7.           C

-ardinal luliu Hossu         ■                                    ’                  1

2,600              i

747,180.00

Municipiul Cluj - Napoca

1163 1

.3.7.           C

,armen Silva

Municipiul Cluj - Napoca

1164 1

.3.7.           C

>rpa(l                                                                   3

,660

9,955.20

Municipiul Clu] - Napoca

1165 1

.3.7.

Căruțașilor

,393

1,671.60

Municipiul Clu] - Napoca

1166

.3.7.

Castanilor

,530

78,030.00

Municipiul Cluj - Napoca

1167

.3.7.

Ceahlău

,612

9,134.40

Municipiul Cluj - Napoca

1168

.3.7.

Ceferiștilor

24

748.80

Municipiul Cluj - Napoca

1169

.3.7.

3epel

,575

80,325.00

Municipiul Clu] - Napoca

1170

.3.7.

Cernavodă

,548

91,796.40

Municipiul Cluj - Napoca

1171

.3.7. •

Cernel

,440

73,440.00

Municipiul Cluj - Napoca.

1172

.3.7.

Cetății

.400

142,320.00

Municipiul Clu] - Napoca

1173

.3.7.

Cheile Baciului

Municipiul Clu] - Napoca

1174

.3.7/

Diblnulul                                „

,646

1.975.20

Municipiul Cluj - Napoca

.1175

.3.7.

Ciobanului

2,125

126,012.50

Municipiul Clu] - Napoca

1176-

f.3.7.

Ciocanului

,725

2,070.00

Municipiul Cluj - Napoca

.1177

1.3.7. .

Ciocârliei

3,600

450,208.50

Municipiul Cluj - Napoca

1178

1.3.7.

Cioplea

560

28,560.00

Municipiul Cluj - Napoca

1179

1.3.7.

Clprlan Porumbescu

1,275                 .   „

75,607.50

Municipiul Cluj - Napoca

1180 '

1.3.7.'

Cireșilor

7,307

883,046.30

Municipiul Clu] - Napoca

1181

1.3.7.

Cișmlglu

992 •

58,825.60

Municipiul Cluj - Napoca

1.182-,

1.3.7.

Clucaș

2,820

143,820.00

Municipiul Cluj - Napoca

1'183

1.3.7.

Clăbucel

4,440

263,292.00

Municipiul Clu] - Napoca

.1.184

1.3.7.

Clinicilor

9,606

569,635.80

Municipiul Cluj - Napoca

1185

1.3.7.    '

Cloșca

2,036

120,734.80

Municipiul Cluj - Napoca

1186

1.3.7,

Coaste?

3,864-

195.600.00

Municipiul Cluj - Napoca

.1187

1.3.7?

Cobzarilor

1,250

1,500.00

Municipiul Clu] - Napoca

1188

1.3.7.

Cocorilor

2,416-

2,899.20

Municipiul Cluj - Napoca

1189

1.3.7.

Codru Drăgușanu

2,967.

3,560.40

Municipiul Clu] - Napoca

1190

1.3.7.

Codrului

5,833'

6,999.60

Municipiul Cluj - Napoca

• 1191

1.3.7.

Cojocnel

5,175

263,925.00

Municipiul Clu] - Napoca

1192

1.3.7.

Colibița

1,880

2,256.00

Municipiul Cluj - Napoca

1193

1.3.7.

Colinei

Municipiul Cluj - Napoca

1194

1.3.7.

Colonia Becaș

15,000

18,000.00

Municipiul Clu] - Napoca

1-19£

1.3.7.

Colonia Borhanci

Municipiul Cluj - Napoca

1196

1.3.7.

Colonia Breza

1.3,61-

1,633.20

Municipiul Clu] - Napoca

1197

1.3.7.

Colonia Budunuș

.12,000

14,400.00

Municipiul Clu] - Napoca

1198-

1.3.7. •     ■

Colonl8 Făget                                             «•

Municipiul Clu] - Napoca

'1199

1.3.7.

Colonia Hajongard

Municipiul Cluj - Napoca

.1200

1.3.7.

Colonia Hodăl

Municipiul Cluj - Napoca

.1201

1.3.7.

Colonia Valea Fânațelor

Municipiul O.luj - Napoca

1202

1.3.7.

Cometei

4,217

250,068.10

Municipiul C.luj - Napoca

1203

1.3.7.

Conductorilor

2,976

3,571.20

Municipiul Cluj - Napoca

1204

1.3.7.

Constanța

4,114

243,960.20

Municipiul Cluj - Napoca

. .1205

1.3.7.

Constantin Brâncoveanu

6,400

379,520.00

Municipiul Cluj - Napoca

■ 1206

1.3.7.

Constantin Brâncușl ■

33,600

1,992,480.00

Municipiul Cluj - Napoca

1207

1.3.7.

Constantin Daicoviciu.

1,530-

90,729.00

Municipiul Cluj - Napoca

'1208

1.3.7.

Constantin Dobrogeanu Gherea •                   *

2,164.

128,325.20

Municipiul Cluj - Napoca

1209.

1.3.7.

Constantin Nottara

3,200.

3,840.00

Municipiul Cluj - Napoca

•12*10

1.3.7.

Copacilor.

810 :

972.00

Municipiul Cluj - Napoca

•1211

1.3.7.

Comellu Coposu

29,725

2,180,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

• '1212

1.3.7.

Cornului

1,365.

1,638.00

Municipiul Cluj - Napoca

1213

1.3,7.

Cosașilor

3,223.

3,867.60

Municipiul Cluj - Napoca

• 1214

1.3.7.

Cosmlnulul

\ "'•-r' \

6,987.

8,384.40

Municipiul Clu| - Napoca

1215

1.3.7.

Costache Neqruzzi        ’ *

2,360.

2,832.00

Municipiul Clu] - Napoca

1216

1.3.7.

’ cot.ts                   -                 —

1           B

i .s. E

844

50,049.20

Municipiul Clu] - Napoca

.1217

1.3.7. *

Cpl.Grigore Ignat

J     1

7,900.

978,291.40

MunlciplulJDIuj - Napoca

1210

1.3.7.

Craiova                       .

/ > /

4,350;

257,955.00

Municipiul Cluj - Napoca

1219

1.3.7.

Crângului                                                    ‘

1,070;

1.284.0C

Municipiul Cluj - Napoca

1220

1.3.7.

crinului                v                  y

2,990:

152.490.0C

Municipiul Clu| - Napoca

1221

1.3.7.

Crlșen                             » S

6,782

402,172.60

Municipiul Clu] - Napoca


MONITORUL . OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.II 1.200611--~--r~—--——

hsM, i^S^L';mjrcipTuwi gwj-napoca fciida rf’ ■


..... --,

^i-3”““•4?''rV      .'

â$aS9i :IAH Nr.inreg: 91/0OO-0OCO54 ■12?, -*.——----------------" “— *                                             ■ ’ -_____________— y


. I'

■ i CtâfaidvsSfe mgi&afâjigcstă este. i Emitent - Di^gngerrd^I /


(      ■ ■       . . - .•    4.305857     }

dă fa ehiiterii: :'.• 15-Q7- 19&3 j

4           >’


■î

îOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ ■ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANC.PI

.t:,l 1.;ri 1. V.XȚH      A

U L «: ’i fi '.i.5 I IU si

■■ i ii icrrr.finiti


EXTRAS DE ^ARTE FUNCIARĂ

PENTRUINFORMARE

Carte Funciară Nr. 302951 Cluj-NapocaA. Partea D„ Descrierea imobiSului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața1 (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2938

3.870

Strada Brâncoveanu

B. Partea 0. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640/08/03/1938

Act nr. 0;

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala B1 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473) •

-i1i

f-------------------B-------

Totodată acest imobil se abnotează din acest CF , ne formând obiect

Al

de circulație publică.

OBSERVAȚII: ^provenita din conversia CF 1473)

C. Partea hL SARCINII .

*

Pagina 1 din 2


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Âiraexa Mir. 1 La Partea 0

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

• Top: 2938

3.870

Strada Brâncoveanu      ‘

* Suprafața este determinată in planul-de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

■drum

DA

-

-

3870

2938

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

03/10/2019, 15:53

4

*

’ > *

..•••* *

. ♦

* ‘ .

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2

Extrase pentru informare on-line la adresa

- -  ■ ST,                   ’

>

Formular versiunea.1.1 l

Nr pct

X (m)

Y(m)

Lungimi laturi (m)

201

585759.020

393918.937

8.31

202

585762.571

393926.450

9.37

203

585766.748

393934.841

0.13

204

585766.634

393934.909

19.75

301

585775.355

393952.631

0.03

205

585775.379

393952.620

4.44

206

585777.366

393956.586

7.19

207

585780.569

393963.027

1.04

208

585780.995

393963.975

0.31

209

585781.130

393964.250

0.10

210

585781.218

393964.208

0.56

211

585781.472

393964.704

4.73

212

585783.531

393968.957

1.62

213

585784.241

393970.412

6.72

214

585787.182

393976.458

3.40

215

585788.650

393979.523

0.07

216

585788.590

393979.552

9.41

217

585792.597

393988.069

0.09

218

585792.675

393988.033

5.67

219

585795.086

393993.161

3.60

220

585796.636

393996.405

10.09

221

585801.014

394005.501

19.00

222

585809.035

394022.728

20.14

223

58Ș817.661

394040.930

11.77   /

224

585822.673

394051.577

24.99 A

225

585833.370

394074.165

3.70 /

226

• 585835.166

394077.395

23.06 U

227

585844.831

394098.328

.  27.22 \c

228

585856.442

394122.948

21.97

229

585865.859

394142.798 ‘

16.00

230

585851.397

394149.653

1.55

303

585850.794

394148.227

12.97

231

585845.745

394136.285

13.87

232

585839.893 .

394123.715

0.26

233

585839.660

394123.825

13.34

234

585833.986

394111.757

0.25

235

585834.209

394111.649

13.56

236

585828.291

39'4099.451

0.52’

237

585828.01.2

3940^9.016

* 7.79

>i               DE             '

Â^0R!2ARE

?l Se^Wr.î3Wls A ^^PONET .

K S,1L^

z£sr* ■ '<>'■'> /.<,' CFR TIPIC AT •'-■> /•'?.? AUTORIZARE ' / f. ij - *-■- "■ iA i?J ,'j c. j g

fi e/c

'A.-'v.    ‘COWfl

\7- ^a^Qiî£ 412 i-,. ' ze'~.......~ '..i..........


WnFiCAȚ %>•.

AUTORÎZA&E M fl SariaR0-^^ «l^OIS I

TOPONET &■/ X.saL ■■xcusai


238

585824.531

394092.049

3,41

239

585823.197

394088.909

2.20

240

585822.337

394086.884

3.96

241

585820.641

394083.306

5.39

242

585818.333

394078.438

20.93

243

585809.320

394059.546

0.18

244

585809.164

394059.641

11.55

245

585804.242

394049.189

25.24

246

585793.501

394026.354

14.04

247

585787.416

394013.700

14.20

248

585781.314

394000.881

0.07

300

585781.379

394000.850

13.98

249

585775.421

393988.202

0.10

250

585775.334

393988.243

1.41

251

585774.721

393986.970

3.41

252

585773.219

393983.908

3.73

253

585771.647

393980.524

5.34

254

585769.219

393975.770

13.65

255

585763.380

393963.427

8.78

256

585759.661

393955.474

4.32

257

585757.830

393951.559

13.54

258

585752.145

393939.267

3.26

259

585748.932

393939.818

2.47

260

585746.572

393939.104

2.93

261

585744.634

393941.303

4.20

262

585741.574

393938.425

26.16

S=3.856mp

întocmit,

TOPONET S.R.L.

<-'2\ ■•

CESTIFtCAT "X-Ă ■ •/

DC AUTOAîZARE

SEP.:A £.! N1".. 133

C/-H:IILE

B/C •

CCXH7.A

' GHJJORGttS

■ MEMORIU TEHNIC

» »

 • 1. Adresă imobil: Mun Cluj-Napoca, str. Constantin Brancoveanu, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: Consiliul local al mun. Cluj-Napoca, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, jud. Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: TOPONET S.R.L., Certificat de autorizare: Seria RO-B-J, Nr. 1312/2018.

 • 4. Număr lucrare: Lucrarea este înregistrată în registrul de evidență la nr. /2019.

 • 5. Tipul lucrării: Documentație cadastrală pentru prima înscriere teren în Cartea Funciară.

 • 6. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este situat în mun. Cluj-Napoca, str. Constantin Brancoveanu, jud. Cluj, între vecinii la:

- Nord - nr. cad. 307891,316443, 264758, 268271,6811, 3311, 274314

 • - Est - str. Septimiu Albini

 • - Sud - 304687, 314120, 295521, 295520, 1851/1, 1851/2, 1851/3,

1851/4, 4302, 8107

 • - Vest - str. C-tin Brancusi

Terenul mai sus menționat are categoria de folosința drum, si este neimprejmuit.

4 7. Operațiuni topo - cadastrale efectuate:

- Drumuire combinată cu rădiere, Leica TS 06, STONEX SN8 GNSS;

- Sistem de proiecție: Stereografic 1970; Sistem cote: Marea Neagră 1975;

 • - Puncte vechi: 1 (punct GPS), 2 (punct GPS);

 • - Puncte noi: 3 (pichet metalic), 4 (pichet metalic), 5 (pichet metalic).

’ 8. Situația juridică a imobilului rn Cartea Funciară:

în prezent imobilul este în proprietatea beneficiarului, înscris în C.F. nr. 302951

Cluj-Napoca, nr. topografic 2938, având suprafața masurata de 3.856 mp, si suprafața’din

acte.de 3.870 mp, fără sarcini. Conform prezentei documentații se propune inscrierea in Cartea Funciara a suprafeței'de 3.856 mp. in fax0%^aJMiuhiâpiuJ.ur Cluj-Napoca*, la fel cum reiese din tabelul de mișcare al parcelelor.


Octombrie 2019


Cluj - Napoca


•?


I n io c         _

WeNEr,'s~£feuF

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR UAT CLUJ-NAPOCA


' '   NUMĂR

SUPR (MP)

DESCRIEREA

IMOBILULUI

PROPRIETAR

C.F. .

CAD.

TOPO.

sn

UAȚIA ACTUALĂ- CONFORM C.F.

302951.

Cluj-Napoca

2938

3,870

Strada Constantin Brancoveanu

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZMEMBRARE

.   302951

Cluj ^Nap oca

• 2938/1

14 -

Strada Constantin Brancoveanu

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

-

2938/2

3.856

Strada Constantin Brancoveanu

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

NOU

CIuj-Napoca

2938/2

3.856

Strada Constantin Brancoveanu

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

VW r.FF^FICAT V <?/V OC ASTORU/'fitce»'"?*’ Ă

W 3


A cpnî ?;r;- -;S“ î.' '■ ,CATtS~iiț!iLΠăi. fi / •-

:L.

,      _ ■. X


x.Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

3.856

STR. CONSTANTIN BRANCOVEANU

C.F. nr.

UAT

CLUJ-NAPOCA


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

1.

Dr

3.856

Neimprejmuit.

Total

3.856

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Supr. constr. la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața total masurata a imobilului = 3.856 mp

Suprafața din act = 3.856 mp

WpQ.NET

cERrAT sE                    AUTORIZARE

Iț^paRO-B-JNr. 1312/2018 fJ ;        ^<TOPONET //

.Confirm exepuțaiW^asurSftHlor Ig^eren, core^tif ijdifiea''intocmirfi (^^qen't'Strei cadastrale si corespondenta~âcesteia cu realitatea din teren

Data: Octombrie 2019

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastralF .-AN CONFORM CF 1941*

scara 1:1000          . •

Mun. Cluj Napoca, str. C-tin Brancoveanu, jud. Cluj

4 ■           (intravilan)


1

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.