Hotărârea nr. 805/2019

Hotărârea 805/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Locomotivei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Locomotivei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Locomotivei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 581376/1 din 11.11.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584605 din 12.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Locomotivei din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1), (4) din Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), ale art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c), ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Codului civil și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1446;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 7530, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 7530/1, teren în suprafață de 2.158 mp., care se reînscrie în CF nr. 263727 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

  • - imobil cu nr. topo. nou 7530/2, teren în suprafață de 1.198 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Locomotivei, cu suprafața măsurată de 1.198 mp., provenind din CF nr. 263727 Cluj-Napoca, nr. topo. 7530/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada

Locomotivei din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


reședințe de ședință, Dan Ștefan Tarcea

feaza:


arul general al municipiului, Jr. Aurora Kosca-- '

Nr. 805 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


* *>


•>


M O NIT O R U L O FICIA L

■. AL

R O MÂ'NIEI ____

74 (XVIII) ~ Nr, 248 bis | EG| DSCHET£3 HOTARÂRÎJl MTEAOTE_____11       _ L

.SJLMAB . .

» »

„Pagina

•J                                                                                                                                                                                                                           -J

Anexa nr, 1’ la Hotărârea Guvernului nr., 193/2006 pentru modificarea ?l completarea Hotărârii Guvernai nr. 939/2002 privind atestarea domeniului public al .Județului uA_4, pi~cum și munițiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu sxceppa municipiului Cluf-Hapoca •••—■••■•■••••,■•■•■■• 3-447

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr, 248 bis/20.111.2006

H OTĂRÂRJ A'.L E GUVERNULUI R Ci M A N î Ei »

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public aî județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napocar) în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Hotărârea Guvernului nr. 989/2002 . -rind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Gluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se cpmpietează după cum Urmează:

  • 1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTÂRÂfiE

privind arestarea domeniului publls ^/ județului Ciul, precum și al municlpliiorj orașelor șl comunelor din județul ClujS!

  • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. — Se atestă apartenența la cjorna public al județului Cluj, precum și al municipiile^' =ș și comunelor din județul Cluj a bunurilor a- _*)$* anexele nr. 1—80 care fac parte Integrantă di{. . ;ez hotărâre."

  • 3. După anexa nr. 1 se Introduce o nouă anexă, ar nr, Ț, eu titluri „Inventarul bunurilor care apa domeniului public al municipiului C|uj’Napoca", conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre,

PRIM-MîNîSTRtl

CÂUNPOPESCU-TĂSICEANU

Contrasemnează:

p. Ministru! administrației și internelor, Paui Victor Do bre, *

■ secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Sebastîan Teodor Gheorghe Vîădesu,

București, 9 februarie 2006.

Nr. 193. .

>

»■


« ’) Hgisrăraa Gwssmkii nr. ! 93.-20QȘ flub'calâ >n... *EXTRAS DE CARTE FUNC8ARA PENTRU SNFORMARE


AN.CPT

.yuiiSi <a mA rKni.su •MV fi A-T-A,.' .-.h C fr.-i-s rf «mc. vj i i ‘,i s


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiiîară'CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-Napoca


Nr.

66436

Ziua

20

Luna

04

Anul

2017


ii

S


A. Partea L Descrierea imobilului

'■f

ț


TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473


Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Locomotivei, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 7530

3.356


B. Partea 81. Proprietari și acte


înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

*

B2

Acest imobil se abnotează din această »cf neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

■*

•»

i


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Zr,^ 'A;ox


k*

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii


Pagina 1 din 2


<■


Anexa Mr. 1 La Partea 8

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:7530

3.356

4

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Ț'm.tȚ ț""? r      .... DETALII LINIARE IMOBIL


Geometria pentru acest imobil nu a fost găsită.


Date referitoare Ia teren


Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

■ Observații / Referințe

1

altele

DA

3.356

-

-

7530

STRADA LOCOMOTIVEI


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr.17641/20-04-2017 in suma de 20, pentru serviciul de f publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


Data soluționării,

24-04-2017

Data eliberării,'----------

Ancuța-lțana MARINCAȘDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legji


Pagina 2 din 2


)

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Locomotivei, Județul Cluj

■ _                 ’                     » A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

263727

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l .

7530

Strada Locomotivei

3356

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

3356

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

.263727

(Nr. CF. vechi 1473)

7530/1

Strada Locomotivei

2158

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

7530/2

Strada Locomotivei

1198

3

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

-

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

.Nou

• 7530/2

Nou

Strada Locomotivei

1198

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Suprafață măsurată =1198

mpData: Octombrie 2019Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Locomotivei, Municipiul Cluj - Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Data: Octombrie 2019Nr.

X

Y

Pct.

fm]

fm]

1

588027.9200

391926.0250

2

588053.1790

391920.7060

3

588069.0610

391916.8510

4

588069.4427

391916.7584

5

588069.2970

391917.5820

6

588068.7720

391918.2240

7

588068.2520

391920.3980

8

588067.8180

391923.0680

9

588067.3760

391926.8470

10

588066.9830

391930.1920

LI

588066.8820

391931.4680

12

588066.5410

391936.3130

13

588066.6250

391940.5850

14

588067.0960

391945.4980

15

588068.0500

391950.6700

16

588069.3540

391956.7110

17

588070.9400

391963.1870

18

588073.9130

391968.0860

19

588075.6800

391971.1590

20

588076.0670

391972.0850

21

588077.2800

391976.6300

22

588081.5870

391996.0610

23

588085.7210

392015.2950

24

588085.2970

392020.7740

25

588079.5930

392(124.9210

26

588078.4330

392020.3210

27

588078.0980

392018.8500

28

588075.0740

392005.3070

29

588072.0600

391991.7860

30

588073.1460

391991.6610

31

588070.6177

391981.9382

33

588069.4880

391982.2320

34

588066.8270

391971.5500

35

588064.2710

391960.4430

36

588063.7630

391956.8700

37

588060.8340

391945.2160

38

588060.5610

391945.0950

39

588058.8930

391945.4700

40

588056.4540

391933.5310

41

588054.4950

391932.2510

42

588051.3550

3919^2.9080

43

588043.0912

391934.7689.

44

588030.1120

391937.5/750
întocmit: SC DAMAR CONSULT SRLData: Octombrie 2019


Sistem de proiecție Stereografic 1970

strada Locomotivei, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+l)

X[m]

Y[m]

1

588027.9200

391926.0250

25.813

2

588053.1790

391920.7060

16.343

3

588069.0610

391916.8510

0.393

4

588069.4427

391916.7584

0.836

5

588069.2970

391917.5820

0.829

6

588068.7720

391918.2240

2.235

7

588068.2520

391920.3980

2.705

8

588067.8180

391923.0680

3.805

9

588067.3760

391926.8470

3.368

10

588066.9830

391930.1920

1.280

11

588066.8820

391931.4680

4.857

12

588066.5410

391936.3130

4.273

13

588066.6250

391940.5850

4.936

14

588067.0960

391945.4980

5.259

15

588068.0500

391950.6700

6.180

16

588069.3540

391956.7110

6.667

17

588070.9400

391963.1870

5.731

18

588073.9130

391968.0860

3.545

19

588075.6800

391971.1590

1.004

20

588076.0670

391972.0850

4.704

21

588077.2800

391976.6300

19.903

22

588081.5870

391996.0610

19.673

23

588085.7210

39201512950

5.495

24

588085.2970

392020.7740

7.052

25

588079.5930

392024.9210

4.744

26

588078.4330

392020.3210

1.509

27

588078.0980

392018.8500

13.877

28

588075.0740

392005.3070

13.853

29

588072.0600

391991.7860

1.093

30

588073.1460

391991.6610

10.046

31

588070.6177

391981.9382

1.167

33

588069.4880

391982.2320

11.008

34

588066.8270

391971.5500

11.397

35

588064.2710

391960.4430

3.609

36

588063.7630

391956.8700

12.016

37

588060.8340

391945.2160

0.299

38

588060.5610

391945.0950

1.710

39

588058.8930

391945.4700

12.186

40

588056.4540

391933^310

2.340

41

588054.4950

391932.2510

3.208

42

588051.3550

391932.9080

8.471

43

588043.0912

391934.7689

13.279

44

588030.1120

391937.5730

11.754

S = 1198 mp P=294.452m
întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: Strada Locomotivei, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 44 de strada Kovary Laszlo; din punctul nr. 44 până în punctul nr. 43 de gard de metal; din punctul nr. 43 până în punctul nr. 37 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 33 de gard de lemn și metal; din punctul nr. 33 până în punctul nr. 29 neîmprejmuit; din punctul nr. 29 până în punctul nr. 25 de gard de lemn;

-în latura de Est: din punctul nr. 25 până în punctul nr. 24 de strada Fericirii;

-în latura de Nord: din punctul nr. 24 până în punctul nr. 4 de aliniamentul exterior al trotuarului;

-în latura de Vest: din punctul nr. 4 până în punctul nr. 1 de aliniamentul costrucțiilor.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 5450 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 7530 înscris în Cartea Funciară numărul 263727 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 3356 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 1198 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 1198 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestorâ respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

  • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06. Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda * radierii.                                                                      •

* Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 2 pudcte de stație cu GPS cu dublă . frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între' 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate îrt urma prelucrării operațiunilor de teren.

Coordonatele punctelor


de proiecție Stereografic 1970.Data Întocmirii:

Octombrie 2019

*


‘întocmit:

S.C. DAMAR CONSULT S.R.L

7.                                          ■                              .. ' i \. •

• . ' \

- *588100588050588000


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1198

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, strada Locomotivei, județul Cluj


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

1198

-

Total

1198

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totală măsurată a imobilului =1198 mp

Suprafața din act =1198 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren,

Confirm introducerea imobilului în baza de date

corectitudinea întocr

iririi documentației cadastrale

integrată și atribuirea numărului cadastral

și corespondența aces

teia cu realitatea din teren

'.CObVlA

A \

un v 1 ~

■ dt '

1 H.1.UJJ

. /

\

_c

Semnătura și parafa

Semnătura și ștampila

Data:

Ștampila BCPI

Data: Octombrie 2019