Hotărârea nr. 798/2019

Hotărârea 798/2019 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborare studiu de fezabilitate și D.T.A.C. pentru modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele utilități în ampriza existentă”, km 0+000 – km 0+264.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborare studiu de fezabilitate și D.T.A.C. pentru modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele utilități în ampriza existentă ”, km 0+000 - km 0+264

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor Telmicd-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborare studiu de fezabilitate și D.T.A.C. pentru modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele utilități în ampriza existentă”, km 0+000 - km 0+264 - proiect din inițiativa consilierului local, viceprimar Dan Tarcea;

Reținând Referatul de aprobare nr. 559152/1/30.10.2019 al consilierului local, viceprimar Dan Tarcea, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 559819/441 din 30.10.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Elaborare studiu de fezabilitate și D.T.A.C. pentru modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele utilități în ampriza existentă ”, km 0+000 — km 0+264',

în temeiul art. 5 și 7 din H.G. nr. 907/2016, al art. 44 din Legea nr. 273/2006 și al art. 129 al. (2) lit b) și al. (4) lit d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivid de investiții „Elaborare studiu de fezabilitate și D.T.A.C. pentru modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele utilități în ampriza existentă ”, km 0+000 - km 0+264, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Nr. 798 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

»


Anexă la Hotărârea nr."^&/2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

>

„Elaborare studiu de fezabilitate și D. T.A.C. pentru modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele utilități în ampriza existentă ”, km 0+000 - km 0+264

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca___ _________ ________

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, str. Moș Ion Roată, km 0+000 - km 0+264

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:


Lungime tronson stradă: 264 ml

Benzi de circulație: 2 (câte una pe fiecare sens)

Trotuare: 2 (câte unul pe fiecare sens)

Piste biciclete: 2 (câte una pe fiecare sens)

Lățime trotuare: variabil 1-11,90 m

Lățime piste de biciclete: variabil 1-1,50 m

Lățime spații verzi: variabil 0,50-5,19 m

Lungime rețea canalizare PVC-KG Dn 315-400: 290 ml

Lungime totală conducte racorduri PVC-KG Dn 200: 124 ml

Cămine canalizare: 8 buc

Lungime rețea apă pentru irigat: 163 ml

Lungime ziduri consolidare: 49 ml (parte dreapta) Iluminat public: pe toată lungimea străzii

Lungime parcare laterală, amenajată: 70 ml

Arbori plantați pe aliniament (Acer fremanii): 9 buc

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 6.500.771,81 lei (fără T.V.A.)

(1.366.655,83 EURO) 7.724.317,42 lei (cu T.V.A.) din care C+M: 5.550.732,66 lei (fără T.V.A.)

(1.166.929,31 EURO) 6.605.371,87 lei (cu T.V.A.)

(cursul euro publicat de BNR la data de 29.10.2019, 1 Euro = 4.7567 lei)

Durata estimată de realizare a investiției: 21 luni (3 luni proiectare + 18 luni execuție)

Finanțarea investiției: buget local și alte surse constituite conform legii.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.