Hotărârea nr. 788/2019

Hotărârea 788/2019 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 477/2019 (alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local în anul 2019 pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 477/2019 (alocarea sumei de 6.510.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr.

95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj)

-Consiliul-local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 477/2019 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 544295/1/23.10.2019//546955/1/24.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 547238/426/24.10.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 477//2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin HCLnr. 276/2017;

Reținând Procesul-verbal din data de 22.10.2019 al Comisiei pentru evaluare și selecție a proiectelor desemnată în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății',

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 477//2019, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.


Nr. 788 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Nr.

crt

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ - secția

Alocare pe destinații

Suma propusă

1

Secții Medicale, Servicii administrative și tehnice

înlocuire parțială rețea exterioară și racorduri apa potabilă

300,000

2

Secția Clinică Dermatologie și Secția Clinică Oftalmologie

Lucrări de montare instalații echipamente și punere în funcțiune centrala termică dermatologie și oftalmologie și lucrări de înlocuire parțială a conductelor de distribuție apă (R/C) și de încălzire pentru clădirea dermatologie

400,000

3

Secția Clinică Dermatologie

Lucrări de reparații curente Clădire Dermatologie

400,000

Secția Clinică Oftalmologie

Lucrări de reparații curente Clădire Oftalmologie

600,000

4

Masă de operație oftalmologie (1 buc)

150,000

5

Secția Clinică Psihiatrie I

Lucrări de reparații curente Clădire Pavilion II

200,000

6

Serviciul Administrativ

Lucrări de reparații curente Clădire Corp Administrativ

200,000

7

Secția Clinică Psihiatrie II

Lucrări de reparații curente Clădire Pavilion V

400,000

8

Secția Clinică Reumatologie

Lucrări de reparații curente Clădire Palat, spații Reumatologie

350,000

9

Secția Clinică Nefrologie

Lucrări de reparații curente Clădire Nefrologie

350,000

10

Secții Medicale BO și ATI

Procurare grup electrogen mobil 88 ICVA cu pornire automată în carcasă insonorizată

110,000

11

Secția Clinică Medicină Internă I, Secția Clinică Cardiologie I, Secția Clinică Gastroenterologie

Lucrări de modernizare a centralei termice, Clădire Medicală 1

300,000

12

Secția Clinică Endocrinologie

Lucrări de reparații curente Clădire Endocrinologie

200,000

13

Secții Medicale, Servicii administrative și tehnice

Lucrări de extindere și înlocuire elemente instalații de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu în

360,000

clădirile aparținând SCJU Cluj-Napoca

14

Secție Medicală UPU

Asigurarea necesarului de piese auto, reparații și întreținere pentru autospecialele SMURD

400,000

15

Farmacia nr. 89

Schimbare destinație din atelier tâmplărie în farmacie cu circuit închis

535,000

16

Laborator Radiologie și Imagistică

Furnizare, montare și punere în funcțiune: Instalație radiologică fixă pentru fluoroscopie și radiografie cu detector direct digital (1 buc.)

500,000

17

Secția Clinică O.R.L.

Unit ORL 11-activități specifice O.R.L., inclusiv endoscopie și foniatrie (1 buc.)

400,000

18

Secții Clinice Chirurgie Orală și Maxilo Facială I și II

Lampă scialitică LED (2 buc.)

260,000

19

Secție Clinică Chirurgie Orală și Maxilo Facială II

Pachet unitate osteotom (1 buc) ,

/ O , *1 \

95,000

TOTAL

/*Z--criv\ \

i-----1 rfâXiSauaull Li J

6,510,000