Hotărârea nr. 799/2019

Hotărârea 799/2019 - Însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sinaia f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sinaia f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sinaia f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 584875/1/12.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584955/45/30/12.11.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcției juridice, prin care se propune însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sinaia f.n.;

Potrivit prevederilor art. 133-135 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară și ale art. 87 alin. 5, 129 alin. 2 lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sinaia f.n., teren intravilan în suprafață de 7259 mp., cu nr. topo. 10783/32/1/1/1, înscris în CF nr. 299353 Cluj-Napoca, CF vechi 1431, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, astfel:

  • - Lotul 1 - teren intravilan în suprafață de 6973 mp., cu nr. topo 10783/32/1/1/1/1;

  • - Lotul 2 - teren intravilan în suprafață de 286 mp., cu nr. topo. 10783/32/1/1/1/2.

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a imobilului-teren intravilan, în suprafață de 286 mp., categoria „curți-construcții”, cu nr. topo. 10783/1/1/1/2, cu nr. cadastral nou, în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Se aprobă reînscrierea imobilului teren-intravilan, în suprafață de 6973 mp., cu nr. topo 10783/32/1/1/1/1, în CF nr. 299353 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Se însușește Documentația cadastrală de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sinaia f.n., întocmită de PFA Opre Vasile-Claudiu, documentație ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.                         I\


Nr. 799 din 21 noiembrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

LADRESA IMOBIL:

Imobilul ce face obiectul prezentei lucrări se afla in intravilanul localității Cluj-Napoca, Str. Sinaia, Jud.Cluj.

2.TIPUL LUCRĂRII:

întocmirea documentației cadastrale s-a efectuat in vederea primei înscrieri si îndreptare eroare materiala in ce privește categoria de folosința (curți,construcții si nu “altele”) a imobilului situat in intravilanul localității Cluj-Napoca, Str. Sinaia, Județul Cluj, identificat prin CF NR: 299353, Cluj-Napoca, parte din NR.TOPO: 10783/32/1/1/1, cu categoria de folosința curți,construcții si suprafața măsurată de 286 mp, conform. "Planului de amplasament si delimitare al imobilului, scara 1:200” (anexa in cadrul prezentei documentații).

Beneficiarul lucrării:

MUNICIPIUL CtUJ-NAPOCA prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, Str. Moților, nr.1-3, jud.Cluj

Persoana autorizata:

OPRE VASILE CLAUDIU cu domiciliul în Cluj-Napoca,str.Tasnad.nr.7,ap.28 posesor al CI seria CJ nr. 244608,CNP 1731209052143, avand certificat de autorizare ANCPI categoria A, seria RO-B-F Nr: 0780.

3.SCURTA PREZENTAREA SITUAȚIEI DIN TEREN:

In baza documentelor si datelor puse la dipozitie, coroborate cu informațiile actualizate din baza de date electronica a OCPI Cluj, s-a procedat la analizarea situației existente a imobilului si identificarea acestuia (Nomenclatura: L-34-48-C-a-4-lll, L-34-48-C-a-3-IV).

In urma analizei efectuate s-a constatat cdimobilul ce face obiectul prezentei documentații este situat in intravilanul unitatii administrativ teritoriale Cluj-Napoca, Str. Sinaia, Jud. Cluj, are categoria de folosința curți,construcții, suprafața de 286 mp, “Teren viran str. Sinaia" si este parțial împrejmuit: limita sudica incadrata de punctele [114,115] este materializata cu gard de beton (in vecinătatea nordica si vestica: Str. Sinaia, in vecinătatea sudica: Bd. 1 Decembrie 1918).

4. OPERA TIUNI TOPO-CADASTRALE EFECTUA TE:

•  Metode si aparatura folosite la măsurători:

^măsurătorile punctelor de detaliu s-a efectuat prin tehnologie GPS, prin metoda ROMPOS, utilizând un receptor GPS Trimble R8.

* lucrările de teren au fost executate astfel:

-măsurătorile au fost efectuate prin tehnologie GPS, prin metoda ROMPOS, sistem pus la dispoziție de ANCPI.

Lucrările de birou au fost executate astfel:

După prelucrarea si procesarea măsurătorilor efectuate in teren, punctele de detaliu măsurate au fost raportate pe plan, reprezentandu-se astfel detaliile topografice ridicate in teren. Prin analiza acestora coroborate cu baza de date OCPI s-au stabilit limitele imobilului măsurat.

Sistem de coordonate utilizat :Sistem național Stereografic70 si elipsoidal : Elipsoid ETRS88.

Numărul lucrării in registru! propriu de evidenta al lucrărilor este 148 /201.9.

Planurile de amplasament si delimitare a imobilului sunt tipărite in format standard A3, scara 1:200 , avand caroiajul in sistem Stereografic 70.

Data : 2LI0.2019


întocmit:

Irig. geodez Opre Vasile ClaudiuINVENTAR DE COORDONATE ALE PUNCTELOR DE DETALIU DETERMINATE


^Denumirea si coordonatele în sistem nationaI(Stereo70)Denumire punct

X

y

z

20

586438.711

390230.034

343.554

21

586438.599

390230.127

344.881

22

586438.656

390227.830

343.669

23

586438.658

390226.376

343.583

24

586438.317

390225.643

343.607

25

586437.370

390224.747

343.585

26

586435.624

390223.602

343.523

27

586431.878

390221.658

343.396

28

586430.183

390220.881

343.395

29

586429.571

390220.662

343.459

30

586429.083

390220.604

343.411

31

586428.620

390220.717

343.418

32

586428.319

390221.223

343.422

33

586430.549

390222.523

343.456

34

586432.864

390219.848

343.363

35

586429.831

390227.461

343.497

36

586434.705

390228.960

344.593

37

586431.116

390227.879

343.819

38

586426.556

390236.379

343.373

39

586424.725

390236.044

343.333

40

586435.763

390237.048

343.896

41

586435.704

390232.254

344.157

42

586433.774

390231.786

344.526

43

586430.001

390230.525

343.430

44

586418.888

390245.921

343.^"

45

586420.833

390246.252


Denumire punct

X

y

z

46

586422.942

390245.827

343.377

47

586412.296

390273.674

343.332

48

586412.313

390273.666

343.341

49

586410.393

390273.123

343.017

50

586410.413

390273.205

342.986

51

586407.109

390287.058

342.979

52

586405.336

390286.341

342.987

53

586403.645

390285.475

342.824

54

586438.375

390272.189

343.869

55

586440.130

390272.164

343.769

56-

586442.075

390289.311

343.901

57

586439.741

390289.992

344.079

58

586439.331

390261.619

343.724

59

586439.037

390261.598

343.947

60

586438.736

390246.087

343.544

61

586438.957

390251.287

343.622

62

586438.762

390237.120

343.607

63

586438.527

390236.981

344.626

100

586422.336

390252.589

344.117

101

586422.214

390248.994

344.123

102

586435.212

390248.226

343.895

103

586438.517

390249.788

345.256

104

586438.834

390255.651

345.297

105

586437.520

390261.536

346.487

' 106

586438.260

390270.228

346.195

586417.270

390269.225

343.657
CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚEISistem de coordonate: Stereografic'70

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X [m]

Y[m]

114

586421.791

390248.837

22.838

115

586429.831

390227.461

5.183

116

586431.555

390222.573

7.426

117

586438.317

390225.643

0.808

118

586438.658

390226.376

1.454

119

586438.656

390227.830

1.646

120

586438.697

390229.475

0.559

121

586438.711

390230.034

7.086

122

586438.762

390237.120

10.972-

123

586437.066

390247.960

1^-3'qe*

S(masurata)=286 mp P=73.273mintocmit: ing. geodez Opre Vasile Claudiu

Data: 21.10.2019


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1: 200

Nr.cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

286

Intravilan, Localitatea CIuj-Napoca, Str. Sinaia, Jud.Cluj

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

CLUJ-NAPOCAA. Date referitoare la teren


Suprafața (mp)


Executant: ing. geodez Opre Vasile Claudiu


Terenul este parțial împrejmuit limita sudica încadrata de punctele [114.115] este materializata cu gard de beton.

Teren viran str. Sinaia"


B. Date referitoare la construcții
TABEL DE MIȘCARE PARCELARA

a imobilului situat in UAT CLUJ-NAPOCA

NUMĂR

Suprafața

CATEGORIA DE FOLOSINȚA

PROPRIETARI

CF

TOPO

mp.

SITUAȚIA ACTUALA CONFORM CF

10783/32/1/1/1


7259


Teren situat in intravilanul Localității Cluj-Napoca, Str. Sinaia, jud. Cluj, in suprafața de 7259 mp, „Teren viran Str. Sinaia” ;


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
NUMĂR

Suprafața

CATEGORIA DE FOLOSINȚA

FROPRIETARI

Nr. CI'.

Nr.Cad

Nr.topo

mp.

SITUAȚIA PROPUSA

299353

10783/32/1/1/1/1

6973

Teren situat in intravilanul Localității Cluj-Napoca,

Str. Sinaia, jud. Cluj, in suprafața de 6973 mp, „Teren viran Str. Sinaia” ;

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

10783/32/1/1/1/2

--------------------------. ----------------------------------------------

286

-JoA—

Teren situat in intravilanul Localității Cluj-Napoca, Str. Sinaia, jud. Cluj, cu categoria de folosința curți, construcții si suprafața de 286 mp,

„Teren viran Str. Sinaia” ;

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAîntocmit:

ing. geodez Opre Vasile ClaudiuOficiul de Cadastru și Publicitate .Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Cluj-Napoca


' AMCPr


TEREhf Intravilan


EXTRAS DE CARTE FUMOARĂ

P-EIVT RU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 299353 Cluj-Napoca


A, Partea C Descrierea fmabiPttfui

Nr. CF vechi:1431

Adresa: Loc, Cluj-Napoca, Str Sinaia, Jud, Cluj

Nr.

Crt

Nr, cadastrali

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe                      |

Al

Top:

10783/32/1/1/1

7.259

J

Partea EL Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și aite drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0 (apoi, în rang serial înscris în CF cu încheierea nr 3727/16.07.1956 - plan de parcelare aprobat de Sfatul Popular al Orașului Cluj , Secțiunea de Arhitectura și Sistematizare sub nr 59024/1955 din 15.07.1956, cerere înaintată de Sfatul Popular al Orașului Cluj cu adresa nr 59024/1956 din 15.07.1956, schiță, dispoziție cuprinsă în încheierea secției de CF; apoi, în rang serial înscris în CF cu încheierea 4627/24.07.1957 - plan de împărțire aprobat de Sfatul Popular al Orașului Cluj, Secțiunea de Arhitectura și Sistematizare sub nr 10958/02.07.1957; apoi, în rang serial înscris în CF cu încheierea nr 8166/20.05.1997 - cerere. Titlu de Proprietate nr 27765/209/24.07.1996, plan de partajare emis de Comisia Jud. pentru stabilirea dreptului de oroorietate si vizat de Consiliul Local al Mun. Cluj);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEimobil nou distribuit prin comasare si prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1431)

95805 / 29/05/2018

Act Administrativ nr. 243389, din 17/05/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 71269, din 27/04/2017 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 63109, din 10/04/2018 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 243344, din 17/05/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 63100, din 10/04/2018 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 179283, din 16/10/2017 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 63110, din 10/04/2018 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 51924, din 21/03/2018 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 486, din 14/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA;

B2

Se diminuează suprafața imobilului de sub Al de la 23477 mp la 13859 mp, iar diferența de 9618 mp se transcrie în cf 330870 în favoarea MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA.

Al

155542 / 29/08/2018

Act Administrativ nr. 669, din 01/08/2018 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 95805, din 29/05/2018 emis de B.C.P.I. Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 95805, din 29/05/2018 emis de B.C.P.I. Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 434532/45/455, din 18/09/2018 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 95815, din 29/05/2018 emis de B.C.P.I. Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 16759, din 12/02/2010 emis de B.C.P.I. Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 16755, din 12/02/2010 emis de B.C.P.I. Cluj-Napoca; Act Administrativ nr. 416644/45/455, din 06/09/2018 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 375443, din 07/08/2018 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA; Act Normativ nr. 969, din 05/09/2002 erîiis de GUVERNUL ROMÂNIEI;

B3

se modifică numărul topografic al imobilului de sub Al de la 10783/32/1/1 - la 10783/32/1/1/1 și i se diminuează suprafața de la 13859 mp. - la 7259 mp., iar diferența de 6600 mp. se transcrie în CFE nou- formată 332208, în favoarea Municipiului Clui-Napoca

Al

C. Partea HI. SARCINI ,

înscrieri privind dezmembrămîntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea [
Teren

l Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:

[ 10783/32/1/1/1

7.259

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo /O.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL______________ Geometria țxmtru acest imobil nu a faaig sif.

Date referitoare Ea teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața

(mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

altele

DA

7.259

-

-

10783/32/1/1

Teren viran str. Sinaia


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabii în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a

documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției pubiice ori entității ---------------—? acestui

țiilor conținute de document se poate face la adresa verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este ul generării documentului.


care a solicitat prezentare^


Verificarea corectitudinii și fSraîi’feth 1?fțpr www.ancpi.ro/verif icât^țoJ'oșind'tpd? valabil 30 de zile calendaristice.^- fe moi