Hotărârea nr. 781/2019

Hotărârea 781/2019 - Alocarea sumei de 57.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului ,,2019 – Anul Colaborării Cluj-Varna în ecosistemul dedicat startup-urilor”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 57.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului

„2019 - Anul Colaborării Cluj-Varna în ecosistemul dedicat startup-urilor”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 57.000 Iei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului „2019 - Anul Colaborării Cluj-Varna în ecosistemul dedicat startup-urilor” - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 538342/1/21.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. “539820/426/22.10.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției juridice și al Direcției economice, prin care se propune alocarea sumei de 57.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului „2019 -Anul Colaborării Cluj-Varna în ecosistemul dedicat startup-urilor”;

Văzând Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 10.10.2019 și avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale și ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2 lit. a, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr.

57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 57.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului „2019- Anul Colaborării Cluj-Varna în ecosistemul dedicat startup-urilor”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală

Nr. 781 din 31 octombrie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)