Hotărârea nr. 79/2019

Hotărârea 79/2019 - Actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste râul Someșul Mic pe str. Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiul Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 842/2017, respectiv prin Hotărârea nr. 63/2014.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

"Pod peste râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în Municipiului Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 842/2017, respectiv prin Hotărârea nr. 63/2014

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în Municipiului Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 842/2017, respectiv prin Hotărârea nr. 63/2014 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 100244/441 din 25.02.2019 al Direcției Tehnice, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în Municipiului Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 842/2017, respectiv prin Hotărârea nr. 63/2014;

Reținând prevederile HG- nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului cadrai al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în Municipiului Cluj-Napoca”, aprobați prin Hotărârea nr. 842/2017, respectiv prin Hotărârea nr. 63/2014, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției, conform devizului general în prețuri (ianuarie 2019):

8.788.089 lei fără T.V.A.

din care, constracții-montaj: 7.700.517 lei fără T.V.A.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția tehnică.


Nr. 79 din 5 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Tehnică


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 79/2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

”Pod peste râul Someșul Mic pe strada G. Garibaldi

(PODUL GARIBALDI)

din municipiul Ciuj-Napoca“

TITULAR:        Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:    Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

  • •   Capacități: Lungimea totală a podului este de 50,30 m;

  • •  După schema statică, podul este compus din 9 grinzi cu inima plină, continue, pe 3 deschideri^ având structura de rezistență mixtă: oțel-beton cu un mod de execuție atât prefabricat, cât și monolit;

  • •  Numărul de deschideri si lungimea lor: - 3 x 14,40 m

  • •  Lungimea totală a podului:          - 50,30 m

  • •  Lățimea podului:                   - var 20,0 - 24,0 m

  • •  Lațimea părții carosabile:            -14,0m

Valoarea totală a investiției, conform devizului general în prețuri (ianuarie 2019):

8.788.089 lei fără T.V.A.

din care, construcții-montaj:    7.700.517 lei fără T.V.A.

Durata de realizare: 9 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului locql-ștSȘ|Ț^ndțiri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivi

OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant


Pod peste râul Someșul Mic in strada Garibaldi (Podul Garibaldi). din municipiul Cluj - Napoca. -2019

Faza:      P.th.+C.S.^D.D.E,


Anexa Nr, 5


Municipiul Cluj-Nspoca

S.C. POD-PROIECT S.R.L.

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

Pod peste râul Someșul fiflic in strada Garibaldi (Podul Garibaldi). din municipiul Cluj • Napoca. -2019

In mii lei/mii euro la cursul 4,6656 leifeuro din data de 04.01.2019


Construcții si instalații


CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza


[2] Lucrări de reabilitare

4 11

4 11 1

[2 1J Stavilare noi

4 1 1.2

[2.2] Consolidare infrastructuri existente

4 113

[2.3] Suprastructura

4 1 1.4

[2.4] Cale pe pod

4.1 1 5

[2 5] Rampe de acces

4.1 1.6

[2.6] Semnalizare rutiera

4.2


4.3


Montaj utilaje tehnologice

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale c4y . montaj

Utilaje tara montaj si echipamente de tra

Dotări


46


Active necorporale6.861,405

1.470,637

1.303,667

B. 165,072

1 750,058

6.661,405

1.470,637

1 303,667

8.165,072

1 750,058

2.030.953

435,304

385,881

2.416,834

518,011

830,546

178.015

157,804

988,350

211,838

3.225.846

691.411

612,911

3 838,756

822.779

611,007

130,960

116,091

727,098

155,842

143.708

30,602

27,305

171,013

36,654

19,346

4,146

3,676

23,021

4,934

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

o.ooo

0,000

0,000

0.000

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

0.000


Conform H.G. nr, 28 din 2008

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

crt.

de cheltuieli

Mii Iei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1 1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0,000

0.000

0,000

1.2

Amenajarea terenului

794.057

170,194

150,871

944,928

202,531

1 2 1

[1] Deviere utilitati

794.057

170,194

150,871

944,928

202,531

1.2 1 1

[1 1] Lucrări auxiliare

211,114

45,249

40,112

251,226

53,646

1 2.1 2

[1 2] Deviere Rețele Apa

193,823

41,543

36,826

230,649

49,436

1.2.1 3

[1.3] Relocare Rețele Electrice

84,553

18.123

16.065

100,619

21,566

12 14

[1 4] Deviere conducta Gaz

145,661

31.220

27.676

173,337

37,152

1.2.1 5

[1.5] Deviere Relele Romtelecom

58,905

12.625

11,192

70.097

15,024

1216

[1 6] Rezerva deJmplementare

100,000

21,433

19.000

119,000

25,506

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

0,000

0.0D0

0,000

0.000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

794,057

170,194

150,871

944,928

202,531

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,000

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asister

0,000 ita tehnica

0,000

0,000

0,000

3 1

Studii de teren

6,648

1,425

1,263

7,911

1,696

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații                     4,000.

0.857

0,760

4,760

1,020

33

Proiectare si inginerie

113.407

24,307

21,547

134,954

28,925

34

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0,000

0,000

0,000

3.5

Consultanta

5,150

1,104

0,979

6,129

1,314

3.6

Asistenta tehnica

154,191

33,048

29,296

183.487

39,328

TOTAL CAPITOL 3

283,395

60,741

53,845

337,240

72,282

DEVIZUL GENERAL: Pod peste râul Someșul Mic in strada Garibaldi (Podul Garibaldi). din municipiul Cluj ■

Napoca. -2019

1

2

3

4

S

6

7

TOTAL CAPITOL 4

6.861,405

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

1.470,637

1.303,667

8.165,072

1.750,058

5 1

Organizare de șantier

47,646

10,212

9,053

56,698

12,152

5 1 1

Lucrări de construcții

45.055

9,657

8,560

53,616

11,492

5.1 1 1

[3] Organizare de șantier

45,055

9.657

8,560

53,616

11,492

5 111

[3 1] Organizare de șantier

45,055

9,657

8,560

53,616

11,492

5.1 2

Cheltuieli conexe organizare șantierului

2,591

0,555

0.492

3,083

0,651

5.2

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

7,701

1,650

0,000

7.701

1,650

5.3

Cheltuieli diverse si nepravazute

793,886

170,157

150,838

944,724

202.487

TOTAL CAPITOL 5

849,232

182,020

159,891

1.009,123

216,290

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6 1       Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2       Probe tehnologice si teste

0,000

0.000

0.000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

8.788,089

1.883,592

1.668,274

10.456,363

2.241,161

clin care: C+M

7.700,517

1.650,488

1.463,098

9.163,615

1.964,081