Hotărârea nr. 802/2019

Hotărârea 802/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în strada Maramureșului nr. 151 din municipiul Cluj-Napoca, aferent Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în strada Maramureșului nr. 151 din municipiul Cluj-Napoca, aferent Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga,

în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în strada Maramureșului nr. 151 din municipiul Cluj-Napoca, aferent Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 581434 din 11.11.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584644 din 12.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului situat în strada Maramureșului nr. 151 din municipiul Cluj-Napoca, aferent Școlii Gimnaziale Nicolae Iorga, în sistemul integrat de cadastru și carte funciar;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din Codul administrativ, ale art. 112 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), art. 87 alin. (4), art. 382 alin. (2) lit. k), 1) alin. (3) lit. b), din Ordinul nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 5, poziția nr. 126;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 19568/2, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 19568/2/1, teren în suprafață de 270 mp., care se reînscrie în CF nr. 288726 Cluj-Napoca, în favoarea municipiului Cluj-Napoca;

  • - imobil cu nr. topo. nou 19568/2/2, teren în suprafață de 4.730 mp., care se transcrie în CF nou în favoarea municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului denumit Școala Gimnazială Nicolae Iorga, situat în strada Maramureșului nr. 151, compus din teren cu suprafața măsurată de 4.730 mp., provenind din CF nr. 288726 Cluj-Napoca, nr. topo. 19568/2/2 și construcții respectiv, CI - unitate de învățământ cu regim de înălțime P+E, edificată în anul 1962, având suprafața construită de 618 mp. și construită desfășurată de 1.236 mp., cu destinație curți construcții și construcții administrative și social-culturale, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea în Cartea funciară nouă a imobilului denumit Școala Gimnazială Nicolae Iorga, situat în Maramureșului nr. 151, din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Geomatics Integrated Services S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 802 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)PENTRU INSUSIRE HCL

AMPLASAMENT:

Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Str. Maramureșului, Nr. 151, Județul Cluj.

C.F. 288726(Nr. CF. Vechi 1431) Nr. Top. 19568/2

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STK.MOTILOR , NR.1-3

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUD.CLUJ

♦ * ♦


EXECUTANT:


S.C.GEOMATICS INTEGRATE© SERVICES S.RL;.-autorizație seria RO-B-J, număr 1359/02.07:201/*

• GE0WIATIC8 ÎNTEGRATED SERVICES

CLUJ - NAPOCA OCTOMBRIE 2019
PARTEA |

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI Șl ALTE ACTE


Luni, 20 martir w i r


Ș U MAR ... ..


♦ •*’

Anexa nr. 11 la. Hotărârea Guvernului nr. 193/2006 pentru modificarea' și completarea Hotărârii Guvernului nr, domeniului

. municipiilor,

excepția


969/2002 privind atestarea public al județului Cluj, precum și al orașelor și comunelor din județul Cluj, municipiului Cluj-Napoca........
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/2O.JII.2O06

 R i ALE GUVERNULUI ROMÂN


GUVERNUL ROMÂNIEI


HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, ora și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului CIuj-Napoca*)

în temeiul ari, 108 din Constituția României, republicată,


Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Articol unic.. — Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

'■/ind atestarea domeniului public a! județului Cluj, precum ?i al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului CIuj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 și 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:. .. .

’T. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins.'.. .......

„HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public a! județului cluj, comunelor

l


2. Articolul unic va avea următorul cuprlnt „Articol unic, — Se atestă apartenența public al județului Cluj, precum și a! munipi'-șl comunelor din județul Cluj a buni, bi anexele nr. 1 —80 care fac parte integrantă hotărâre." .      ...........

3, pupă anexa nr...l se. introduce o, noua t nr. 11, cu titlul „Inventarul bunurilor c domeniului public al municipiului Cluj-Nap conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotăi

» '»


PRIM-MINISTRU          „

CĂLIN POPESCU-TĂRi.CEANU


Contrasemnează:


1*


p. Ministrul administrației și internele Paul Victor Dobre, secretar de stat Ministrul finanțelor publkc, ' Sebastlan Teodor Gheorghe Vlădes


București, 9 februarie 2006.


• Nr, 193.


.+


*             * *      *                                                     ),          ”                                            î1

*) Hotărârea *GJverwlui nr. 193/2006 Si în acest număr bis.


fost publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 20 martie" 2006

,a

• .*


¥

-0

1

2 . < .

3 1 1

4

5:

6

52 î

.6.2.

7

coala "Ion Creangă" eren - 1200 mp

Ueea Peana nr. 2-4

1972

Z.J55.508.00 K

dunicipiul Cluj - Napoca

’53

.6.2.

?coala-nr. 21 ‘eren - 4553 mp

Ir. Gr. Alexandrescu nr. 16

1973,1978

2,242.59 A

4unicipiul Cluj - Napoca

54

.6.2.

iceul "E. Pora"

'eren - 19890 mp

Ir. Mogoșoaia nr. 6

1983

1,803,581.10

Municipiul Cluj - Napoca

.55

.6.2.      •

?coala nr. 6

'eren - 3975 mp

tr. Meziad nr. 4

1975

1,177,147.70

Municipiul Cluj - Napoca

56 •

-.6.2.

Școala "Liviu Rebreanu"

Teren - 10459 mp

Ir. Moldoveanu nr. 1

1977

2,783,202.36

Municipiul Cluj - Napoca

57

1-.6.2,

Școala nr. 3                                      *

rer.en- 29760 mp

str. Retezai nr. 4

1978

0.03

Municipiul Cluj - Napoca

58

176.2.

_ic. Teoretic "Lucian Blaga"                      *

Teren - 16397 mp

str. Băișoara rir. 2-4

1773, 1974

4,506,007.02

Municipiul Cluj - Napoca

59 ’

1.6.2.

Școala nr. 1

Aleea Herculane nr. 4

1965

Municipiul Cluj - Napoca

•" -60

1*6.2.        M

-iceul Romulus Ladea

Peren - 4478 mp

slr. Dorobanților nr. 56

1935/1972

2,654.797.48

Municipiul Cluj - Napoca

61

1.6.2. ’ ,

Grup Școlar Agricol " Al.Borza"’

Teren - 1000 mp

slr. Al. Vaida Voievod nr. 57             *

4,552,913.16

Municipiul Cluj - Napoca

•62

1.6.2. •

Colegiul Pedagogic" Gh. LazăT’           *

str. Al. Vaida Voievod nr. 55

1971,1974

1977

5.694,017.34

Municipiul Cluj - Napoca

•63

1.6.2.

Grup Șc&lar Forestier

Teren - 2448 mp

str. Horea nr. 51 P-ța Gării f.n.- cămin

1,594,984.52

1,325,420.81

Municipiul Cluj - Napoca '

64

1.6.2.

Liceul teoretic "Gheorghe Șincal" • teren -11319 mp

str. Avram lancu nr. 33

1801

i

• 4,811,395.68

1,114,240.06

Municipiul Cluj - Napoca

.65

1.6.2. • ■

Grup Școlar "Victor Babeș"

b-dul 21 Decembrie nr. 7.

Î95Î

164.30

Municipiul Cluj - Napoca

•66

1.6.2.

Liceul Teologic "EMANUEL"

str. iVOclombrie nr. 3

1970

Municipiul Cluj - Napoca

67

1.6.2.

Liceul Teoretic "Mihai Emin.escurt

b-dul 2VDecembrie nr.94-96

1938

355.16

Municipiul Cluj - Napoca

.68

1.6.2.

Liceul de Informatică ’Tiberiu Popovici"

Calea Turzii nr. 140-142

1975/1979

5,515,678.23

Municipiul Cluj - Napoca

69 •

1.6.2.

Școala nr. 10

str. Zorilor nr. 27

1991

14,786.88

Municipiul Cluj - Napoca

70

1.6.2.

Liceul Teoretic Balory Isîvan

slr. M. Kogălnlceanu nr. 2

1739

1,705.00

Municipiul Cluj - Napoca

71

1.6.2.

Liceul Teoloqic Romano-Calolic

str. Universității nr. 10

1821

61.90

Municipiul Cluj - Napoca

72

1.6.2. *

Liceul Teoretic "Nicolae Bâlcescu"

slr. Constanța nr. 6

1891:1938:

1980;1928

6,228,027.17

Municipiul Cluj - Napoca

. 73

1.6.2.-

Liceul Teoretic "Avram lancu"

str. O. Ghibu nr. 25

1990

7,910,682.55

Municipiul Cluj - Napoca

74

1.6.2.

Școala N‘. lorga

slr. Maramureșului nr. 151 -r

Municipiul Cluj - Napoca

75

1.6.2.

Liceul "Waldorf"

Teren-B27 mp

str. Corneliu Coposu nr. 20

1936

94,110.00

Municipiul Cluj - Napoca

76

1.6.2.

Școala nr. 9

Teren - 880mp

Calea Baciului nr. 18A

1925

500,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

77

. 1.6.2.

Școala nr. 1.3"Nicolae lorga"

slr. Războieni nr. 67

1929, 1954

1962

2.138,691.76

Municipiul Cluj - Napoca

78

1.6.2.

Școala nr. 16 "C. Brancuși"

Teren - 7285 mp

Str. Horticultorilor nr. 1

1970

5,441,245.87

Municipiul Cluj - Napoca

79

' 1.6.2.

Colegiul National *Emil Racoviță" ’

slr. M. Kogălniceanu nr. 9

1870/1968

357.19

Municipiul Cluj - Napoca

80

1.6.2.

Liceul Teoretic "Apaczai C.lanos"

Teren - 5476 mp                                    ' ’>a

str. I.C. Brătiariu nr. 26

1927/1928

1.218.50

Municipiul Cluj - Napoca

81

4,6.2.

Liceul Teoretic "George Bari|iu"

slr. Emil Isac nr. 10

1939

1,250,000.00

Municipiul Cluj - Napoca

82

”1.6.2.

Școala "Alexandru Vlahuță"

Teren-7995 mp           .       ■' , '                           \

str. Al Vlahuță nr. 44-48

1969

2,962,077.26

Municipiul Cluj - Napoca

83

1:6.2. •

Grup Școlar Electrotehnic

Lic. Teoloqic Adventist" Maranatha" ■ «

\ '5* \

str. Câmpului

1977

28,252,466.93

Municipiul Cluj - Napoca

84

1.6.2.

Grup Școlar Industrie ușoară             |

str. Taberei nr. 3 slr. Mo(llor nr.58 str. Valea seacă t.n.

1975

44,942,975.35

11,003.634.51

63.540.0C

Municipiul Cluj - Napoca

’ 85

1.6.2.

Grup Școlar Postă și Telecomunicații    **? X

\ b '

'ÂL

slr. Moților nr. 78-80

J ..

1906/1936

1965

4.555,737.66

Municipiul Cluj - Napoca

86

1.6.2.       i..

Grup Școlar "Unirea"

slr. Paris nr. 60

1976

Municipiul Cluj»- Napoca

AL

1.6.2/

Grup Școlar "Tehnofrig"

slr. Maramureșului nr. 165A

1974             |             8,239,028.9E

Municipiul C.uj - Napoca


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.111.2006


____11694.161

:3lKC£L

VK £Nf r<¥f .S U i»X’. G .Ct»U.Ș-4?*-(l .K1 riBț&rcnxrxiwtf c».?ul<?A


EXTRAS DE CARTE FU NC SARA
PENTRU 3NF0RMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate flmobjîiarărCLUJ

Birou! de Cadastru și PubUicitate Imobiliară CSuj-Napoca

Nr.

44839

Ziua

17

Luna

03

Anul

2017


A. Partea 3. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                                       Nr. CF vechi:1431

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Str Maramureșului, Nr. 149, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr cadastral Nr.

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 19568/2

5.000

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1275 / 26/05/1971

Decret nr. 1021/1962 emis de Consiliul de Stat al RPR;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEexpropriere pentru utilitate publică, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al

  • 1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a

  • 2) MUNICIPIULUI CLUJ

¥

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1431)

. « »

C. Partea HI. SARCINI .

înscrieri privind dezmembraminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini +

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii --------------------------------------------------------------«-----:----------------

* Pagina 1 din 2


Carta Funciară Nr. 288726 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca Anexa Nr. 1 La Partea O          .

Nr cadastral '

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 19568/2

- 5.000'

.................- -.....■

Date referitoare Ha teren

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

5.000

-

-

19568/2


ROMÂNIA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE Piața Unirii nr. 1, cod poștal 400133 Operator de date cu caracter personal nr.14735 Cod de identificare fiscala:4305857


Nr. SS3253/daîa elib. 2B.10.20W

2:13:38PM

Page 1 of .1


CERTIFICAT de ATESTARE FISCALĂ pentra Persoane Juridice

PRIVIND IMPOZITE, TAXELE LOCALE și alte veniîori Datorate BjugetaJui local*

Ca urmare a cererii nr: 553253 din data 28.10.2019, depusa de d-l/d-na VAJAS CRISTINAMARIA. cu domiciliul în STR. OBSERVATORULUI NR. 19 BL. T2 ET. 2 AP. 17, CLUJ-NAPOCA, legitimată prin B.I./C.l./A.I./Pașaport/ seria CJ nr.329919, cu CNP 2710114011874, având calitatea de acționar unic/ asociat/ administrator/ împuternicit/ mandatari )/executor1 )/lichidator1) și a verificărilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al autorităților administrației publice locale la nr. de roi nominal unic 370011 se atestă următoarele:

CUI: 4305857

Denumire: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

cu sediul STR MOȚII OR NR 1-3 CI UJ-NAPOCA .IUD CI U.l

Figurează în evidențele fiscale cu următoarele bunuri (proprietate-folosință) /alte situații

tip

Declarație

Dată încetare

CLĂDIRE

ȘCOALA NICOLAEIORGA AN COSTR1962 val.imp.: 1301888.07 RON STR. MARAMUREȘULUI NR. 151 deci. 12.03.2010

TEREN INTRAVILAN

STR. MARAMUREȘULUI NR. 151 Categorie: Terenuri cu construcții, Suprafața: 4730 mp; CF:288726

La data de întâi a lunii următoare eliberării prezentului certificat de atestare fiscală, □ figureazâ/Q nu figurează în evidențele compartimentului fiscal cu următoarele creanțe bugetare de plată scadente către bugetul local, conform evidențelor existente la data întocmirii:

Nr.

Denumirea creanței bugetare

Curent (impozit/taxă pe anul în curs)

Rămășiță impozit/taxă pe anii anteriori

Majorări de întârziere

Penalități de întârziere

Codul venitului

1

dtil-lmp.mijloace de transport Juridice

0

0

0

0

26

2

dtil-lmpozit clădiri Juridice

0

0

0

0

27

3

dtil-lmp.mijl.de transp.marfa>12t

0

0

0

0

33

4

dtil-lmpozit teren Juridice

0

0

0

0

34

5

dtil-lmp.teren agricol intravilan -soc.fara agricultura

0

0

0

0

35

6

dtii-Taxa teren Juridice

0

0

0

0

134

7

dtil-Taxa teren agricol intravilan juridice

0

0

0

0

141

8

dtil-lmpozit teren extravilan

0

0

0

0

942

9

Total Amenzi CNP 4305857    /Cod serviciu 495)

0

0

0

0

9,776

TOTAL

0

0

0

0

în cazul'utilizării pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorbție/divizare/privatizare certificatul se eliberează cu debite. în documentul de finalizare a procedurii se înscriu în sarcina cui rămân debitele, iar documentul care se comunică, în copie, organului fiscal.

Prezentul certificat s-a eliberat pentru: 1 2 3 4bcPI INTABULARE

Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și a mijloacelor de transport, proprietarii bunurilor ce se înstrăinează trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează. Pentru bunul ce se înstrăinează, proprietarul bunului trebuie să achite impozitul datorat pentru anul în care se înstrăinează bunul, cu excepția cazului în care pentru bunul ce se înstrăinează impozitul se datorează de altă persoană decât proprietarul. Actele prin care se înstrăinează clădiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu încălcarea prevederilor art. 159 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare sunt nule de drept.

Precizăm că prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate și nu conferă această»calitate.               *

Alte mențiuni ale organului fiscal local:.....?                                                                                    »

Termenul de valabilitate: 30 de zile de la data emiterii


întocmit

Emilian loan,llea prenume și nume '

13:38PM Page î.of 1

TerenCertific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezba ea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legi,i.; ■ //..

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța interna,mîrjl^413/17-03-2017 in suma de 20, pentru serviciu!

i—cu co(ju| nr. 272.         -A-.v'k. .publicitate imobiliară

Data soluționării,

21-03-2017

Data eliberării,


de
PRIMĂRIA ȘJ CONSILIUL LOCAL

CWWOCADIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIALOCALĂ Calea Moților, nr. 3,400001 Telefon/Fax +40 264 598 784   •

E-mail: politialocala@primariaelujnapoca.ro


Operator de date cu caracter personal nr. 3371DIRECȚIA INSPECȚIE ȘI CONTROL SERVICIUL CONTROL URBANISM ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII NR. 541770/481/22.10.2019

NOTĂ INTERNĂ


Către,

Direcția Patrimoniul Municipiului și

Evidența Proprietății


în urma solicitării dvs. cu nr. 5306967455/16,10.2019, referitoare la situația reală din teren cuprinzând datele tehnice, respectiv numărul corpurilor de construcții, destinație și numărul de niveluri, vă comunicăm procesul verbal de constatare întocmit pentru următorul imobil:


1. Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga”. Str. Maramureșului nr. 151, PVC 736/22.10.2019


De asemenea, vă transmitem si fotografiile realizate. Vă, mulțumim pentru colaborare.


* <■


DIRECTOR .GENERAL,

NICU N'IarceUboNțidean


i/-


«•

întocmit:

Polițist local Bîrsah Mircea ‘-7


■/


DIRECTOR EXECUTIV, SORIN/'OLTEAN


■J/7

// .

/ȘEF SERVICIU, FLORIN ȘANDOR.-■'4         . '■'3    "                                        ’                                                                           y

Datele cu caracterzpersonal-din prezentul document sunt prelucrate cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cfiFora li se ackesează prezentul înscris, precum și terțele persoane care intră in posesia acestuia au obligația de a proteja, conserva și folosi datele cu


caracter parsonal in condițiile prevăzute de Regulamentul (UE)

> *


,4

>2016/679.
ROMÂNIA

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA GENERALĂ POLIȚIA LOCALĂ

DIRECȚIA INSPECȚIE ȘI CONTROL SERVICIUL CONTROL URBANISM ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII


.. .având funcția de... Primăria mun.


a.         *            / 7

încheiat azi /r.

Subsemnatul....       O.           2 C J-)..

......7$/. (. ?.(. h .<. .4. A A Z. ,rir.. ..cu legitimația nrPA5>3Aeli^er^tă de

Cluj-Napoca, efectuând controlul în data de /     /J--    '■ \

orari/ '              AZ’.Q.Z.f,ri.... dcz.Z .<£ .Az.A7?.l£~Z............., din ClujNapoca,

str....                     Cu'.., nr...Z S-./-, am constatat următoarele:Si ■LC 0, Z.4Z fe... A.

& 5j _ Ăf......<2z ).Â... aA e. 77

......r“--u / /

o —/c

• * J-*’ » ■~      .            ■                                         ANEXA 1.33

MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: intravilan Municipiul Cluj - Napoca, jad.Cluj.

  • 2. Tipul lucrării: Prima înregistrare imobil

3 . Situația din teren:IinobiIul este situat in intravilanul Municipiului. Cluj Napoca, Str. MARAMUREȘULUI, nr. 151, județul Cluj-Napoca.

TEREN:

Număr

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Observații

1

Cc

4730

Teren împrejmuit de la 1 la 8 cu gard din beton cu fier forjat; de la 8 la 21 cu gard din beton cu plasa si de la 21 la 1 cu gard din beton

Construcție:

Denumire construcție

Destinație

Suprafața construita (mp)

Observații

CI

CAS

618

Unitate de invatamant cu regim de inaltime P+1E, edificata in anul 1962 avand suprafața construita desfasurata de 1236 mp

4.Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Prima operațiune a fost recunoașterea terenului, pentru identificarea zonei de lucru (de realizare a ridicărilor topografice) cu estimarea densității elementelor care urmează a fi indicate topografic (construcții, relief, accidentație, căi de comunicație, etc.) adică elementele caracteristice care trebuie să fie reprezentate pe planuri, precum și operațiunile de identificare a punctelor din RGIR (Rețeaua Geodezică de îndesire și Ridicare) realizată în prealabil, puncte utile în scopul ridicării topografice pe acea zonă, verificându-se și integritatea materializării acestor puncte, importanța pentru proiectarea etapelor de realizare a ridicării topografice.

Măsurătorile topografice de detaliu s-au realizat cu tehnologie GNSS utilizând metoda cinematică RTK. In funcție de condițiile din teren se poate realiza o determinare cinematică RTK în timp real cu furnizarea de la o baza a corecțiilor RTK prin modem radio. Aceasta asigură cu rapiditate o ridicare topografică cu precizie ridicată (+/- 5 cm). în aceleași situații se pot efectua măsurători utilizând corecții diferențiale provenite de la Sistemul Românesc de Determinare a poziției ROMPOS, serviciul RTK pus la dispoziție gratuit de către ANCPL în cazul în care cele două, metode nu pot fi utilizate pe teren se poate utiliza metoda de ridicare cinematică cu postprocesare a măsurătorilor.

Punctele de detaliu au fost măsurate prin metoda radierii. Măsurătorile au fost efectuate cu o stafie totală LEICA TCR 407 ce asigură o precizie de 3CC pentru direcții si 2nim+2ppm pentru distante si o statie LEICATCT 1203 avand aceleași caracteristici.

Măsurătorile au fost compensate prin metoda observațiilor indirecte ponderate determinându-se coordonatele punctelor noi. La teren au fost măsurate direcții orizontale, direcții zenitale, distante si înălțimile semnalelor pentiu fiecare punct. La unele puncte de detaliu iții fost măsurate cu ruleta distante care au fost comparate ulterior la faza de birou c‘u distantele măsurate cu statiți totala. Determinările GNSS s-au efectuat pe baza tehnologiei GNSS - metoda de lucru statica si cinematica. Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este Stereografic 1970. ■ Proiecția Stereografica 1970 este proiecția oficială folosită în prezent.

Determinatrea coordonatelor punctelor de detaliu si de indesire s-a efectuat cu ajutorul a 5 receptoare GNSS marca Topcon HIPER V si a serviciului ROMPOS® RTK , coordonatele fiind determinate in sistem STEREOGRAFIC 1970 cu ajutorul softului TransDatRo 4.04 (descărcat de pe site-ul ANCPI) si integrat in softul -Magnet Field (Topcon) ce permite stocarea coordonatelor punctelor de indesire si detaliu intr-un fișier text asigurând o precizie de +/- 3cm. Pentru verificare au fost făcute înregistrări GPS - ROMPOS RTK facand dubla determinare a coordonatelor punctelor de detaliu fixe utilizând 2 inițializări una folosind o statie de referința reala si una folosint o statie de referința virtuala. Au fost comparate coordonatele punctelor obținute in soluția fixed rezultând diferente mici (max. 1.-2 cm).

Data întocmirii: 10.2019


Persoana juridica autorizata:

S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

Semnătura și ștampilă

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Strada MARAMUREȘULUI, nr. 151, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPdCA


Parcela (1) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

589097.808

392767.353

9.901

2

589101.585

392776.505

14.403

3

589107.305

392789.723

11.902

4

589112.084

392800.623

14.043

5

589117.655

392813.514

8.245

6

589120.974

392821.061

2.099

7

589121.209

392823.147

6.570

8

589121.989

392829.671

20.733

9

589102.509

392836.768

13.512

10

589089.841

392841.468

16.285

11

589074.578

392847.146

15.860

12

589059.978

392853.341

3.752

13

589056.279

392853.967

11.959

14

589050.954

392843.259

9.829

15

589046.886

392834.311

6.973

16

589044.202

392827.875

6.653

17

589042.003

392821.596

7.137

18

589039.705

392814.839

9\624

19

589036.773

392805.672

9.114

20

589034.565

392796.830

3.283

21

589033.830

392793.630

9.938

22

589043.070

392789.970

7.546

23

589050.312

392787.849

12.464

24

589062.185

392784.055

2.806

25

589061.193

392781.430

9.916

26

589070.421

392777.802

4.946

27

589074.926

392775.760

10.135

28

589084.417

'392772.204

14.209

29

589097.756

392767.307

0.069

At

S = 4730 mp


Ai?


CALCULUL SUPRAFEȚELOR


Strada MARAIWJRESULUÎ, nr. 151, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCANr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y[m]

30

589059.533

392797.974

32.921

31

589071.419

392828.674

18.876

32

589089.161

392822.231

9.585

33

589092.568

392831.190

18.793

34

589074.957

392837.749

2.942

35

589076.017

392840.494

9.407

36.

589067.278

392843.977

45.662

37

589050.501

392801.509

9.699

S = 6*18 mp

........-


►'i


’t


*♦


'f


i.

■t


♦>


. INVENTAR DE COORDONATE

Strada MARÂMURESULUI, nr. 151, Municipiul Cluj-Napoca, județul CLUJ - NAPOCANr. Pct.

X

[m] ■

Y

[m]

1

589097.808

392767.353

2

589101.585

392776.505

3

589107.305

392789.723

4

589112.084

392800.623

5

589117.655

392813.514

6

589120.974

392821.061

7

589121.209

392823.147

8

589121.989

392829.671

9

589102.509

392836.768

10

589089.841

392841.468

11

589074.578

392847.146

12

589059.978

392853.341

13 ■

589056.279

392853.967

14

589050.954

392843.259

15

589046.886

392834.311

16

589044.202

392827.875

17

589042.003

392821.596

18

589039.705

392814.839

19 ’

589036.773

392805.672

20

589034.565

392796.830

21

589033.830

392793.630

22

589043.070

392789.970 .

23

589050.312

392787.849.

24

589062.185

392784.055

25

589061.193

392781.430

26

589070.421

392777.802

27

589074.926

392775.760'

28

589084.417

392772.204

29 ‘

589097.756

392767.3Q7

30

589059.533

392797.974

31

589071.419

392828.674

32

589089.161

392822.2^1

33

5.89092.568

392831.190

34

589074.957

392837.749

35

.589076.017

39.2840.494

36

589067.278

392843.977

37

589050.501

392801.509♦»


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa Imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Str. Maramureșului, Nr. 151, Județul Cluj.

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

.      Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

288726(Nr. CF. vechi 1431)

A+l

19568/2

Curți construcții

5000

STATUL ROMÂN, in administrarea operativa a MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

*                                       Total suprafață

5000

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

28o726(Nr. CF. vechi

1431)

19568/2/1

. Curți construcții

270

STATUL ROMÂN, in administrarea operativa a MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

19568/2/2

Curți construcții

4730

STATUL ROMÂN, in administrarea operativa a MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Nu suntC.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

- Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

Proprietari

Sarcini

*4

Topo.

Cad.

(mp)

-

Nou

19568/2/2

Nou

Teren cu construcție,

CI - UNITATE DE INVATAMANT CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E, EDIFICATA IN ANUL 1962, A VÂND SUPRAFAȚA CONSTRUITA DESFASURATA DE 1236 MP :

4730

MUNICIPIUL CLLTJ-NAPOCA

Nu sunt ■*"

.             v A Total suprafață măsurată = 4730 mp

"•------6—*------------------


Data: Octombrie 2019întocmit: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL


/.V’     .      Of-

J.

-TOR: 7

F E

■ < J - C‘ • F

.'M5

' ; Nr. : / : ‘      :

£

■                               "L : - . ; i ’,

LC'R T'

/

' •y-,— '■    '• < iî ’V»

/

/îi.v-'A..-.-;.


ANEXA NR.t.35

PLAN DE AMPLASAMENT Si DELIMITARE A (MOBILULUI Scara 1:1'000   ’

Mr. cadastral

Suprafața măsurată

,               Adresa imobilului

4730 mp

Strada MARAMUREȘULUI, nr. 151, Municipiul Cluj-Napoca

Carte Funciara nr.

UAT

CLUJ - NAPOCA

A. Date referitoare la teren

Nr.parcela

Categ. de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

4730  ♦

Teren imprejmuit de la 1 la 8 cu gard din beton cy fier forjat; de la 8 la 21 cu gard din betorycu plasa si de la 21 la 1 cu gard din beton

Total

4730

J3. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Destinație

Supraf. construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

618 • *

Unitate de invatamant cu regim de inaltime P+1E, edificata in anpl 19£2 avand suprafața construita desfășurată de 1236 mp

Total

618

Suprafața totala măsurată a imobilului = 4730 mp Suprafața din act = 4730 mp

Executant: S.C.GEOMATICS INTEGRATED SERVICES SRL

RO-B-J -1359

»

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

,                Semnătură si stampila /

‘ \ * »» •

Data : 10.2019

Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata ,             si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

♦ *

. . - $ 4 * Data :                                 Stampila BCPI

1

Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătorești/bancari, lichidatori, notari. 5             ■                                                            "                    ’                         *

2

Figurează în evidențele fiscale cu următoarele bunuri.... proprietate-folosință din data...../alte situații                                                                      ț.

3

în cazuj în care informațiile nu au loc în această secțhlne, organul fîsșal local poate elibera o anexă la certificatul de atestare fiscală, făcând mențiune asupra acestui aspect. Anexa 1<j ^ertificatui de atestare fiscală va avea

4

antet și va purta semnăturile și ștampila organului fiscal local Anexa este valabilă doar însoțită de certificat.

5

*) Certificatul de atestare fiscală se poate elibera și în format electronic.                  ■                                             •   •