Hotărârea nr. 785/2019

Hotărârea 785/2019 - Alocarea sumei de 196.400 de lei, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 196.400 de lei, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 196.400 de lei pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 547775/1/24.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 547822/426/24.10.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 470/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.10 alin. 1 lit. b teza finală din Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin H.C.L. nr. 276/2017;

Reținând Procesul-verbal din data de 23.10.2019 al Comisiei pentru evaluare și selecție a proiectelor, desemnată în baza Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, prin care se constată îndeplinirea cerințelor de situație de urgență sau proiect major;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,


Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 196.400 de lei, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj, pentru achiziționarea unui aparat de anestezie în valoare de 129.400 lei și a două truse chirurgicale, destinate activității de prelevare de organe, respectiv transplant renal, în valoare de 67.000 iei.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și ma:

licipiului,


Nr. 785 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)