Hotărârea nr. 800/2019

Hotărârea 800/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Octavian Petrovici (tronsonul 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Octavian Petrovici (tronsonul 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Octavian Petrovici (tronsonul 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 581415 din 11.11.2019 al Primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584611 din 12.11.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției Juridice, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Octavian Petrovici (tronsonul 2) din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 286 alin. (1) și (4) din Codul administrativ, ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 lit. a), ale art. 87 alin. (4), ale Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 8 alin. (1) lit. c) ale Ordonanței Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, precum și ale Hotărârii nr. 133/2005, Anexa 4, cap. 12, poziția nr. 1546;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 665/1/1, astfel:

  • - imobil cu nr. topo. nou 665/1/1/1, teren în suprafață de 18.826 mp;

  • - imobil cu nr. topo. nou 665/1/1/2, teren în suprafață de 589 mp.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Octavian Petrovici (tronsonul 2), cu suprafața măsurată de 589 mp., provenind din CF nr. 271886 Cluj-Napoca, nr. topo. 665/1/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin. (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Octavian Petrovici (tronsonul 2) din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L, persoană juridică autorizată A.N.C.P.I., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 800 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


'4


!•

»


>

't


<•
R O M ÂN IEI ____

(XVIII) - Nr. 243 MS LEGI, nsragTii. hotărâri Șl ALTE A2TC________.uml^OnwR

ȘJJ M AR.

i              »

V

1 *

Pagina

Anexa nr. 1> la Hotărârea Guvernului nr.

133/2008

•>

pentru modificarea șl compilarea

Hotărârii

Guvernului nr. 969/2002 privind

atestarea ■

domeniuiui public al .județuiul udul, piecum și ai

>           rnuniciolfe/j orașstor și comunelor din Județul Ciul,       .

cu excepția municipiului CluPMapoca

*                                   f

a

t

-

*

4

*

■ >

>

* * * *

A

A

f

■V

.          țf                  *■

.. •• 4-

•) * >

)

■     V.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 248 bis/20.HL2006-              1

H O T Ă R Â B I A l E . G U V E R N U J. U 1 R O M Â N IEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public ai județului Ciu], precum și al.municipiilor, orașelor și comunelor din județul Ciuj3 cu excepția municipiului Cluj-Napoca1)

în temeiul ari. 108 din Canstiiuția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic., — Hotărârea Guvernului nr. 589/2002 . ’rind atestarea domeniului public al Județului Cluj, precum oi al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. S84 și 884 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum Urmează:

  • 1. Tltiui hotărârii va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂM

privind atestarea domeniului public al județului precum și al municipiilor. orașelor șl comunelor din Județul Cluj0


  • 2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

„Articol unic. -■ .Se atestă apartenența la c'nme public ai județului Cluj, precum și ai municipiilor1 =ș șl comunelor din județul Cluj a bunurilor anexele nr. 1—80 care fac paris Integrantă din , jez hotărâre."

  • 3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, ar nr. 11, cu titlul „inventarul bunurilor care apa domeniului public ai municipiului CluJyNapoca”, sv conținutul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre,


PrtîM-M’NiSTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRiCEANU

CanțȚgâSffineazâ:

p. Ministrul administrației și internelor,. Paul Victor Cobre, 1 ■secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Gsbastian Teodor Gheorghe Viădesu,

București, 9 februarie 2008. Nr, 193,

’j rldiârăraa Gweoduf nr. tt&'SOȘSâ La publcaiă in

’r

Oilciăi


<• h

21                      v 240 dh" >:) rurte -<•?.? -

•>

4

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Cuza Vodă, Jud. Cluj, între STR CUZĂ VODĂ și STR CONSTANȚA

Nr.

Crfc

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 665/1/1

19.415

Construcția CI inscrisa in CF 271886-C1;

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 271886-C1CANALUL MORII ACOPERIT CU DALE DE BETON- PE 0 LUNGIME DE 252 MP.

VEZI C-ȚIE ÎN CF 146264 CLUJ

B. Partea UL Proprietari șâ acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5607 / 06/08/1976

Dosar Cadastru nr. 0;

Bl>

Intabulare, drept de PROPRIETAlE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1                                                >

Al

1) STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a   »

CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAȚIA PARCURILOR Șl STRĂZILOR

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

acest imobil se abnotează neformând obiect de circulație

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea IIIII. SARCINI

t înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

Referințe

drepturi reale de garanție și sarcini

12252 / 11/07/2003

Contract Concesiune nr. 17153, din 15/12/1999 emis de CONS. LOC. AL MUN

. CLUJ NAPOCA (și nr 171154);

CI

Intabulare, drept de CONCESIUNEpe 25 ani

Al

1) SC SARCOMEX EX1M SRL CU SEDIUL îfl CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)              ,                v

T               f.

Pagina 1 din 2


Documetit care conține date cu caracter personal, protejatele prevederile Legii Nr. 677/2001.


■>


Anexa Nr. 1 La Partea 11              ,

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 665/1/1

19.415

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 271886-C1CANALUL MORII ACOPERIT CU DALE DE BETON-PE 0 LUNGIME DE 252 MP.

VEZI C-ȚIE ÎN CF 146264 CLUJ *

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil nu a fostg Gt.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

19.415

-

-

-

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității ( care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

06/02/2019, 12:08

t                                                                                                                                         t

• ♦ »

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Octavian Petrovici, Județul Cluj

.                                      A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

* Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Țppo.

271886

(Nr. CF. vechi 1473)   .

A+l

■665/1/1

Construcția CI înscrisă în CF 271886-C1; Construcțiile : CI în CF271886-C1 Canalul Morii acoperit cu dale de beton - pe o lungime de 252 mp.

Vezi c-ție în CF 146264 Cluj

19415

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA PRIN ADMINISTRAȚIA PARCURILOR SI STRĂZILOR

Nu sunt

Jl'otal suprafață

19415

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

* Nr. CF

NumărTopo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

271886

(Nr. CF. vechi 1473)

665/1/1/1

Construcția CI înscrisă în CF 271886-Cl;

Construcțiile : CI în CF 271886-C1 Canalul Morii acoperit cu dale de beton -pe o lungime de 252 mp.

Vezi c-ție în CF 146264 Cluj

18826

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA PRIN ADMINISTRAȚIA PARCURILOR ȘI STRĂZILOR

Nu sunt

Nou

665/1/1/2   '

-

589

STATUL ROMÂN, în administrarea operativă a CONSILIULUI POPULAR AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA PRIN ADMINISTRAȚIA PARCURILOR ȘI STRĂZILOR

Nu suntC.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

TopoT

Cad.

Nou

665/1/1/2 Xf'

.

$o"ÎK

_

Strada Octavian

Petrovici

589

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Q Total suprafață măsurată = 589 mp


Data: Octombrie 2019
întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL'

; A ..L n OO T 1


Sistem de proiecție Stereografic 1970
strada Octavian Petrovici, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj
CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

U.'A.T

4-

Data: Octombrie 2019

•)

*


Nr. Pct.

X

[m]

Y [m]

1

586922.9733

392278.2232

2

586923.2916

392278.2232

4

586923.5354

392278.2325

5

586926.2660

392277.3360

6

586926.5741

392277.1217

7

586926.7120

392276.9838

8

586926.8923

392276.9091

9

586927.0873

392276.9091

10

586927.8747

392276.6950

11

586926.9050

392275.6610

12

586920.6452

392266.6203

13

586911.7171

392269.1239

14

586911.7171

392269.9772

15

586911.7230

392270.0840

16

586911.3010

392270.2490

17

586911.1953

392269.9772

18

586910.8025

392269.9772

19

586910.8025

392269.3805

20

586903.3550

392271.4689

21

586903.5544

392272.1034

22

586904.0574

392272.1034

23

586904.0574

392273.0034

24

586903.3862

392273.0034

25

586904.0000

392274.5000

26

586905.8540

392278.9490

27

586905.9091

392279.0818

28

586906.3030

392278.9250

29

586906.9410

392280.5390

30

586909.1800

392279.7950

31

586909.5620

392280.8130

32

586911.3700

392280.1890

33

586912.7420

392283.8530

34

586912.4880

392284.0750

35

586911.8650

392284.2830

36

586912.7860

392287.0510

37

586913.7170

392289.8120

38

586914.2110

392291.3220

39

586914.0224

392291.3853

40

586917.6355

.392302.1801

41

586917.8240

392302.1170

42

586918.0830

392302.8520

43

586918.3047

392302.7874

44

586919.0905

392305.1591

45

586918.8697

392305.2237

46

586919.0780

392305.9360

47

586918.9186

392305.9826

48

586921.4668

392313.6444

49

586922.5308

392316.8367

50

586922.8180

392316.7410

51

586925.0930

392323.7580

52

586925.1207

392323.8436

53

586925.3139

392323.7412

54

586932.3669

392319.0628

55

586932.2050

392318.7190

56

586931.5920

392317.4490

57

586931.9930

392317.1140

58

586931.7320

392316.5640

59

586931.4180

392315.4040

60

586931.2680

392314.2120

61

586931.2700

392312.7020

62

586927.3470

392311.9230

63

586925.8370

392297.3^70

64

586924.2350

392292.6960

65

586921.6490

392284.9180

66

586922.0950

392283.5720

67

586920.6790

392279.5020

68

586920.6120

392278.9832

69

586920.6540

392278.5230

70

586920.8890

392278.0680

71

586921.2405

392277.7991

72

586921.2405

392277.1851

73

586922.1405

392277.1851

74

586922.1405

392277.5751

75

586922.3260

392277.6440

76

586922.6310

392277.8130

77

586922.8186

392277.9821

86

586913.9410

392275.7518

87

586912.9410

392275.7518

88 .

586912.9410

392276.7518

89

586913.9410

392276.7518

78

586919.8347

392270.4452

79

586918.9347

392270.4452

80

586918.9347

392271.3452

81

586919.8347

392271.3452

•82

586921.2287

392271.4100

83

586920.3287

392271.4100

84

* 586920.3287

392272.3100

85

586921.2287

392272.3100


4

4

j-X                     -                 fjl

.. V -

\ L S.C. o.,.,,. r_- * *

* întocmit: SC DAMAR CONSULT-SRLData: Octombrie 2019
Sistem de proiecție Stereografic 1970
strada Octavian Petrovici, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj
U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

586922.9733

392278.2232

0.318

2

586923.2916

392278.2232

0.244

4

586923.5354

392278.2325

2.874

5

586926.2660

392277.3360

0.375

6

586926.5741

392277.1217

0.195

7

586926.7120

392276.9838

0.195

8

586926.8923

392276.9091

0.195

9

586927.0873

392276.9091

0.816

10

586927.8747

392276.6950

1.418

11

586926.9050

392275.6610

10.996

12

586920.6452

392266.6203

9.272

13

586911.7171

392269.1239

0.853

14

586911.7171

392269.9772

0.107

15

586911.7230

392270.0840

0.453

16

586911.3010

392270.2490

0.292

17

586911.1953

392269.9772

0.393

18

586910.8025

392269.9772

0.597

19

586910.8025

392269.3805

7.735

20

586903.3550

392271.4689

0.665

21

586903.5544

392272.1034

0.503

22

586904.0574

392272.1034

0.900

23

586904.0574

392273.0034

0.671

24

586903.3862

392273.0034

1.618

25

586904.0000

392274.5000

4.820

26

586905.8540

392278.9490

0.144

27

586905.9091

392279.0818

0.424

28

586906.3030

392278.9250

1.736

29

586906.9410

392280.5390

2.359

30

586909.1800

392279.7950

1.087

31

586909.5620

392280.8130

1.913

32

586911.3700

392280.1890

3.912

33

586912.7420

392283.8530

0.337

34

586912.4880

392284.0750

0.657

. 35

586911.8650

392284.2830

2.917

36

586912.7860

392287.0510

2.914

37

586913.7170

392289.8120

1.589

38

586914.2110

392291.3220

0.199

39

586914.0224

392291.3853

11.383

40

586917.6355

392302.1801

0.199

41

586917.8240

392302.1170

0.779

42

586918.0830

392302.8520

0.231

43

586918.3047

392302.7874

2.498

44

586919.0905

392305.1591

0.230

45

586918.8697

392305.2237

0.742

46

586919.0780

392305.9360

0.166

47

586918.9186

392305.9826

8.074

48

586921.4668

392313.6444

3.365

49

586922.5308

392316.8367

0.303

50

586922.8180

392316.7410

7.377

51

586925.0930

392323.7580

0.090

52

586925.1207

392323.8436

0.219

53

586925.3139

392323.7412

8.464

54

586932.3669

392319.0628

0.380

55

586932.2050

392318.7190

1.410

56

586931.5920

392317.4490

0.523.

57

586931.9930

392317.1140

0.60?

58

586931.7320

392316.5640

1.202 -

59

586931.4180

392315.4040

l./bl

60

586931.2680

392314.2120

l#IO

61

586931.2700

392312.7020

4:000

62

586927.3470

392311.9230

14.624

63

586925.8370

392297.3770

4.9484

64

586924.2350

392292.6960

S.lSlî'

65

586921.6490

392284.9180

1.41\

’ 66

586922.0950

392283.5720

4.309 ’

67

586920.6790

392279.5020

0.523

68

586920.6120

392278.9832

0.462

k 69

586920.6540

392278.5230

0.512

70

586920.8890

392278*0680

0.443

71

586921.2405

392277.7991

0.614

72

586921.2405

392277.1851

0.900

73

586922.1405

392277.1851

0.390

74

586922.1405

392277.5751

0.198

75

586922.3260

392277.6440

0.349

76

586922.6310

392277.8130

0.253

77

586922.8186

392277.9821

0.286

86

586913.9410

392275.7518

1.000

87

586912.9410

392275.7518

1.000

88

586912.9410

392276.7518

1.000

89

586913.9410

392276.7518

1.000

78

586919.8347

392270.4452

0.900

79

586918.9347

392270.4452

0.900

80*

586918.9347

392271.3452

0.900

81

586919.8347

392271.3452

0.900

82

586921.228^

392271.4100

. 0.900

83

586920.3287

392271.4100

0.900

84

586920.3287

392272.3100

0.900

*85

586921.2287

392272.3100

0.900

S = 589

mp P=160.072m


Întocmit: SC DAM AR CONSULT SRL  • 1. Adresa imobil: Strada Octavian Petrovici, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

► > »

  • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

4                                                                                                                                         *

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Sud: din punctul nr. 20 până în punctul nr. 26 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 26 până în punctul nr. 35 neîmprejmuit; din punctul nr. 35 până în punctul nr. 52 de aliniamentul construcției;

-în latura de Est: din punctul nr. 52 până în punctul nr. 54 de strada Regele Ferdinand;

-în latura de Nord: din punctul nr. 54 până în punctul nr.71 de aliniamentul trotuarului; din punctul nr. 71 până în punctul nr. 10 de aliniamentul construcției;; din punctul nr. 10 până în punctul nr. 12 de strada George Barițiu;

-în latura de Vest: din punctul nr. 12 până în punctul nr. 20 de strada Octavian Petrovici.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvem nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 2689 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din : numărul topografic 665/1/1 înscris în Cartea Funciară numărul 271886 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 19415 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 589 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 589 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art.'35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru' care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.                      t          •                                                                   ♦

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu pi*ecizia de 2CC - prin metoda radierii.            »                   *

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 2 puncte de stație cu GPS cu dublă ‘ frecvența HI-TARGET V30 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele adrhise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punc’telor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m.și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur, rezultate în urma prelucrării operațiunilor dt teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în jiislcm de gojgcție Ștereografic 1970.

Data întocmirii:

Octombrie 2019

t*

4

4

• V

\ *

1

*EHEEELZ-
PLAN


PROPUSDE SITUAȚIEsc. 1=1000 ■'

cPLAN DE SITUAȚIE

propus ■'
Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafa|a măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

-

589

Municipiul Cluj-Napoca, intravilan, strada Octavian Petrovici, județul Cluj


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosin|ă

Suprafața (mp)

Men|iuni

1

Dr

589

Total

589

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destina(ia

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

-

-

Total

*

Suprafața totală măsurată a imobilului = 589 mp Suprafața din act = 589 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondenta acesteia cu realitatea din teren

’-'A                    r-                                    ’-l

Confirm introducerea imobilului în baza de dale integrată și atribuirea numărului cadastral

v

< <■?/

\\

E ■

-

Semnătura și ștampila

Data: Octombrie 2019

Semnătura și parafa

Data:

Ștampila BCPI


1

Ir