Hotărârea nr. 791/2019

Hotărârea 791/2019 - Alocarea sumei de 16.122 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația Filantropică Medical-Creștină CHRISTIANA – Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului „Centru Comunitar”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 16.122 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația Filantropică Medical-Creștină CHRISTIANA - Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului „Centru Comunitar”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 16.122 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația Filantropică Medical-Creștină CHRISTIANA - Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului „Centru Comunitar” -proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 543.244/23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 544.147 din 23.10.2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, Direcției juridice și Direcției economice, prin care se propune alocarea sumei de 16.122 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația Filantropică Medical-Creștină CHRISTIANA - Filiala Cluj, în vederea realizării proiectului„ Centru Comunitar ”;

Văzând Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 10.10.2019 și avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale și ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin HCL nr. 858/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2) lit. a), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE: