Hotărârea nr. 790/2019

Hotărârea 790/2019 - Alocarea sumei de 83.500 de lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația „Sfântul Nectarie Cluj” – Centrul de Îngrijiri Paleative Sfântul Nectarie, în vederea realizării proiectului „Numai împreună putem alina suferința”.

|       CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

I

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 83.500 Iei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația "Sfântul Nectarie Cluj” - Centrul de îngrijiri Paleative Sfântul Nectarie, în vederea realizării proiectului „Numai împreună putem alina suferința”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 83.500 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația ”Sfântul Nectarie Cluj” - Centrul de îngrijiri Paleative Sfântul Nectarie, în vederea realizării proiectului „Numai împreună putem alina suferința” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 543.214/1/23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 544.099 din 23.10.2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune alocarea sumei de 83.500 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația ”Sfântul Nectarie Cluj” - Centrul de îngrijiri Paleative Sfântul Nectarie, în vederea realizării proiectului „Numai împreună putem alina suferința”',

Văzând Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 10.10.2019 și avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale și ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin HCL nr. 858/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. (2) lit. a), art. 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 83.500 de lei la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, pentru Asociația ”Sfantul Nectarie Cluj” - Centrul de îngrijiri Paleative Sfântul Nectarie, în vederea realizării proiectului „Numai împreună putem alina suferința”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Nr. 790 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)