Hotărârea nr. 794/2019

Hotărârea 794/2019 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală și reabilitare termică – Școala Gimnazială Ion Creangă – Aleea Peana nr. 2-4 din Municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI:

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală și reabilitare termică-Școala Gimnazială Ion Creangă-Aleea Peana nr. 2-4 din Municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală și reabilitare termică-Școala


Gimnazială Ion Creangă-Aleea Peana nr. 2-4 din Municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 547458/1/ din 24.10.2009 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 547523/445/ din 24.10.2019 al Direcției tehnice, al Direcției juridice și al Direcției economice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții „Supraetajare clădire școală și reabilitare termică -Școala Gimnazială Ion Creangă-Aleea Peana nr. 2-4 din Municipiul Cluj-Napoca”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile art. 5 și 7 din H.G nr. 907/2016, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G nr. 57/2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

—Art.—E—Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Supraetajare clădire școală și reabilitare termică-Școala Gimnazială Ion Creangă-Aleea Peana nr. 2-4 din Municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția economică și Direcția Juridică.


Nr. 794 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ                          Anexă la Hotărârea nr. 794/2019

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Supraetajare clădire școală și reabilitare termică-Școala Gimnazială Ion Creangă-Aleea Peana nr. 2-4 din Municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Aleea Peana nr. 2-4

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Valoarea totală a investiției, conform

devizului general:                          12.951.946,85 lei (fără TVA)

  • •           Din care, C+M:                            9.987.855,48 lei (fără TVA)

  • •          Regim de înălțime: P+3E

  • •           Suprafața construită propusă : Sc = 1458,16 mp

o           Suprafața construită desfășurată propusă: Sc = 1.493,17 mp

  • •           Suprafața utila propusă: Sc = 1.212,77 mp

  • •            Sunt propuse 11 săli de clasă, o terasă, o sală festivă și spații conexe.

  • •            Finanțarea investiției va fi făcută din fonduri de la bugetul local și alte surse constituite conform legii

  • •            Durata de realizare a investiției: 12 luni.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.