Hotărârea nr. 789/2019

Hotărârea 789/2019 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 480/2019 (alocarea sumei de 1.384.528 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile spitalicești prezentate în anexă).

|        CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

|                                    HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 480/2019 (alocarea sumei de 1.384.528 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr.

95/2006privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile spitalicești prezentate în anexă)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 480/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 544310/1/23.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;—

Analizând Raportul de specialitate nr. 547029/426/24.10.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 480/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului privind stabilirea zinor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin HCL nr. 276/2017;

Reținând Procesul-verbal din data de 22.10.2019 al Comisiei pentru evaluare și selecție a proiectelor desemnată în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății',

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 1 din Hotărârea nr. 480//2019, în sensul alocării sumei de 1.175.173 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, modificată și completată prin H.C.L. nr. 44/2019, pentru unitățile spitalicești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.Președhjțe de ședință, Ec. Dan efan Tarcea intrase


ecretarul Municipiului,


Auror

Nr. 789 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

ANEXA la Hotărârea nr. 789/2019


CLUJ-NAPOCA

Nr. crt

Instituția medicală

Alocare pe destinații

Suma propusă pentru 2019

1

INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE - HEPATOLOGIE PROF. DR. OCTAVIAN FODOR CLUJ-NȚ A POPA

Lucrări de amenajare și reparare a căilor de acces și a curții interioare

190,673.00

2

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII CLUJ - Secția Pediatrie IV

Lucrări de amenajare și reparare a căilor de acces și a curții interioare

31,500.00

3

INSTITUTUL INIMII DE URGENȚĂ

PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE NICULAE STĂNCIOIU

Lucrări de amenajare și reparare a căilor de acces și a curții interioare

403,000.00

4

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ - Secții Medicale, Servicii administrative și tehnice, Clinicilor 3-5;

Lucrări de reparații căi de acces și parcări          ,

550,000.00

TOTAL

/ * ZI         \    \

1,175,173.00