Hotărârea nr. 806/2019

Hotărârea 806/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Dorobanților din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Dorobanților din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Dorobanților din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 581381 din 11.11.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584597 din 12.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului Calea Dorobanților din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 alin. (1) lit. c) ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1141;

Potrivit dispozițiunilor art. 129,133 alin. (1), 139 și 196 din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 4360/1/1/1/1/1/1/1/1/1, astfel:

 • - imobil cu nr. topo. nou 4360/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, teren în suprafață de 25.193 mp., care se reînscrie în CF nr. 252561 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 4360/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, teren în suprafață de 674 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului Calea Dorobanților, cu suprafața măsurată de 50.857 mp., provenind din CF nr. 252561 Cluj-Napoca, nr. topo. 4360/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2, CF nr. 264407 Cluj-Napoca, nr. topo. 3751/2/1/1, CF nr. 309530 Cluj-Napoca, nr. topo. 3751/2/1/1 cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului Calea Dorobanților din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 806 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


4


AL

ST ■                                             P A fi T-EA J, A! TS PTC              Luni, 20 'martir 70c

g y4 (XVIJI) - Nr. 248 bis L=Gi; QECRETEj_HOTARA^i g! ALTg ACT£           '           :___ g jj i'/î Ă R

x                                      Pagina

1

Anexa, nr. 1' ia Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea Și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al .județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunejor din Județul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Napcca.........,............ 3-447

MONITORUL OFICIAL AL-ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006

fi,O T A R Â R î AL E GUVERNULUI ROMÂNIEI

• ♦

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al.municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Clui-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

2. Articolul unic va avea următorul cuprins:


Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

. '-zind -atestarea domeniului public al județului Cluj, precum »> al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Mapoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17'septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum u’rmează:

 • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

privind atestarea domeniului public a! Județului Cluj, precum șl al municipiilor, orașelor șl comunelor din Județul Cluj"


„Articol unic. — .Se atestă apartenența la dom public al județului Cluj, precum și al .municipiile^- a și comunelor din județul Ciuj a bunurilor șț Jbs anexele nr. '1 — 80 care fac parte integrantă din , :e: hotărâre,"

3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, a; nr. 11, cu titlu.! „inventarul bunurilor care ape deceniului public al municipiului Cluj-Napoca", av conținutul prevăzut in anexa la prezenta hotărâre.


PRIM-MÎNISTRU

CĂLIN POPESCU-7ĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministru! administrației și intemeicr, , Paul Victor Do bre, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Ssbastlan Teodor Gheorghe Vlădesu.

1 o-

i

2

3

1102

13.7.

tuni.»

1.700

1103

1.3.7.

Biajuiui

4,200

1104

1.3.7

Bl&urlleu

1,282

1105

1.3.7.

Bobfilnal

i                            »

14,060                             w

1106

1.3,7,

Bogdan F

îtrlcelGU HoiJnîîî

7,490

ÎÎ07

1.3.7. *'

BogdunV

r»dfi

1,145

1loflj

1.3.7.

Bnrța

1,460

1109

1.3.7.

0OÎSBC

&50

1110

1,3.7.

Bradului

1,688

1111

1.3.7. -

aridului

*•

2,740

1112

1.3.7.

BrAnduia

Of

2,105

1113

1.3.7,

Branulul

1,260

1 >14

Î3.7,

Ortiiov

fl.000

t115

1.3.7.

Brassol8

imuol

2,066

■1116

13.7.

Bralaș

5,600

1117

1.3.7. .

Braoxa

2.754

mo

1.3.7.

BrtijiSillar

or

3,702

1110.

1.3.7.

BrulerRoî

1,385

1120

1 3.7.

Bueagl

B.00O

<121

15.7.

Bticium

17,980

1122

1.3.7.

Bucura

-

2,920

1123

13.7.

Bueuie jl

17.269      .

1124

1.3.7, .

Budai Mb

grV Anlol                                         ......

1125

ÎJîT"'    "

BuObb

1,575

1126

1.3.7.

MW>1

1,866

1127

13.7.

Bu|nrulirf

2,450

îl 20

1.3.7.

Hulqarllo

2^000

1129

1.3.7.

Bumbefl

1,9Kb

1130

1.3.7.

Bunâ Zlu

3

11,200

1131

1.3.7.

Bura bis te

1,000 .....

1132

1.3.7,

Bujlanl

962

1133

1.3.7.

Busuioci

ful

7,026

1134

13.7.

Buitlu

3,000

1135

1.3.7.

CA Ros

etll

4,441

1136

1.3.7.

Cfîll Feri

la

2,170

1137

1.3.7.

Caisului

1138.

0,7.

Cfiîoft

4,714

1130

1.3,7.

Cartați

or

2.240

1140

1.3.7.

Calau Bt

ciulul

14,000

11*1

1.3.7.

Cula» D

smba afilnr                              *

33,000                          ..     .   *

1142

1.3.7.

Calea Fi

310,11                                                             ..                     .       ..

37,000

1143

1.3.7'

CataaM

JnâqlLT

18,900

iW

1.3-7.

Caisa M

S'llîtw                       .         ,              ...

22.080 . .

1145

SSSra

im’l'K.'.;..■

’u'tt-•axiK/vuiziițF—'•'

t IH6

13.7.

■Cttkjâ Ti

firfi

42,470

1147

1.3.7. *

Câllmân

nil

1.524

1140

1.3.7.

CaHalli

3,000

1149

1.3.7 .

ClS'ni.'lflr

nl

2.450

■ 1150

1.3.7.

Calvjrlfi

.--rt—•—j

5,019

H 1151

1.3.7.

Cflmpor

——“             ...

W7   -            ..........

1152

1.3.7.

Ci^mplnn

. .......

Î1320

1153

1.3.7.

CJrnțwl

’âlntl .'.       /                               ,

,14300

1154

13,/.

Câmpîjî

15,074

1155 ,

1.3.7.

Cantorii

ul

2,823

1156

1.3.7.

Cjhrfunîii

480

1157

1.3.7.

Caracal

U90

1150

1.3.7.

Caraknf

1,740

1159

1.3.7.

Cârimk

rfllw                                                    .....

7io                                         .

1160

1.3 7.       L

Caranai

»»

1,880                                   • J.

1161

13.7.     T

tWtnm

ilor            \                                                      .

13-50

**

\ i o c ?•

e

M


4

6

6

100 B io 00

MunWithil Ch4 - Napoca

248,060.00

MunțipM Cluj - blapocn

1,530.40

M.uhfcipItH CM • Na poc®- 4

13,902.00

Municipiul C îu| - TJbpxm

6.000 00

Municipiul Ciu||> Napr.<y

074 00

MunkJpAui CM - Napoca

74,460.00

Municipiul CM- Nupnr.q

50.405.bb

2,025.60

‘4ijTfclpli.il CM • Na i»sa

162,402.00

Municipiul CM - Nupurjd

2.526.00

Mun!c?jmii Cluj • Nupoti-i

74,716.00

M'.Mțlpaiî Cluj • Napoca

301,360.00

MuniciphH CM - NepntUi

159.279 BO

Municipiul Ou - Napoca

2B5.600.On

Municipiul CU» - Napoca

3 304.80

MunldfJul Citi - Napoca

4,530.40

MunteJpiuîChi -Nacorj .

1,542.66

M urdcIpM CM - Na pocn

2^680.00

Municipiul Cii >j - Nu pfi-ți*

1.086.214.00

MunlJțiM Clu| - Napixiei

173,156.00

Mimicului Ciul - Napoca

1.024,051.70

Municipiu* CM - Napoca

M       CU 4 • N

80.325.00

Municipiul C M - Nh jyjca

•»

2,239.20

Municipiul Qlu| • Napoca

2.940.00

Municipiul CM • Napoca

110,600.60

MunfefoM CM • Napoca

2,378.00

MuaMpliii Cluj - Napoca

664,160.00

MurJcIpM Cluj- Ne pwi

117.414.00

MurtJplul CIN • Na pac ti

40.062.00

Municipii Cluj - Napoca

8,431.20

MunicIfiifl Cluj - N astmai

177,900.00

Municipiul Ciul • Napadl

263,351.30

Munîclplui Ch î| • Ntfpocn

128,681 00

.Munldjilul Cluj • Napoca

MunlțJoW Clu| - Napoca

279,540.20

Municipiul Clu| - Napoca

2,698.80

Muntelphii Oui * Na ptfeii

630,200 00

Municipiul CM • Năpbcu

1,08^237.00

MunitjțihJ CM • Napocw

2J04JOO.OO

Municipiul CM • NflpciQi

1,120,770.00

Munte *pîul CM - Napoca

1300,344.66

M itnfcltilul CW - Na jxiea

2,516,471.00

Municipiul CM - Napoca

1.828.80

Municipiul CM - Napoca

102.644.00

UunteJphi) Chi| • N&powi

2.94Q.00

Municipiul Cluj - Hapuc»

297,628.70

Municipiul Cluj - Mnpocu      |

241,766.10

MunUpiui Cluj - NapOW

■W, 136.00

MunteluiCM - Napoca

842,060.00

Munidpîul Cluj - Napoca

947.250,20

MuntelpM CM - Nujiaca

3,150.00

M iwtfcîpiul tjvj • Na p-Tctt

24,480.00

MunteteM CM - Napccai

94.207.00

Mun lelplul Cluj. Na poci»

2,088.00

Municipiul Cluj- Napoca

052.00

Municipiul CM-Napoca

2,256.00

MunfctpM CMj*jUap&cii

1,620.00

Mpnldplul ClfeflșptKB


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 246 bis/20.111.2006știr

' ANCP)

Afir&Tl ’.VAȚIOXA LA

H )•. li-■».'•<■ A A t i!’ *1 ?<■»! icmrrninsiMiU


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

191926

Ziua

04

.Luna

10

Anul

2019

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 252561 Cluj-NapocaTEREN Necunoscut


A. Partea i. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:1431


Adresa: Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top:

4360/1/1/1/1/1/1;

1/1/1

25.867


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și aîte drepturi reaie

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

AL

1) MUNICIPIUL CLUJ

tOBSEP.VATII; (provenita din conversia CF 1431)                          »

69136 / 16/06/2010

Act Administrativ nr. 224, din 25/05/2010 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA (act administrativ nr. 1/02-06-2010 emis de PR1MAR1A CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 66557/09-06-2010 emis de OCPI CLUJ; act administrativ nr. 41/20-11-2001 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 298/22-09-2002 emis de PRIMĂRIA CLUJ NAPOCA; act administrativ nr. 12400/26-09-2002 emis de COMISI DE RECEPȚIE; act administrativ nr. 513/06-01-2004 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUI NAPOCA;);-

B2

se notează dezmembrarea imobilului cu număr top. 4360/1/1/1/1/1/1, înscris în cartea funciara nr 252561 Cluj Napoca. Imobilele nou forrpate se transcriu cu situația proprietății neschimbată în, următoarele 2 cărți funciare;

 • - imobilul cu nr top. 4360/1/1/1/1/1/1/1 se reînscrie în cartea funciară nr 252561 Cluj Napoca

 • - imobilul cu nrtop. 4360/1/1/1/1/1/1/2 se transcrie în cartea funciară

nr 269691 Cluj Napoca                    *

Al

167557/04/10/2016

Act Administrativ nr. 217 j din 17/05/2016 emis de CONSILIUL LOCAL AL.MUlx

. CLUJ-NAPOCA;

B3

Se notează dezmembrarea imobilului cu număr top. 4360/1/1/1/1/1/1/1, înscris în cartea funciara nr. 252561/Cluj Napoca astfel: imobilul cu nr. top.'4360/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 28888 mp, se reînscrie în cartea funciară nr. 252561/Cluj Napoca, iar imo'bilul cu nrtop. 4360/1/1/1/1/1/1/1/2 se transcrie în cartea funciară nr. 323167/Cluj Napoca

Al

* *


C. Partea III. SARCINI .

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, *             drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe .

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.__~_____Pagina 1 din 2


Extrase pențnj..inpr>-riare*<yi-linela adresa epay.ancpi.ro


Formular versiunea 1.1


________Carte Funciară Nr. 252561 Comuna/Oraș/Municipiu: Ciuj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea S
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

4360/1/1/1/1/1/1/1

/l/l

•25.867

»

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

~' DETALI,'LINiARE IMC3IL •     ;

Geometria pentru acest imobil nu a fostgsiî>

Date referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan.

Suprafața (mp)

Tarla

Pa rcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

arabil

-

25.867

-

-

4360/1/1/1/1/

1/1/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

04/10/2019, 09:36

.Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii'Nr. 677/2001.             '        Pagina 2 din 2

Extrase pentru informare cn-ijne ia adrpsa epay.ancpi.ro          '                                            .     .    # Fofmular versiunea 1.1

. r                                                                                                                                                            .»

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

192230

Ziua

04

Luna

10

Anul

2019

Cod verificare


Carte Funciară Nr. 264407 Cluj-NapocaA, Partea 3. Desenarea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Calea Dorobanților, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3751/2/1/1

4.949

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea iii. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT       1

•>

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii. Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2

■*------------t--------------------

Formular versiunea 1.1


Extrase pentru informare on-iine la adresa - zrctr.r-

Carte Funciară Nr. 264407 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

1 -La Partea 0
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3751/2/1/1

4.949

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.                                       »

_______________DETALII LINIARE IMOBIL_______________

Geometria pentru acest intobiJ nu a jostgsit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

-

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

04/10/2019, 11:03

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2,

Extrase pentru informare on-llnela adresa                         .       • *

—--7----——• ? ■ ----1----

Formular versiunea 1.1

. 1

•1                             ț                     •                       •

’ *

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

CAD: nrtopo

3751/2/1/1

-   .45.234

Calea Regele Carol II


3^-

.Xîil'-.JF.X

r- ;. ,i •- i ■< t’ J i


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


TEREN Intravilan


Nr. cerere

. Jțiya.. __

Luna

16425

30 ' ‘    ’

•......bl......

Anul

2018JCTPiÂS DE CARTE

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 309530 Cluj-Napoca


I


B. Partea OL Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/193S

Act nr. 0 (în locul imobilelor vechi din CF 3016, 3481, 5026, 6081, 10840 Cluj și din CF 1671, 2072, 2707, înlocuite se înscriu imobilele noi distribuite prin comasatie și prevăzute la transformare);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)    *

* • »

B2

Totodată acest imobil se abnotează din aceasta carte funciară neformand obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)                                      »

C. Partea 83L SARCIMJ .

Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

*

* >

*

»                                                  f                 ■*          *        ..

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

T

T

Pagina 1 din 2

Extrase pentru informare cn-Hne la adresa epay.ancpi.ro

Formular versiunea 1.1

. r

- * *

. >

- •• r               V

t

t                                                                                                                  • •                                                   t .               •                       •

i»                                                  ' •

1

________Carte Funciară Nr. 309530 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Mr» 1 La Partea B.

Tereim

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

L

Observații / Referințe

CAD: nrtopo

3751/2/1/1

45.234

Calea Regele Carol II

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

(ieometna fj&sitn

i «ossi îmoi

iă' fiu a fast s «ir.

Date referitoare Sa terem

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

45.234

-

-

3751/2/1/1

Calea Regele Carol II

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este .valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.                                (

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna nr.3775/30-01-2018 in suma de 20, pentru serviciul de'' J publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 31-01-2018

Data eliberării,

/ / ~


(parafa.-șrsernnâtura)

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro •    . •


*

Pagina 2 din 2

fGnnuiâr versiunea 1.1


■+


-*•TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa înrobitului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , CALEA DOROBANȚILOR, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Ni

CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

309530(Nr. (

F. vechi 1473)

A+l *

3751/2/1/1

Calea Regele Carol II

45234

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

264407(Nr. (

1F. vechi 1473)

A+l

3751/2/1/1

-

4949

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

252561(Nr. C

F. vechi 1431)

A+l

4360/1/1/1/1/1/1/1/1/1

-

25867

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

*

Total suprafață

76050

=»■-

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

b

r. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

25256 l(Nr.

CF. vecjii 1431)

4360/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

25193

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

4360/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

-

674

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt


C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.

!F

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

«Cad.

No

1

3751/2/1/1,

4360/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2,

3751/2/1/1

Nou

CALEA

DOROBANȚILOR

50857

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 50857 mp


Data: Octombrie 2019Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970

Calea Dorobanților, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct.

X [ml

Y

Tml

118

586814.7812

393571.1745

1

586646.4245

393042.5035

119

586816.7590

393576.1370

2

586646.5747

393042.4579

120

586818.9550

393581.4090

3

586646.8237

393043.2559

121

586819.1060

393581.3470

4

586646.9467

3930432159

122

586820.9660

393585.8120

5

586651.3930

393058.6660

123

586820.8190

393585.8710

6

586651.6096

393059.5029

124

586821.7850

393588.2680

7

586650.8735

393059.7420

125

586823.1370

393591.3440

8

586654.9480

393073.7890

126

586827.7020

393602.3850

9

586660.9530

393094.1760

127

586830.6537

393609.7588

10

586661.9360

393093.8830

128

586831.0080

393609.6170

11

586664.1680

393101.4770

129

586833.9240

393616.2160

12

586663.9636

393101.5349

130

586835.8600

393620.6020

13

586665.5490

393107.0010

131

586835.9850

393620.5550

14

5866663380

393109.7180

132

■586837.9530

393625.0370

15

586667.3600

393109.4100

133

586837.8163

393625.0972

16

586670.2600

393119.3400

134

586839.9250

393629.8820

17

586669.4300

393119.5900

135

586841.6770

393633.3030

17

586670.3610

393122.6380

136

586845.0210

393639.5990

18

586674.1600

393135.0800

137

586848.6800

393646.6370

19

586673.1315

393135.3876

138

586851.6400

393652.4460

20

586677.8200

393151.2970

139

586853.0190

393655.1420

21

586683.3148

393169.8358

140

586857.4971

393663.8186

22

586684.0730

393169.6120

141

586857.3200

393663.9100

23

5866843424

393170.5261

142

586869.8000

393688.1900

24

586684.4990

393170.4800

143

5868719500

393694.2700

25

586689.0220

393185.8510

144

586877.2530

393704.6470

26

586688.8723

393185.8951

145

586881.9590

393713.7950

27

586689.1360

393186.7890

146

586890.5760

393730.8030

28

5866903300

393189.4460

147

5869035450

393756.0890

29

586691.9241

393194.7681

148

586904.9030

393756.7560

29'

586692.5220

393194.5890

149

586907.4570

393761.1570

31

5866935350

393198.0830

150

586910.6349

393767.1480

30

586693.1648

393198.1939

151

586910.7310

393767.0970

32

586693.6660

393199.8670

152

5869132140

393771.7750

33

5866933830

393199.9000

153

5869145700

393774.2790

34

586695.0110

393204.9180

154

586928.1100

393799.3480

35

586695.9810

393208.2630

155

586931.4470

393803.7460

36

586698.0110

393215.1520

156

586929.0620

393805.6230

37

5866982900

393216.0880

157

586933.8980

393814.6590

38

586698.1859

393216.1183

158

586940.8870

393826.7310

39

586701.7550

393228.3610

159

586950.8260

393841.7180

40

586701.8450

393228.3380

160

5869525300

393844.0090

41

586702.1880

393229.5320

161

586960.3280

393853.3100

42

586709.0550

393253.1320

162

586970.9570

393865.3980

43

5867093970

393254.3460

163

5869813400

393878.2010

44

586709.2925

393254.3764

164

586987.8510

393884.3790

45

586712.8262

3932665285

165

586996.1590

393893.5510

46-

586712.9380

393266.4960

166

587018.1170

393918.1570

47

5867132760

393267.6180

167

587030.1830

393931.5220

48

586712.8440

393267.7510

168

587040.2030

393942.6350

49

586713.5800

393270.3160

169

5870610450

393967.1100

50

586714^760

393274.5930

170

587109.8730

394020.5790

51

586717.1610

393282.2650

171

5871117054

394023.5873

52

586718.5180

393286.7000

172

587114.3700

394022.0200

53

586721.7410

393297.0290

173

587118.3900

394026.4800

54

586726.8900

393312.7930

174

587128.8000

394037.1380

55

586728.7000

393318.8100

175

587131.1090

394039.5640

56

586730.5800

393324.5900

176

587138.1346

394046.9639

57 V

586732.5700

393331.0900

177

587142.8996

394051.9725

58

5867343670

393336.5080

178

587145.7158

394055.0148

59

586734.5177

393336.4601

179

587149.9081

394059.7006

60

586741.8570

393359.5460

180

5871565724

394066.4476

61

586742.8290

393362.6530

181

587157.1811

394067.1443

62

586744.2580

393366.7790

182

587164.3131

394075.3066

63

586745.5470

393370.7290

183

5871641500

394075.6970

64

586745.7040

393370.6860

184

587178.9150

394093.3250

65

586747.3650

393375.7920

185

587188.8980

394106.1020

66

586747.2040

393375.8550

186

587190.1770

394107.7670

67

586750.5850

393386.2240

187

587193.4680

394111.8890

68

586752.1760

393390.6470

188

5871933650

394112.4000

69

586753.5980

393394.9410

189

587193.4370

394112.5220

70

586755.0180

393399.3490

190

587196.6210

394115.8110

71

586756.7980

393404.8700

£

191

587200.6350

394120.2620

72

586756.4970

393404.9468

192

587200.8930

394120.0850

73

586757.8090

393409.0350

193

587205.1220

394124.8800

74

586758.6010

393412.1030

194

587202.8950

394126.9490

75

586760.0500

393417.0540

195

587213.1350

394138.3460

76'

586762.3210

393424.6890

196

587212.0539

394139.3583

76

586762.3733

393424.8649

197

587214.4160

394145.4920

77

586762.9100

393424.6500

198

587224.0790

394164.3970

78

586763.1850

393424.6260

199

587230.6990

394180.1030

79

586764.7160

393429.5050

200

587231.8250

394183.2360

80

586764.6300

393429.5354

201

587235.4740

394194.8100

81

586767.2061

393437.6772

202

587239.1690

394209.2250

82

586767.3640

393437.6270

203

587244.7140

394232.1060

83

586768.9000

393442.3280

204

587251.3260

394260.0080

84

586768.6335

393442.4112

205

587252.1530

394267.1380

85

586768.7300

393442.7200

206

587253.1000

394272.0600

86

586770.7193

393448.4516

207

587258.6584

394295.3533

87

586772.1470

393452.7890

208

587264.6200

394322.5170

88

586780.2950

393477.6910

209

587263.0326

394323.7389

89

586781.8240

393482.1206

210

587263.5280

394325.7960

90

586783.3750

393486.939(7

211

587267.3420

394343.2520

91

586783.4257

393487.0975

212

587270.3800

394356.1400

92

586783.6260

393487.0330

213

587277.0910

394385.3150

93

586784.6710

393490.2990

214

587279.1980

394394.4470

94

586784.4314

393490.3793

215 ■

587281.3630

394404.1150

95T

586786.-3080

393496.0980

216

5872852050

394420.8850

96

586786.4867

393496.0374

217

587286.6290

394426.4320

97

586786.7220

393496.7310

218

587292.0650

394449.7470

98

586786.6478

393496.7547

218'

587293.9040

394456.3280

100

586787.7040

~393499.8240

220

587300.2080

~ 394469.2250

101

586787.9130

393500.4860

*221'

587301.4630

394473.2300

102

586787.8594

393500.4917

221 '

587302.7390

394477.1990

103

586787.8850

393500.7340

222

587304.7761

394484.4633

104

586787.8410

393500.9810

223

587312.0801

394516.3828

105

586787.7110

393501.1500

224

587319.6136

394549.0184

106

586787.5730

J935013430

225

587323.0140

394559.7795

108

5867915020

393509.0990

» #•

226

587327.1476

394577.3241

112

586807.0000

393549.4180

227

587326.1861

3945775571

113

586806.2969

393549.6033

228

■ 587327.8870

394584.3800

114

586807.4590

3935525030

229

587333.0800

394606.0020

115

586813.3030

393567.4310

230

587336.4340

394619.8410

116.

586813:4138

39356^3851

231

587339.0407

394631.4212

117

586814.9130

393571.1220

. li


232

587340.4671

394638.3819

233

587341.0554

394639.7031

234

587343.8033

394652.0206

235

587348.2105

394670.7459

236

5873522556

394687.5547

237

587353.1115

394691.5730

238

587356.3672

394706.3894

239

587359.3049

394715.9170

240

587364.6102

394738.1896

241

587366.1395

394745.8854

242

587365.7200

3947493860

243

587395.2980

394743.0330

244

587391.8445

394742.0920

245

587388.1296

394739.2859

246

587386.0239

394736.5532

247

587380.6337

394711.1445

248

587377.7505

394697.1754

249

587375.0558

394686.5816

250

587371.3967

394669.7875

251

587366.1491

394646.5074

252

587363.1516

394633.9088

253

587364.0619

394633.6345

254

587361.1562

394620.6618

255

587361.4308

394620.5874

256

587359.6775

394613.7143

257

587360.0432

394613.6188

258

587357.4283

394602.6401

259

587353.6927

394586.5302

260

587352.0431

394578.8537

261

587350.6417

394572.9402

262

587350.0947

394572.6395

263

587345.6653

394554.3640

264

587343.8884

394546.8759

265

587342.7823

394541.9939

266

587338.5475

394523.7947

267

587332.4760

394497.7696

268

587328.4293

394480.3947

269

587324.9860

394464.4200

270

587318.7020

394438.1560

271

587313.4710

394419.6180

272

587310.0110

394416.8960

273

5873093430

394415.5590

274

587309.0260

394413.8470

275

5873102307

394410.1351

276

587305.1720

394387.4390

277

587303.4870

394380.0560

278

587297.0640

394356.3830

279

587293.9606

394345.8418

279'

587297.8738

394344.8387

280

587303.0447

394343.4401

281

587306.8390

394341.5400

281'

587306.2080

394339.1600

282

587308.4657

394338.6145

282'

587306.6822

394331.2647

283

587304.5950

394331.7470

283'

587303.1390

394325.7860

K 284

5873052374

394325.2800

284'

587304.3920

394321.7812

285

587316.1790

,394318.9330

285'

587313.5520

' 394308.2990

286

587298.1506

394312.2135

287

587293.0670

394313.2460

288

• 587290.8120

394313.7040

289

587287.5060

394301.9330

290

587285.4500

3942922100

291

5872853950

394290.7300

292

587280.1970

394268.7460

293

587278.5050

394260.9000

294

5872703900

394227.2950

295

587264.9540

394204.3400

296

587263.3950

394197.985(k

297

587259.9110

394185.3320

298

587258.5490

394180.8240

299

587255.3310

394171.4860

300

587255.4910

394170.0840

301

587256.8147

394168.6800

302

5872553200

394163.0000

303

587240.9539

394133.5433

304

587239.1380

394132.0440

305

587237.1380

394132.0290

306

587232.8360

394125.2500

307

587228.6030

394118.5060

308

587223.8870

394111.5730

309

587224.8478

394110.7303

310

587217.9550

394102.7110

311

587217.0000

394101.1500

312

5872155080

394098.9780

313

587208.7090

394089.0490

314

587205.5770

3940852860

315

587197.1140

394075.6380

316

587189.5150

394067.1260

317

587180.9110

394057.8960

318

587171.7280

394046.7510

319

587158.8830

394032.4680

320

587152.8620

394025.5380

321

587127.9606

393997.2979

322

587108.5760

393975.8610

323

587095.6240

393965.2550

324

587086.6540

' 393955.6400

325

5870673240

393933.9740

326

5870435110

3939075500

327

587027.8210

393889.9620

□a /OUI .982(7

jyjaoi.u4iw

'329

586995.5670

393853.9730

330

586987.9230

393844.8990

331

5869813170

393836.5040

332'

586977.4661

3938312980,

332

586979.6138

393829.7302

333

586976.6031

393825.0621

034

586974.3573

393821.4655

335

586974.0273

393821.0306


•• *


. Data: pctombrie 2019


336

586967.3813

393810.3988

337

586966.6610

393810.8360

338

586961.7640

393802.9340

339

586962.6590

3938013800

340

586960.9520

393799.6250

341

586955.9160

393791.6380

342

586954.3837

3937892205

344

586946.3750

393776.1470

345

586944.8450

393772.8040

346

586944.3110

393771.6840

347

586942.8850

393768.8090

348

586942.5020

393768.0050

349

586942.5577

393767.9781

350

586937.8960

393758.3390

351

5869342980

393751.1040

352

586932.9800

393748.1600

353

586926.6500

393736.1500

354

586921.3140

393725.5480

355

586920.0660

393723.1830

356

586915.6370

393714.6010

357

586909.0944

393702.5585

358

586907.1164

393698.8105

359

586907.2050

393698.7641

360

586897.9812

393681.1240

361

586897.8926

393681.1703

362

586895.9332

393677.5525

363

586890.4780

393666.7270

364

586888.4830

393662.7450

365

586888.2450

393661.7470

366

586881.4850

393648.3700

367

586880.0980

393645.6570

368

586879.7870

3936452090

369

586878.8460

393643.3850

370

586875.8760

3936375370

371

586874.2220

393634.1150

372

586874.1300

393634.1620

373

5868702260

3936265210

374

586870.2790

393626.4930

375

586866.9640

393619.9820

376

586866.8030

393620.0540

377

586866.4120

393619.3080

378

586866.4919

3936192673

379

586866.3236

393618.9194

380

586864.6110

393615.1090

381

586864.3490

393614.5650

382

586861.7270

393609.5670

383

586860.3270

393606.3930

384

586858.4760

393602.4900

385

586849.8930

393584.0610

386

586842.8260

393567.5270

387

586837.9430

393556.5050

388

5868^4.7260

393548.4880

389

586833.1920

393544.7660

390

586831.7650

393540.8030

391

586831.4680

393540.1010

392

586827.1700

393529.4790

393

586824.4810

393523.0300

394

586825.0060

393522.7670

394'

586824.8427

3935222151

395

586818.8260

393505.6900

396

586812.7810

393487.1470

397

586808.5060

393475.5200

398

586806.5690

393469.9496

-399

586802.4060

393457.4490

401

586797.2470

3934412240

402

586797.0890

393441.2300

403

586795.0770

393435.0090

404

586794.3180

393432.4080

405

586794.4236

3934323739

406

5867903213

393419.6785

407

586790.1620

39341-9.7300

408

586788.2110

393413.5370

409

586785.3560

393405.0990

410 •

586781.5260

393393.2510

411

586781.6899

393393.1991

412

586778.1580

393382.0350

413

5867782928

393381.9916

414

586774.2146

393369.3205

415

586774.0980

393369.3580

416

586771.2450

393360.4510

417

5867713425

393360.4233

418

586771.1280

393359.6680

419

586771-.2278-

393359.6359

420

5867693141

393353.6860

421

586769.1990

393353.7230

422

586768.9170

393352.8970

423

586969.0647

393352.8471

424

586759.9050

393325.7340

425

586755.9560

393311.8980

426

586754.1360

393306.9770

427

586754.2456

393306.9426

428

586749.7130

393292.4830

429

586747.9089

393286.8685

430-

586747.8140

393286.8990

431

586746.7560

393283.5740

432

586741.5516

393266.1003

433

586741.3980

393266.1460

434

586739.7350

393260.7410

435

586739.9143

39326Q.6854

436

586735.0000

393244.8300

437

586731.7600

393234.0900

438

586731.1131

393232.1143

439

- 586728.9760

• 393224.9230

440

586727.8527

393221.3586


■ 441

586727.6830

393221.4200

442

586718.6540

393191.8010

443

586718.9044

393191.7256

444

586718.8000

393191.2700

445

586715.3500

393179.7600

446

586712.6800

393170.5400

447

586707.7260

393155.2850

447'

586706.4220

393150.7770

446'

586706.4520

393150.7680

448

586704.1790

393142.7290

449

586699.9360

393128.1960

450

586699.6864

393127.1453

451

586698.6473

393123.4692

452

• 586697.3293

393118.9832

453

586695.9163

393114.1712

454

586695.8900

393114.0700

455

5866912000

393097.5300

456

586690.2400

3930945300

457

586685.3020

393077.8390

458

5866852500

393077.7100

459

586683.3990

393071.1570

460

5866835430

393071.1150

461

586680.1120

393059.2750

462

586679.9680

393059.3170

463

586677.1680

393049.5610

464

586677.3120

393049.5190

465

586673.9420

393037.7110

466

586673.7980

393037.7530

467

586671.8160

393031.0140

468

586671.7637

393030.8949

469

5866712510

393031.1200

470

5866462770

393042.0180


întocmit: SC DAMAR CONSULT SRLIf


Sistem de proiecție Stereografic 1970

Calea Dorobanților, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj


U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984Parcela (1)

Nr.

PcL

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

X[m]

Y[m]

1

586646.4245

393042.5035

0.157

2

5866465747

393042.4579

0.836

3

586646.8237

3930432559

0.129

4

586646.9467

3930432159

16.077

5

5866513930

393058.6660

0.864

6

586651.6096

393059.5029

0.774

7

586650.8735

393059.7420

14.626

8

586654.9480

393073.7890

21253

9

586660.9530

393094.1760

1.026

10

586661.9360

393093.8830

7.915

11

586664.1680

393101.4770

0212

12

586663.9636

3931015349

5.691

13

5866655490

393107.0010

2.829

14

586666.3380

393109.7180

1.067

15

586667.3600

393109.4100

10.345

16

5866702600

3931193400

0.867

17

586669.4300

393119.5900

3.187

17'

586670.3610

393122.6380

13.009

18

586674.1600

393135.0800

1.074

19

586673.1315

393135.3876

16386

20

586677.8200

3931512970

19.336

21

586683.3148

393169.8358

0.791

22

586684.0730

393169.6120

0.953

23

5866843424

393170.5261

0.163

24

586684.4990

393170.4800

16.023

25

586689.0220

393185.8510

0.156

26

586688.8723

393185.8951

0.932

27

586689.1360

393186.7890

2.913

28

5866903300

393189.4460

5.556

29

586691.9241

393194.7681

0.624

29'

586692.5220

393194.5890

3.638

31

586693.5350

393198.0830

0286

30

586693.1648

393198.1939

1.747

32

586693.6660

393199.8670

0.089

33

586693.5830

393199.9000

5217

34

586695.0110

393204.9180

3.483

35

586695.9810

3932082630

7.182

36

586698.0110

393215.1520

0.977

37

5866982900

393216.0880

0.108

38

586698.1859

393216.1183

11752

39

586701.7550

3932283610

0.093

40

586701.8450

3932283380

1242

41

586702.1880

393229.5320

24.579

42

586709.0550

393253.1320

1261

43

5867093970

393254.3460

0.109

44

5867092925

3932543764

11655

45

586712.8262

3932665285

0.116

46

586712.9380

393266*4960

1.172

47

586713 2760

393267.6180

0.452

48

586712.8440

393267.7510

1669

49

586713.5800

3932703160

4.441

50

586714.7760

3932743930

8.034

51

586717.1610

3932822650

4.638

52

5867185^80

393286.7000

10.820

53

586721.7410

393297.0290

16384

54

586726.8900

393312.7930

6283

55

586728.7000

393318.8100

6.078

56

586730.5800

3933245900

6.798

57

586732.5700

393331.0900

5.708

58

5867343670

3933365080

0.158

59

586734.5177

393336.4601

24224

60

586741.8570

3933595460

3255

61

586742.8290

3933616530

4266

62

586744.2580

393366.7790

4.155

63

586745.5470

393370.7290

0.163

64

586745.7040

393370.^860

5269

65

5867473650

393375.7920

0.173

66

5867472040

393375.8550

10.906

67

5867503850

3933862240

4.700

68

586752.1760

393390.6470

4.517

69

586753 5780

393394.9410

4.637

70

586755.0180

393399.3490

5.801

71

586756.7980

393404.8700

0.311

72

586756.4970

393404.9468

4.294

73

586757.8090

393409.0350

3.169

74

586758.6010

393412.1030

5.159

75

586760.0500

393417.0540

7.966

76'

586762.3210

393424.6890

0.184

76

586762.3733

393424.8649

0378

77

586762.9100

393424.6500

0276

78

586763.1850

393424.6260

5.114

79

586764.7160

393429.5050

0.101

80

586764.6200

393429.5354

8.543

81

5867672061

393437.6772

0.166

82

5867673640

393437.6270

4.946

83

586768.9000

3934422280

0279

84

586768.6335

393442.4112

0.324

85

586768.7300

3934417200

6.067

86

586770.7193

393448.4516

4366

87

586772.1470

393452.7890

26201

88

586780.2950

393477.6910

4.686

89

586781.8240

393482.1206

5.062

. 90

586783.1750

393486.9390

0.166

91

586783.4257

393487.0975

0.210

92

586783.6260

393487.0330

3.429

93

586784.6710

3934902990

0.253

94

586784.4314

393490.3793

6.019

----95"

586/86JU8U

J93495JT98U"

u.isy

96

586786.4867

393496.0374

0.732

97

586786.7220

393496.7310

0.078

98

586786.6478

393496.7547

3245

99

586787.636-2

393499.8457

0.071

100

586787.7040

393499.8240

0.694

101

586787.9130

393500.4860

0.054 ■

102

586787.8594

393500.4917

+ 0.244

103

586787.8850

393500.7340

*0.251

104

586787.8410

393500.9810

0213

105

586787.7110 |

393501.1500

0237

106

5867873730 |

3935012430

8.694

108

586791.5020 1

393509.0900

43.1*95Data:. Octombrie 2019394484.4633

394516.3828

394549.0184

394559.7795

394577.3241

112

586807.0000

393549.4180

0.727

227

587326.1861

394577.5571

7.032

113

5868062969

393549.6033

3.124

228

587327.8870

394584.3800

22237

114

586807.4590

3935525030

16.031

229

587333.0800

394606.0020

14240

115

586813.3030

393567.4310

0.119

230

587336.4340

394619.8410

11.870

116

586813.4128

3935673851

4.027

231

587339.0407

394631.4212

7.105

117

586814.9130

393571.1220

0.142

232

587340.4671

394638.3819

1.446

118

586814.7812

393571.1745

5.342

233

587341.0554

394639.7031

11620

119

586816.7590

393576.1370

5.711

234

587343.8033

394652.0206

19.237

120

586818.9550

393581.4090

0.163

235

5873482105

394670.7459

17289

121

586819.1060

393581.3470

4.837

236

587352.2556

394687.5547

4.108

122

586820.9660

393585.8120

0.158

237

587353.1115

394691.5730

15.170

123

586820.8190

393585.8710

2584

238

5873563672

3947063894'

9.970

124

586821.7850

393588 ->680

3360

239

5873593049

394715.9170

”896

125

586823.1370

3935913440

11.948

240

587364.6102

394738.1896

7.846

126

586827.7020

3936023850

7.943

241

587366.1395

394745.8854

3526

127

586830.6537

393609.7588

0382

242

587365.7200

3947493860

30253

128

586831.0080

393609.6170

7215

243

5873952980

394743.0330

3579

129

586833.9240

39361632160

4.794

244

587391.8445

3947410920

4.656

130

586835.8600

393620.6020

0.134

245

587388.1296

3947392859

3.450

131

586835.9850

393620.5550

4.895

246

587386.0239

3947365532

25.974

132

586837.9530

393625.0370

0.149

247

587380.6337

394711.1445

14264

133

586837.8163

393625.0972

5229

248

587377.7505

394697.1754

10.931

134

586839.9250

393629.8820

3.844

249

587375.0558

394686.5816

17.188

135

586841.6770

393633.3030

7.129

250

587371.3967

394669.7875

23.864

136

586845.0210

393639 5990

7.932

251

587366.1491

3946463074

11950

137

586848.6800

393646.6370

6520

252

587363.1516

394633.9088

0.951

138

586851.6400

393652.4460

3.028

253

587364.0619

394633.6345

13294

139

586853.0190

393655.1420

9.764

254

587361.1562

394620.6618

0285

140

586857.4971

393663.8186

0.199

255

587361.4308

394620.5874

7.093

141

586857.3200

393663.9100

27300

256

587359.6775

394613.7143

0378

142

586869.8000

393688.1900

6.848

257

587360.0432

394613.6188

11286

143

586872.9500

3936942700

11234

258

587357.4283

394602.6401

16537

144

5868772530

393704.6470

10287

259

587353.6927

394586.5302

7.852

145

586881.9590

393713.7950

19.066

260

587352.0431

394578.8537

6.077

146

586890.5760

393730.8030

28.418

261

587350.6417

3945719402

0.624

147

586903.5450

393756.0890

1513

262

587350.0947

3945716395

. 18.805

148

586904.9030

393756.7560

5.088

263

587345.6653

3945543640

7.696

149

586907.4570

393761.1570

6.782

264

587343.8884

394546.8759

5.006

150

586910.6349

393767.1480

0.109

265

587342.7823

394541.9939

18.685

151

586910.7310

393767.0970

5.296

266

5873385475

394523.7947

26.724

152

5869132140

393771.7750

2.848

267

5873314760

394497.7696

17.840

153

586914.5700

3937742790

28.492

268

587328.4293

3944803947

16.342

154

586928.1100

393799.3480

5521

269

587324.9860

394464.4200

27.005

155

586931.4470

393803.7460

3.035

270

587318.7020.

394438.1560

19262

156

586929.0620

393805.6230

10249

271

587313.4710

394419.6180

4.402

157

586933.8980

393814.6590

13.949

272

587310.0110

394416.8960

1.495

158

586940.8870

393826.7310

17.983

273

5873093430

3944155590

1.741

159

586950.8260

393841.7180

2.855

274

587309.0260

394413.8470

3.902

160

586952.5300

393844.0090

11137

275

5873102307

394410.1351

23253

161

586960.3280

3938533100

16.096

276

587305.1720

394387.4390

7573

162

586970.9570

3938653980

17.132

277

587303.4870

394380.0560

24529

163

586982.3400

3938782010

8279

278

587297.0640

3943563830

10.989

164

586987.8510

3938843790

12375

279

587293.9606

394345.8418

4.040

165

586996.1590

393893.5^10

32.979

279’

587297.8738

394344.8387

5357

166

587018.1170

393918.1570

18.006

280

587303.0447

394343.4401

4243

167

587030.1830

3939315220

14.963

281

587306.8390

3943415400

1462

168

5870402030

393942.6350

32.804

281’

5873062080

394339.1600

1323

169

587062.0450

393967.1100

71.739

282

587308.4657

394338.6146

7563

170

587109.8730

3940205790

4.132

282’

587306.6822

3943312647

1142

171

587112.7054

3940235873

2286

283

587304.5950

394331.7470

6.136

172

587114.3700

394022.0200

6.004

283’

587303.1390

394325.7860

2.159

173

5871183900

394026.4800

14.898

284

5873052374

3943252800

3.599

174

587128.8000

394037.1380

3349

284’

5873043920

394321.7812

11126

175

587131.1090

3940395640

10204

285

587316.1790

394318.9330

10.954

176

587138.1346

394046.9639

6.913

285’

5873133520

394308.2990

15.891

177

587142.8996

394051.9725

4.146

286

587298.1506

3943122135

5.187

178

587145.7158

394055.0148

6287

287

587293.0670

3943132460

2301

179

587149.9081

394059.7006

9.483

288

587290.8120

394313.7040

12226

180

5871565724

394066.4476

0.925

289

5872875060

394301.9330

9.938

181

587157.1811

394067.1443

10.839

290

587285.4500

3942912100

1.481

182

5871643131

3940753066

0392

291

58^2853950

394290.7300

22590

183

5871643500

394075.6970

22.867

292

587280.1970

394268.7460

8.026

184

587178.9150

3940933250

16215

293

5872785050

394260.9000

34571

185

587188.8980

394106.1020

1100

294

5872703900

3942272950

23590

186

587190.1770

394107.7670

5275

295

587264.9540

394204.3400

6.543

187

587193.468p

394111.8890

0520

296

5872633950

394197.9850

13.124

188

5871935650

3941114000

0.177

297

587259.9110

3941853320

4.709

189

587193.4370

3941115220

4578

298

587258.5490

394180.8240

9.877

190

587196.6210

394115.8110

5.994

299

5872553310

394171.4860

1.411

191

587200.6350

3941202620

0313

300

587255.4910’

394170.0840

1.930

192

587200.8930

394120.0850

6393

w

301

587256.8147

394168.6800

5.873

193

587205.1220

394124.8800

3.040

302

5872553200

394163.0000

31773

194

587202.8950

394126.9490

15322

303

587240.9539

394133.5433

1355

r 195

587213.1350

3941383460

1.481

304

587239.1380

394132.0440

2.000

196

587212.0539

3941393583

6.573

305

587237.1380

394132.0290

8.029

197

587214.4160

394145.4920

21231

306

5872318360

3941252500

7.962

198

587224.0790

3941643970

17.044

307

587228.6030

3941185060

8385

199

587230.6990

394180.1030

3329

308

587223.8870

3941115730

1278

200

587231.8250

3941832360

12.136

309

587224.8478

394110.7303

10.574

201

587235.4740

394194.8100

14.881

310

587217.9550

3941017110

1.830

202

587239.1690

3942092250

23.543

311

587217.0000

394101.1500

1635

203

587244.7140

394232.1060

28.675

312

587215.5080

394098.9780

12.034

204

5872513260

394260.0080

7.178

313

587208.7090

394089.0490

4.896

205

587252.1530

394267.1380

5.012

314

5872055770

3940852860

12.834

206

587253.1000

394272.0600

23.947

315

587197.1140

394075.6380

11.410

207

587258.6584

3942953533

27.810

V

316

587189.5150

394067.1260

12.618

208

587264.6200

3943225170

1003

317

587180.9110

394057.8960

14.441

209

587263.0326

394323.7389

1116

318

587171.7280

394046.7510

19.209

210

5872635280

394325.7960

17.868

319

587158.8830

394032.4680

9.180

it t

t pn

■sn n p

ivii

«•n r» ««in

icun-K

212

587270.3800

394356.1400

29.937

321

587127.9606

3939972979

28.90'2

213

587277.0910

394385.3150

9372

322

5871083760

39*975.8610

16.740

214

587279.1980

394394.4470

9.907

323

587095.6240

3939652550

13.149

215

5872813630

394404.1150

17204

324

587086.6540

393955.6400

29.036

216

5872852050

394420.8850

5.727

. •>

325

5870673 240

393933.9740

35.571

217

587286.6’>90

394426.4320

23.940

326

587043.5110

393907.5500

23569

218

587292.0650

394449.74‘JO

6.833

. 327

587027.8210

393889.9620

38.782

218'

587293.9040

,394456.3280

14.019

328

587001.9820

393861.0410

9545

219

587297.7820

394469.8000

2.493

329

5869953670-

393853.9730

11.865

tî0

587300.2080

3944692250

4.197

330

586987.9230

393844.8990

10.682

221'

587301.4630

3944732300

4.169

221

587302.7390

394477.1990

7.545

-upag. 1 din 2


întocmit SC^DAMAR CONSULT SRLSistem de proiecție Stereografic 1970

Calea Dorobanților, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

331

5869813170

3938363040

6.475

332'

586977.4661

3938312980

2.659

332

586979.6138

393829.7302

5555

333

586976.6031

393825.0621

4240

334

5869743573

393821.4655

0546

335

586974.0273

393821.0306

12538

336

5869673813

3938103988

0.843

337

586966.6610

393810.8360

9296

338

586961.7640

393802.9340

1.053

339

586962.6590

393802.3800

3241

340

586960.9520

393799.6250

9.442

341

586955.9160

393791.6380

2862

342

5869543837

3937892205

15332

344

5869463750

393776.1470

3.676

345

586944.8450

3937728040

1241

346

586944.3110

393771.6840

3209

347

586942.8850

393768.8090

0.891

348

586942.5020

393768.0050

0.062

349

5869423577

393767.9781

10.707

350

586937.8960

3937583390

8.080

351

5869342980

393751.1040

3226

352

586932.9800

393748.1600

13576

353

586926.6500

393736.1500

11.869

354

5869213140

3937255480

2674

355

586920.0660

393723.1830

9.657

356

586915.6370

393714.6010

13.705

357

586909.0944

3937025585

4238

358

586907.1164

393698.8105

0.100

359

5869072050

393698.7641

19.906

360

586897.9812

393681.1240

0.100

361

586897.8926

393681.1703

4.114

362

586895.9332

3936775525

12122

363

586890.4780

393666.7270

4.454

364

586888.4830

393662.7450

1.026

365

5868882450

393661.7470

14.988

366

586881.4850

393648.3700

3.047

367

586880.0980

393645.6570

0.545

368

586879.7870

3936452090

2052

369

586878.8460

3936433850

6559

370

586875.8760

3936375370

3.801

371

5868742220

393634.1150

0.103

372

586874.1300

393634.1620

8581

373

5868702260

393626.5210

0.060

374

586870 2790

393626.4930

7306

375

586866.9640

393619.9820

0.176

376

586866.8030

393620.0540

0.842

377

586866.4120

3936193080

0.090

378

586866.4919

3936192673

0.386

379

5868663236

393618.9194

4.178

380

586864.6110

393615.1090

0.604

381

5868643490

3936145650

5.644

382

586861.7270

3936095670

3.469

383

5868603270

3936063930

4.320

384

586858.4760

3936024900

20330

385

586849.8930

393584.0610

17.981

386

586842.8260

3935675270

12055

387

586837.9430

3935565050

8.638

. 388

586834.7260

393548.4880

4.026

389

586833.1920

393544.7660

4212

390

586831.7650

393540.8030

0.762

391

586831.4680

393540.1010

11.459

392

586827.1700

393529.4790

6.987

393

586824.4810

393523.0300

0587

394

586825.0060

3935227670

0.481

394'

586824.8427

3935223151

17.680

395

586818.8260

393505.6900

19.503

396

586812.7810

393487.1470

12388

397

5868083060

393475.5200

5.898

398

586806.5690

393469.9496

13.176

399

586802.4060

393457.4490

17.025

401

5867972470

3934412240

0.158

402

586797.0890

3934412300

6538

403

586795.0770

393435.0090

2.709

404

586794.3180

393432.4080

0.111

405

586794.4236

3934323739

13342

406

5867903213

393419.6785

0.167

407

586790.1620

393419.7300

6.493

408

5867882110

393413.5370

8.908

409

5867853560

393405.0990

12.452

410

5867815260

3933932510

0.172

411

586781.6899

393393.1991

11.709

412

586778.1580

393382.0350

0.142

413

586778 2928

393381.9916

13.311

414

5867742146

3933693205

0.122

415

586774.0980

3933693580

9353

416

5867712450

393360.4510

0.101

417

5867713425

393360.4233

0.785

418

586771.1280

393359.6680

0.105

419

5867712278

393359.6359

6250

420

5867693141

393353.6860

0.121

421

586769.1990

393353.7230

0.873

422

586768.9170

3933518970

0.156

423

586769.0647

393352.8471

28.619

424

586759.9050

393325.7340

14389

425

586755.9560

393311.8980

5247

426

586754.1360

393306.9770

0.115

427

5867542456

393306.9426

15.153

428

586749.7130

3932914830

5.897

429

586747.9089

393286.8685

0.100

430

586747.8140

393286.8990

3.489

431

586746.7560

3932833740

18232

432

5867413516

393266.1003

0.160

433

5867413980

393266.1460

5.655

434

586739.7350

393260.7410

0.188

435

586739.9143

393260.6854

16.600

436

586735.0000

393244.8300

11218

437

586731.7600

393234.0900

2.079

438

586731.1131

3932311143

7502

439

586728.9760

393224.9230

3.737

440

586727.8527

3932213586

0.180

441

586727.6830

393221.4200

30.965

442

586718.6540

393191.8010

0.262

443

586718.9044

393191.7256

0.467

444

586718.8000

3931912700

12.016

445

5867153500

393179.7600

9.599

446

586712.6800

393170.5400

16.039

447

586707.7260

3931552850

4.693

447'

586706.4220

393150.7770

0.031

446'

586706.4520

393150.7680

8354

448

586704.1790

393142.7290

15.140

449

586699.9360

393128.1960

1.080

450

586699.6864

393127.1453

3.820

451

586698.6473

393123.4692

4.676

452

5866973293

393118.9832

5.015

453

586695.9163

393114.1712

0.105

454

586695.8^00

393114.0700

17.192

455

586691.2000

393097-5300

3.150

456

5866902400

3930945300

417.406

457

5866853020

393077.8390

0.139

458

586685.2500

393077.7100

6.809

459

586683.3990

393071.1570

0.150

460

586683.5430

393071.1150

12327

461

586680.1120

3930592750

0.150

462

586679.9680

3930593170

10.150

463

586677.1680

3930495610

0.150

464

586677.3120

3930495190

12279

465

586673.9420

393037.7110

0.150

466

586673.7930

393037.7530

7.024

467

586671.8 fto

393031.0140

0.130

468

586671.7637

393030.8949

0560

469

5866712510

393031.1200

27248,

470

5866462770

3930410180

0507

S = 50596 mp P=3900.079m

4

S : - • - ’

- ¥ \

. k

. >

Data: Octombrie 2019              »

* pag. 2 din 2

întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

-------------------------- f •

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: CALEA DOROBANȚILOR, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și câpte funciară.

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-II.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din pct. 468 până în pct 447 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 447 până în pct. 446 de strada Pavel Roșea; din pct. 446 până în pct. 425 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 425 până în pct. 424 de strada Pitești; din pct. 424 până în pct. 396 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 396 până în pct. 395 de gard din metal; din pct. 395 până în pct. 387 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 387 până în pct 386 de strada Năvodari; din pct. 386 până în pct. 383 de gard din plasă de sârmă și beton; din pct. 383 până în pct. 357 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 357 până în pct. 356 de strada Petofi Sandor; din pct. 356 până în pct. 334 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 334 până în pct. 332 de gard din plasă de sârmă și beton; din pct. 332 până în pct. 323 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 323 până în pct. 322 de strada Angliei Saligny; din pct. 322 până în pct. 303 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct 303 până în pct. 301 neîmprejmuit; din pct. 301 până în pct. 288 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 288 până în pct. 281 neîmprejmuit; din pct. 281 până în pct. 272 de Aleea Bibliotecii; din pct. 272 până în pct. 254 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 254 până în pct. 252 de strada Ioan Alexandru; din pct. 252 până în pct. 243 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Est: din pct. 243 până în pct. 242 de strada Teodor Mihali;

-în latura de Sud: din pct. 242 până în pct. 231 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 231 până în pct. 230 de strada Progresului; din pct. 230 până în pct. 229 de aliniamentul construcției; din pct. 229 până în pct. 226 de zid de sprijin din beton; din pct. 226 până în pct. 225 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 225 până în pct. 224 de strada Bisericii Sf. Toma; din pct. 224 până în pdt. 196 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 196 până în pct. 191 de aliniameiAul construcțiilor; din pct. 191 până în pct. 182 de gard din plasă de sârmă; din pct. 182 până în pct. 176 de aliniamentul * construcțiilor; din pct. 176 până în pct. 173 de gard metalic; din pct. 173 până în pct. 171 neîmprejtnuit; din pct. 171 până în pct. 156 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 156 până în pct. 147 de aliniamentul construcțiilor; din pct. .147 până în pct. 144 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 144 până în pct. 143 de strada Aurel Suciu; din pct. 143 până în pct. 141 de aliniamentul exterior al trotuarului; din pct. 141 până în pct. 137 de aliniamentul construcției; din pct. 137 până în pct. 135 de gard metalic; din pct. 135 până în pct. 113 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 113 până în pct. 108 de gard metalic; din pct. 108 până în pct. 106 de strada.Rubin Patiția; din pct. 106 până în pct 90 de aliniamentul construcției; din pct. 90 până în pct 84 neînfprejmuit; din pct. 84 până în pct. 51 de aliniamentul construcțiilor; din pct. 51 până în pct. 48 de gard din beton; din pct. 48 până în pct. 3.6 de aliniamentul construcției; din pct. 36 până în pct. 32 de gard din beton; din pct. 32 până în pct. 470 de aliniamentul construcțiilor;

-în latura de Vest: din pct. 470 până în pct. 468 de Piața Ștefan cel Mare;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002. '

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.092002 suprafața imobilului este de 33090 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu :'

 • • . numărul   topografic 3751/2/1/1 înscris în Cartea Funciară numărul 309530

Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 45234 m2;

 • •  numărul   topografic 3751/2/1/1 înșeris în Cartea Funciară numărul 264407

Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 4949 m2;

t • ■ numărul topografic 43-60/1/1/1/1/1/1/1/1/1 înscris în Cartea Funciară numărul 252561 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 25867 m2;.._

Țn urma efectuării măsurătorilor de specialitate și natril1nîui analitic a1 guprafețelor a rezultat suprafața de 50857 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 50857 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1. Nr. cadastral 251611- dosar nr. 98033/14.092012 —executant Topo Cenan

 • 2.  Nr. cadastral 251227 — dosar 50249/10.04.2014 - executant Czira David

. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 6 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii:

Octombrie 2019


întocmit:

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L