Hotărârea nr. 803/2019

Hotărârea 803/2019 - Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Cojocnei nr. 93-99 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului situat în strada Cojocnei nr. 93-99 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în strada Cojocnei nr. 93-99 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 581444 din 11.11.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584642 din 12.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în strada Cojocnei nr. 93-99 din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din Codul administrativ, ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), art. 382 alin. (2) lit. k), 1) alin. (3) lit. b), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 5, poziția nr. 126;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 15919/2/1, 15920/2/1, 15924/2/1, 15930/2/1, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 15919/2/1/1, 15920/2/1/1, 15924/2/1/1, 15930/2/1/1, teren în suprafață de 2.401 mp;

  • - imobil cu nr. topo. nou 15919/2/1/2, 15920/2/1/2, 15924/2/1/2, 15930/2/1/2, teren în suprafață de 1051 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în strada Cojocnei nr. 93-99, în care funcționează Grădinița Lizuca și Creșa Prâslea cel Voinic, compus din teren cu suprafața măsurată de 1.468 mp., provenind din CF nr. 335096 Cluj-Napoca, nr. topo. 15919/2/1/2, 15920/2/1/2, 15924/2/1/2, 15930/2/1/2, CF nr. 327491 Cluj-Napoca, nr. topo. 15928 și construcții respectiv, CI - unitate de învățământ cu regim de înălțime S+P+4E, amenajată în anul 1985, având suprafața construită de 397 mp., cu destinație curții construcții și construcții administrative și social-culturale, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea funciară nouă a imobilului situat în strada Cojocnei nr. 93-99, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 803 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 803/2019PENTRU INSUSIRE HCL


Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan, Str. COJOCNEI, Nr. 93-99, Județul Cluj

C. F. 327491 (Nr. CF. Vechi 108982) Nr.Top 15928

C. F. 335096 (Nr. CF. Vechi 108982) Nr.Top 15919/2/1,15920/2/1, 15924/2/1,15930/2/1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR.MOTILOR , NR. 1 -3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

EXECUTANT:


S.C.GEOMATICS INTEGRATE» SERVICES SRL

‘ autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07.2018partea i

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Și ALTE ACTu ■

Pagina

i

Anexa nr. 11 la. Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.. 969/2002 privind atestarea! domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, excepția municipiului Cluj-Napoca ......................


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr.. 248 bis/20.lll,2006

ALE GUVERNULUI ROMÂN


HOTĂRA RE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, ora și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului C.luj-Napoca*)


în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,


Guvernul României adoptă prezenta hotărâre-.

Articol unic.. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 ‘■/ind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum ?j al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr-, 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se. modifică și se completează după cum urmează:. ...

“1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins.".. _.......

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public ai județului Cluj, precum și ai municipiilor, orașelor și. comunelor din județul Cluj" ■

București,

■ Nr, 193,


2. Articolul unic-va avea următorul cuprlni „Articol unic, — Se atestă apartenența public al județului Cluj, precum și al munrlr și comunelor din Județul Cluj a buni, anexele nr. 1—80 care fac .parte •integrantă .hotărâre,"

3, După anexa nr.„l sejnțrqduce p nouă ; nr. 11, cu titlul „Inventarul .bunurilor c domeniului public ăl municipiului CluJ-Nap conținutul, prevăzut în anexa la prezenta hotăi

■i

țiGrup Școlar "Aurel Vlalcu"

Ateliere________

Grup Școlar "Terapia"

Grup Școlar Transporturi Terșn - 59248 mp_________

Colegiul lehnlc “Raluca Rlpan"

Teren - 10814 mp______________

Grup Școlar "Spiru Harel"_______

Colegiul Tehnic Energetic_______

Teren - 26165 mp_____________

Colegiul Economic "dr. Iulian Pop


Cămin lele___________________

Colegiul “Anghel Saligny11

Liceul Teorelic “Qnlslfor Ghibu11

Teren - 11108 mp___________

LiceulTeorelic "Qnlslfor Ghibu"

Teren - 7995 mp____________

Llc. de coregrafie "O. Slroia"


Cămin____________________

Liceul de muzică "Slglsmund Toduță


Școala nr. 7 "Emil Isac" Școala "Horea" Grădinița nr. 1 Grădinița nr. 6 Grădinița nr, 9 Grădinița nr, 15 Grădinița nr. 18 Grădinița nr. 26 Grădinița nr. 32 Grădinița nr. 39 Grădinița nr. 43 Grădinița nr. 4 4 Grădinița nr. 52 Grădinița nr. 57


Grădinița nr.'58

Grădinița nr.74

Grădinița nr.75

Grădinița nr,56

Grădinița nr.B

Grădinița nr.1O

Grădinița nr,13

Grădinița nr.19

Grădinița nr.20

Grădinița nr,21 ,

Grădinița nr.22

Grădinița nr.23

Grădinița nr.29 .

Grădinița nr,37

Grădinița nr.3B


Grădinița nr.4g

Grădinița nr.45

Grădinița nr,46

Grădinița nr.47

Grădinița nr.T9

Grădinița nr.51B-dul Muncii nr. 199-201 slr. D. Bârclanu nr. 8 slr. Decebal nr. 41______

slr. Bistrițe) nr. 21


;lr. Bistriței nr. 21


slr. Al. V. Voievod nr, 55A

;lr. Pascaly nr. 2-4


slr. M. Kogălnlceanu nr. 4 slr. Memorandumului nr. 22 slr. Emil Isac. nr. 19 slr. Deva nr. 15-17_________

21 Decembrie nr. 128-130 slr. Al Vlahuță nr. 12-14


slr. A) Vlahuță nr. 44-48


slr. Moților nr. 5-7 slr. Calea Turzll nr. 2 slr. lullu Manlu nr. 1*5_______

slr’. Avram lancu nr. 6 slr. Avram lancu nr. 13-15 ■ slr. Glordano Bruno 46 slr. Horea nr. 19A_______

slr. Ion Creangă nr. 1-6 slr. Partizanilor nr. 17 ■ Slr. J. fcurrle nr. 4 '   :

slr, luliu Manlu nr. 18 I Slr^Louls Pasleurnr. 12 slr. Câmpeni nr. 3C slr. Oașului nr. 129 Cale Baciului nr. 56 slr. Decebal nr. 50-52 slr. Războleni nr. 67 slr. Trala/i Vuia nr.87 slr. Decebal nr.41 slr. Decebal nr.49-51 slr. Slghlșoarel nr. 15 slr. Zorilor nr. 36 Bl. VZ/1-2 slr. Oașului nr. 129 slr. Delunala nr. 2 slr. Rovine nr. 3 slr. S. Alblnil nr. 53 slr, Nirajulul nr. 9 slr. Donalh nr. 20 slr. A. lancu nr. 78 slr. Fabricii nr. 55 slr. Brașov nr. 27 slr. Herculane nr. 13 slr. Co|ocnel nr. 93-99 slr. Jiului nr. 36 slr. S. Todu|ă nr. 9


slr. 21 Decembrie ,nr. 124 slr. Grădinarilor nr. 6

slr. 21 Decembrie nr. 78

slr. Bucuroșii nr. 22 sin Năsăud nr.10______

slr* S, Alblnll nr.91
Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca


186,620,27

2,320,569,06

1,694,586.32


850,071.98


135,118.56

306,954.12


1,231,7-32.96


Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca______

Municipiul Cluj - Napoca rev, L 501/2002_________

Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municlp|pl-Clu| - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca i Municipiul Cluj - Napoca ! Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca l Municipiul Cluj - Napoca ) Municipiul Cluj - Napoca I Municipiul Cluj - Napoca ) Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Clu| - Napoca ) Municipiul Clu) - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Clu| - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Clu] - Napoca Municipiul Clu| - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca Municipiul Cluj - Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006

Oficii!! dr ‘"r-clnsri-i.i șl P'dbllritefc* knnbîlinra CLUJ pipjiji ch> Cadastru șl l-i.ibiicih.!>:- Imobiliară Cilii Napoca

' ANTPI               SXTRAS DE CA&TE FUNCIARĂ

;««•» 4rtrtj                         PENTRU INFORMARE

Căite Funciară Nr. 335096 Cluj-Napoca


Â, Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechl:108982

A d re sa: Loc. Cli.ij-Napqca, Jud, Cili]

Nr.

Crt

Nr, cadastral

Ni\ topografic

Suprafața’* (mp)

Observații / Referințe

Al

TOp: 15919/2/1, 15920/2/1, 15924/2/1, IWM/J/k...

3.452

B. Partea 3L Propriatarî și acte

înS

crlavi privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi s

eaiă

Referința

3.3419 / 02/09/1994'

tiser

st nr. de expropriere nr-, 30, din 20/02/1976 emis ci® « (document

ați® an

exatâii

ei

Iritabili fire, drept'de FROPRiET/lTle^prepriere, dobândit prin certa artualfe 1/1__________ ...... .         . '. .......  ............ ...

Letrn,

»

*

Al

1) STATUL ROMÂN

C, Partea’CIL SAKClNîV

îrtscrterl privind deaniembramintcis dreptului de proprietate.

ftefarlnta

drepturi reale da garanție =-' sarsini

NU SUNT

Ca/t; funciară i'i:. 335096 CvaniftwVraș/Munidffiu: CltjjiNapQca Anexa Nr, 1 La Parts a i

Teren


tSwMrjMjjfiw i'țil tîm:/ i'r.'wSij'irji!. o Jmrg t/l


t

Nr cadastral

Suprafața (mp) -

Observații / Referințe

Top: 15919/2/1, . 15920/2/1, 15924/2/1, 15930/2/1

3.452

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți

construcții

DA

3.452

-

-

Certific că presantul extras corespunde cu poalțillu in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou,

Prezentul extras de carte funciară esta valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridic® prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, Iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii,

■5-a achitat tariful de 25 ROM, -Chitanța Interna nr.l 15473/13-05*2019 in suma de 25, pentru .serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr, 272-.f ■ wA/E ' Oficiul de cadastru șl Publicitate Imobiliară CLIJJ -

1-‘ -             ,,t3lrbul ciib'Cada5tru:șl Publicitate Imobiliară Cluj-Mapoca


□WltL

■. '. <■


KXtRAS B li CARTE EU M CI ARĂ ; > . .PENTRU INFORMARE - Ț.

Carte FunciprOr. 327491 Cluj-Napoca ■


w....... i

2OL7 i cm ’.-.'n.'Irnr.' iîifiiliil'illi inbusuTwn '   ’


,-v


TEREN Intravilan


A..Partea -î. Daserlerea’-imobîluluL .•

,           ■'                                                Nr. CF vechi: 1.03'38.’


Adresa; Locc.CluJ-Napoca, StrCojocneh Nr. 93;97,Jud, Cluj

Nr.

Crt

:Nr« cadastral' Nh tbpucjrâfic

Suprafața* (mp)

. Observați! /Referințe

Al.,

. ;.'Țop: ișaân .

417

Teren pentru construcție .                 ■


.. Construcții

Crt

Mr cadastral Nr, .

Adresa

0bservați I / Ra fe>-ința

Al,l

Top: 15923- C 1

Loc, ciuj-Napeca, str Cojocnal, Nr, 93-

97, lud. ciul

bloc locuințe, cămin nr. 3, P+4E


Bi Partea II» Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

134187 02/09/1994

Dec'r

3t nr-. 30, din 20/02/1926-emis da

*

Bi

Intabulate,-drept «le FROPRlETATEexpropriere, dobândit prin Lege, .câta, actuale 1/1

‘     AL, A 1’1

Statul roMAN -


C. Partea 111, SARCINI .


Înscrieri privind desmembrăminvâle dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție Și sarcini

■RăfsriHțâ

NIL SUNT


»•


f-uJ.'-c csnțfnr? c JC*            p^sânâ!. pM-Ș/âr» te pr&stenit tecii î;r.


i^rRWr         1.1    * k


ANEXA 1.33


MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj — Napoca, Str. COJOCNEI, nr. 93-99, Municipiul Cluj-Napoca, jud.CIuj.

  • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil                        ♦

  • 3. Situația din teren: Imobilul este situat în intravilanul Municipiului Cluj Napoca, Str. COJOCNEI, nr. 93-99, județul Cluj-Napoca.

TEREN:

Număr

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Observații

1

. Cc

1468

La N neimprejmuit, calcan si gard din fier forjat, la S si E calcan si gard din plasa, la V calcan si neimprejmuit

Construcție:

Denumire construcție

Destinație

Suprafața construită (mp)

Observații

CI

CAS

397

Unitate de învățământ cu regim de înălțime S+P+4E, amenajata în anul 1985

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi ridicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTIC. în funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de Ia o bazam corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua ,măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPI. în cazul în care cețe două metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o statie totală LEICA TCR 407 ce asigura o precizie de 3CC pentru direcții si 2mm+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentru fiecare punct. La unele puncte de detaliu au fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior Ia faza de birou cu distantele măsurate cu statia totala. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS — metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic ■ 1970. Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent. >

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de îndesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo*4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in 'softul Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de îndesire si detaliu intr-un fișier text asigurand”o'pfȘ5tei^ de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facapd^iii* inițializări una folosind o șfati© comparate coordonatele pa coordonatelor punctelor de detaliu, fixe utilizând 2 realaSpi una folosint o statie de referința virtuala. Au fost luti^fixed rezultând diferente mici (max. 1-2 cm).

Persoana juridica autorizată: >S.C.GEOMATICS INTEGRATE© SERVICES SRL A    Semnătura și ștampilai

CALCULUL SUPRAFEȚELOR


Str. COJ'OCNEl, nr. 93-99, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA


Parcela (1) 1Cc

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

1

587974.106

395530.625

13.370

2

587974.812

395543.976

25.989

3

587976.100

395569.933

1.350

4

587975.380

395571.075

3.167

5

587974.636

395574.153

19.073

6

587955.580

395574.954

0.855

7

587954.729

395575.040

8.603

8

587955.244

395583.628

3.018

9

587952.320

395582.879

12.075

10

587940.647

395579.790

4.881

11

587936.020

395578.239

* 5.489

.12

587935.897

395572.751

0.666

13

587935.231

^95572.770

13.797

14

587934.550

395558.990

10.132

15

587934.050

395548.870

25.540

16

587959.570

395547.850

1.001

17

587959.530

395546.850

2.307

18

587959.428

395544.546

0.194

19

587959.622

•395544.538

*0.808

20

587960.430

395544.508

6.743

21

587960.129

395537.771

■ 6.708

22

587959.830

395531.070

3.251

23

58796.2.759

395529.659

8.066

24

587970.764

395528.665

•   '1.925

25

Ș87972.687

395528.746

0,23±

• 26

587972.903

395528.835

0:935

. 27

587973.586

395529.47/

S = 1468 mp

..........
CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Str. COJOCNEb, nr. 93-99, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA 'Parcela (2) C1

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y [m]

2

587974.812

395543.976

25.989

3

587976.100

395569.933

15.315

28

587960.797

395570.530

10.488

29

587960.328

395560.052

13.205

30

587959.709

395546.861

2.325

19

587959.622

395544.538

0.808

31

587960.429

395544.499

4.560

’ 32

587964.984

395544.285

9.833

S = 397 mp

xL Vi Â

' o

. -

--St -

Sistemul de proiecție Stereografic 1970


INVENTAR DE COORDONATE .

Str. COJOCNEI, nr. 93-99, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCA^


Nr.

Pct.

X [rn]

Y

[m]

1

587974.106

395530.625

2

587974.812

395543.976

3

587976.100

395569.933

4

587975.380

395571.075

5

587974.636

395574.153

6

587955.580

395574.954

7

587954.729

395575.040

8

587955.244

395583.628

9

587952.320

395582.879

10

587940.647

395579.790

■ 11

587936.020

395578.239

12

587935.897

395572.751

13

587935.231

395572.770

14

587934.550

395558.990

15»

587934.050

395548.870

’ 16

587959.570

395547.850

17

587959.530

395546.850

18

587959.428

395544.546

19

587959.622

395544.538

20

587960.430

395544.508

21

587960.129

395537.771

22

587959.830

395531.070

23

587962.759

395529.659

24

587970.764

395528.665

*25

587972.687

395528.746

26

587972.903

395528.835

27

587973.586

395529.474

28

587960.797

395570.530

29

587960.328

395560.052

3Q

587959,709

395546.861

31

■587960.429

395544.499

32

587964.984

395544.285Sistemul de proiecție Stereografic 19/0


ANEXA NR.1.35


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata ,

Adresa imobilului

1468 mp

Str. COJOCNEI, nr. 93-99, Municipiul Cluj-Napoca

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCAA. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

, Cc

1468

La N neimprejmuit, calcan si garcj din fier forjat, la S si E calcan si *gard din plasa, la V calcan si neimprejmuit                  ♦

Total

1468

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

•Mențiuni

C1

CAS

397*

Unitate de învățământ cu regim de înălțime S+p+4E, amenajata în anul 1985

4                                                                                                                          t

Total

397

«

Suprafața totala masurata a imobilului = 1468 mp (       Suprafața din act = 1468 mp

Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL RO-B-J-1359

£ Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

*        Semnătură si stampila

♦ •

■ .           . • W             *4

Data: 10.2019            .                        ’

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata ,                si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa      ».

v                .                 T        »»

Data:                               Stampila BCPI ■


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul CIuj-Napoca, Intravilan, Str. Cojocnei, nr. 93-99, Județul Cluj.

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

■ Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

327491 (Nr. CF. vechi

108982)

A+l

15928

Teren cu construcție, Bloc locuințe, cămin nr. 3, P+4E

417

STATUL ROMÂN

Nu sunt

335096 (Nr. CF. vechi

108982)

A+l

15919/2/1, 15920/2/1,

15924/2/1, 15930/2/1

Curți construcții

3452

STATUL ROMÂN

Nu sunt

Total suprafață

3869

B.SITUAȚIA PROPl'SĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini     •

'   335096 (Nr. CF. vechi

108982)

15919/2/1/1, 15920/2/1/1,

15924/2/1/1, 15930/2/1/J

Curți construcții ■«

2401 .

STATUL ROMÂN

Nu sunt

Nou

15919/2/1/2, 15920/2/1/2,

15924/2/1/2, 15930/2/1/2

Curți construcții

1051

STATUL ROMÂN

Nu sunt

•e

-u-C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

--U--

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

15928,

15919/2/1/2, 15920/2/1/2,

15924/2/1/2, 15930/2/1/2

Nou

Teren cu construcție,

CI - UNITATE DE WAT AMANT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+4E.

AMENAJATA IN ANUL 1985;

1468

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 1468 mp

---—a------—---------------------


Data: Octombrie 2019întocmit:1 S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL


Hrjep.

15926/2

Carnih r.r'5


mim.

C'ra'.ii-!.


f ț-i-             y. .4

j 0,wSs® .C, tCl'

''C.aaî!#-


S.C.CiEfiViop &W       £ -sAX

AUWtzARE* «HI ^rUtUlnCZ2 ~] Cinsă Iff ,y âSD-Ws.RL/ % .r)M.:0G z'""

•i


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITĂRI? A CORPULUI DE PROPRIETAI E (iiiirnrilnii)

Scma: 1:500;


Jt)(Ii:li!l: CLUJ

Uniliilen înlniinislrolIvNariloHohi: CLIJLNAWCA

C’ml’StRtrrAi >'10/5

SiTCOWffit. Nr. 93-97.      . ZU’i/Ț

Ni-, raitiistral iilțoniuhii țly                          .-


NisimIi-si pruntuisel» j»‘nprfehm>)u!:

S.C.I.F.C.A.R.SA-                '

Doinii illuî: Slr. SOBAJULOR. Nr..36A SLȘl Oh'ii;. CUJj-NATOCA Jutkhjf „ i OAM.


ftlWiiCW’tt^ C.LÎ.WJNAFOCAIB y;


r .>■-'■ ».i

..... •y^.z.1— niaaaft.


■lip w


410/1

587954.90

39^3M|

-IIR‘1

5S79M£0

395336.60!

414/1

587931.35

:195H6-iiO|

--I2-I

387931.35

3'.'5545.7ol

423

587900.49

395543,71)1

404

587900,49

395KU.63

41’6/1

5R7m l IQ

3'13514-65

JI9/1

IAt/oh ie

”).> ..■ 1 05,

C55CC

jr " ' -l 'A

KT = 10fU mp


W -

ICC


AGEN


națională ol galiAs i ru


i.ll’ll

ghbâI* ^JIJMWCITATE IMOBILIARĂ

0lfeli.il de Gitlffitiii și Pifelfeitafe liiMbilinril Cilii

Verificat si rocepțion