Hotărârea nr. 797/2019

Hotărârea 797/2019 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborare studiu de fezabilitate și elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele”, km 0+264 – km 0+915.089.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOC A

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborare studiu de fezabilitate și elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele ”, km 0+264 - km 0+915.089

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborare studiu de fezabilitate și elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele”, km 0+264 - km 0+915.089 - proiect din inițiativa consilierului local, viceprimar Dan Tarcea;

Reținând Referatul de aprobare nr. 559143/1/30.10.2019 al consilierului local, viceprimar Dan Tarcea, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 559816/441 din 30.10.2019 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „ Elaborare studiu de fezabilitate și elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele”, km 0+264 - km 0+915.089',

în temeiul art. 5 și 7 din H.G. nr. 907/2016; al art. 44 din Legea nr. 273/2006 și al art. 129 al. (2) lit. b) și al. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Elaborare studiu de fezabilitate și elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele ”, km 0+264 - km 0+915.089, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Nr. 797 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA                   Anexă la Hotărârea nr.^^/2019

DIRECȚIA TEHNICĂ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Elaborare studiu de fezabilitate și elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de modernizare tronson str. Moș Ion Roată și extindere rețele”, km 0+264 - km 0+915.089

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, str. Mos Ion Roată, km 0+264 - km 0+915.089

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

 • •  Lungime tronson stradă: 651,089 ml

 • •  Benzi de circulație: 2 (câte una pe fiecare sens)


 • •  Trotuare: 2 (câte unul pe fiecare sens)

 • •  Piste biciclete: 2 (câte una pe fiecare sens)

 • •  Lățime trotuare: variabil 1,10-4 m

 • •  Lățime piste de biciclete: 1,50 m

 • •  Lățime stație bus: 2,5-3 m

 • •  Lățime parcări auto: 2,50 m

 • •  Stații bus: 4 buc (2 pe sens)

 • •  Aparate tiketing: 3 buc.

 • •  Stații bikesharing: 2 buc.

 • •  Lungime rețea canalizare PVC-KG Dn 400: 761 ml.

 • •  Lungime totală conducte racorduri PVC-KG Dn 200:372 mL

 • •  Cămine canalizare: 22 buc.

 • •  Lungime rețea apă pentru irigat: 671 ml

 • •  Lungime ziduri consolidare: 1.150,178 ml (565,089 ml, parte stângă și 585,089ml parte dreaptă)

 • •  Iluminat public: pe toată lungimea străzii

 • •  Lungime parcare laterală, amenajată: 120 ml

 • •  Arbori plantați pe aliniament (Acer fremanii): 25 buc

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 27.854.289,92 lei (fără T.V.A.) (5.855.801,27 EURO) 33.097.566,08 lei (cu T.V.A.) din care C+M: 23.463.598,42 lei (fără T.V.A.) (4.932.747,16 EURO) 27.921.682,12 lei (cu T.V.A.)

(cursul euro publicat de BNR la data de 29.10.2019, 1 Euro = 4.7567 lei)

Durata estimată de realizare a investiției: 21 luni (3 luni proiectare + 18 luni execuție) Finanțarea investiției: buget local și alte surse constituite conform legii.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.