Hotărârea nr. 804/2019

Hotărârea 804/2019 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Moldoveanu nr. 1, aferent Școlii Gimnaziale Liviu Rebreanu, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în municipiul

Cluj-Napoca, Aleea Moldoveanu nr. 1, aferent Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Moldoveanu nr. 1, aferent Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu”, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 581451/1 din 11.11.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584640 din 12.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Moldoveanu nr. 1, aferent Școlii Gimnaziale „Liviu Rebreanu”, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din Codul administrativ, ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), art. 382 alin. (2) lit. k), 1), alin. (3) lit. b), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 5, poziția nr. 56;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 23535, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 23535/1, teren în suprafață de 172 mp., care se reînscrie în CF nr. 306065 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

  • - imobil cu nr. topo. nou 23535/2, teren în suprafață de 10.578 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului denumit Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, situat în Aleea Moldoveanu nr. 1, compus din teren cu suprafața măsurată de 10.578 mp., provenind din CF nr. 306065 Cluj-Napoca, nr. topo. 23535/2 și construcții respectiv, CI - unitate de învățământ cu regim de înălțime S+P+2E, edificată în anul 1977, cu suprafața construită de 928 mp., C2 - sală de sport cu regim de înălțime P, edificată în anul 1978, cu suprafața construită de 574 mp., cu destinație curții construcții și construcții administrative și social-culturale, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea funciară nouă a imobilului denumit Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, din municipiul Cluj-Napoca, Aleea Moldoveanu nr. 1, întocmită de S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L., persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ari. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 804 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 804/2019

*

PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT:

Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan, Aleea MoWoveanu, Nr. 1, Județul Cluj C. F. 306065 (Nr. CF. Vechi 39107 de evidenta)

Nr.Top 23535

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR.MOTILOR, NR. 1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, TUB. CLUJ

» ♦

CLUJ.- NAPOCA OCTOMBRIE 2019


g_U MAR ...


Pagina


193/2006

Hotărârii atestarea


Anexa nr. V la. Hotărârea Guvernului nr. pentru modificarea șl completarea Guvernului nr. 969/2002 privind domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului CluJ-Napoca.....................


3-447


■»


> *>


<r

¥


**


*•


■i


MONITORUL. OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20,III,2006  ■

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI' ROMÂN

»

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, ora și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului CIuj-Napoca*)

în temeiul ari. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

2. Articolul unic va avea următorul cuprlni „Articol unic, — Se atestă apartenența public al județului Cluj, precum și ai munipir și comunelor din județul Cluj a buni Jx anexele nr. 1—80 care fac .parte integrantă hotărâre,"

3. După anexa nr.,,1. se. introduce o nouă : nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor c

. domeniului public al municipiului Cluj-Nap conținutul prevăzufîn anexa la prezenta hotă:

i               »


Articol unic.. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 '•/ind atestarea domeniului public al județului Ciuj, precum ?i ai municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului CIuj-Napoca, publicată în Monitorul Oficia! al României, Partea I, nr, 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:. ...

"1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:.. . ...  . ..

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și a! municipiilor, orașelor și comunelor

din Județul Cluj" ■


>

■)


♦ PRiM-MINISTRU

CĂLIN POPESCjJ-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internele Paul Victor Dobre, secretar de stat ^Ministrul finanțelor publito,’ Sebastian Teodor Gheorghe Vlădes

București, 193.


Nr.


februarie 2006.» * % » > . ,

Guvernului nr. 193/2006


fost publicată în Monitorul Oficial a) României, Partaa I, nr, 24S din 20 martie 2006 >■

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

Comisia specială pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Chij - Napoca


însușit de Consiliul Local,

prin Hotărârea nr. 133 din 14 martie 2005 modificat prin Hotărârea nr. 682 din 20 seDtembde_2005

Primarul municipiului Cluj - Napoca

\      EMIL BOC

\


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA.SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr. : crt.

• Codul' de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau al dării în folosință

Valoarea de inventar lei (RON)

Situația Juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1: CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA                                                                                                                         ■                     *'

1

1.6.4.

Clădire Primărie                                                      *

Sbu.Mpților nr. 1-3

Ianuarie 1975

109,473,215.56

iligiu pe rolul instanțelor de udecală

. 2

1.6.4.

Clădire Primărie

P-ța Uhirii nr. 1                            i

Decembrie 1^93

6,594,730.57

Municipiul Cluj - Napoca

3 -

90'1195

Teren aferent construcției

Slr. Moților nr. 1-3

Decembrie 1993

374,806.91

iligiu pe rolul Instanțelor d,e judecată

4’

801196

Teren.aferent construcției

P-ța Unirii nr. 1

Decembrie 1993

539,899.26

Municipiul Cluj - Napoca

5

1.2.1.

Gospodărie anexă grădină Becaș

Colonia Becaș nr.24      C.F. 845h; Topo 13754

Martie 1984

530,362.55

Municipiul Cluj - Napoca

TOTAL

117,513,014.85

2. SPITALE, POLICLINICI, DISPENSARE, CABINETE MEDICI DE FAMILIE

6

1.6.2.

Dispensar de Med. urbană șl pediatrie

slr. Moților nr. 67

Municipiul Cluj - Napoca

7

1..6.2.

Cabinele medici de familie

str. Crinului nr. 9/25-26

Municipiul Cluj - Napoca

8

1.6.2.

Cabinet Medical Individual- medici de familie

str. Dunării nr. 52/29

Municipiul Cluj - Napoca

9

1.6.2.

Cabinet medical individual                                «r

str. Aurel Vlaicu nr. 38

Municipiul Cluj - Napoca

10

1.6.2. *

Cabinei medical individual Medicină generală și pediatrie

str. Dunării nr. 52/28

Municipiul Cluj - Napoca

• 11

1.6.2.*

Cabinei medical individual                                              •

Medicină generală și pediatrie

str. Puieților nr. 4

Municipiul Cluj - Napoca

12

1.6.2.

Cabinet medical de familie

slr. Plopilor nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

13

1.6.2.

Cabinet Individual- medici de familie

str. Horea nr. 29

Municipiul Cluj - Napoca

14

1.6.2.

Cabinei medical grupat Medici de familie

slr. 21 Decembrie nr. 30

Municipiul Cluj - Napoca

15

1.6.2.

Cabinei de med. Individuală   / \ ®              X.

Medic de familie                                        \

slr. Pasteur nr. 60

Municipiul Cluj - Napoca

I 16

1.6.2.

Medici de familie

Cabinei stomatologic + farmacie 4*//^

<0 \

\    -V

Giordano Bruno nr. 26-28

Municipiul Cluj - Napoca

. 17

1.6.2. •

Laborator dentar ’          ' " 4T- /.-.L            .

P-ța Unirii nr. 25                     •

1950

Municipiul Cluj - Napoca

18

1.6.2.

TTRiFS              - c l I ((>■   ■

I \ î

str. Moților nr. 2

1995

Municipiul Cluj - Napoca

19

1.6.2. „X

Dispensar de adulți

/ A» 1

slr. Pasleurnr. 58

• 1980

Municipiul Cluj - Napoca

20 11.6.2.

Cabinele medicale

/ S /

slr. Izlazului nr. 18

1999

Municipiul Cluj--Napoca

21 *11.6.2.

Dispensar de adulți         \     » X              7 4. '*

P-ța Mihal Viteazul nr. 9A

1999

Municipiul Clu* - Napoca

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.III.2006


0

1

2 ■           ....... ■ J

3             I

22

1.6.2.

Pivniță pentru spital

str.’VIctor Babeș nr. 9

*23

1.6.2.■

Dispensar urban

str. Dâmbovițel nr. 20

2a

.1.6.2.

Policlinica sportivă

slr. Avram lancu nr. 72- '

25

1.6.Î.

Centrul MRF

str. Jullol Currie nr. 5          ' f '

■ 26

1.6.2.

Serv, de Ambulanță al Jud, Cluj

slr. Horea nr. 55-

• 27.

1.6.2.

Institutul Oncologic Teren - 18059 mp

slr. Republicii nr. 34-36

28

1.6.2.

Secția hematologie

str. 21 Decembrie nr. 73.

29

1.6.2.

Institutul Inimii

slr. Mo|ilor nr. 11                                      ' '

1

TOTAL

3. CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ Șl CĂMINELE CULTURALE ARONDATE

30

1.6.2.

Casa municipală de cultură

P-ța Unirii nr. 24.

: 31

1.6.2.

Cămin Cultural Someșenl

slr. Tralan Vuia nr. 411                              |

•32

1.6.2.

Cămin Cultural Dâmbul Rotund

slr. Maramureșului nr. 56                       s ' ’ i

33

1.6.2.

Cămin Cultural Iris

slr. Maramureșului nr. 187

34 '

1.6.2.

Cămin Cultural Mănășlur                                      *

str. Mănășlur nr. 16   " ',

35 •

V.6.2.

.Turnul Pompierilor

slr. Tipografiei nr. 19

TOTAL

4. MUZEE                                  .  .

36  jl.6.2.        |Muzeul de Speoloqie                                                    iP-U-Unlrli nr. 25 -u

TOTAD               i                  ‘ .

•  ..  5.-ȘCOLI, GRĂDINIȚE                                                 .                                   ..

37

1.6.2.    u. *

Școala "loan Bob"

slr. Episcop loan Bob nr. 10

slr. Episcop loan Bob nr. 10

slr. Episcop loan Bob nr. 10

Valea Fânațelor                *

P-|â Unirii nr. 15

Teren - Școala "loan Bob"

Școala "loan Bob"

Școala "loan Bob"

38.

1.6.2.

Școala nr. 12

str. Tralan Vuia nr.76

*

Teren - 3410 mp

39

1.6.2.

Școala nr. 29 "O. Goga"

Aleea Peana nr. 19

Teren - 13500 mp

■40'

1.6.2.

Școela nr. 4 "loan Lupaș"

slr. Mănășlur nr. 22-24        '

Teren - 400 mp

1.6.2.

Școala nr. 20

Slr. Arinilor nr. 9       '     ,

Teren8421 mp             •      »

' 42

1.6.2. *

Școala Nicolae Tilulescu

aleea-Herculane nr. 7

Teren - 23044 mp

43

1.6.2.

Școala "DaviS Prodan"

str. Meseriilor nr. 20

Teren - 2015 mp

4-1

1.6.2.

Școala I. Agârblceanu

slr. Grădinarilor nr. 1

Teren-3500 mp

45

1.6.2.

Școala "Al. Valda Voievod"

slr. Oltului nf. 83

‘46

1,6.2.

Colegiul G. Coșbuc                                .

str. Avram lancu nr. 70-72

Teren - 8138 mp .                               •

47

1.6.2. *

Școala "Simion Barnujlu"

slr. Dorobanjilor nr. 72

Teren- 1203 mp                                                *■

48

1.6.2.

Școala nr. 22

slr. S. Alblnl nr. 91 Colonia. Borhancl

49

1.6.2.

Școala nr. 25

slr. Valea Chlnlăului nr. 1

50

1.6.2.

Școala nr. 27

slr. 11 Octombrie nr. 3

51

1.6.2.

Grup Școlar de Allelism

slr. O. Goga nr, 23      ‘

...----vk=«sfcaQ.:,J-


1

1995

Municipiul Clu| - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

1960

Municipiul Cluj. - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

1957/1970

1980/1997

1,932,743.44

Municipiul Cluj - Napoca adm. Serv. De ambulanta

. 1962;1997

7,037,570.00

Municipiul Cluj - Napoca

£ "    1949

Municipiul Cluj - Napoca

1992

9,867.894.99

Municipiul Cluj - Napoca adm. Institutului Inimii

18,838,208.43

X,1957 .

Municipiul Cluj - Napoca

1968

370,837.30

Municipiul Cluj - Napoca

1968

39,853.50

Municipiul Cluj - Napoca

1968

38.948.50

Municipiul Cluj - Napoca o parte prop. Par. Catolice

1968

Municipiul Cluj - Napoca

1993

2,956.10

Municipiul Cluj - Napoca

452,595.40

-

. I

296,455.03

Municipiul Cluj - Napoca

296,455.03


1936   ■

1907

1948

1,041,630.94

540.04

0.04

MunlcipiurClu] - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Clu| - Napoca

L501/2002

1912,‘1955,1959,

1980

933.057.96

Municipiul Cluj.- Napoca

■ 1974

1.893.485.14

Municipiul Cluj - Napoca

1904

182.10

Municipiul Cluj - Napoca

1981

2,605,095.00

Municipiul Cluj - Napoca .

1965, 1973

2,849,474.12

Municipiul Cluj - Napoca

1910, 1932

1960,1967

3.833,850.12

Municipiul Cluj - Napoca

■194-1, 1973

1953,1980

608.42

Municipiul Cluj - Napoca

2001 ■

13,618,062.03

Municipiul Cluj - Napoca

1960

4,031,787.40

Municipiul Cluj - Napoca

1906

1,599.882.08

Municipiul Cluj Napoca

1944

1964

2.010.077.36

130,614.61

Municipiul Cluj - Napoca

*

Municipiul Cluj - Napoca

1970 .

1,126,295.27

Municipiul Cluj - Napoca

1930

Municipiul Clu| - Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20..llb2006
0

1 I

2

-           3                       i

4

5:

6

52 î

;.6.2.

-

Școala "Ion Creangă” reren - 1200 mp

Kleea Peana nr. 2-4

1972

Z<JS5,508.00

■Municipiul Cluj - Napoca

’ 53    1

.6.2.

pedala nr. 21 reren - 4553 mp

k. Gr. Alexandrescu nr. 16              *

1973, 1978

2,242.59

Municipiul Cluj - Napoca

54

.6.2. *

.iceul "E. Pora" reren - 19890 mp

>lr. Mogoșoaia nr. 6

1983

1.803,581.10

Municipiul Cluj - Napoca

.55’

.6.2.

pcoala nr. 6 reren- 3975 mp

tr. Meziad nr. 4

1975

1.177,147.70

Municipiul Cluj - Napoca

56

.6.2.

Școala "Liviu Rebreanu" reren - 10459 mp

str. Moldoveanu nr. 1

1977

2,783,202.36

Municipiul Cluj - Napoca

' 57 ;

.6:2.

Școala nr. 3 îeren- 29760 mp

str. Retezat nr. 4

1978

0.03

Municipiul Cluj - Napoca

58-

.6.2.

Jc. Teoretic "Lucian Blaga" Teren - 16397 mp

str. Băișoara nr. 2-4

1773, 1974

4,506,007.02

Municipiul Cluj - Napoca

59 '

1.6.2.

Școala nr. 1

Aleea Herculane nr. 4

1965

Municipiul Cluj - Napoca

•60

1.6..2.

Liceul Romulus Ladea

Teren - 4478 mp

str. Dorobanților nr. 56

1935/1972

2.654,797.48

Municipiul Cluj - Napoca

■ 61

1.6.2.

Grup Școlar Agricol" Al.Borza"

Teren - 1000 mp

str. Al. Vaida Voievod nr. 57

4,552,913.16

Municipiul Cluj - Napoca

•62-

1.6.2.

Colegiul Pedagogic" Gh. Lazăr"

str. Al. Vaida Voievod nr. 55

1971,1974 1977

5,694,017.34

Municipiul Cluj - Napoca

■63

1.6.2.

Grup Școlar Forestier

Teren - 2448 mp

---

str. Horea nr. 51 P-ța Gării f.n.- cămin

1.594,984.52

1,325,420.81

Municipiul Cluj - Napoca

.64

1.6.2.

Liceul teoretic "Gheorghe Șincal" teren - 11319 mp

str. Avram lancu nr. 33

1801 i

4,811,395.681

1,114.240.06

Municipiul Cluj - Napoca

.65

1.6.2. •• *

Grup Școlar "Victor Babeș"

b-dul 21 Decembrie nr. 7    *

Î95Î

164.30

Municipiul Cluj - Napoca

•66

1.6.2.

Liceul Teoloqic "EMANUEL"

str. iTOctombrie nr. 3

1970

Municipiul Cluj - Napoca

67

1.6.2.

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu*

b-dul 2TDecembrie nr.94-96

1938

355.16

Municipiul Cluj - Napoca

.68

1.6.2.

Liceul de Informalicâ "Tiberiu Popovici1

Calea Turzii nr. 140-142

1975/1979

5,515,678.23

Municipiul Cluj - Napoca

69 ■

1.6.2. •

Școala nr. 10

str. Zorilor nr. 27

1991

14.786.88

Municipiul Cluj - Napoca

70

1.6.2.

Liceul Teoretic Balory Istvan

str. M. Kogălnlceanu nr. 2

1739

1,705.00

Municipiul Cluj - Napoca

71 •

1.6.2.

Liceul Teoloqic Româno-Calolic

str. Universității nr. 10

1821

61.90

Municipiul Cluj - Napoca

72

1.6.2.

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

slr. Constanta nr. 6

1891;1938;

1980;1928

6.22B.027.17

Municipiul Cluj - Napoca

73

1.6.2.

Liceul Teoretic "Avram lancu"

str. O. Ghibu nr. 25

1990

7,910,682.55

Municipiul Cluj - Napoca

74

T.6.2.

Școala N. lorga

. *

“str. Maramureșului nr. 151

Municipiul Cluj - Napoca

75

1.6.2.

Liceul "Wal.dorf1

Teren - 827 mp

slr. Corneliu Coposu nr. 20

1936

94,110.00

Municipiul Cluj - Napoca

*  76

1.6.2.

Școala nr. 9 Teren- 880mp

Calea Baciului nr. 18A

1925

500,000.00

Municipiul Cluj*- Napoca

77

1.6.2.

Școala nr. 1.3"Nicolae lorga"

slr. Râzboieni nr. 67

1929,1954 1962

2,138,691,76

Municipiul Cluj - Napoca

, 7.8

1.6.2.

Școala nr. 16 "C. Brancuși"

Teren - 7285 mp

Slr. Horticultorilor nr. 1

1970

5.441,245.87

Municipiul Cluj - Napoca

79

1.6.2.

ColegiuT National "Emil Racoviță"

slr. M. Kogălniceanu nr. 9

1870/1968

357.19

Municipiul Cluj - Napoca

80

1.6.2.

Liceul Teoretic "Apaczai C.lanos" Teren- 5476 mp .

str. I.C. Brătianu nr. 26

1927/1928

1.218.5C

Municipiul Cluj - Napoca

81

1.6.2.

Lljpeul Teoretic "George Barițiu"

slr. Emil Isac nr. 10

1939

’ 1.250.000.0C

Municipiul Cluj - Napoca

82

1.6.2.

Școala "Alexandru Vlahuță" Teren - 7995 mp

str. Al Vlahuțâ nr. 44-48

1969

2,962,077.26

Municipiul Cluj - Napoca

83

1.6.2.

Grup Școlar Electrotehnic

Lic. Teoloqic Adventist" Maranatha"

str. Câmpului

1977

28,252.466.9:

Municipiul Cluj - Napoca

64

1.6.2,

Grup Școlar Industrie ușoară

—x O ■

. str. Taberei nr. 3 slr. Moților nr.58 $lr. Valea seacă f.n.

1975

44,942.975.3.

11,003,634.5

63.540.0C

Municipiul Cluj - Napoca

85

1.6.2.

Grup Școlar Poștă și Telecomunicații

: str. Moților nr. 78-80

/___________________________________________-!

1906/1936

1965

4,555,737.66

Municipiul Cluj - Napoca

86

1.6.2.

Grup Școlar "Unirea"

ștr. Paris nr. 60

1976

Municipiul Cluj.- Napoca

87

' t.6.2,

Grup Școlar "Tehnofrig"

/slr. Maramureșului nr. 165A

1974

8,239,028.9

Municipiul C.U|- Napoca


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-NapocaEXTRAS DE CARTE FU NC BARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 306065 Cluj-Napoca


Nr. cerere

127298 i

Ziua

24

Luna

07

Anul

2017   i

Cod verificareA. Partea B. Descrierea imobiluBui

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:39107 de evidență

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Moldoveanu, Nr. l,Jud. Cluj

Mr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 23535

10.750

Teren pentru construirea școală generală 24 săli

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

40808 / 18/03/2015

Act Administrativ nr. 54001/453, din 10/02/2015 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA (act administrativ nr. PROTOCAL DE PREDARE PRIMIRE NR.5940/20-07-2005 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUM. CLUJ-NAPOCA; act normativ nr. HOTĂRÂRE NR.193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; act administrativ nr. 9126/29-08-2005 emis'de INSPECTORATU ȘCOLAR JUD CLUJ; act administrativ nr. HOTĂRÂRE NR.133/14-03-2005 emis de CONSILIUL LOCAL’AL MUN.CLUJ-NAPOCA;);

32

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandrt prin Lege, cota actuala 1/1

Al

  • 1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, în administrarea

  • 2) CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


C. Partea JH. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


*

r

r                                       ♦

*

> *

r                          •     .                          >

'           f

• •*

♦ » *

*

*

4 f

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2  ■

■Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:23535

10.750

Teren pentru construirea școală generală 24 săli

Suprafața

in planul de proiecție Stereo 70.

DE TAL.II ijNIAKH IMOBÎL:

Date referitoare ia teren

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de publicitate imobiliară


20

cu


RON, -Chitanța interna nr.32362/24-07-2017 in suma de 20, pentru serviciul de codul nr. 272.              /


Data soluționării, 25-07-2017

Data eliberării,

/ /


32362

7/

Asistent Registrator,

ANA-RAHELlA,.PRODAN


Referent,


(pajtafmși semnătura)


! (parafași:semnătura) >

Pagina 2 din 2


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

10.750

-

-

23535

ANEXA 1.33
MEMORIU TEHNIC

»

1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jiid.Cluj.
2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil
3 . Situația din teren: Imobilul este situat în intravilanul Municipiului Cluj Napoca, Aleea MOLDOVEANU, nr. 1, județul Cluj-Napoca.
TEREN:

Număr

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Observații

1

Cc

10578

Teren împrejmuit: la N, E și V - gard din beton la S - gard din beton și fier forjat

Construcție:

Denumire construcție

Destinație

Suprafața construită (mp)

Observații

CI

CAS

928

Unitate de învățământ cu regim de înălțime S+P+2E, edificată în anul 1977

C2

CAS

574

Sala de Sport cu regim de înălțime P, edificată în anul 1978

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGFR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații’se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cele două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.                t

Punctele de detaliu au fosț măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o.ștatie totala LEICA TCR 407 ce asigura o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior Ja faza de birou cu distantele măsurate cu statia totală. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 19,70 cp ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul AJMCIJI) si integrat in softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si ‘ detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie ‘de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări


GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind ostefiC^FTe^rinta reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele puiț&e^r^ttlj^ifejn soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Data întocmirii : 10


Persoana juridica autorizată:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

*                  Semnătura ș.i ștampila

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

• »

Aleea MOLDOVEANU, nr. 1, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA


Parcela (1) Cc

o

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

584857.703

390266.734

9.979

2

584851.771

390274.758

12.641

3

584844.642

390285.197

7.207

4

584840.428

390291.044

17.570

5

584839.631

390308.596

12.548

6

584839.300

390321.140

5.047

7

584838.945

390326.174

20.085

8

584822.918

390338.280

15.002

9

584811.069

390347.481

2.306

10

584809.217

390348.855

5.701

11

584804.579

390352.170

9.743

12

584794.840

390351.896

12.514

13

584782.327

390351.779

12.928

14

584769.399

390351.697

7.291

15

584768.818

390344429

15.052

16

584767.320

390329.452

10.063

17

584766.514

390319.421

7.637

18

584758.911

390320.144

7.043

19

584758.515

390313.112

14.943

20

584757.849

390298.184

18.534

21

584757.209

390279.661

13.350

22

584756.738

390266.319

9.429

23

584756.377

390256.897

25.062

24

584755.733

390231.843

4.392

25

58475Ș.834

390227.452

29.877

26

584785.696

39Q226.512

14.275

27

584799.969

390226.262

14.189

28

5848'14.153

390225.886

43.583

29

584857.708

390224.328

5.869

30

584858.291

390230.168

9.963

31

58£85Ș.330

390240.131

12.471/

32

584858.033

390252.598

14.1401

S = 10578 mpSistemul de proiecție Stereografic 1970.


CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Aleea MOLDOVEANU, nr. 1, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA

♦                 9

Parcela (3) C2

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

41

584848.894

390262.276

15.673

42

584833.235

390262.950

0.911

43

584833.225

390262.039

4.168

44

584829.058

(390262.113

27.441

’ 45

584828.122

390234.6Ș8

4.050

46

584832.172

390234.655

1.100

47

584832.184

390233.555

15.703’

48

584847.877

390232.982

29.312;

S = 574 mp

T FParcela (2) C1

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

33

584789.263

390295.400

15.542

34

584773.736

390296.078

60.353

35

584771.792

390235.756

15.655

36

584787.442

390235.369

17.385

37

584788.043

390252.744

1.588

38

584786.455

390252.728

8.169

39

584786.737

390260.892

1.499

40

584788.236

390260.922

34.493

S = 928 mp

Sistemul de proiecție Stereografie 1970

ft


a

INVENTAR DE COORDONATE


Jt

Aleea MOLDOVEANU, nr. 1, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ 7 NAPOCA*♦


Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

584857.703

390266.734

2

584851.771

390274.758

3

584844.642

390285.197

4

584840.428

390291.044

5

584839.631

390308.596

6

584839.300

390321.140

7

584838.945

390326.174

8

584822.918

390338.280

9

584811.069

390347.481

10

584809.217

390348.855

11

584804.579

390352.170

12

584794.840

390351.896

13

584782.327

390351.779

14

584769.399

390351.697

15

584768.818

390344.429

16

584767.320

390329.452

17

584766.514

390319.421

18

584758.911

390320.144

19

584758.515

390313.112

20

584757.849

• 390299.184

21

584757.209

390279.661/

22 •

584756.738

390266.319

23

5S4756-..377

390256.897

24

584755.733

390231.843

25

584755.834

390227.452^

26

584785.696

390226.512

27

584799.969

390226.262

28

584814.153

390225.886

29,

584857.708

. 390224.328

30

584858.291

390230.468

31

584858.330

390240.131

32

584858.033'

390252.598

1 33

584789.263

390295.400

34

584773.736

390296.078

35

584771.792

» 390235.756

36

584787.442

390235.369

37

•  584788.043

390252.744

38

584786.455

390252.728

39

584786.737

390260.892

40

584788.236

390260.922

41

584848.894

390.262.276

42

584833.235

390262.950

43

584833.225

390262.039

44

584829.058

390262.113

45 ■

584828.122

390234.688

46 ■

584832.172

390234.655

47

584832:184

k 390233.555

48 »

584847.877

Ș90232.Ș82


Sistemul ele proiecție Stereografie 1970

-------4------------!--------—:-------------


* *TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan, Aleea Moldoveana,-Nr. 1, Județul Cluj.

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului'

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

306065 (Nr. CF. Vechi 39107 de evidenta)

A+l

' 23535

Teren pentru construire școala generala 24 săli

10750

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL- MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață .

10750

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

' 306065 (Nr. CF. Vechi 39107 de evidenta)

- 23535/1

Teren pentru construire școala generala 24 săli

172

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA iu administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

23535/2

Teren pentru construire școala generala 24 săli

10578

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C.SITIJAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

* Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

23535/2

Nou

cLAE-----A—v-

Teren cu construcții, CI - UNITATE DE INVATAMANT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2E, EDIFICATA IN ANUL 1977: C2 - SALA DE SPORT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P, EDIFICATA IN' ANUL 1978;

10578

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Ț ___ "k


întocmit: S.C.GEOMATICS INTEGRAȚED1 SERVICES SRL


»                          ANEXA NR. 1.35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000

Nr. cadastral     »

Suprafața masurata

Adresa imobilului

10578 mp

Aleea MOLDOVEAMU, nr. 1, Municipiul Cluj-Napoca

Carte Funciara nr.

UAT          CLUJ - NAPOCA

Municipiul Cluj-NapocaC2

P

431

45

7

4


Teren sport


23 Fq=l9,43ni


Aleea Moldovean^


Teren sport


^84775


A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

10578

» l eren împrejmuit                          ,

Total*

10578

la N, E si V - gard din beton la»S - gard din beton si fier forjat

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf.

construita la sol (mp)

'                                  Mențiuni                             ♦

‘ ci .

CAS

928

Unitate de învătănjânț cu regim de înălțime S+P+2E, edificată în anul 1977

C2

CAS

574

Sala de Sport cu regim de înălțime P, edificată în anul 1978

Total

1502

Suprafața totala masurata a imobilului = 10578 mp

1

Suprafața din act =

10578 mp

Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL RO-B-J-1359

Inspector:

V

Confirm executarea măsurătorilor la teren-, corectitudinea intocmifii documentației cadastrale

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata »     si atribuirea numărului cadastral

, si corespondenta acesteia cu realitatea din tqfen

Semnătură si parafa

* 1 » *

f

Semnătură si stampila

» 1

*

. ■ ■■ r*

Data : 1

0.2019    ’

• •• *               ' fr

Data:                               Stampila BCPI